(15.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Ono už to tu v jisté formě zaznělo. Já bych chtěl upozornit, že tento zákon je jenom velmi základní základ. Je to prostě minimum, které je potřeba, ale to, co je opravdu důležité a na co si pan ministr a ministerstvo musí dát opravdový pozor, jsou kvalitní moderní otevřené standardy, protože přesně bez toho, co jsme tady teď měli z praxe, se nepohneme. A ty musí být napříč celým zdravotnictvím. Samozřejmě takové standardy existují a je jenom potřeba to dostatečně prodiskutovat, kvalitně připravit, aby opravdu byly nasaditelné napříč celým zdravotnictvím, protože samozřejmě víme, jaká je realita ve zdravotnictví. Víme, že například spousta přístrojů běží na nepodporovaném softwaru, že dodavatelé zcela kašlou na kybernetickou bezpečnost. To jsou prostě věci, které víme, máme je potvrzené a je potřeba s nimi bojovat.

A tady poslední apel na pana ministra. Tahle změna nebude možná bez kvalitní metodické podpory ze strany ministerstva. Tohle nejde říct: Nemocnice, zařiďte si to. Tohle musí být silný tým, který rozumí jak té kyberbezpečnosti, tam s tím samozřejmě pomáhá třeba NÚKIB, tak těm standardům. A bez toho zdravotnictví nikdy neudělá ucelený eHealth, kde opravdu proudí data a je to ve prospěch jak pacientů, tak lékařů, což, doufám, tady všichni chceme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec František Petrtýl a následně pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, komplex laboratorních vyšetření představuje velký objem služeb a prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění. O absolvovaných vyšetřeních se aktuálně zdravotní pojišťovny dozvídají zpravidla jednou měsíčně v rámci vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb, avšak bez znalosti výsledku daného vyšetření. Bez znalosti výsledku vyšetření však nemohou zdravotní pojišťovny řádně provádět komplexní posouzení vykazované zdravotní péče. Získávat tyto informace fyzickou kontrolou u lékaře je v potřebném rozsahu nereálné a pro lékaře zatěžující. Zdravotní pojišťovny navíc získají i nyní neexistující možnost zvýšit zdravotní gramotnost svých klientů a motivovat jejich zájem o zdravotnickou prevenci.

Požadovanou úpravou zákona se umožní poskytovatelům zdravotních služeb oznámit zdravotním pojišťovnám výsledky laboratorních vyšetření do 24 hodin a poskytnout jim tak cenná data mimo jiné i pro hodnocení relevance opakovaných vyšetření pro zdravotní stav pacienta, a tak optimalizovat rozsah a dostupnost laboratorních zdravotních služeb. Nedostupnost výsledků vyšetření pro zdravotní pojištění se ukázala jako vážná slabina v období pandemie COVID-19. K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí zpravodaj pan poslanec Rostislav Vyzula jako poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom krátce okomentovat svůj pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím. Je to víceméně kosmetická změna k zákonu o zdravotních službách, kde v čl. 7 bod 63 se v § 77a odst. 2 stanovuje důležitost uvádění rodného čísla. Je to z důvodu postupného útlumu užívání rodného čísla. Právě zákonem o elektronizaci zdravotnictví je zaveden identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka. Cílem je pacienta nebo zdravotnického pracovníka v informačních systémech jednoznačně identifikovat. Je nezbytné, aby byl identifikátor pacienta a identifikátor zdravotnického pracovníka uváděn i v Národním zdravotním informačním systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Je to pan poslanec Ladislav Okleštěk. omlouvá se mezi 15. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.

A nyní se tedy rozhlédnu, zdali se ještě někdo hlásí do sloučené obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže sloučenou obecnou rozpravu končím.

Nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není zájem. Takže teď otevřeme zvlášť u každého tisku podrobnou rozpravu.

 

Nejprve bod

 

14.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Zahájím podrobnou rozpravu ke sněmovnímu tisku 1163 a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy k tisku 1163 - není to ještě na displeji, ale vzpomínám, že to byl pan poslanec Třešňák, tak prosím. Ano, už to naběhlo. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji za slovo. Já se tedy pouze přihlásím k pozměňovacímu návrhu v systému pod číslem 8646, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě, který se týká právě toho zkrácení lhůty z deseti na pět let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu k tisku 1163. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není, takže končím druhé čtení tisku 1163.

 

A teď se ještě vypořádáme se bodem

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být i odůvodněny. Hlásí se zpravodaj Rostislav Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke sněmovnímu tisku 8118. Je to pozměňovací návrh, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě, týká se těch rodných čísel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě mám přihlášeného pana poslance Františka Petrtýla do podrobné rozpravy k tomuto tisku. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 8526, který jsem vysvětlil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Pane ministře, vy pokračujete dalším bodem, že? (K ministru Vojtěchovi.) Je to

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede původně místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, nicméně na žádost pana premiéra má pověření místo pana ministra ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Takže, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tedy za pana vicepremiéra a ministra Havlíčka a za předkladatele jako Ministerstvo dopravy dovolte, abych předložil návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a správních poplatcích taktéž.

Předložený návrh zákona je zaměřen především na témata, jež musí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, a to v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel. V návaznosti na přijetí nařízení 2018/858 návrh zákona obsahuje komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních i zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Při tom dochází k provázání implementace nařízení 2018/858 se staršími nařízením týkajícími se schvalování technické způsobilosti traktorů, jejich přípojných vozidel, výměnných tažených zařízení dvoukolových a tříkolový vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel. Navrhuje se určení Ministerstva dopravy coby schvalovacího orgánu a orgánu pro dozor nad trhem s uvedenými vozidly, jejich systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky a stanovení detailních skutkových podstat přestupků pokrývajících jednání rozporná s jednotlivými nařízeními. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP