(15.50 hodin)
(pokračuje Juříček)

Druhý cíl je stanovení zákonných podmínek pro právnické osoby za účelem vydávání povolení k provádění testování těchto vozidel.

Za třetí doplnění výkonu státní správy a státního dozoru pro obecní úřady s rozšířenou působností. Výjimkou je Středočeský kraj, kde se to provádí v Kolíně a v Praze na magistrátu.

Čtvrtý cíl je doplnění řekněme přestupků a sankcí, které tady v této oblasti taktéž naprosto chybí a neexistují, a taktéž doplnění sazebníku správních poplatků.

Můj pozměňovací návrh pod číslem 8495 je poměrně rozsáhlý, takže ho nechci dále obhajovat, základní cíle jsem řekl. Doufám, že na Ministerstvu dopravy, se kterým jsem to předjednával, najdu větší ochotu k tomu, abychom napravili, jak jsem říkal na začátku, některé distorze trhu, které tady v oblasti veteránů jsou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem.

Přečtu ještě dvě omluvy. Pan poslanec Marek Výborný od 15.55 do 19.00 z pracovních důvodů se omlouvá a pan poslanec Zdeněk Ondráček od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se jako první hlásí paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v obecné rozpravě jsem odůvodnila dva své pozměňovací návrhy, k nimž se nyní přihlašuji. Je to pozměňovací návrh vedený pod číslem 7613 a druhý vedený pod číslem 8478.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Michal Ratiborský a připraví se pan poslanec Petr Sadovský.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 7879, který jsem již odůvodnil v předešlé rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Sadovský a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 8513, který jsem předtím odůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mašek a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych se tímto přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 7612, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlásím se tedy k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 7870, 8512 a 8639. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke sněmovním tiskům (dokumentům) 7836 a 7837. Tyto pozměňovací návrhy řeší otázku historických vozidel, které mohly být doposud posuzovány Mezinárodní federací historických vozidel. Chtěla bych avizovat, že tato letitá praxe prokázala, že současná úprava funguje, neboť nehodovost historických vozidel, která by byla způsobena jejich špatným technickým stavem, je naprosto, naprosto zanedbatelná. Moje pozměňovací návrhy navrhují, aby nadále tato mezinárodní federace mohla posuzovat technický stav historických vozidel, a to ve dvou variantách - těch, která byla vyrobena do roku 1973 nebo 1985. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a mám tady ještě jednou přihlášenou paní poslankyni Helenu Langšádlovou, ale to je asi omyl. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak jsem avizoval, hlásím se ke třem pozměňovacím návrhům pod čísly 7683 - nová podmínka pro ukončení platnosti evidenční kontroly, 7684 - tři varianty délky evidenční kontroly a 8649 - jednodušší administrativa u zápisu změn do registru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Beitl a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 8111. Tento pozměňovací návrh se týká změny účinnosti zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 8495, který jsem v obecné rozpravě dostatečně zdůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar... (Není přítomen.) ... ale může někdo z vás klidně načíst. Takže paní poslankyně Marie Pěnčíková. Můžete se přihlásit i za pana poslance. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Jelikož kolega je bohužel pracovně mimo, tak mi dovolte, abych se jeho jménem přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 7745 a 7644 i s odůvodněním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy, nikoho dalšího nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu tisku. Jde o bod

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona měl původně uvést místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, nicméně pan premiér pověřil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, uvedu tedy za svého kolegu a Ministerstvo dopravy tento druhý návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách a o správních poplatcích.

Hlavním cílem návrhu zákona je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic. Oba unijní předpisy tvoří součást technického pilíře čtvrtého železničního balíčku a jsou doprovázeny celou řadou prováděcích aktů, z nichž převážná většina představuje předpisy závazné a přímo použitelné. Tyto předpisy jsou návrhem zákona rovněž zohledněny.

Navrhovaná transpoziční právní úprava se na základě využití možnosti výjimky z působnosti obou směrnic bude vztahovat pouze na dráhu celostátní, dráhy regionální a drážní vozidla provozovaná na těchto drahách. Návrh zákona zahrnuje rozsáhlé a koncepční změny stávající právní úpravy, na které železniční sektor netrpělivě čeká. Adresáty této právní úpravy je řada různých subjektů, od provozovatelů dráhy a dopravců přes držitele drážních vozidel, subjekty zabezpečující údržbu drážních vozidel, zadavatele a výrobce prvků interoperability a subsystémů tvořících dráhu nebo drážní vozidla až po takzvané oznámené a určené subjekty. Návrh zákona výrazně upravuje i kompetence drážního úřadu a počítá též s přenesením vybraných kompetencí na unijní orgány.

S ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu obou směrnic a očekávané nabytí účinnosti řady souvisejících nařízení je nutno přijetí odpovídající implementační úpravy v dohledné době považovat za klíčové.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění osmi jím doporučených pozměňovacích návrhů. Jde jednak o tři pozměňovací návrhy uplatněné poslancem Kolovratníkem, týkající se zpřesnění definice držitele drážního vozidla. Ministerstvo dopravy k němu zaujalo souhlasné stanovisko. Za b) vynětí unijně schválených drážních vozidel s nutností mít vydané typové osvědčení a průkaz způsobilosti pro provoz na dráze místní nebo na vlečce, Ministerstvo dopravy k němu zaujalo neutrální stanovisko. A rovněž nového institutu konzervace dráhy, Ministerstvo dopravy k němu zaujalo souhlasné stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP