(13.50 hodin)
(pokračuje Richterová)

A v téhle situaci, kdy tedy nemáme od koalice garantovanou dohodu na výši státního příspěvku, nemáme garantováno, že systém bude fungovat, a nemáme garantováno, že by to bylo vůbec přijímáno provozovateli, protože ti jsou z toho neskutečně nešťastní - a každý z nás asi obdržel spoustu mailů, možná jste mnozí stejně jako já navštívili dětské skupiny a víte, že to prostě zdaleka není tak, že by si tu změnu tak, jak je navržená, všichni přáli, spíše naopak - tak v této situaci se prosím nedivte tomu, že je navržené navrácení do druhého čtení, je navržené to, abychom dojednali kompromis, a stejně jako u pěstounské péče, kde je mi líto, že to zatím nebylo projednáváno, ale to druhé čtení je, a je to proto, aby se dojednalo funkční řešení, tak si myslím, že to stejné se má stát i u zákona o dětských skupinách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji paní poslankyni, jestli dokončila svou řeč. Přerušila, dobře. Paní poslankyně si přeje být přerušena, v tom případě ji tedy přerušuji. Podotknu, že je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Bláha, a mně teď nezbývá nic jiného než přerušit tento bod, protože na 13.50 máme pevně zařazený jiný bod.

 

Jedná se o bod

 

201.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové,
Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 695/ - prvé čtení

Podotknu hned na úvod, že je to bod z prvního čtení, to znamená, v jeho projednávání můžeme bez problému pokračovat po 14. hodině.

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Alena Gajdůšková, stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 695/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, za prvé velmi děkuji za zařazení tohoto bodu. Žádala jsem vás ráno o 10 minut na jeho projednání, budu tedy velmi, velmi stručná.

Návrh vychází z praxe, má upravit to, co se v praxi ukázalo jako velmi nešikovné a znesnadňující dostupnost podpory k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému. Navržená úprava má za cíl odstranit dlouhodobě přetrvávající bariéru ošetřování blízkých příbuzných spočívající v nutnosti ošetřující a ošetřované osoby společně sdílet domácnost. Dále jsou zde některé parametrické změny. Jenom velmi rychle. U ošetřovného jde o rozšíření okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti o blízké příbuzné. To je princip, který jsme již, jak jsem říkala ráno, přijali v některých zákonech, které upravovaly podporu v rámci covidových opatření.

Za druhé, u dlouhodobého ošetřovného se jedná o zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny. Tady je potřeba říct, že v této situaci v průměru hospitalizace trvá zhruba ty tři dny. Dále zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace. Dneska o to musíte požádat v den, kdy nemocný odchází z nemocnice, což je velmi, velmi nešikovné a můžeme o tom mluvit potom. Dále úplné zrušení podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v takzvaném inkurabilním stavu, to je tedy ty, které bohužel dožívají a příbuzní se o ně chtějí postarat doma, chtějí je doma dochovat.

Třetí část je změna podmínky u takzvané otcovské dovolené o prodloužení období, v němž může být dávka otcovské dovolené poskytována v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života.

Kolegyně a kolegové, moc vás prosím o shovívavost a o podporu tohoto návrhu zákona a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji za podporu předem. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám Sněmovnu o větší klid tak, abychom mohli pokračovat. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová. Ještě jednou vás poprosím, kolegové, o klid.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že paní navrhovatelka tady vše shrnula. Jde opravdu o návrh tří dávek. Shrnu to: dlouhodobé ošetření, kdy nebude opravdu potřeba ležet v nemocnici sedm dní, ale jenom čtyři, a opravdu se dnešní hospitalizační doba zkrátila na čtyři dny. Zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám kolegy napříč sálem zleva doprava, aby se usadili na svých místech a přerušili ty hovory, které tady ruší, abychom to mohli v klidu dojednat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Tam jsme se i s paní navrhovatelkou už domlouvaly, nebo já z pohledu i zdravotníka, zdá se mi těch 15 dní dlouhých, ale to můžeme řešit nějakým pozměňovacím návrhem. A zrušení podmínky hospitalizace opravdu v případech, kdy jde o ty inkurabilní stavy.

Otcovská je jasná, protože když má maminka dítě v inkubátoru a nestačí se vrátit do té doby domů, tak tatínek vlastně o tu otcovskou může přijít, což je úplně logické, že by měl mít nárok být doma s dítětem a s maminkou po návratu z nemocnice, až to jeho zdravotní stav umožní.

A poslední je to , rozšíření okruhu osob. Takže to jenom krátce. To je za mě všechno. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí? Pan poslanec, prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že do konce volebního období zbývají čtyři měsíce a samozřejmě také bude určitý čas, kdy bude rekonstruován tento sál, tak pokud chceme tento zákon schválit ve třetím čtení v tomto volebním období, je nezbytné zkrátit lhůtu na projednání výbory. Já tedy navrhuji zkrácení lhůty na 20 dnů a z opatrnosti, kdyby přišlo veto od někoho, tak alternativně na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tedy zkrácení lhůty na 20, alternativně na 30 dní, pokud by to neprošlo. Nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadly návrhy, které bychom měli hlasovat v tuhle chvíli, takže svolám kolegy do sálu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 371. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro sociální politiku jako garančnímu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování pořadové číslo 371, je přihlášeno 130 poslanců a poslankyň, nakonec 129 poslanců a poslankyň, pro 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku jako garančnímu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP