(16.30 hodin)
(pokračuje Balcarová)

Už i předtím platilo to, že pakliže některé stromy byly v takovém stavu, že ohrožovaly železniční dopravu, tak mohly být okamžitě pokáceny bez nějakého správního procesu. Pakliže mělo být káceno v nějakém širokém koridoru kolem tratí, tak se to pouze oznamovalo orgánům ochrany životního prostředí, které měly možnost se k tomu vyjádřit. Tato možnost byla v minulé novele zrušena. Já to vnímám jako velký problém. Musím říct, že i Ministerstvo životního prostředí k tomu tenkrát zaujalo negativní stanovisko, protože opravdu se jedná o hodně velký rozsah stromů, které jsou právě kolem železnic, stromů a dřevin. Takže bych tady ráda poprosila o podporu mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Slovo má paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, pečlivě jsme si v klubu STAN prostudovali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o drahách, a porovnali jsme ho s dosavadními zkušenostmi a právními předpisy EU, zejména se směrnicí o bezpečnosti železnic. Protože některá ustanovení zákona o drahách jsou nelogická, vůbec nepřispívají k bezpečnosti drážní dopravy, natož k jejímu zvýšení, nebo proto, že nerespektují již zmíněné předpisy Evropské unie, jsou předkládány pozměňovací návrhy, kterými je tento nežádoucí stav alespoň částečně řešen.

Ve stručnosti: pozměňovacími návrhy se například posiluje role drážního úřadu, který má plnit funkci národního bezpečnostního orgánu dle směrnice o bezpečnosti železnic. Nestačí, aby drážní úřad vykonával státní dozor, to je, zda je něco v souladu nebo v rozporu s právními předpisy. Drážní úřad má především provádět takzvaný dohled nad bezpečností. Jsou to v podstatě bezpečnostní audity, při kterých se u dopravců nebo provozovatelů dráhy zjišťují rizika, to je negativní skutečnosti, které vůbec nemusí být v rozporu s právními předpisy, a přesto mohou vést například k nehodě. S tím souvisí i oprávnění pro drážní úřad uložit dočasná opatření včetně okamžitého zastavení provozu, zjistí-li závažná bezpečnostní rizika, něco, co nemusí být v rozporu s právními předpisy, přesně tak, jak to stanovuje směrnice Evropské unie o bezpečnosti železnic. To znamená okamžitý zásah, který nesnese odkladu. A toto všechno vládní návrh zákona o drahách neimplementuje, ač by měl.

Pozměňovacími návrhy se obdobně posiluje role drážní inspekce, která má plnit funkci národního inspekčního, respektive vyšetřovacího orgánu dle směrnice o bezpečnosti železnic. Lépe řečeno, navrhuje se upravit statut vyšetřování, úloha drážní inspekce, jednotlivá oprávnění a pravomoci, nezávislost jejího postavení a šetření přesně tak, jak to stanovuje směrnice o bezpečnosti železnic nebo jaký výklad nezávislosti již podal soudní dvůr ve svém rozsudku v řízení proti Polské republice, která jednala v rozporu se směrnicí Evropské unie. Například drážní inspekce má šetřit nejen příčiny, ale i okolnosti, popřípadě má zjišťovat další nedostatky mimo příčinnou souvislost, to znamená například, proč selhal lidský činitel, zda interiér vozu není nevhodně konstruován a nevznikají tím zbytečná zranění a podobně. Nelze tedy v tomto omezovat pravomoci jen na šetření příčin, jak činí zákon o drahách. Stejně tak nelze omezovat účel vydávání bezpečnostních doporučení jen na předcházení mimořádným událostem, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti, to znamená přijetí opatření, které sice nezabrání vzniku nehody, ale eliminuje následky. I to na rozdíl od zákona stanovuje směrnice Evropské unie.

Pro drážní inspekci se navrhuje vrátit oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech, aby byla obnovena řádná prevence namátkovými inspekcemi provozu, neboť státní dozor a dohled nad bezpečností jsou dvě rozdílné věci, což potvrdila v roce 2020 i Agentura Evropské unie pro železnice svým auditem v České republice. Státní dozor je oprávněn vykonávat i Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Je to stejný vyšetřovací orgán dle práva Evropské unie, jako je drážní inspekce.

Další pozměňovací návrhy například napravují současný zvláštní stav, kdy zatímco řízení například tramvaje bez příslušného oprávnění, tedy průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, je přestupkem, avšak řízení například mezinárodního expresu na hlavní železniční trati bez licence strojvedoucího a platného osvědčení strojvedoucího není přestupek.

Dále se upřesňuje problematika takzvaného monitoringu licence strojvedoucích a pro prevenci mimořádných událostí i jejich šetření se navrhuje, aby příslušné instituce, drážní správní úřady a drážní inspekce měly nepřetržitý on-line přístup do systému. Nebo se také navrhuje, aby Ministerstvo dopravy uceleně, systémově a propracovaně pro všechny dráhy řešilo svou vyhláškou stanovení maximální doby řízení drážního vozidla, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku osob, které řídí drážní vozidlo, což byla hlavně v poslední době diskutovaná problematika v souvislosti a vývojem nehodovosti na železnici.

Posledním pozměňovacím návrhem, na který lze upozornit, je alternativní návrh k pozměňovacímu návrhu Martina Kolovratníka ke konzervaci dráhy, který plně respektuje správní, respektive efektivní záměr spočívající v zavedení institutu konzervace dráhy, nicméně je upraven tak, aby odstranil svým způsobem kontroverzní ustanovení, která by mohla vést k možnému zneužívání institutu konzervace dráhy, což by bylo v rozporu s veřejným zájmem na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou. I přesto, že pan poslanec Kolovratník avizoval, že došlo k určité úpravě, jeho pozměňovací návrhy tak jako tak i po úpravě vzbuzují nevoli a samozřejmě nechci říci odpor v některých částech naší republiky. Myslím si, že místo toho, abychom tedy společně připravovali rozvoj železnic a jejich další modernizaci, tak by se mohlo stát, že budeme opakovat krátkozraké chyby západní Evropy v sedmdesátých letech, kdy se také tratě rušily a nyní se znovu velmi těžce obnovují. (Poslanci v sále se velmi nahlas baví, poslankyně Kovářová se odmlčela.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid, aby se paní poslankyně mohla v klidu vyjádřit, protože se nemůže soustředit. No, paní poslankyně chce asi naznačit tu diskusi před jejími zraky.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ne, tak ta mi ani nevadila, ta byla tichá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak takhle: celkově vás požádám o klid. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Každopádně děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že možná vedl k těm pozměňovacím návrhům pana poslance Kolovratníka nedostatek peněz, vlny nedostatku peněz se opakují a myslím si, že je spíše třeba tlačit na stát, aby peníze přidával do rozvoje železničních tratí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP