(12.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Poslanec Dolejš: Tak sám jsem to načetl, tak...) Navrhovatel se může vyjádřit. (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 433, přihlášeno 167, pro 143, proti nikdo. Schváleno. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Teď hlasujeme o pozměňujícím návrhu A rozpočtového výboru vyjma té části, která je v něm obsažena, to je ta část 11.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Kladné.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 434, přihlášeno 167, pro 124, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali -

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 903, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 435, přihlášeno 167, pro 142, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji. Končím třetí čtení a tento bod.

 

Dalším bodem je

 

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal za navrhovatele ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodajka garančního výboru, kterým je výbor pro zdravotnictví, poslankyně Věra Adámková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 992/4, který byl doručen dne 28. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 992/5.

Ptám se pana ministra, zda jako navrhovatel chce vystoupit před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem nesmírně rád, že došlo na tento naprosto klíčový návrh zákona české zdravotnictví pro české pacienty. Dovolím si velmi stručně ho znovu představit a shrnout základní obsah, který jednoznačně vede ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění.

Návrh obsahuje zejména novou úpravu přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, kdy tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců.

Z dalších oblastí mohu připomenout také zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého má být dosaženo úpravou pravidel pro vstup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění nebo taktéž zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků, předepisovaných na poukaz a aktualizací úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků.

V rámci druhého čtení bylo načteno několik pozměňovacích návrhů. K části těch pozměňovacích návrhů se Ministerstvo zdravotnictví staví pozitivně, naopak k některým negativně. Dovolte mi, abych alespoň v obecné rovině předestřel některé problémy, které ministerstvo vnímá v souvislosti s pozměňovacími návrhy. Zejména se to týká pozměňovacího návrhu k zavedení takzvané dispenzační taxy a pozměňovacího návrhu F1, což se týká procesu rozhodování zdravotních pojišťoven.

Přijetí pozměňovacího návrhu F1 může způsobit velké problémy v praxi. Tento pozměňovací návrh se konkrétně dotýká složení a počtu revizních komisí a požadavku souhlasu pacienta pro podání žádosti zdravotní pojišťovně. U velkých zdravotních pojišťoven je počet podaných odvolání v řádu stovek ročně, u Všeobecné zdravotní pojišťovny je jich pak více než tisíc. Vládní návrh umožňuje zřízení více revizních komisí, aby bylo možné se skutečně všemi těmito odvoláními včas zabývat a vypořádat je. Pozměňovací návrh naopak počítá pouze se zřízením jedné takové komise. Z našeho pohledu skutečně by toto mohlo vést k zahlcení této jedné komise a tím logicky k prodloužení celého procesu odvolání v rámci dané zdravotní pojišťovny. To znamená, v tomto směru si myslíme, že jedna zdravotní komise nebude schopna rozhodovat zmíněné velké množství odvolání ve lhůtách stanovených správním řádem, bude docházet k prodlení a samozřejmě často na úkor léčby pacientů.

Pro pacienty může taktéž významnou nevýhodu znamenat i podmínění podání žádosti jejich souhlasem. Nelze vyloučit případy, kdy pacient nemůže souhlas dočasně podat. Přijetí pozměňovacího návrhu by tak znamenalo zdržení v posouzení nároku na úhradu léčby. Její schválení přitom neznamená, že bude i poskytnuta. K tomu může dojít až s informovaným souhlasem pacienta podle zákona o zdravotních službách. Připomínám, že tento problém se bude nejčastěji týkat právě těžce nemocných pacientů. Shodné výhrady k tomuto pozměňovacímu návrhu měly i zdravotní pojišťovny, které byly v této věci osloveny.

Pokud jde o pozměňovací návrh A11, ten navrhuje do zákona zavést takzvanou dispenzační taxu za výdej léčivého přípravku. Zde bych rád upozornil na skutečnost, že znění tohoto návrhu je bohužel zcela nekonkrétní a neobstojí ve vztahu k legislativním požadavkům na to, co může stanovit prováděcí právní předpis a co může být upraveno přímo v zákoně. Ministerstvo zdravotnictví je návrhem zmocňováno k vydání prováděcí vyhlášky stanovující bližší podmínky úhrady dispenzační taxy, zákonem však není nijak vymezena náplň zaváděné taxy. V odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno, že stávající signální výkon uvedený v příslušné vyhlášce je nesystémový, ale navrhovaná taxa s sebou přináší stejný mechanismus, a tudíž je zatížena stejnou mírou nesystémovosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, na jehož řešení nepanuje shoda, a to ani v rámci odborné veřejnosti, lze legislativní zakotvení formou pozměňovacího návrhu považovat za nepříhodné. Žádoucí se v tomto směru jeví, aby úprava, která ve svém důsledku má vést ke změně způsobu financování lékárenské péče, prošla standardním legislativním procesem.

K dalším pozměňovacím návrhům se případně vyjádřím v rámci diskuse. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za zájem o tento předložený návrh a znovu opakuji, tento návrh zákona je naprosto zásadní systémová změna pro české zdravotnictví, pro české pacienty, kteří na ni čekají a budu rád, pokud bude velmi brzy schválen. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Mám tady několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání po celý jednací den z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Kateřina Valachová od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu. Paní zpravodajka má zájem o vystoupení v rozpravě? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych poděkovala všem za všechny pozměňující návrhy, které přišly, za velmi odbornou a řekla bych plodnou diskusi na výboru pro zdravotnictví. Domnívám se, že je třeba připomenout, že tento zákon 48 je pro zdravotnictví naprosto nosným zákonem. Dotýká se všech věcí. Připomínám, že tady řeší úplně nově vstup některých subjektů do rozhodování a významným způsobem tady zpřístupňuje některé další služby ve smyslu oftalmologie nebo ortodoncie, takže se domnívám, že opravdu bude k dobru našich pacientů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl zeptat pana ministra, jaké jsou odhadované náklady toho zákona pro systém veřejného zdravotního pojištění. Jsme si vědomi toho, že je v něm celá řada velmi dobrých změn, nicméně by mě zajímalo, jak je vyčíslen náklad, který tento zákon přinese, protože skutečně tam ty úhrady mohou být poměrně značné, tak mě zajímá, jak to máte spočítané. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr si přeje vystoupit. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Budu reagovat. Vím, že tato debata se vedla i na zdravotním výboru. Ono úplně přesně se ty náklady samozřejmě nedají vyčíslit, protože vstupují stále nové a nové molekuly, jsou stále nové a nové léky k dispozici. Takže my v tuto chvíli nedokážeme říci, co bude za rok, za dva, za tři k dispozici třeba za léky na vzácné onemocnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP