(11.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Bohužel to není jediné nebezpečí tohoto návrhu s dobrým úmyslem pomoci pěstitelům léčebného konopí, a sejmout z pěstitelů povinnost disponovat certifikátem správné výrobní praxe tak vrhá tento návrh na konopí pro léčebné použití jakýsi stín farmaceutické substance druhé kategorie, při jejíž produkci není třeba dodržovat všechna nastavená pravidla výrobce léčivých látek, tedy tu správnou výrobní praxi. Tímto krokem nejen že se prakticky omezuje výkon kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv v této oblasti, umožňuje se vznik nedefinovaného meziproduktu bez potřebného certifikátu kvality, ale též významně komplikuje udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití. Tudíž s tímto návrhem Ministerstvo zdravotnictví nemůže souhlasit.

Nelze také souhlasit s většinou pozměňovacích návrhů pana poslance Vymazala označených jako F3 až F10, které obsahují různé dílčí změny zákona o návykových látkách, neboť jsou v rozporu s koncepcí a cíli zákona i mezinárodními závazky České republiky. Zde nacházíme plnou shodu se stanovisky garančního výboru.

Pozměňovací návrh F3 zavádí druhou kategorii odborné způsobilosti odpovědné osoby. Jednalo by se o výrazné oslabení odbornosti odpovědné osoby u činností s návykovými látkami, což by výrazně zvýšilo riziko nedbalostního zacházení s návykovými látkami, a představuje ohrožení veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh F4 ruší možnost zamítnutí žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami v případě, kdy žadatel prokazatelně zamýšlí užít povolení v rozporu s právními předpisy. Návykové látky jsou výrazně kontrolovanou komoditou, a proto je nezbytné, aby v rámci správního řízení existoval mechanismus, na základě kterého bude možné zabránit vydání povolení v takových případech.

Pozměňovací návrh F5 se snaží taxativně definovat podmínky a parametry pro zařazení nových látek na seznam návykových látek. Současný systém zařazování látek na seznam se však za více než sedm let fungování plně osvědčil. Každá z identifikovaných rizikových látek je hluboce a detailně diskutována v rámci ustanovené odborné pracovní skupiny a změna je podle mého názoru zcela zbytečná.

Pozměňovací návrh F6 zavádí právní nárok na povolení k dovozu a povolení k vývozu návykových látek. S ohledem na nastavený pevný systém obchodování s návykovými látkami a přípravky v rámci OSN na základě mezinárodních smluv je potřeba korigovat množství obchodované látky, není tudíž možné přijmout automatické vydávání povolení k dovozu či vývozu návykových látek a tím umožnit nekontrolované obchodování.

Pozměňovací návrh F7 umožňuje fyzické osobě zacházet v malém množství pro vlastní potřebu a pro účely poskytnutí vzorku s návykovou látkou. Tento návrh má umožnit vznik takzvaných aplikačních místností. Jedná se o zásadní rozpor s mezinárodním právem, neboť návrh nejenže připouští, ale přímo vytváří podmínky pro jiné než léčebné či vědecké použití návykových látek. Navíc argument, který jsem vyslechl na výboru pro zdravotnictví, že tento návrh má umožnit, aby si uživatel drogy došel pod dohledem vyzkoušet, zda ho droga zabije, nebo ne, mi přijde zcela absurdní.

Pozměňovací návrh F8 zavádí nový přestupek týkající se zpracování a skladování malého množství neoprávněně vypěstovaných rostlin či hub obsahujících návykovou látku. Tato otázka by měla být řešena po komplexním posouzení odborníky a diskusí mezi dotčenými orgány, například Policií ČR nebo samosprávami, kterým by připadla příslušnost rozhodovat nově zaváděný přestupek. K pozměňovacímu návrhu se vyjádřilo Ministerstvo spravedlnosti, které uvedlo, že bez odpovídající změny trestního zákoníku nelze s tímto návrhem souhlasit.

Pozměňovací návrhy F9 a F10 umožňují pěstovat a přechovávat rostliny konopí pro svou potřebu, což je v jednoznačném rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, neboť konopí je omamnou látkou ve smyslu této úmluvy i zákona o návykových látkách. V případě těchto dvou návrhů tak jde o prakticky totožný návrh, který byl v roce 2019 předložen této Sněmovně jako sněmovní tisk 331 a který byl zamítnut již v prvém čtení, neboť se jedná o bezbřehou legalizaci konopí.

Lze očekávat, že důsledkem přijetí jednoho z těchto pozměňovacích návrhů by byla též konopná turistika, a to zejména z jiných členských států Evropské unie, což by mělo za následek další, v návrhu neřešené problémy.

Tolik tedy k těm klíčovým pozměňovacím návrhům, které se zejména týkají otázky konopí a nakládání s touto omamnou látkou, a já vás žádám, aby hlasování respektovalo souhlas, případně nesouhlas Ministerstva zdravotnictví, neboť často skutečně ty návrhy jsou poměrně extenzivní a z našeho pohledu by to mohlo znamenat zásadní problém i pro Národní protidrogovou centrálu, případně Ministerstvo zdravotnictví a další subjekty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za jeho úvodní slovo pro třetí čtení. Nyní otevírám rozpravu ve třetím čtení a prvním přihlášeným je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se Patrik Nacher. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po konzultaci s legislativním odborem navrhuji legislativně technické úpravy v návaznosti na znění pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení zemědělského výboru č. 202 ze 42. schůze, konané dne 17. února 2021 - je to obsaženo v tisku 864/2, který by bez této úpravy činil mé dva pozměňovací návrhy F9 a F10 nehlasovatelnými. Pozměňovací návrhy upravují tatáž ustanovení, avšak body nejsou věcně v konfliktu. Návrh zemědělského výboru i moje návrhy uceleným způsobem rozšiřují některá ustanovení o nové části, a pro zajištění jejich souladu je tedy třeba body v mém návrhu pouze technicky zjednodušit, aby bylo možno o nich hlasovat.

Za účelem odstranění technického nesouladu s pozměňovacím návrhem A a dosažení stavu hlasovatelnosti většího množství pozměňovacích návrhů navrhuji tedy ve svém návrhu F9, bod číslo 2, legislativně technicky upravit následovně. Bod 2 nově zní: "V části první se vkládá nový novelizační bod, který zní: 'Na konci § 2 se doplňuje písmeno x), které zní: přechováváním pro vlastní potřebu - tím se rozumí - získávání, zpracování, skladování nebo držba konopí nebo produktů z konopí určených pro vlastní potřebu léčebného použití'."

Dále abych umožnil hlasovatelnost bodu B22 v návrhu B pana profesory Vyzuly pro případ, že bude schválen můj návrh F9, navrhuji v návrhu F9 technicky zjednodušit bod 8 následovně. Bod 8 nově zní: "V části první čl. I bodě 75 v § 44c odst. 5 se slovo 'a' nahrazuje čárkou a za text '§ 24f odst. 3' se doplňují slova 'a § 24h odst. 7'." Věcně se jedná o totožnou úpravu, jde pouze o zjednodušení vkládaného textu tak, aby byl formálně kompatibilní se souvisejícím návrhem. Návrhy by se těmito technickými úpravami staly hlasovatelnými, to potvrdil i legislativně technický odbor.

Prakticky totožné legislativně technické úpravy pak navrhuji u svého pozměňovacího návrhu F10, který je alternativou pozměňovacího návrhu F9, a bude, stane-li se tento po legislativně technické změně hlasovatelným, hlasován pouze, pokud neprojde pozměňovací návrh F9. Pro tento případ tedy navrhuji v návrhu F10 body 2 a 8 upravit následovně. Bod 2 nově zní: "Na konci § 2 se doplňuje písmeno x), které zní: 'přechováváním pro vlastní potřebu získávání, zpracování, skladování nebo držba konopí nebo produktů z konopí určených pro vlastní potřebu léčebného použití'." Bod 8 nově zní: "V části první čl. I bodě 75 v § 44c odst. 5 se slovo 'a' nahrazuje čárkou a za text '§ 24f odst. 3' se doplňují slova 'a § 24i odst. 4'.

Navrhuji hlasovat zvlášť o bodech, které se týkají bodů 2 v návrzích F9 a F10, a o bodech, které se týkají bodů 8 v návrzích F9 a F10. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP