(15.30 hodin)
(pokračuje Brázdil)

Já jsem jenom nepochopil, co je vlastně smyslem té diskuse. Vzduch, který do toho dostanu, a je to lahev moje, já bych byl také asi raději, kdyby ta lahev, kterou jsem si zakoupil, také si to kupuji na ohřívání dejme tomu nějakého venkovního prostoru, a mrzí mě, že vždycky dostanu horší, lepší, takovou či makovou, ale nevím vlastně, pane Adamče, kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, co jste tím vlastně chtěl říct, protože já kdybych tu lahev se vzduchem potřeboval pro potápění, tak si ji setsakramentsky pohlídám, ale vy tím chcete asi říct, že je tady nějaká nekalá soutěž, někdo nehlídá tu lahev, dostanete jinou, nedrží za to záruku. Prosím, nerozuměl jsem tomu a neberte mě - já jsem vás pozorně poslouchal a když mi to vysvětlíte, budu rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Ivan Adamec a připraví se na faktickou poznámku pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Je to velmi jednoduché. Na rozdíl od té vaší tlakové lahve, která je vaše a vy si ji chodíte plnit a hlídáte si to, tak tady je to jinak. Tady si koupíte lahev někde v obchodě, vyčerpáte si ji a pak jdete do krámu, který nabízí nikoliv prodej těch lahví, ale výměnu. A v tom je ten problém, protože ty lahve patří někomu jinému, to už není vaše lahev. Ty patří jednotlivým firmám, které tady na trhu působí, do toho jsou ještě privatizační lahve, které jsou neoznačené, tak vlastně tam je to velký problém, ty mění vlastníky podle mě velmi rychle, a ten problém nevzniká v obchodě, ten vzniká potom v plnírnách, kde si ty lahve prostě přetahují, protože plnírny, kterým patří ty lahve, nechtějí, aby ty lahve plnila jiná plnírna tím samým plynem.

A to je ten problém, protože někdo ty lahve rozváží do těch firem, musí se roztřídit. Je to tak, jak tady říkal kolega Pávek, oddělit lahve od plynu. A to je něco složitějšího, protože na rozdíl od pivních lahví, které odevzdáte v krámě a oni je odvezou někam, kde je vyčistí a použijí je znovu a většinou pivní lahve jsou ještě třeba tvarově rozdílné, takže přesně vědí, kterému pivovaru to patří, to problém není, tak tady ty lahve jsou všechny stejné a oddělují se pouze značkami, barvami a podobně a tyhle problémy tam jsou. Já jsem tady fakt nechtěl číst důvodovou zprávu, kde těch případů je celá řada a řešil to ÚOHS, řešila to inspekce, jsou tam problémy, jsou tam spory.

Já si myslím, že tady je ještě další problém. Na rozdíl od pivní lahve tuhle lahev musí někdo udržovat v provozuschopném stavu, to znamená, že musí mít revize, musí odpovídat technickým normám, na které je postavena. Takže tady ten problém prostě je, ne, že není. Je tady ten problém. Kdyby tu nebyl, tak o tom nemluvíme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Kohoutek a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych načetl a seznámil vás se svými čtyřmi pozměňovacími návrhy.

6053: "1. v § 17 odst. 2: Sazba poplatku v odvětví elektroniky je stanovena tak, aby pokrývala náklady na činnost Energetického regulačního úřadu, a činí 1,70 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu. 2. v § 17d odst. 3 zní: Sazba poplatku v odvětví plynárenství je stanovena tak, aby pokrýval náklady na činnost Energetického regulačního úřadu a činí 1,0 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího plyn." 3. V § 17d odst. 4: Roční výše poplatku se stanoví jako násobek sazby podle odst. 2 a celkového počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu pro odvětví elektroenergetiky a jako násobek sazby podle odst. 3 a celkového počtu odběrných míst zákazníků odebírajících plyn pro odvětví plynárenství, a to podle údajů k 31. 12., předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se stanovuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, za kterou účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu. 4. V § 17d odst. 5 zní: Celkové počty odběrních míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkové počty odběrních míst zákazníků odebírajících plyn v České republice podle odst. 4 uveřejní Energetický regulační úřad do 30. června kalendářního roku formou sdělení ve Sbírce zákonů. Odůvodnění: Jeho hlavním cílem je sjednocení a zjednodušení stanovení způsobu výpočtu a výběru poplatků na činnost Energetického regulačního úřadu od odběratelů elektřiny a plynu, jehož důsledkem by bylo snížení cen energií jejich konečného spotřebitele." Kompletní odůvodnění je v systému, dále je číst nebudu.

Druhý pozměňovací návrh - 6176: "V části první čl. 1 za bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: V § 3 odst. 5 se věta třetí zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují." Je to obdobný pozměňovací návrh, který stáhl můj kolega Ivan Adamec. Odůvodnění je v systému, protože je trošku delší.

Třetí pozměňovací návrh - 8179: "V bodu 19 věta první zní: V části první čl. I § 19a odst. 3 se za bod 53 vkládá nový bod 54, který zní: (2.) V bodu 28 písm. x) zní: Vybrat od účastníku trhu s plynem nebo zahraniční fyzické či právnické osoby cenu za službu přeshraničního využití zásobníku plynu stanovenou podle § 19a odst. 3 a uhradit ji provozovateli přepravní soustavy, byla-li účastníkovi trhu s plynem nebo zahraniční fyzické či právnické osobě provozovatelem zásobníku plynu poskytnuta služba přeshraničního využití zásobníku plynu. 3. Vkládá se nový bod 54, který zní: V části první v čl. I se za bod 138 vkládá nový bod 139, který zní: V § 98a odst. 2 písm. i) vložit nový bod 15, který zní: pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu." 4. Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění: V bodě 1 se jedná o legislativně technickou opravu, § 19 byl v energetickém zákoně zrušen. Úprava dosažená v bodě 2 návrhu uvádí znění navrhovaného § 60 odst. 8 písm. x) v souladu s navrhovaným zněním § 19a odst. 3, kde je cena za službu přeshraničního využití zásobníku plynu definována jako vyrovnání slevy za službu přepravy plynu a zároveň rovněž do souladu s čl. 9 odst. 1 přímo použitelného nařízení Komise EU 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn NC TAR. Z čl. 9 odst. 1 NC TAR vyplývá, že pokud uživatel soustavy využije službu přeshraničního využití zásobníku plynu k převádění plynu do sousední tržní zóny, náleží mu sleva z přepravního tarifu pro body zásobníku plynu, aktuálně podle cenového rozhodnutí ERÚ se jedná o slevu 70 % z tarifu. Rozdíl mezi zlevněnou a nezlevněnou cenou za služby přepravy plynu, kterou musí uživatel soustavy doplatit provozovateli přepravní soustavy, je v navrhovaném znění § 19a odst. 3 definován jako cena za službu přeshraničního využití zásobníku plynu. Tomuto tedy musí odpovídat i částka, kterou provozovatel zásobníku plynu hradí provozovateli přepravní soustavy podle § 60 odst. 8 písm. x), jinak by vyrovnání slevy nebylo dosaženo.

Bod 3 v návaznosti na navrhovanou úpravu služby přeshraničního využití zásobníku plynu, regulace na potřebu adekvátně doplnit zmocnění Energetického regulačního úřadu pro vydání vyhlášky o pravidlech trhu s plynem, aby mohlo být poskytování této služby plně zasazeno do modelu trhu s plynem, v potřebném detailu upraveno na úrovni prováděcího předpisu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP