(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední program jednání schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Takže paní poslankyně Pekarová Adamová se omlouvá dnes od 12.50 do 16 hodin z pracovních důvodů, dále pan poslanec Stanislav Fridrich se omlouvá mezi 13. a 16. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá z pracovních důvodů od 13 do 14 hodin, tak a tohle je už něco jiného.

Takže nyní tedy otevírám další bod, respektive první bod našeho odpoledního programu, jedná se o

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 799/ - druhé čtení

Tak ještě přečtu omluvy, pane ministře, momentíček. Poslanec Jan Jakob se omlouvá mezi 17. hodinou a půlnocí a pan poslanec Špičák se omlouvá z jednání dnes od 13 do 14 hodin z pracovních důvodů. Takže z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Tak, pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já s dovolením nebudu zdržovat, protože jsme ve druhém čtení. Energetický zákon jsme zde mnohokrát diskutovali, takže pouze konstatuji, že je předkládán návrh zákona, který mění energetický zákon a který sleduje celou řadu cílů, které se průběžně diskutují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak ano. Do obecné, ano? Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 799/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Patrik Nacher a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, pane předsedající, pane ministře. Dovolte, abych vás stručně informoval, jak proběhlo jednání o tomto velmi užitečném zákonu, respektive novele, která řeší zejména - a znáte to všichni pod tou zkratkou - energošmejdy. My jsme to projednali na hospodářském výboru. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, jaké pozměňovací návrhy hospodářský schválil. Nebudu vás zatěžovat tím, které neschválil a kde mí ctění kolegové svoje návrhy vzali zpět, což jsem rád, protože ten návrh bude aspoň velmi, velmi jednoduchý.

Přijal se můj pozměňovací návrh řešící... protože ten komplexní, 24 bodů, o tom budeme mluvit asi ve třetím čtení, dále dva pozměňovací návrhy kolegy Jurečky týkající se bezpečnostních pásem, které se nevztahují pro plyn, a povinnosti zákazníka se budou do budoucna přesouvat na vlastníky. Stejně tak se přijal pozměňovací návrh kolegy Luzara, který se týkal mezinárodní pomoci u přeshraničního využití zásobníků plynu.

Pak se přijaly tři pozměňovací návrhy kolegy Pavla Pustějovského, kde jde o implementaci EU - měřidla, nouzová dodávka plynu, elektronické vyúčtování. Stejně tak se přijal důležitý pozměňovací návrh kolegy Rakušana - možnost pro obce zakázat podomní prodej, což podtrhuje celou tuto věc. Nakonec se přijaly ještě dva pozměňovací návrhy týkající se časování. Jeden je kolegy Rakušana - přechodné ustanovení zkrátit z 18 měsíců na půl roku, kolegy Pustějovského - účinnost posunout na 1. 1. 2022.

Poté tedy hospodářský výbor - po výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly, mé zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě - doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tento sněmovní tisk 799 ve znění těch schválených pozměňovacích návrhů, které jsem v této chvíli přečetl. Zmocňuje mě, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. A pověřuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem teď ve stručnosti provedl. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. To se stalo.

My to takhle bereme velmi stručně. Myslím si, že věcnou debatu případně povedeme v třetím čtení, ale za sebe si myslím, že tisk 799 je v tomhle nekonfliktní, a myslím si, že lidé na to právě v té době pocovidové, kdy nám v tu chvíli někdo zvoní na dveře a nabízí nám tutově levnější energii a podstrkává nám nějaké plné moci, tak tento návrh s tím udělá přítrž, ukončí to. A já budu rád, když to co nejdříve na červnové schůzi schválíme. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem předseda STAN Vít Rakušan a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Tak prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já bych se jenom velmi rychle přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům. Ta geneze byla taková, že jsme měli připravený vlastní návrh zákona, nicméně po dohodě jak s panem ministrem, tak s panem zpravodajem jsme ustoupili od té vlastní novely - je zbytečné vytvářet konkurenční. Nicméně zrekapituloval bych sedm pozměňovacích návrhů, které jsou zaneseny do systému. Podrobnější diskusi o nich samozřejmě povedeme potom při hlasování ve třetím čtení. Opravdu ke každému jenom jeden krátký odstavec.

Sněmovní tisk 7384: navrhované ustanovení spotřebiteli přiznává možnost kdykoli požádat držitele licence jakožto smluvní stranu o poskytnutí kopie uzavřené smlouvy nebo její změny, včetně sdělení přesného data skončení takové smlouvy. Spotřebitel si může zaslání smlouvy vyžádat jak v listinné, tak i elektronické formě.

Sněmovní tisk 7385: navrhované ustanovení chrání spotřebitele zejména v situacích, kdy dochází ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu a příslušné právní jednání za spotřebitele sjednává zprostředkovatel. V takovém případě, měla-li by spotřebiteli vzniknout provedením této změny újma, je zprostředkovatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas spotřebitele, že se změnou souhlasí.

Dále velmi stručně 7386: změny ustanovení § 11 zákona cílí na poskytnutí stejné míry právní ochrany jak smlouvám uzavřeným distančním způsobem, tak i smlouvám, které v zastoupení za spotřebitele uzavírá zprostředkovatel.

Sněmovní tisk 7387: daná změna je do novely vložena pro účely zvýšení ochrany zákazníka, spotřebitele. Dle navrhovaného ustanovení spotřebitel při výkonu svého práva od smlouvy odstoupit nebo smlouvu zákonem stanoveným způsobem vypovědět nemůže být jakkoli sankcionován ze strany držitele licence, který se případně bude ukončení smluvního vztahu bránit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP