(16.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Dále jde o tři pozměňovací návrhy poslance Ferance, všechny spjaté se souhlasným stanoviskem Ministerstva dopravy týkající se a) změny navržené právní úpravy historických drážních vozidel, b) zpřesnění podmínky odborné způsobilosti k provozování drážní dopravy a c) zpřesnění povinnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální umožnit zkušební provoz drážního vozidla.

Hospodářský výbor dále doporučil přijetí dvou identických pozměňovacích návrhů poslanců Polanského a Jurečky upravujících přezkum rozhodnutí vydaných Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře v režimu soudního řádu správního, k nimž Ministerstvo dopravy zaujalo souhlasné stanovisko. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Pan poslanec Pavel Žáček se omlouvá od 16.30 dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 912/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, původně Jan Bauer, nicméně tady došlo k dohodě, o tom nemusíme hlasovat, bude to pan poslanec Martin Kolovratník, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, teď v roli zpravodaje. Za prvé chci, kolegyně, kolegové, strašně moc poděkovat za to, že se nám povedlo ten tisk předřadit. Dneska je totiž poslední okno pro to, abychom ho reálně stihli projednat pak i ve třetím čtení v červenci, případně u nějakých vratek, návrhů ze Senátu se k němu ještě vrátit v září. Situace je opravdu kritická, se vší vážností kritická, protože tento zákon je jednou ze dvou částí - takových velkých částí - balíčku. První byl takzvaný tržní pilíř prostředí drah, který jsme tady v tomto volebním období diskutovali, vyřešili a přijali v roce 2019. Možná si budete pamatovat, tam se řešily problémy soukromých dopravců, vztahů dopravců mezi sebou navzájem, pronájmu u vleček, kolejí, zařízení, služeb a podobně, a přijali jsme ho.

A tady ten druhý, ta druhá část se jmenuje technický pilíř. On do sebe implementuje naprosto zásadní věci, jako je třeba schvalování drážních vozidel pro provoz ze strany drážního úřadu. Vláda ho sem doručila před rokem 24. června a lhůta pro implementaci, abychom toto mohli dělat a realizovat, uplynula 31. října 2020, takže jsme půl roku po lhůtě, kdy to mělo být přijato, a opravdu pokud by se to v tomto volebním období nestihlo, tak by byl vážný problém pro železnici, pro resort i v otázkách bezpečnosti, schvalování nových vozidel, mezinárodních vztahů, závazků a tak dále. Takže díky za to, to je ad 1.

Ad 2, k hospodářskému výboru, k projednání. Věnoval se mu 5. února 2021, mluvil o tom v zastoupení pan ministr. Vydal zmíněné pozměňovací návrhy 912/2. Při projednání na hospodářském výboru asi rezonovala nejvíc dvě témata. První byla takzvaná přetížená dráha - moment, kdy přídělce kapacity, Správa železnic, už nemá kapacitu pro žadatele. Typicky se to stává na prvním, hlavním koridoru z Prahy na Pardubice, Českou Třebovou a na Moravu. Já jsem tam připravil na hospodářský výbor poměrně radikální návrh, který upřednostňoval v určitých momentech osobní dopravu na úkor nákladní. Způsobilo to poměrně velké zděšení v sektoru. Dohodli jsme se tehdy, že ho nebudeme přijímat, a nebyl přijat na hospodářském výboru, a chci vám povědět, že se povedlo najít musím říct perfektní kompromisní rozumné řešení, se kterým souhlasí všichni hráči na železničním trhu, jak osobní, tak nákladní, tak soukromí, tak národní dopravci, také Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Je to institut takzvané specializované infrastruktury a představím ho ne v tomto slově, ale až v obecné rozpravě jako autor.

Druhé velké téma hospodářského výboru byla takzvaná konzervace dráhy, která v tuto chvíli je výborem přijata. Jako zpravodaj k ní víc mluvit nebudu, a to z toho důvodu, že sám osobně jsem připravil návrh, který už je projednán, je v souladu a je mnohem mírnější. Představím ho v rozpravě a vím, že kolegové, pan poslanec Polanský, také k této problematice má co říct a určitě poví.

Takže jak jsem řekl, je za vteřinu dvanáct, děkuji za toto druhé čtení. Za chvíli si v rozpravě probereme naše návrhy. Předpokládám, že hospodářský výbor se tomu bude věnovat příští týden ve středu tak, abychom třetí čtení, finální schválení zákona, zvládli na červencové schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Polanský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající, a na začátek bych možná řekl Martinu Kolovratníkovi, že není zač. Je to na to, že poděkoval všem poslancům, kteří to dneska zařadili. Přiznám se, že jsem klubu doporučoval, ať to na dnešek zařadíme, sám jsem hlasoval pro, ale to jsem nevěděl, že tady nebude přítomen pan ministr, protože mám na pana ministra opravdu sérii velmi důležitých dotazů, které mi pan ministr zdravotnictví při vší úctě prostě nemůže odpovědět. A proto dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do projednávání (přítomnosti?) ministra. Je to opravdu velmi důležité. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další v pořadí je pan poslanec Kolovratník, přihlášený do rozpravy. (Poslanec Polanský upozorňuje, že podal procedurální návrh.) Aha, pardon. Můžete to ještě jednou zopakovat na mikrofon, tedy do kdy?

 

Poslanec Ondřej Polanský: Ano. Dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra dopravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zavolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím. Budeme muset chviličku vyčkat, než se zaplní sál. (Po chvíli.) Stále nemáme kvorum. (Čeká se na příchod poslanců.) Tak, Sněmovna je usnášeníschopná. Zopakuji návrh.

 

Padl zde návrh, aby bylo jednání přerušeno do přítomnosti ministra dopravy Karla Havlíčka.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 438, přihlášeno 87, pro 33, proti 36. Návrh byl zamítnut.

 

Můžete pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Znovu říkám, že se cítím trošku podveden. Vědět to, že tady nebude přítomen dneska ministr, nehlasuji ráno pro zařazení tohoto bodu na dnešek, a nikdo z našeho klubu.

Tak já tedy budu pokračovat. Jenom, prosím, uvědomte si absurdnost té situace. Budu tady klást otázky panu ministrovi, který mi na ně prostě nemůže odpovědět. Děkuji, pane ministře, za pozornost. Já ty otázky budu ale pokládat neformálně, jako skutečně.

Zákon o dráhách je zde otevřen již delší dobu. Jde o novelu zákona motivovanou evropskou směrnicí, jak už říkal pan zpravodaj pro druhé čtení, k liberalizaci železnice takzvaným čtvrtým železničním balíčkem. Velmi mě mrzí, že celá debata kolem této novely se redukovala de facto na jedinou věc, a to je konzervace lokálních tratí. Když jsme tuto novelu projednávali na hospodářském výboru, a bylo to 5. února, tak jsem před hlasováním o té konzervaci varoval. Upozorňoval jsem na úskalí tohoto návrhu, především podmínku souběžného provozu 1 500 osobních a 12 nákladních vlaků, že tato podmínka by znamenala možnost zakonzervovat asi tak třetinu české železniční sítě, včetně velmi exponovaných, ale segregovaných úseků. Bohužel se mi hospodářský výbor přemluvit nepodařilo a tento pozměňovací návrh se stal součástí pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Ihned po hlasování jsme začali v rámci našeho resortního týmu pracovat na opravě této podmínky a při tom jsme přišli i s návrhy na opravu dalších nedostatků této úpravy. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP