(15.50 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Druhý návrh, který přednáším, se týká ještě doplnění toho, co už tady zahrnuje jednak ten vládní materiál, původní ministerská předloha, která se týkala řešení energošmejdů. Hodně na tom odpracoval kolega Patrik Nacher. Já jsem si dovolil ještě dát tady jeden doplňující pozměňovací návrh, který by řešil otázku parametrů nároků na to, co má mít ten energetický zprostředkovatel, tedy někdo, kdo zastupuje spotřebitele, kdo nese zodpovědnost za to, jaké podmínky té smlouvy sjedná, aby tady byla záruka, že ti lidé budou opravdu kvalifikovaní, že to budou lidé, kteří nebudou mít tendenci odrbávat spotřebitele, přivádět je to složitých situací.

Takže tady se snažím definovat, aby ten člověk měl nějaké parametry nějakých minimálních standardů vzdělání, to znamená střední technické vzdělání ukončené nebo vysokoškolské, aby tady byly jasně definující parametry minimální praxe, to znamená, abychom opravdu eliminovali lidi, kteří přichází do tohoto sektoru jenom s cílem za každou cenu prodat produkt, který je pro spotřebitele mnohdy nevýhodný, mnohdy výrazně nevýhodný, způsobuje pro ně spoustu komplikací v osobní životě, a tak, jak jsme tady v minulosti řešili v jiných sektorech šmejdy, řešili jsme tady šmejdy, kteří porušovali pravidla v oblasti prodeje budov, v oblasti prodeje spotřebitelských úvěrů a tak dále, tak abychom udělali posun v řešení i této problematiky a problematiky v oblasti energetického trhu a energetického zákona.

Poslední si dovolím poznámku ještě na margo debaty k těm lahvím. Já si myslím, že je potřeba opravdu mít optiku, která rozlišuje propan-butanovou láhev a láhev speciálního určení pro potápěče, pro zdravotnický a jiný sektor, ale prostě dneska, když se podíváme na to, že ten sektor propan-butanových lahví je dost nestandardně a ne úplně logicky svázán současnou legislativní úpravou, která se tam v minulosti dostala víceméně na základě určitého lobbingu, tak pokud chceme mluvit o tom, že chceme zjednodušovat podnikatelské prostředí v České republice, chceme tady mít liberální, otevřené podmínky toho trhu, tak mi tady návrh kolegy Adamce dává logiku, abychom to prostě umožnili.

Pokud jde o standardy technické kvality těch lahví, tak to je dneska řešeno, i když ty lahve budou rotovat, tak musí po určité době projít technickou revizí, musí být v dobrém stavu. To všechno legislativa umí ošetřovat, jenom prostě nebudeme tady vytvářet prostor pro monopol několika málo firem, ale dáme prostor, aby i malé, střední firmy mohly relativně dobře fungovat v tom prostředí, a samozřejmě větší konkurence, větší tržní prostředí přispívá také ke snížení ceny pro konečné zákazníky. Takže já osobně i žádám o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám jednu faktickou poznámku, je to pan poslanec Jiří Bláha, a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem rád, že tady mluvíme o šmejdech. Jsem rád, že je tady ministr průmyslu a ministr životního prostředí, protože jich obou se to týká, a poprosil bych, až budeme vymýšlet zase dotační projekty, které budou na podporu energie, jako to je třeba teď solární, to znamená, že stavby solárních elektráren na střechy, tak jenom já bych potřeboval, abychom si uvědomili, že ty firmy, které obchodují v Česku, tak toho neuvěřitelně zneužívají. Dnešní kilowatt-peak instalovaný na střechu je dražší než před devíti lety, když jsem si kupoval svoji solární elektrárnu za své. Takže jenom abyste věděli, jak se nechovají jenom elektrošmejdi, ale velké nadnárodní firmy, které se nestydí prodávat nám, českým občanům, instalace na střechu za daleko dražší cenu, než byla před devíti roky. Bylo by dobré, abychom se tím zabývali, opravdu to posunuli a nedovolili, aby tyto věci se děly.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Budu velice stručný. Já jsem vyřešil své dilema se stažením pozměňovacího návrhu Ivana Adamce tím, že si ho zkrátka osvojím a prostě ho tady teď načtu, já ho tady mám, děkuji. Takže já se jenom k němu hlásím. Odůvodnění jsem vyjádřil ve faktické poznámce, tak abych nezdržoval, jedná se o sněmovní dokument 7436 a já se k němu přihlásím potom ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Mám dva pozměňovací návrhy.

První se týká zásobníků plynu. Jedná se o to, aby v části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 91 vložil nový bod 92, který zní: "V § 60 odstavec 1 písmeno h) zní: Nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, prodávat plyn v rozsahu povinností uložených tímto zákonem a nakupovat a prodávat plyn pro účely poskytování služby uskladňování plynu v množství stanoveném prováděcím právním předpisem, toto není považováno za obchod s plynem." Je tam také do § 98a odstavec 2 písmena i) nově vložen bod 15, který zní: "Množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služeb uskladňování plynu." Dál se body přečíslují.

Odůvodnění je následující: Navrhovaná úprava umožní rozšíření nabídky služeb uskladňování plynu, které budou dostupné zákazníků v České republice. Současné znění energetického zákona svým úzkým vymezením neumožňuje nabízet služby, které jsou využívané mimo jiné v Německu nebo na Slovensku. Jedná se například o možnost nabízet uskladňovací kapacitu na začátku zimního období, přepravenou včetně plynu v případě, že zákazník neměl možnost plyn během léta do zásobníku uložit. Pro takové omezení nabídky služeb přitom není opodstatnění. Navrhované znění je v souladu s evropskou legislativou, především se směrnicí 73/2009 ES o společných pravidlech pro vnitřní trh a se zemním plynem a nařízení 715/2009 ES o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Uskladňování plynu je v České republice zajišťováno na tržním principu a dostatečný objem skladovací kapacity na území naší republiky je důležité pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Stát nevlastní žádné strategické zásoby plynu a dostupnost skladovací kapacit v České republice není státem garantována. Cílem navrhované úpravy je tedy podpořit fungování trhu se službami uskladňování, které je plně vystaveno tržním tlakům a sílící zahraniční konkurenci.

Potom mám ještě druhý návrh, který byl projednáván na hospodářském výboru. Po diskusi na výboru jsem jej s kolegy a s odborníky přepracoval a ten se týká něčeho poněkud jiného. Týká se toho, aby se tam doplnila následující věc, a ta se jmenuje: "Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích dále není..." Je tam schválně negativní vymezení, protože jak víte, jak v tomto zákoně, tak v zákoně o elektronických komunikacích i jinde se snažíme maximálně ochránit spotřebitele právě proti energošmejdům a všem obdobným nekalým jevům. Ale na druhou stranu často ty věci jsou tak napsány v dobré víře, že bohužel některé věci, které patří do běžného podnikatelského prostředí, v daný okamžik vypadávají ven nebo jsou zamezovány. Proto zde tedy říkám, co není zprostředkovatelská činnost: "a) příležitostné poskytování informací o smlouvách o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvách o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, a to v rámci jiné profesní činnosti, a b) pouhé poskytování obecných informací o smlouvách o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvách o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo obdobných informací o držitelích licence nebo zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření nebo plnění ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu."

Já si to dovolím odůvodnit, protože jak říkám, na hospodářském výboru to nebylo úplně pochopeno. I pan náměstek Neděla se tam původně k tomu nějak vyjadřoval, tuším, že toto znění bylo mírně komunikováno i s ministerstvem a dává to svůj smysl, protože cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s již účinnou právní regulací zprostředkování v jiných oblastech. Musíme si uvědomit, že tato regulace opravdu již v jiných oblastech probíhá a v zákoně je uvedena. To znamená, že když budeme chtít zde něco regulovat, ale ne zakazovat, tak je to správně, protože děláme obdobnou úpravu, jaká je v jiných případech.

Pozměňovací návrh sjednocuje regulaci zprostředkovatelské činnosti s již zavedenou regulací této činnosti v jiných oblastech, zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů a pojištění a zajištění. Regulaci v uvedených oblastech obsahuje tam, kde je to z praktického hlediska potřebné. Výjimku z působnosti pro některé činnosti, jejichž účelem není přímo napomáhat sjednání, změně nebo ukončení smlouvy, proto není důvodné, aby taková činnost podléhala zákazu nebo velmi přísné regulaci zprostředkování. Výjimka proto cílí na příležitostné poskytování informací při výkonu jiné profesní činnosti a pro takzvané tipařství, které spočívá v pouhém poskytování obecných informací o produktech, respektive v obecném zjišťování možného zájmu zákazníka o případné sjednání smlouvy a následném předání kontaktu na zákazníka zprostředkovateli či poskytovateli spotřebitelského úvěru nebo pojištění nebo zajištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP