(15.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla tak již nebude probíhat ve dvou navazujících fázích, ale pouze v jednom řízení. Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel, kde dochází zejména k podřazení vozidel dovezených z jiných členských států pod režim tohoto schválení, nedisponují-li schválením uznávaným Českou republikou.

Navrhuje se taktéž dílčí změna podmínek pro schválení technické způsobilosti dovezených vozidel. V návaznosti na přijetí nařízení 2016/1628 se navrhuje zejména určení Ministerstva dopravy, Státní plavební správy a Drážního úřadu coby schvalovacích orgánů pro schvalování typů motorů a rodin motorů určených k instalaci do nesilničních mobilních strojů, určení Ministerstva dopravy coby orgánu pro dozor nad trhem s těmito výrobky a stanovení detailních skutkových podstat přestupků pokrývajících jednání rozporná s tímto nařízením.

Návrh zákona obsahuje dále změny, kterými je plněn jeden z úkolů vyplývajících z programového prohlášení vlády, a dále změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe. Jedná se například o zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole k žádostem týkajícím se zápisů v registru silničních vozidel. Rovněž dochází k prodloužení doby, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, a to z 30 dnů na dva roky. Návrh činí další kroky k elektronizaci státní správy tím, že umožňuje například podávání některých žádostí elektronickou cestou. Hospodářským výborem byl k návrhu zákona přijat poznávací návrh týkající se historických vozidel, s nímž Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní: návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1046/1 až 2. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka hospodářského výboru, poslankyně Zuzana Ožanová, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné poznávací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, hospodářský výbor tisk 1046 projednal dne 17. 2. 2021 a přijal usnesení. Doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1046 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Dále pověřil zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrhy schválené hospodářským výborem, jak již uvedl pan ministr, se týkají schvalování technické způsobilosti historických vozidel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám právě přihlášené poslance. Jako první vstoupí paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den. Já jsem si dovolila do systému načíst dva návrhy, postupně se k nim budu vyjadřovat. Nejprve k mému návrhu pod číslem 7613. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je transpozice čl. 23 a přílohy 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.

Zmíněný čl. 23, příloha číslo 1 směrnice upravuje postup pro výměnu informací o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích mezi členskými státy. Tato právní úprava byla na unijní úrovni zavedena z důvodu usnadnění přeshraničního vymáhání přestupku řidiče nebo provozovatele vozidla, spočívajících v užití zpoplatnění pozemní komunikace bez úhrady časového poplatku nebo mýtného.

Z důvodu účinného využívání zdrojů se pro výše uvedenou výměnu použil již existující nástroj, konkrétně systém EUCARIS, používaný pro výměnu informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, stanovený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2015/413 ze dne 11. března 2015. Dále v tomto pozměňovacím návrhu je aktualizace poznámky pod čarou číslo 18 tak, aby odkazovala na platné unijní právní předpisy.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem načetla do systému, má číslo 8478 a týká se pouze změny účinnosti. Účinnost by měla být změněna tak, že místo 1. ledna 2022 nabídne zákon účinnost 1. července 2022, protože s ohledem na délku projednávání na plénu Sněmovny by nebylo možné stihnout implementovat a řádně se připravit na všechny změny, které jsou navrženy v zákoně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Michal Ratiborský a připraví se pan poslanec Petr Sadovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představil svůj pozměňovací návrh pod číslem 7879. Důvodem navržené úpravy je záměr co nejjednodušším způsobem řešit současný problém s odstavením vozidel vyřazených z provozu. Konstrukce vozidel má přirozenou technickou vlastnost, že jejich delší odstavení způsobuje následnou nepojízdnost, respektive technické závady, jako je ztuhlý brzdový válec, koroze pohyblivých částí a podobně.

Technické řešení těchto problémů je velmi jednoduché, a to občasná servisní jízda v délce cca 30 až 40 kilometrů, během níž dojde k prohřátí a rozhýbání všech částí vozidla, oživení akumulátorů, aplikaci mazacích materiálů a podobně. Za běžné situace jsou vozidla pravidelně provozována, avšak v současné době v důsledku pandemie koronaviru je mnoho vozidel odstavených. Zásadním problémem je, že se jedná o vozidla pro podnikání, u kterých jsou nemalé fixní náklady, a to především silniční daň, která je eliminována vyřazením vozidla v provozu.

Taková vozidla v režimu vyřazení z provozu nelze za současné právní úpravy projet ani v rámci servisní jízdy. Uvedený návrh tento problém řeší, a to s využitím stávajícího institutu manipulačního provozu. Toto povolení tak umožní provoz vozidel vyřazených z provozu za účelem provedení servisních jízd po okruhu nejvýše 100 kilometrů od provozovny dopravce, bez přepravy osob a nákladu. Bezpečnost provozu je přitom zajištěna, a to pojištěním odpovědnosti vztahujícím se k manipulačnímu provozu a nutnosti platné technické prohlídky.

Aby nedocházelo ke zneužití neplacení silniční daně, je provoz podmíněn tím, že vozidlo je možno provozovat výhradně bez nákladu a osob a pouze v okruhu 100 kilometrů. Jedná se o opatření určené primárně pro snížení dopadů současné situace na podnikatele-dopravce, byť navržená úprava (bude) prospěšná i poté, co stávající pandemie koronaviru odezní. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo pan poslanec Petr Sadovský a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh k návrhu hospodářského výboru, kde se v podstatě jedná jenom o doplnění bodů, kdy u historických vozidel musí být provedena kontrola technického stavu ve stanicích technické kontroly. Jde o to, že bod se jmenuje u historického vozidla roku výroby 1965 a staršího se provedení technické prohlídky u historického vozidla považuje pouze v případě podle bodu pět ve lhůtě v něm uvedené, to znamená při registraci vozidla, anebo při změně vlastníka. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP