(15.40 hodin)
(pokračuje Kohoutek)

A poslední pozměňovací návrh pod číslem 8180: "V bodu 28 za písmeno x) doplňujeme písmeno i), které zní: V případě zásobníku plynu umožňujícího službu přeshraničního využití zásobníku plynu zajišťovat měření plynu na vstupu a výstupu z tohoto zásobníku plynu včetně vyhodnocování a přidávání těchto dat spolu s agregovanými denními stavy účtu zásobníku plynu pro jednotlivé tržní zóny operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy. Bod 39 zní: V části první článek 1 bod 126 zní: 126. V § 91 odst. 10 písmeno c) se text "u" nahrazuje textem "y". Odůvodnění. Úprava založená bodem 1 tohoto návrhu zajišťuje praktické provedení čl. 9 odst. 1 nařízení Komise EU 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn NC TAR, podle něhož se sleva z ceny za poskytnutí služby přepravy plynu uplatní pouze v rozsahu, v němž není zásobník plynu používán k soutěži s propojovacím bodem přepravní soustavy."

Úprava bod 39, bod 2 tohoto návrhu, je legislativně technického charakteru v souvislosti s doplněnými písmeny i) do bodu 28. Děkuji za pozornost. Pak se k nim přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já tady přicházím k novele energetického zákona, ke kterému se upírají zraky nejenom občanů z důvodu řešení problematiky energetických šmejdů, ale také se k tomuto zákonu upírají zraky lidí, kteří se pohybují v oblasti energetického sektoru, ať už jako výrobci, distributoři, poskytovatelé různých dalších podpůrných služeb, ale také k tomu hledí s nějakou nadějí i lidé, kteří působí v oblasti vědy a výzkumu v České republice, kteří představují inovační firmy, a protože tady vidí velkou příležitost, tak by mohli oni nejenom sami sebe, ale celou Českou republiku posunout zase o kus dále.

Já tady taky přicházím se svými návrhy, kterými chci pomoct této vládě plnit její vlastní programové prohlášení, protože když jsem si dnes vzal do rukou vládní programové prohlášení, nalistoval jsem si stranu 32, otevřel jsem kapitolu, která se týká průmyslu a obchodu, tak si tady dovolím ocitovat jeden odstavec o tom, co se tady píše v tom, co vláda chce v této oblasti dělat: "V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny elektrické energie a tepla a jejich plynulé a bezpečné dodávky všem zákazníkům. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků dle platné aktualizace státní energetické koncepce včetně definice modelu financování a výstavby v potřebných termínech, jakož i výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním, využíváním energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje a chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti."

Dále to pokračuje ještě jedním odstavcem, který nebudu číst celý, ale přečtu z něho tu druhou část a velmi důležitou větu: "U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí" a tak dále.

Takže já si myslím, že tady je spoustu rozumných věcí, které jsou tady definovány. To znamená jasný závazek vlády ve vztahu rozumně rozvíjet a podporovat obnovitelné zdroje v rámci našeho energetického mixu a samozřejmě i ta část, která je logická, že pokud chceme rozvíjet obnovitelné zdroje v České republice, to znamená především potenciál fotovoltaických panelů a jejich výrobu elektrické energie, tak se to prostě bez akumulace neobejde.

Přicházím k tomuto tisku, k této novele energetického zákona, se dvěma pozměňovacími návrhy. Ten jeden pozměňovací návrh, takový obsáhlejší, se právě týká té části akumulační. To znamená, je tady snahou zavést do našeho energetického zákona to, co v něm už několik let chybí, a to je právě ta otázka akumulace tak, aby naše legislativa tento pojem nejenom znala, ale uměla nakládat s tím, za jakých podmínek může ta akumulace býti realizována, kdo je držitelem té licence, jaká má práva, jaké má povinnosti, případně jaké z toho vyplývají i otázky v případě plateb za podporované zdroje a tak dále. Já jsem ten návrh předkládal už i na půdě hospodářského výboru, kde jsme ještě po diskusi s Ministerstvem průmyslu a obchodu došli k tomu, že tady jsou ještě některé věci, které je potřeba dodiskutovat na odborných platformách. Následně jsme se tomu i věnovali a tady chci poděkovat panu ministrovi a panu náměstkovi Nedělovi za několik on-line kulatých stolů, které jsme vedli právě se zástupci energetického sektoru zástupců nejenom obnovitelných zdrojů, ale i zástupců, kteří reprezentují teplárenský sektor, a hledali jsme řešení, jakým způsobem tu definici upravit a jakým způsobem dofinalizovat legislativní návrh tak, aby vyhovoval. Já si myslím, že se to po těch debatách podařilo. Proto tady tento návrh k tomuto sněmovnímu tisku dneska načítám.

Dovolím si ještě pár zdůvodnění k tomu, proč a v jaké jsme dneska situaci. Jenom připomenu, že už v roce 2015 vláda České republiky ve své státní energetické koncepci jasně řekla, že je potřeba umožnit rozvoj systému akumulace v elektroenergetice. Já jsem tehdy byl člen vlády, já jsem tuto koncepci podpořil. Myslím si, že je důležité, aby byla naplňována, byť je tady mnoho okolností, které se změnily, a je potřeba spoustu věcí i strategických dokumentů v této oblasti ze strany vlády a státu aktualizovat a upravit.

Je zde také Národní akční plán pro chytré sítě, který byl vypracován v prosinci 2017, který jasně mluví o tom, že je potřeba legislativně zakotvit právě pravidla pro akumulaci, a mělo by se to stát v následné novele energetického zákona, a to se děje nyní. Od roku 2017 už tady utekly skoro čtyři roky, dlouhý čas. Takže se tady snažíme, abychom rozšířili tu možnost, kdy v dnešní době je možné mít tu baterku lidově řečeno nebo tu akumulaci pouze v situaci, kdy to má daný provozovatel zkombinováno s fotovoltaickou elektrárnou nebo se stávající elektrárnou, a chceme rozšířit tu flexibilitu tak, aby to mohlo být využito, ta akumulace, i v jiných případech v rámci přenosové soustavy. Vidíme i na předžádostech, které byly podány do modernizačního fondu, že je tady velká chuť nejenom soukromého privátního sektoru, nejenom současných velkých hráčů v oblasti energetiky, ale i mnoha komunálních projektů, které by chtěly využívat to, že budou mít kombinaci svých vlastních budov, které jsou v majetku obce, budov, které jsou v majetku podnikatelského sektoru, a hledat cestu, jakým způsobem to optimalizovat, tu výrobní soustavu, právě tou baterkou.

Takže toto všechno by do budoucna bylo řešitelné díky tomu, kdybychom tuto legislativu tady měli. Já bych byl rád, aby naše legislativa tady nebyla několik koňských délek pozadu, ale když vidíme, jak je tady technologický inovační pokrok, tak abychom to umožnili firmám v legislativním prostředí České republiky mít takovouto možnost, aby firmy, které u nás vyrábí baterky a rozvíjí se, mají obrovský potenciál exportu, aby taky mohly říkat: My to máme u nás doma, můžete se k nám přijet podívat, máme tady desítky, stovky instalovaných projektů, které budou příklady dobré praxe. A to se nedaří.

Takže pojďme toto posunout, pojďme to změnit, aby tady byla opravdu energetika 21. století, která spolu snoubí spoustu výhod pro společnost, případné snížení i nákladů, které se potom započítávají do cen spotřebitelů konečných domácností, a tak dále. Takže to je předmětem tohoto pozměňovacího návrhu pod sněmovním dokumentem 8493. Já se k němu samozřejmě v podrobné rozpravě přihlásím a byl bych rád, kdybychom ho podpořili z důvodů, které jsem tady jmenoval. Mohl bych říct ještě celou řadu dalších důvodů. Vnímám to, že nás tlačí také čas, takže nechci tu debatu extrémně prodlužovat, ale prosím pěkně, opravdu se podívejme na to, že se nedíváme na energetiku optikou století páry, ale optikou 21. století a technologických možností, které dneska máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP