Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

385.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod,
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
/sněmovní tisk 895/ - třetí čtení

A prosím, místo u stolku zpravodajů již zaujali za navrhovatele pan senátor Martin Červíček a zpravodaj garančního výboru, jímž je ústavně-právní výbor, pan poslanec Pavel Blažek. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 895/4 a byl doručen dne 3. června 2021. Předseda Poslanecké sněmovny obdržel dopis od poslance Vojtěcha Pikala, tedy mě, že bere svůj pozměňovací návrh zpět. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 895/5. Táži se navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak, dobře, prosím.

 

Senátor Martin Červíček: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych vám v krátkosti nastínil předmět projednávaného návrhu zákona. Předkládaný návrh zavádí explicitní právo na obranu života coby jednoho ze základních právem chráněných statků, přičemž rovněž jednoznačně stanovuje, že může jít o obranu ozbrojenou. Rovněž se explicitně vyzdvihuje institut pomoci v obraně, tedy situace, kdy není obráncem bráněn přímo jeho život, ale život jiného člověka. Právní úpravu nakládání se zbraněmi, které lze k sebeobraně použít, návrh přenechává běžnému zákonu.

Předmětem návrhu změny Listiny základních práv a svobod je vložení jediné věty do čl. 6 odst. 4, která zní: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Jedná se o zakotvení práva bránit životy se zbraní jako základního lidského práva a o posílení tohoto práva v hierarchii práv na úroveň nejvyšší, úroveň ústavní. Tak jako v minulosti byla zakotvená práva upravena prostým zákonem, toto právo nikdo nezpochybňoval, a přesto zákonodárce, vědom si významu takového práva, takové právo povýšil na právo ústavní. Namátkou uveďme například právo shromažďovací nebo právo nebýt podroben nuceným pracím a podobně.

Smyslem novely listiny je pro futuro zachovat právo bránit sebe nebo jiného člověka za jednoznačných podmínek daných trestním právem, tedy i se zbraní v ruce. Je to tedy garance zákonodárce, že ponechá občanům po předpokládané nebo možné regulaci alespoň nějakou možnost se efektivně bránit. Pokud mluvíme o předpokládané nebo možné regulaci, mám na mysli nijak neskrývané tendence k faktickému zákazu nošení při sobě čehokoli, co by mohlo být použito jako zbraň. Senátní návrh tak reaguje na situaci, kdy v některých státech Evropské unie došlo k faktickému zákazu nošení jakýchkoli věcí nutné obraně použitelných jako zbraň, a tedy k takovému omezení, že není reálné mít zbraň v okamžiku ohrožení života u sebe.

Nechceme, aby jedinou možností, jak se bránit, byla obrana pouze holýma rukama. Odzbrojení spořádaných obyvatel s legálně vlastněnými zbraněmi má zamezit straně zločinu takové zbraně mít, problém je ovšem v tom, že se zločinci nikdy nikoho na nic nebudou ptát a takové zbraně mohou mít, prostě si je pořídí nelegálně, tedy represivní možnosti tohoto práva potom zcela selhávají a oslabí v konečném efektu toho, koho mají bránit, to znamená spořádané občany.

Častý argument proti novele při jednání v Senátu byl, že novelizované znění Listiny základních práv a svobod posílí právo vlastnit střelnou zbraň. Prosím, to je samozřejmě nesmysl a při použití všech dostupných výkladových metod k takovému závěru z textu novely prostě dojít nelze. O střelné zbrani novela nehovoří a není to jejím smyslem. Naopak, ponechává na úrovni běžných zákonů zákonodárci možnost regulace jednotlivých druhů zbraní, a to i věcí, které zbraněmi být mohou. Jiným argumentem tvářícím se jako výklad Ústavy je tvrzení, že novela umožní nebo snad povzbudí k zakládání domobran a bojůvek. Není to pravda, novela nijak nemění vymezení nutné obrany nebo krajní nouze. Pokud v mantinelech nutné obrany a krajní nouze někdo použije zbraň k odvrácení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku, respektive nebezpečí, na zákonem chráněný zájem nebo na určité subjektivní právo, má na to právo, jen intenzita jeho zásahu nesmí být nepřiměřená hrozící újmě. Takto se smíme chovat kdokoliv, novela nic v tomto směru nemění.

Pravdivý není ani argument odpůrců, že směrem k evropskému právu je tato úprava bezvýznamná. Souhlasit lze pouze s tezí, že nemůže mít dopad na současnou zbraňovou směrnici. Ale může zcela jistě působit do budoucna. Střet sekundárního práva Evropské unie s ústavním právem členského státu je otázkou, která dosud nebyla vyřešena. Nejenom náš, ale například i německý ústavní soud se vyslovil ve smyslu, že si vyhrazuje právo v jistých případech neaplikovat automaticky právo Evropské unie, bude-li v kolizi s ústavním právem nebo Ústavou chráněnými základními lidskými právy.

Přijetí této úpravy tak může být pro futuro zásadní a může posílit argumentační pozici České republiky v případě příjímání jiných směrnic. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď je to tady trošku komplikovanější. Jako první mám zde faktické poznámky od pana poslance Holomčíka a Maška. Předpokládám, že to je k předchozímu bodu. Dále zde mám nějaká přednostní práva. Jako první se přihlásila paní poslankyně Černochová již ve 12 hodin, ovšem do rozpravy. A pan místopředseda Okamura se tedy hlásí ještě před otevřením rozpravy. Takže pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD plně podporuje tuto změnu Ústavy a dlouhodobě navrhujeme posílení práv občanů, kteří mají legálně držené zbraně. Proto ta věta, která má být nově vložena do Ústavy, právo bránit svůj či život jiného člověka i se zbraní, je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon, je věta, kterou jsme si tam přáli. Já jsem sám aktivním střelcem, jsem léta členem sportovního střeleckého klubu a zbrojní průkaz vlastním přes dvacet let. Takže nás sportovních střelců, ale i myslivců a policistů a vojáků se tato úprava samozřejmě týká a my dlouhodobě podporujeme a prosazujeme, aby byla hájena práva nás, legálních držitelů zbraní.

Druhým důvodem, proč tento návrh podpoříme, podporujeme a prosazujeme, je také to, že Evropská unie se nám tady snaží salámovou metodou omezovat práva nás, legálních držitelů zbraní. Různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky, ať se to týče zbraní, či střeliva. Pro nás je to vůbec nepřijatelné, protože místo aby se Evropská unie soustředila na nelegální držitele zbraní, to jsou právě původci různých teroristických útoků a této činnosti, tak byrokrati v Bruselu nemají jako obvykle nic kloudného na práci a vytváří další a další byrokratická omezení pro slušné lidi.

V návrhu tohoto ústavního zákona se také hovoří, že podmínky budou stanoveny na základě toho, co stanoví zákon, doprovodný zákon. A tady právě je velmi vhodný - a rádi bychom, abychom to tady diskutovali ruku v ruce - návrh zákona z pera SPD, který už tady leží dlouho ve Sněmovně, a je to zákon, který má pracovní název "můj dům, můj hrad", protože SPD navrhuje - a zatím jsme tady od vás, od ostatních politických stran nezískali podporu, tak doufám, že nás podpoříte a že nás také podpoří v tomto smyslu, doufám a prosím, i občané v říjnových volbách do Sněmovny - tak navrhujeme, aby byla posílena práva slušných občanů v rámci takzvaného institutu nutné obrany, protože dneska je situace taková, že slušný člověk je v defenzivě. Slušný člověk se bojí bránit, když je například doma v noci přepaden, viz nedávný případ na Plzeňsku, kde slušného člověka přepadl v noci doma, vloupal se mu do domu na okraji obce právě propuštěný recidivista, odsouzený vrah. A v podstatě ten slušný občan, který ho v noci v sebeobraně legálně drženou zbraní zastřelil, tak je teď popotahován a policií šetřen, zdali byla nutná obrana dostatečná. To je přece úplně neadekvátní situace! To znamená: v noci někdo překoná překážku u vás doma, a dnes je situace taková, že vy se ještě máte v noci rozespalí rozmýšlet a máte rozpoznat, zdali ten, kdo vás v noci přepadává u vás doma a vaši rodinu, zdali má v ruce zbraň, nebo je mistrem světa v karate, máte zřejmě rozpoznat, což je v podstatě stejný výsledek pro toho běžného občana, takže to je úplně neuvěřitelná situace.

Proto naše představa je, že bychom přijali tuto ústavní změnu, protože je potřeba postavit se trendům z Evropské unie, tomu diktátu, abychom v Ústavě zakotvili posílení práva občanů bránit svůj život či jiného člověka i se zbraní v ruce za podmínek, které stanoví zákon, a zároveň bychom tu diskusi rádi posunuli ihned k návrhu zákona z pera SPD. My tam píšeme jasně, že pakliže - dám příklad - překoná nějaký člověk - gauner, kriminálník - překážku násilím, překoná překážku, to znamená vypáčí okno, vylomí zámek, vylomí dveře, a za těchto podmínek, když budete doma přepadeni a budete chránit svoji rodinu, svůj majetek anebo sebe sama osobně, tak prostě budete v právu. Já myslím, že je to úplně jednoduché a musí to být samozřejmě - vkládáme tam podmínku, že to musí být - že jste ohroženi na životě. To tam v tom zákoně přímo píšete, že skutečně si vyhodnotíte, že jste ohroženi na životě. Je to úprava, která je mezi současnou úpravou v České republice a úpravou, která platí například ve Spojených státech amerických, kde to je ještě v mnohem, mnohem přísnější verzi vůči těm narušitelům.

Takže stručně, jasně, podtrženo: hnutí SPD podporuje, prosazuje a bude hlasovat pro tuto změnu Ústavy, protože máme heslo, že slušný člověk musí být na prvním místě a také Česká republika musí být na prvním místě. Takže budeme rádi, když to i ostatní politické strany podpoří. Je to ústavní změna, potřebujeme 120 hlasů, tak doufám, že to tady projde a že uděláme první krok k tomu, aby byla chráněna práva slušných lidí, kteří chtějí jenom bránit svá práva. Děkuju. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Budu předpokládat, že to nebyl nějaký návrh na procedurální postup, a budeme pokračovat. Takže pokud již nikdo další nebude chtít vystupovat před otevřením rozpravy, otevírám rozpravu a jako první je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pro mě osobně i řadu členů Občanské demokratické strany je obhajoba legální držby zbraní v rozumném právním rámci principiální záležitostí obrany a svobody zdravého rozumu. ODS je v této otázce dlouhodobě konzistentní, zásadová a zároveň je jednou z nejaktivnějších obránkyň těchto principů. Už o tom hovořil i pan senátor.

Odmítáme proto případná tvrzení, že tak činíme z nějakých populistických důvodů před volbami. Vy víte, že tohle téma v pravidelných intervalech sem do Poslanecké sněmovny nosím vždycky, když se nějaké odebírání svobod střelecké komunitě děje, a činila jsem tak opakovaně v tomto volebním období i v tom minulém. Věřím, že v symbolické rovině dnes může dojít k opravdu významnému posunu dopředu, kdy zřetelně a nahlas deklarujeme, že chránit svůj život a život svých blízkých se zbraní v ruce za splnění všech zákonných podmínek je v naší zemi právem základním. Ale nechceme se mýlit, navrhovaná novela nečiní z držby zbraní nárokovou záležitost. Odkazuje se na jasně definované zákonné mantinely, které má Česká republika propracované snad nejlépe na světě, i naší zásluhou. Byli jste to vy, kteří jste před poměrně krátkou dobou hlasovali pro celou řadu lepších paragrafů v zákoně o zbraních a střelivu. Je to hodnota hodná ochrany a péče.

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku a právo na obranu se zbraní zakotvené do ústavního pořádku má samozřejmě i vyšší váhu. Zároveň je toto právo obtížněji napadnutelné, protože ústavní změny nelze provádět tak snadno. Považuji za důležité zopakovat, že cílem není, aby se počet zbraní v rukou občanů dramaticky navyšoval. Ať si každý, kdo chce, absolvuje a vyzkouší, jaké to je získat zbrojní průkaz. Kdo nechce, nikdo ho k tomu nenutí. Cílem je ochránit a zachovat současná práva a povinnosti a dát jim zaslouženou váhu, jelikož jsou vyvážená, a jsou hlavně funkční. Ačkoliv můžeme o detailech zákonů vést často polemiku, to, že trestných činů s legálně drženou zbraní je zanedbatelné minimum, napovídá, že přehnaná regulace legální držby zbraní nedává žádný smysl a není cestou k eliminaci nelegálně držených zbraní, ba právě naopak. Z praxe to dobře víme. Přemrštěná regulace vede k tomu, že řada lidí ve chvíli, kdy by svoji zbraň měla odevzdávat, raději tu zbraň ukryje v ilegalitě. Dochází tak k přechodu původně legálních zbraní do ilegality a to si nikdo z nás nepřeje.

Náš národ měl vždy řadu hrdých a svobodně uvažujících lidí, kteří si nenechali zakazovat bránit sebe a své blízké i se zbraní v ruce: cukrář Jaroslav Švarc, koželuh Josef Valčík, číšník Jan Hrubý, obchodník Adolf Opálka, gymnazista Pavel Bublík, zámečník Jozef Gabčík, topič Jan Kubiš. Sedm zdánlivě obyčejných mužů, kteří projevili neobyčejnou odvahu, a dnes je to právě 79 let, kdy se z kostela v Resslově ulici ozvalo: "Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme. Slyšíte? Nikdy!" Toto byla poslední slova parašutistů, kteří se v kryptě bránili přesile 800 nacistů.

Domnívám se, že tato pomyslná tradice bránit sebe i své blízké se zbraní v ruce panuje v hlavách řady legálních držitelů zbraní dodnes, a nejen jich. Proto na vás apeluji, ukažme jim svou důvěru; důvěru státu v ně. Jsou to právě oni, kteří jsou státem dostatečně kontrolováni, prověřováni, evidováni a důvěru si zaslouží.

V České republice platí jasná pravidla, která garantují, že zbraň legálně nemohou mít nepovolané osoby. Ano, nelegální zbraň samozřejmě může mít kdejaký lump, darebák a zločinec, tomu ale nezabrání žádné písmenko na papíře ani sebepřísnější zákon. Nejlepší prevence před útočníky se zbraní je jednoduše to, že potenciální oběť se může bránit a není bezzubá. Přesně tak, a to je tedy ta nejlepší prevence proti útočníkům.

Občané dobře vědí, že úpravou Listiny zde nevznikne žádný Divoký západ plný pistolníků s kolty proklatě nízko, byť jsem ráda, že tuto americkou značku má dnes licenčně i Česká zbrojovka. Gratulujeme! Každopádně dáváme najevo respekt k obraně se zbraní, a když je zapotřebí, tehdy, když je to nevyhnutelné. Věřím, že dnešní hlasování dopadne ve prospěch občanů, že dopadne ve prospěch střelecké komunity a završíme tak naše dlouholeté snažení, které započalo již někdy na začátku roku 2017. Někdo by mohl namítnout, že tehdy se jednalo o poněkud odlišný návrh úpravy ústavního zákona o bezpečnosti, ano, ale princip, princip zůstává zachován.

Prosím vás tedy všechny, podpořte tuto novelu ústavního zákona, stejně jako to učiní všichni přítomní poslanci Občanské demokratické strany. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí se stanoviskem poslaneckého klubu SPD poslanec Radek Koten a s přednostním právem se připraví místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom poprosil, abychom urychlili hlasování. Samozřejmě nebráním nikomu, aby se vyjádřil, nicméně to, že tady většina z nás podporuje tento ústavní zákon a změnu ústavního zákona, aby se lidé, slušní lidé mohli bránit se zbraní v ruce, tak to si myslím, že je velmi důležité. Myslím si, že jsme velmi sledováni, kdo se k tomu jak postaví, a opravdu bych byl velmi rád, kdybychom to podpořili, tento zákon, v co největším počtu, protože to je ústavní změna, potřebujeme minimálně 120 poslanců. A prosím, je pátek, tak opravdu prosím, abychom se co nejméně zkrátili, a abychom tedy mohli hlasovat. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemuselo to být s přednostním právem. Já bych chtěl nejdřív říct, že jsem zcela připraven tento návrh ústavní změny podpořit. V rámci klubu máme volné hlasování, ale aby ta diskuse nebyla tak úplně jednostranná, tak si dovolím číst ze stanoviska někoho, kdo také tento zákon podporuje, a to je vlády, která prostě vznáší nějaké otázky, které by podle mě měly v rámci té diskuse zaznít a měly by být řádně zodpovězeny. Věřím, že pan navrhovatel je na to připraven.

Vláda upozorňuje, že "v prvé řadě Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku, tvoří základní pilíř právního řádu České republiky. Jako taková by neměla podléhat přechodným a neuváženým úpravám dílčího charakteru, které neprošly širší odbornou diskusí, změna jakéhokoliv zákona, tím spíše to platí u ústavních částí pořádku, by měla být řádně promyšlena a podrobena celospolečenské diskusi." V rámci toho bych si dovolil odcitovat ještě jednu část: "V rámci nutné obrany může každý již bránit všechny zájmy chráněné trestním právem, kam spadá nejen zmíněna ochrana života, ale i ochrana majetku a svobody. Proto by měla být diskutována i otázka, zda by zakotvení práva na obranu života se zbraní na ústavní úrovni nedošlo naopak ke zmenšení garance základních práv osob, neboť ústavní právo na použití zbraně by bylo garantováno pouze v případech, kdy je ohrožen život, a nikoliv v těch dalších."

Tohle je, myslím otázka, která by tady měla zaznít. Já jsem se to snažil adresovat svým pozměňovacím návrhem. Ten se ukázal jako neprůchozí, takže jsem jej stáhl, abych netříštil zbytečně to hlasování, ale tohle je otázka, na kterou bych chtěl slyšet od navrhovatelů odpověď, protože v důvodové zprávě samotného návrhu to není a nezaznamenal jsem to ani nikde v diskusi, ale samozřejmě to již možná zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek, žádnou další přihlášku zatím nevidím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, pane premiére, ministři, kolegyně, kolegové. Projednáváme zákon, který zakotvuje práva na obranu života i se zbraní, této Listiny základních práv a svobod. Senátní návrh zákona vyjadřuje nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří splní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení nejen zbraní, ale jako doposud i rozličných sebeobranných prostředků. Je nutné zdůraznit, že česká zbraňová legislativa patří k těm světově vůbec nejdokonalejším a zároveň i naprosto bezproblémovým.

Ústavní dodatek, o jehož přijetí nyní budeme rozhodovat, pojednává i o sebeobranných prostředcích, například pepřových sprejích nebo nožích. Přitom vidíme, že tam, kde zmíněné zákazy jsou nejtužší, paradoxně počty zabitých lidí těmito zbraněmi rostou. Přijetím tohoto zákona dáváme slušným občanům možnost se účinně bránit těm, kteří zákony nedodržují, a ti jsou dosud paradoxně ve výhodě. Nejedná se na právo o odzbrojování, jak se někteří snažili tvrdit, ale pouze o právo na obranu zbraní. To je významný rozdíl.

Návrh zlepšuje právo na sebeobranu a je to potřeba. Poslanecký klub hnutí ANO tento zákon průřezově podporuje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás tímto o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, poslankyně Tereza Hyťhová, zatím nemám další přihlášku pro vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dámy a pánové, vážení kolegové. Právo na obranu zbraní je podle názoru nás, Trikolóra svobodných a soukromníků, naprosto nezbytné. Zkušenosti s omezením tohoto práva u bezúhonných občanů ze zahraničí je naprosto hrozivá. Proto plně podporujeme tento návrh a nechceme, aby se Česká republika dostala na stejný seznam s Velkou Británií nebo s Německem, kdy zbraně mají jen zločinci, a ne slušní lidé. A o to má jít především. Takto jsem jenom řekla krátké stanovisko za nás. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali ještě někdo chce vystoupit. Ano, ano, poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Někteří moji kolegové předpokládali, že ta debata bude o malilinko delší, prosím, pane místopředsedo, o pět minut přestávky, aby všichni stihli... Tři minuty přestávky, aby všichni stihli doběhnout, posadit se na své místo, zapnout hlasovací zařízení a za tři minuty abychom mohli dát dohromady hezkých 133 hlasů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych na to reagoval. Už mám stejnou žádost od předsedy poslaneckého hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, že mám dát větší čas na to, aby se všichni shromáždili. Takže já tedy, jestli souhlasíte, tak... sice to nebyla žádost na poradu poslaneckého klubu hnutí ANO, ale já bych tedy tři minuty dal pauzu, že bych ji vyhlásil já, aby poslanci měli... a zároveň zagonguji. Sejdeme se tady tedy ve 12.12. Dvě minuty, tak už jsem řekl. (Gong.)

Tak prosím vás, tak ve 12.12, je to hezký, jsou to tak 2,5 minuty, tuším. Takže dáme prostor, aby se poslanci shromáždili, aby tu byli v dostatečném počtu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.09 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynula pauza, je 12.12 hodin. Po obecné rozpravě, kterou jsme již uzavřeli, se tedy táži, zdali je zájem o závěrečná slova, to jsem se ještě nezeptal. Máte zájem, pane senátore, o závěrečné slovo? Takže pan senátor Martin Červíček, prosím.

 

Senátor Martin Červíček: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi předně poděkovat nejenom za obecnou rozpravu, ale za projednávání, velmi intenzivní, tohoto návrhu zákona v jednotlivých výborech. Zároveň se pokusím velmi stručně odpovědět na dotaz, který tady byl vznesen v rámci obecné rozpravy. Jsem přesvědčen o tom, že odborná diskuse probíhá už jenom kvůli tomu, že tento návrh změny Listiny práv a svobod je tady podruhé v tomto smyslu, byl upraven a myslím si, že byl upraven na základě různých připomínek v rámci odborné diskuse.

Druhá věc, která tady zazněla, obava, jestli to bude mít souvislosti anebo jestli se to bude dotýkat nějakým způsobem i jiných práv, respektive chráněných statků v souvislosti nejenom s obranou lidského života. Jsem přesvědčen - a znova na to upozorňuji - že tady je institut trestního práva, nutná obrana, krajní nouze, a ten i v současné době pamatuje na pravidla, která jsou spojena s použitím zbraně při ochraně těchto jednotlivých práv.

Dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat a prosím o schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži, zda má zájem o závěrečné slovo zpravodaj? Nemá zájem.

Ještě tady přečtu omluvu, od 12.15 do konce jednacího dne se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Votava, pan poslanec Jiří Mašek se omlouvá mezi 13. a 19. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Petr Beitl se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů dnes, v pátek 18. 6.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Procedura je v zásadě jednoduchá. Máme zde senátní návrh ústavního zákona, současně byl pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Pikala, který byl vzat zpět. Takže podle mého názoru napřed musíme hlasovat o souhlasu se zpětvzetím pozměňovacího návrhu pana kolegy Pikala, poté hlasujeme o návrhu ústavního zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak teď na mě mluvili tři lidi najednou. Paní poslankyně Černochová říkala, že nemám prznit jméno pana poslance Beitla. Omlouvám se, takže správná výslovnost je Bajtl, já to řeknu pro všechny. Panu poslanci se omlouvám za špatnou výslovnost. Teď paní poslankyně Golasowská. (Poslankyně Golasowská hovoří s předsedajícím.) Dobře, takže paní poslankyně Golasowská stahuje omluvu, protože od 12 už tady je. Já opravdu toho zvládám dost, ale tři... A teď, ještě jednou se omlouvám...

 

Poslanec Pavel Blažek: Milý pane Tomio - snad teď nezprzním vaše jméno v tuhle chvilku (Pobavení v sále.) - a já to zopakuji, chápu, že uši máte jenom dvě a mluvili na vás tři současně. Takže za prvé bychom měli hlasovat o zpětvzetí návrhu pana kolegy Vojtěcha Pikala, za druhé o návrhu ústavního zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otázkou je, jestli máme o této proceduře hlasovat. Jestli ano... Já bych pro ni ani nehlasoval, jestli souhlasíte a není námitka.

 

Dobře, takže jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu... (Námitky v sále.) Zpětvzetí, souhlas se zpětvzetím, což navrhuje pan poslanec Vojtěch Pikal.

Zahajuji teď hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 481, přihlášeno 160 poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Prosím tedy nastavit potřebný počet hlasů, což je 120, a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., podle sněmovního tisku 895, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 482, přihlášeno 159 poslanců, pro 141, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Končím tedy projednávání tohoto tisku. Přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o návrh poslanců...

Pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá do konce jednacího dne.

A přistoupíme k dalšímu návrhu a je to

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP