(16.00 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Já bych chtěl říct, že například se jedná o to, aby člověk, který je realiťákem, a on vám prodá chalupu, zná asi lépe než vy danou lokalitu, tak velmi dobře ví, kdo tam poskytuje plyn, elektřinu a další věci, a mohl vám vlastně oznámit, kdo je tam tím poskytovatelem. Vy mu poté dáte souhlas, že ano, že se chcete zkontaktovat s tímto poskytovatelem, když si to vy vyberete, a mohlo to proběhnout. To znamená, on vůbec se může zmínit. Kdyby to tam nebylo, tak služba těch třeba realiťáků není kompletní, protože on vám vlastně prodá nemovitost a nemůže vám ani poradit, ani oznámit, jak například tam sjednat smlouvu o energiích.

Formulace pozměňovacího návrhu vychází z obdobné výjimky z regulace zprostředkovatelské činnosti zakotvené v zákoně 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a v zákoně 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tyto oblasti mají s distribucí energie společné, že spotřebitel je při předkládání nabídek či uzavírání smlouvy se zprostředkovateli či dodavateli služeb ohrožen možným užitím nekalých obchodních praktik. Smysl regulace této činnosti je v uvedených oblastech stejný: chránit spotřebitele, ale zároveň mu umožnit, aby mohl služby čerpat. Návrh změny proto také zakotvuje obdobnou výjimku ze získání oprávnění této činnosti v energetických odvětvích od ERÚ pro některé typy subjektů, které spotřebitele pouze v obecné rovině informují o nabídkách uzavření smlouvy a zvyšují tak jejich informovanost případně o produktech, které pouze tipují toho zájemce, zda by měl, nebo neměl zájem podobné smlouvy uzavřít nebo o nich s poskytovatelem hovořit. Cílem tedy je upřesnit definici zprostředkování tak, aby regulace neodůvodněně nedopadla na činnost, u které je to nežádoucí. Budu končit, pane zpravodaji, poslední věta. Změna je tak v souladu s cílem novely maximálně potlačit praktiky energetických šmejdů, ale neomezit případné podnikání jiných subjektů.

Děkuji za vaši trpělivost, ale myslím si, že právě zde je hranice poměrně tenká v tom zákoně, a proto jsem se snažil vysvětlit, že nejde o ochranu nekalých praktik, ale o umožnění servisu od některých podnikatelů nebo subjektů pracujících v této oblasti tak, aby mohli nabídnout plné služby svým klientům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne. Budeme pokračovat. Nejdříve Sněmovnu seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Výborný se nám omlouvá dnes od 15 do 17.30 z důvodu jednání v Senátu. V tuto chvíli nevidím a nemám další přihlášky do obecné rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není. V tom případě nepadl návrh, který bychom nyní měli hlasovat, a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že všechny pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Jako první je přihlášen pan poslanec Pustějovský. Prosím.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 7674. Jedná se o posunutí účinnosti ustanovení, která upravuje zprostředkování o půl roku oproti účinnosti celého zákona. Je to po dohodě s Energetickým regulačním úřadem.

Dále bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 8323, a tam se jedná o technické upřesnění v souladu s širší definicí redispečinku. Ve směrnici se úprava § 26 nově nebude vztahovat výlučně na obnovitelné zdroje energie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Kohoutek, připraví se pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům. První je pod číslem 6053, druhý 6176, třetí 8179 a čtvrtý 8180. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, připraví se pan poslanec Rakušan. Pana poslance Jurečku nevidím v tuto chvíli v sále, takže odsunu nakonec, stejně tak pana poslance Rakušana nevidím. Pan poslanec Jurečka už dorazil, musí si počkat, až na něj dojde řada. Takže pan poslanec Pávek nyní, prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, já bych se chtěl přihlásit k osvojenému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 7436. Hlavním důvodem je důsledná politika unbundlingu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já se tedy hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem tisku 7996. Ten se týká již zmiňovaných možností rozšíření nabídky služeb uskladňování plynu.

A potom se hlásím k návrhu pod číslem 7677, který se týká, jak jsem již zmiňoval, příležitostného poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti, při kterém jsou spotřebitelé pouze odkázáni na zprostředkovatele nebo přímo na držitele licence, pokud tito spotřebitelé sami projeví zájem o uzavření smlouvy, a obecné zjišťování zájmu zákazníka o sjednání, záměru nebo ukončení smlouvy a následném předání kontaktu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, nyní pan poslanec Jurečka a připraven je pan poslanec Rakušan. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak jak jsem říkal v obecné rozpravě, tak se tedy teď v podrobné hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. K tomu prvnímu, který se týká právě problematiky akumulace, a to je sněmovní číslo 8493, a pak ten druhý pozměňovací návrh, který se týká ještě doupravení požadavků na zprostředkovatele, a to je pozměňovací návrh pod číslem 8497. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Rakušan, v tuto chvíli jako poslední přihlášený.

 

Poslanec Vít Rakušan: Já vám děkuji, pane předsedající. Tedy na rozdíl od obecné rozpravy se přihlásím pouze k pěti pozměňovacím návrhům, protože dva z nich jsou akceptovány výborem a jsou obsaženy ve výborovém návrhu, a to ke sněmovním tiskům číslo 7384, 7385, 7386, 7387 a 7389. Zdůvodnil jsem v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. To byly všechny písemné přihlášky do podrobné rozpravy, a pokud se již nikdo další nehlásí z místa, a já nikoho skutečně nevidím, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje po podrobné rozpravě? Není tomu tak. Nepadly žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, nebo o nich alespoň nevím, takže končím druhé čtení tohoto tisku a tento bod.

 

A posuneme se dál k bodu číslo

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve dovolte, abych vám poděkoval za stručnost v rámci toho prvního bodu, a děkuji, že byla možnost otevřít i tento bod následující. Z časových důvodů ho nebudu nijak představovat. Jedná se o zákon o podporovaných zdrojích energie, který byl mnohokrát diskutován včetně výboru, takže nechám případnou diskusi potom na třetí čtení. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Iniciativně byl také projednán zemědělským výborem. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 870/1 až 870/5. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Pavel Pustějovský, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné návrhy odůvodnil. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP