(14.40 hodin)
(pokračuje Jelínek)

Žádám vás o podporu pozměňovacího návrhu, který jsme za SPD vložili do systému pod číslem 7998 a který je proti zrušení povinnosti vyvěšování státní vlajky na školách v době prázdnin. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do obecné rozpravy pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobrý den, dámy a pánové. Vy víte, že poměrně často vystupuji k záchranné službě, čtrnácti originálům. A tak mi dovolte, abych využil této možnosti, kdy zdravotnická záchranná služba, ač je organizovaná krajsky, tak přece jenom zasahuje i v Polsku, i když teď protiprávně - možná v dohledné době vznikne dohoda - ale v Německu, v Rakousku. A tito lidé, je to zdravotnická záchranná služba, ale oni nevědí: Je to kraj? Jaký kraj? Má tam, může tam mít nějaký znak? Tak mi dovolte načíst posléze v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který by umožňoval použít velký státní znak i pro záchrannou službu. Asi to nebude jednoticím prvkem, který umožní to, aby záchranka byla nakonec státní, ale přece jenom si takovýto pozměňovací návrh dovolím načíst. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu?

S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Václav Klaus.

Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Není zájem. Pan navrhovatel? Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. První se hlásí pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jak jsem již avizoval ve svém úvodním vystoupení, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu 5280, který je v systému a který má umožnit používat velký státní znak na stejnokrojích dobrovolných hasičů a dalších. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se dnes pan poslanec Stanislav Juránek z pracovních důvodů.

Do podrobné rozpravy pan poslanec Jelínek je přihlášen.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji. V podrobné rozpravě se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 7998. Je písemně odůvodněn a přednesl jsem ho v obecné debatě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Taky děkuji za umožnění vystoupit v podrobné rozpravě. Já bych vlastně to, co jsem zdůvodnil před chvílí, chtěl načíst, tedy nemám to v systému, že v § 2 odst. 1 se z písmeno v) vkládá další písmenko w), zdravotnická záchranná služba, tedy umožnění použít velký státní znak i pro stejnokroje oblečení záchranářů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě? Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Žádné návrhy na zkrácení lhůt, nebo aby se tím garanční výbor nezabýval, nepadly. Tím končím druhé čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji.

 

Otevírám bod číslo

 

9.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 13. dubna v rozpravě na 98. schůzi. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozeslány do vaší pošty. Poprosím, aby se u stolku zpravodajů... Pan ministr Plaga je omluven. (Zhruba za minutu se však dostavil do jednacího sálu.) Vítám tady pana senátora Jiřího Drahoše, dobrý den. Zpravodajem byl pan poslanec Lukáš Bartoň, ten je omluven, a bude paní poslankyně Miloslava Rutová.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. V té chvíli bylo přerušeno vystoupení pana poslance Antonína Staňka, který ale už si nepřeje pokračovat, už všechno řekl, případně se přihlásí znova. Tak v tom případě pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Vážený pane předsedo Sněmovny, vážená paní ministryně, pane ministře, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi prosím, abych vyjádřil své nesouhlasné stanovisko jak se senátní verzí, tak i se sněmovní verzí předloženého návrhu zákona o pedagogických pracovnících.

Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona, ale základní problémy, na které jsem kolegy ze Sněmovny upozorňoval a které byly navázány na řadu pozměňovacích návrhů sněmovního tisku, tam bohužel zůstaly. Nejprve bych chtěl konstatovat, což zřejmě řekne i paní ministryně, že koalice plní a v tuto chvíli již splnila prohlášení vlády v oblasti navýšení platů pro učitele, kde je veřejně uvedeno, že, cituji: "vláda prosadí více peněz do školství tak, aby platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 se dostaly minimálně na 150 % jejich stávající výše, což bylo splněno. Průměrný plat učitele je téměř 46 000 Kč." Zde kladu důraz na slovo průměrný.

A nyní několik poznámek a názorů k senátní vratce. Podle mě přijetí uvedeného senátního návrhu zákona v praxi může vést ke snížení stávající kvality přípravy pedagogů, a vysvětlím proč. Dříve, to jest v platném zákoně, šlo o zajištění kvalitních odborníků na konkrétní pracovní místo. Dnes, to jest v návrhu předloženého zákona, jde spíše o obsazení škatulky za každou cenu bez ohledu na pedagogickou kvalifikaci a kvalitu učitele. Vždy jsem veřejně podporoval dlouhodobý záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera, především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu a záměr zvýšení odborníků z praxe do výuky. Samozřejmě, máme také zájem o řešení palčivého problému nedostatku učitelů odborného výcviku ve středním odborném vzdělávání. V případě přijetí senátní vratky však tyto cíle zůstanou z větší části nenaplněny.

Podívejme se například na finanční toky. Tím, že v návrhu všechny finanční prostředky jsou určeny pouze do tarifů a odměny zůstávají zcela bokem, ředitel, jehož manažerskou roli chceme posílit, bude v roli pošťáka, který přenese finance z kraje, popřípadě z ministerstva, jako automat na učitele. A to si myslím, že rozhodně k posílení role ředitele jako manažera k tomu nepřispívá. A ne všichni učitelé jsou samozřejmě kvalitní. Stačí se podívat do závěrečné zprávy české inspekce nebo si promluvit se studenty nebo s rodiči. Navýšení platů navíc není všespásné. Setkáme se s konkrétními případy, kdy kvalitní, mladí, nadšení učitelé jdou po roce či po několika rocích bez ohledu na navýšení jejich mzdy mimo obor, otráveni stávajícím stavem. Když se snažíte dát do učení vše a nakonec máte na výplatnici stejně jako kolega, který práci flinká, je to frustrující.

Pirátský pozměňovací návrh, který byl již přijat ve Sněmovně a v Senátu doznal dalších úprav, mne bohužel utvrzuje v názoru, že Piráti mají pouze verbální zájem o zvýšení kompetencí a manažerských pravomocí ředitele, ale ve skutečnosti jim jde pouze o zvyšování tarifu bez pojistky, která by zajistila kvalitu učitelů a jejich výuky. Proč? Na to si pár měsíců před volbami lehce odpoví každý sám.

V případě přijetí této novely zákona o pedagogických pracovnících dostane kvalita výuky na středních školách další políček do tváře. Mám na mysli možnost tříletého moratoria na vzdělání lidí mimo pedagogické obory. Je zde riziko zneužití tohoto návrhu, který umožňuje některým ředitelům zaměstnávat kamarády a známé tak, že jim budou po třech letech obnovovat pracovní poměr, případně si budou tyto nedovzdělané pedagogy mezi sebou vyměňovat.

Tato novela se snaží řešit nedostatek pedagogů v některých regionech a podle mého názoru špatně. Nejde o pouhé doplnění tabulek a stavů. Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků. Díky úpravě obsažené v § 7a a v § 22 mohou absolventi neučitelských magisterských oborů působících na školách středních a druhého stupně základních škol získat plnou kvalifikaci nikoli jen na vysokých školách. Toto vzdělání může kromě vysoké školy poskytovat jakákoli komerční firma nebo nezisková organizace. A to si myslím, že je dost důležité. My pouštíme v podstatě do vzdělání komerční firmy anebo neziskovky. Tím umožníme, aby pedagogicky nekvalifikovaný odborník získal kvalifikaci nikoliv vystudování doplňujícího pedagogického minima v rozsahu 250 hodin, které v současnosti zajišťují vysoké školy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP