(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 255, 159 přítomných, 144 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Nyní prosím hlasovat opět kolegu Jana Pošváře pod písmenem B2. Jedná se o pozměňovací návrh skladování hnojiv na stejné ploše již po třech letech, nikoliv po čtyřech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 256, přítomno 160, pro 141 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslední návrh.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Prosím pozměňovací návrh kolegy Josefa Kotta, jak bylo zmiňováno, elektronická evidence hnojení nad 20 hektarů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 257. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 257, přítomno 161 poslanec, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, a můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 755, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 258 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 258, ze 163 přítomných 141 pro, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi zemědělství, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 328.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

329.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - třetí čtení

Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už je u stolku zpravodajů. Požádám i zpravodaje garančního výboru pro zdravotnictví, pana poslance Vyzulu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů, a konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 864/4, který vám byl doručen 23. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 864/5. (Velký hluk v sále.)

Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, ještě chviličku strpení. Opět požádám Sněmovnu o klid. Kolegové a kolegyně, projednáváme další bod. Pokud máte jiné diskuse, prosím v předsálí. Ale vážně, jsme ve třetím čtení, jde o závěrečné rozhodnutí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuju za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych k uvedení předloženého návrhu pouze připomenul, že jeho základními cíli jsou zakotvení předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice. Ty elektronické recepty jsou takzvané recepty s modrým pruhem, které v tuto chvíli jsou listinné. Pouze a jedině v případě přijetí daného zákona to budou ty známé eRecepty, jak je známe již několik let.

V rámci druhého čtení návrhu bylo načteno 17 pozměňovacích návrhů. Jsem velice rád, že ve většině z nich zaujímáme shodné stanovisko s garančním výborem, kterým je výbor pro zdravotnictví. Přesto mi dovolte upozornit, že rozdílný názor zaujímám k doporučení výboru zejména v oblasti návrhů dotýkajících se prolomení hranice obsahu THC v technickém konopí a v produktech z konopí. Nemohu tedy souhlasit a ztotožnit se s doporučením garančního výboru pro podporu pozměňovacích návrhů označených písmeny A a B.

Nejprve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A, se kterým Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasí, přičemž svůj nesouhlas s tímto návrhem vyjádřily také Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála. Návrh zavádí pojem "technické konopí" a posouvá hranice obsahu THC v tomto konopí z původních 0,3 % v rostlině konopí na hodnotu 1 % v nově zavedeném pojmu "technické konopí". Posunutí této hranice by způsobilo chaos zejména v rámci obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu, neboť takové odrůdy nejsou ze společného evropského katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Tento závažný nedostatek pak nelze vyřešit zakotvením výjimky z evropského práva v národní legislativní úpravě. Prolomení hranice 0,3 % THC by mělo též významný dopad do systému trestního práva, kde právě tato hranice slouží pro posouzení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Uvedená změna by tak měla zásadní dopad do trestněprávní oblasti, která se konstituovala více jak 20 let. Zásadním problémem je však naprosté vyčlenění technického konopí, což je jednoznačně v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách z roku 1961. Jedná se o úmluvu, která byla sice přijata již před 60 lety, nicméně stále se jí Česká republika musí řídit a je jí vázána. Jelikož je Česká republika demokratický právní stát, nelze tedy tuto úmluvu ignorovat.

Další pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B podal pan poslanec Vyzula. Návrh posouvá hranice obsahu THC, kterou může obsahovat konopný extrakt a tinktura, až na 1 % tak, aby se vyhnul klasifikaci návykové látky, což je taktéž v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách tak, jak ji musíme dodržovat. Připustíme-li, že tento poslanecký návrh na sebe bere odpovědnost za zdravotní neškodnost takových produktů ve všech představitelných sférách, jako jsou potraviny, elektronické cigarety, potravinové doplňky a mnoho dalších výrobků, a to i při dlouhodobé expozici a různých formách podání, musím konstatovat, že k návrhu naprosto absentují vědecké podklady pro přijetí takové změny.

K hranici 1 % obsahu THC ještě musím připomenout, že zakotvení takto vysoké hranice by mělo zcela jistě hluboký dopad na ostatní členské země Evropské unie, kde je v nejliberálnějších zemích uznávanou hranicí obsahu THC hranice 0,2 %. Ani na této hranici však neexistuje na společné evropské úrovni dostatečná shoda a tento návrh tuto hranici ještě pětinásobně posunuje. S přihlédnutím k restriktivním opatřením v okolních zemích v oblasti konopí a též ze zkušenosti s alkoholovou turistikou v České republice se velice obávám, že se tímto opatřením naše země stane přitažlivou destinací pro specifický druh turistiky. Tento návrh tedy pokládám bez nějaké větší široké a odborné diskuse a doplnění vědeckých poznatků za poměrně rizikový. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP