Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 911/ - druhé čtení

Dne 7. května letošního roku na 98. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Jde o usnesení číslo 1647. Místo u stolku zpravodajů už zaujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová i zpravodaj garančního výboru - výboru pro sociální politiku, pan poslanec Marek Novák.

Ptám se, jestli paní ministryně práce a sociálních věcí má zájem vystoupit na úvod druhého čtení? Je tomu tak? V tom případě, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Opravdu velmi stručně, protože je to opakované druhé čtení. Jde hlavně o pomoc pěstounům. Navyšujeme odměny pro přechodné i dlouhodobé pěstouny. Doufám, že se podaří schválit navázání jejich odměn na minimální mzdu. Dále dochází k navýšení státního příspěvku pro doprovodné organizace nebo zvýšení státního příspěvku pro takzvané ZDVOPy. Osobně podporuji pozměňovací návrh na 36 000 korun. Pro mladé dospělé odcházející z ústavní a z náhradní rodinné péče, kteří chtějí pokračovat ve studiu, navrhujeme nově zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 korun měsíčně a logicky další velké téma je omezení umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení.

Novela obsahuje pouze zákaz umisťování dětí do tří let do kojeneckých ústavů ze sociálních důvodů. Jsou zde ale i další návrhy, ať už pozměňovací návrhy k této novele, nebo návrh poslance Juchelky, který zakazuje umisťovat nejmladší děti do ústavních zařízení. Všechny tyto pozměňovací návrhy mají moji podporu.

K tomu je ještě potřeba dodat, že za poslední tři roky se snížil i počet dětí v kojeneckých ústavech o polovinu, což považuji za dobrou zprávu. Samozřejmě, ideální stav by byl ten, kdyby žádné takové děti nebyly v ústavní péči. Aktuálně je v kojeneckých ústavech 228 dětí mladších tří let, z toho 33 dětí mladších jednoho roku. Jsem proto ráda, že se daří umisťovat děti do náhradních rodin. Za posledních 10 let totiž přibylo v náhradních rodinách 6 000 dětí. Je proto zásadní podporovat jak náhradní rodinnou péči, tak i preventivní práci s biologickou rodinou, protože nejlepší řešení pro děti - a pevně doufám, že o ty nám jde zejména - je vyrůstat v bezpečném a stabilním prostředí vlastní rodiny.

Děkuji za pozornost a věřím, že novela projde hladce jak dnes, tak ve třetím čtení. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí a nejdříve požádám zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku Marka Nováka, aby nám řekl na úvod nějaké slovo. Poté požádám kolegu Marka Výborného. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, jako zpravodaj jen krátce uvedu, že dnes opakujeme druhé čtení tohoto návrhu. Druhé čtení proběhlo původně 24. 3. Byla tady podána celá řada pozměňovacích návrhů, řekněme v různé kvalitě legislativního zpracování. V různých návrzích se opakovalo totéž. Účinnost byla například navržena obdobně, ale pokaždé trochu jinak, v celé řadě podaných návrhů.

Už při přípravě garančního výboru vyšlo najevo, že v daném časovém rámci bude přinejmenším obtížné, ne-li nemožné sladit bezpečně různé pozměňovací návrhy a v některých případech i odlišné právní názory legislativy sněmovní a legislativy ministerské. Návrhy některých kolegů trpěly vadami, které je činily legislativně nesrozumitelnými, a to v podobě, že je nebylo možné napravit legislativně technickými změnami.

Na sociálním výboru jsme se shodli, že by bylo ke škodě věci tisk v této podobě propustit do třetího čtení, proto sociální výbor doporučil opakovat druhé čtení, s čímž plénum Sněmovny nakonec 7. 5. souhlasilo. Výbor pro sociální politiku ve vráceném druhém čtení tisk neprojednal, platí tedy původní usnesení výboru pro sociální politiku číslo 219, sněmovní tisk 911/4. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Novákovi. Kolegu Marka Výborného tady nevidím. Pokud nechce nikdo za ústavně-právní výbor případné usnesení - také původní, tak můžeme otevřít obecnou rozpravu ve druhém čtení, do které jako první je přihlášená paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji vám za slovo. Jsem ráda, že to dneska projednáváme, a doufám, že to i projednáme. Proto zkusím velmi stručně odůvodnit pozměňovací návrhy, které tam mám za tým, se kterým to připravujeme, podané. Současně chci jenom připomenout, že pozměňovací návrh týkající se zákazu umísťování dětí do tří let do ústavní péče je obsahově totožný s tím, který je nahraný k tisku 944, aby bylo jasné, že to je tedy načteno ke dvěma tiskům, a zkrátka v jednom to projde, nebo neprojde dříve.

K tomuto konkrétnímu tisku máme několik takových technických konkrétních věcí. Jeden pozměňovací návrh se týká výčtu právních titulů, kterými se dítě umisťuje do péče ZDVOPu, zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, a sice například aby tam byla žádost dítěte, aby u těch dětí třeba už okolo pubertálního věku bylo možné, že tam přijdou a řeknou, že chtějí pomoci, samy. Takže to je jeden bod.

Druhý bod je definice mladého dospělého, což by vlastně byla jakási reformulace toho ustanovení, které upravuje základní podmínky nároku na zaopatřovací příspěvek.

Třetí pozměňovací návrh se týká navýšení zaopatřovacího příspěvku, aby to bylo u toho opakovaného jednonásobek minimální mzdy, aby to nebyla pevná částka, ale ten koeficient z minimální mzdy. A u toho jednorázového zaopatřovacího příspěvku máme návrh 1,75násobek minimální mzdy.

Další pozměňovací návrh se týká povinnosti krajských úřadů v oblasti evidence v oblasti náhradní rodinné péče, aby krajské úřady měly povinnost zveřejňovat v pseudonymizované podobě údaje o dětech, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Co to znamená? Dovolím si dvě věty, jenom abych to popsala: že se neprozradí, o jaké dítě jde, nejsou tam jeho konkrétní osobní údaje, ale že je trochu přiblížen jeho životní příběh a že je pak mnohem snazší získat pěstouny, kteří si to umí blíže představit, o jaké dítě jde.

Ještě velice rychle, náhradní rodinná péče k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tam jsme za, aby to bylo více na jednu dohodu o výkonu pěstounské péče - 66 000.

A už poslední tři. DOZP v domovech pro děti se zdravotním postižením, tam se vlastně jedná o limit věku.

Poslední věc, zákon o zvláštním řízení soudním, lhůta pro rozhodnutí o předběžném opatření. To je zase něco, kde chceme zachovat lhůtu nejvýše 24 hodin pro rozhodnutí.

Tolik k pozměňovacím návrhům. Doufám, že to dneska projednáme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Nyní paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se pan poslanec Petr Pávek.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám pouze v krátkosti představila pozměňovací návrh, který za SPD předkládám.

V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých je v současné době nedostatek a kteří se starají o ohrožené a opuštěné děti, což je nesmírně důležitá společenská úloha a záslužná práce, které si nesmírně vážíme. Navrhujeme tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak u dlouhodobých pěstounů, tak zejména u přechodných pěstounů. Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, zatímco ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány nebyly. V rozlišení odměn pěstounů nebyla adekvátním způsobem ani finančně zohledněna péče o dítě ze zdravotních důvodů závislé na péči jiných osob, která je nesmírně, nesrovnatelně náročnější, nejen finančně, než standardní péče o zdravé dítě.

A také navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Ještě bych také ráda navrhla doprovodné usnesení k doprovázejícím organizacím z důvodu nejednotnosti nabízené podpory a služeb pro náhradní rodiny, se kterou se někteří pěstouni setkávají v praxi. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2021 zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky komplexní závaznou metodiku pro činnost doprovázejících organizací a dalších subjektů poskytující služby odborné pomoci pěstounům."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lucii Šafránkové. Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se Aleš Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 7638 a který reaguje na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Já se sice nepovažuji za experta na tuto otázku, ani na sociální politiku, ani na sociálně-právní ochranu dětí, ale rozumím tomu, proč se na mě obrátily Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv, které jsou sice připomínkovým místem, ale ministerstvo, jak už to tak často bývá, a nejenom toto, ale obecně, nevyslyšelo jejich námitky a požadavky.

Ten pozměňovací návrh je připravený kvalitně, po právní stránce není příliš náročný, a koho to zajímá a je s tou tematikou obeznámen, tak si může přečíst důvodovou zprávu. Za mě jenom - a to je pochopitelné - musím říct, že všechna navrhovaná opatření, jak jsou chvályhodná a žádoucí, tak prostě realizace se má přenést na obce s rozšířenou působností, které k tomu nemají žádné nástroje. Nemají ani prostředky, ani možnosti. Navíc v rámci snižování administrativní zátěže tam přibyla ještě dvě správní řízení navíc, což je z hlediska těchto obcí naprosto nepřijatelné.

Ještě se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Pavla Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezký dobrý den. Jsme u druhého čtení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Mám tady dohromady tři pozměňovací návrhy.

Ten první, který předkládáme společně s panem kolegou Petrem Dolínkem, se zabývá odměňováním pěstounů, ať už zprostředkovaných, nebo nezprostředkovaných, kdy jsme odměnu pěstounů navázali na životní minimum krát násobek krát počet dětí, respektive na minimální mzdu krát nějaký násobek dle zákona krát počet dětí. A také jsme tady v tomto pozměňovacím návrhu vyřešili, že zhruba 97 % příbuzenských pěstounů dostává právě od úřadu práce odměnu pěstouna, tím pádem jsme navrhli příspěvek při pěstounské péči a navrhujeme, aby byl dán automaticky všem rodičům, aby nějakým způsobem odpadla administrativní náročnost u každého testování jednotlivých dávek, které stejně, jak jsem říkal, v 97 % jsou příbuzenským pěstounům nějakým způsobem přiklepnuty. Takže se jedná o netestovanou sociální dávku.

Druhý pozměňovací návrh se týká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, aby tam děti a ani rodiče nemohli dávat bez nějakého vědomí orgánům sociálně-právní ochrany dětí děti na dohodu.

A ten třetí pozměňovací návrh upravuje kolizní opatrovnictví v tom, pokud rodiče například skončí u soudu při dejme tomu rozvodovém řízení nebo nějaké jiné právní roztržce, tak aby nemohli nahlížet do spisu svého dítěte, pokud je OSPOD soudem určen kolizním opatrovníkem, aby potom třeba nemohli ty veškeré informace nějakým způsobem používat právě třeba v tom soudním sporu, tak jak navrhujeme, poněvadž drtivá většina všech pěstebních dětí a osvojených dětí okolo puberty hledá své kořeny, své skutečné rodiče, aby mohly samy nahlížet od 15 let do toho svého spisu a bylo jim umožněno něco takového v rámci té kontaktáže prostě a jednoduše prožít, tak jak to oni v tuto chvíli mají. Děkuji moc. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aleši Juchelkovi, nyní Pavla Golasowská a připraví se Karla Šlechtová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh se také týká odměňování dlouhodobých i krátkodobých pěstounů. Chceme dostat děti z ústavní péče, a proto je musíme mít kam dát, a musím říct, že současný systém odměňování pro dlouhodobé i krátkodobé pěstouny je opravdu - ty částky jsou velice nízké. Proto ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji odměny dlouhodobých pěstounů, a to sice v této výši: U jednoho dítěte 1,5násobek minimální mzdy, což je 22 800 korun, u dvou dětí 2násobek minimální mzdy, což je 30 400, u tří dětí nebo jednoho handicapovaného je to 2,5násobek minimální mzdy, což je 38 000 korun, a za každé další dítě v pěstounské péči 0,45 krát minimální mzda, což 6 840.

Musím ještě podotknout, že bylo upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni handicapu, odměna tedy bude náležet stejná pro první i čtvrtý stupeň závislosti, a to ve výši 38 000 korun. Výjimku tvoří ustanovení § 47j odst. 4, který zvyšuje odměnu o 9 000 korun místo 6 840 za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni tři, což je těžká závislost, nebo ve stupni čtyři, což je úplná závislost.

A dále ještě navrhuji odměny přechodných pěstounů v této výši: To znamená, pokud jsou přechodní pěstouni zrovna bez dítěte a na dítě čekají, tak je to 1,8násobek minimální mzdy, což je 27 360, u jednoho dítěte je to 2,25násobek minimální mzdy, což je 34 200, dvě až tři děti nebo dítě s handicapem je to 38 000 a za každé další dítě v pěstounské péči je to 6 840 korun.

A ještě bych chtěla podotknout, že si velice vážím práce dlouhodobých i krátkodobých pěstounů a chtěla bych vás poprosit a požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože pokud nebudeme mít dostatek pěstounů, tak je vlastně rušení ústavní péče passé, protože nebudeme mít kam děti dát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pavle Golasowské, nyní paní poslankyně Karla Šlechtová, připraví se Jan Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, já bych chtěla tímto jenom velice stručně zdůvodnit svůj pozměňovací návrh, který navrhuje možnost, aby dítě mohlo být svěřeno do společné pěstounské péče i jiným dvěma osobám, než jsou pouze manželé, což platí v současnosti. Jsou to výlučně manželé. Jedná se například o jiné dvě osoby, ačkoliv spolu nežijí, nicméně jsou blízké dítěti. Může jít o babičku s tetou, může jít o bratrance, sestřenice, může jít o kohokoliv, kdo je nesezdaný a bude mít blízký vztah k danému dítěti. Detaily zdůvodnění jsou v mém pozměňovacím návrhu, budu ráda za podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šlechtové, nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Alena Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Také skutečně velmi stenograficky, abychom byli hned hotoví. Předkládám sněmovní dokument 8498 a jde o to, že můj návrh ochrání děti před vznikem poruchy citového pouta, protože to může vznikat až pěti a půl let. Ten můj návrh také bude mít stejné zacházení s dětmi se zdravotním postižením jako s dětmi, které nemají zdravotní postižení, a dávám tam přechodnou dobu do tří let tříletou a u dětí 4-6 let další tři roky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Monika Červíčková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní ministryně, ctěná Sněmovno, já jenom rychle. Chci se přihlásit a dopředu avizovat, že se přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který vedle zastoupení členem OSPOD ještě dává vedle zastoupení z OSPODu advokáta tak, aby bylo dohlédnuto řádně na ten právní proces, jedná-li se o dítě. To za prvé.

Za druhé se potom přihlásím o pozměňovacím návrhům, které předložil kolega Dolínek a které mírně navyšují částky jak pro pěstouny, tak doprovázející organizace a příspěvky na ZDVOP. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní paní poslankyně Monika Červíčková, připraví se Věra Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vám představila velmi stručně dva pozměňovací návrhy, které jsem podala se svou kolegyní Janou Pastuchovou. První pozměňovací návrh se týká státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a konkrétně se jedná o navýšení státního příspěvku na částku měsíční úhrady za každé dítě ve výši 35 000 korun. Odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě návrhu.

Druhý pozměňovací návrh se týká možnosti doplnění, kdy v případech sourozeneckých skupin nebo rizikového lůžka může jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu nezbytně nutnou pečovat maximálně o pět dětí svěřených do péče tohoto zařízení. Rovněž je odůvodnění přesně popsáno v důvodové zprávě pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Červíčkové. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vám osvětlila a představila pozměňovací návrh, který se týká pečujících osob, a to tak, aby legislativně byla upravena pomoc a podpora pečujícím osobám, a to i přesto, že neformální péče je zpravidla poskytována rodinnými příslušníky, podporuje mezigenerační solidaritu a umožňuje klientovi, aby zůstal v přirozeném prostředí.

Podávám dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, a oba se tkají téže věci, ale jeden je podáván k pozměňovacímu návrhu sociálního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové, a tím byly vyčerpány písemné přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Jako první je přihlášena poslankyně Richterová, připraví se Lucie Šafránková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Tedy pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím: číslo 8466, 8467, 8468, 8469, číslo 8470 jsou ta navýšení částek pro pěstouny, navázání na koeficient minimální mzdy a pro doprovodné organizace. Potom se hlásím k číslu 8473, 8503, 8504 a 8505. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové, nyní paní poslankyně Lucie Šafránková v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já se hlásím k návrhu z doprovodného usnesení, který jsem načetla v obecné rozpravě, a také se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7481. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se Aleš Juchelka v podrobné rozpravě. (V sále je hluk.) Prosím Sněmovnu o klid, ty, kteří se vracejí do sálu, aby nechali kolegy hovořit. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se chci jenom přihlásit v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 7638. Odůvodnění proběhlo v rozpravě obecné. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Pavla Golasowská. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Dobrý den. Já jsem si zapomněl brýle, tak snad na to uvidím. Já bych se chtěl přihlásit v podrobné rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům 8549, ano, 8551, 8552 a 8553, protože už ten první jsou legislativně technické věci. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se Karla Šlechtová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 7679, který jsem podrobněji okomentovala v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Karla Šlechtová a připraví se Jan Bauer.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji za slovo. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu 7763. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Jan Bauer, připraví se Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který je zapsán do systému pod číslem 7682.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Alena Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hlásím se k číslu 8498.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, poté paní Monika Červíčková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, děkuji. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7586, to je to právní zastoupení ex offo. A potom k pozměňovacím návrhům, které předložil kolega Dolínek, 8499, 8500, 8501. Všechny mají písemné zdůvodnění a v obecné rozpravě jsem řekla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Monika Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji. Ráda bych se tímto přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě a jsou uvedeny v systému pod čísly 7742 a 7744. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Nepadl žádný návrh, který bychom projednávali ve druhém čtení. Mohu tedy ukončit druhé čtení bodu číslo 16, tisku 911.

S přednostním právem se hlásí mezi body předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych měl prosbu na přestávku před volbami, před blokem voleb pro náš klub do 18 hodin, čili sedm minut přestávka pro klub ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Chtěl jsem zahájit bod 51, respektuji žádost o přestávku, takže vyhlašuji přestávku do 18 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to podle pořadu schůze body, které jsme zařadili na 18. hodinu. Návrhy na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny je první bod.

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP