(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, čas vyšel úplně perfektně. Pan ministr už nebude reagovat, nejednalo se o otázku. Takže já poprosím, aby svoji interpelaci přednesl pan poslanec Radek Koten. Bude interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci České pošty.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, vzhledem k tomu, že jako ministr vnitra máte ve své gesci také Českou poštu, tak bych vás rád interpeloval ohledně uzavření tří poboček České pošty v krajském městě Jihlava. Jsou to pobočky v poměrně velkých čtvrtích, například ve čtvrti Březinka bydlí 15 000 lidí, a vy jim ty pošty chcete přesunout na druhou stranu města. To znamená důchodci a lidé, kteří tam bydlí, se budou muset pohybovat přes celé město Jihlava až do nového nákupního centra na výpadovku směr Humpolec.

Já tedy nevím, co je priorita, já si myslím, že Česká pošta by se měla přibližovat lidem, ale jak je vidět, tak prioritou České pošty je vyplácet obrovské odměny jejímu generálnímu řediteli, ale co se týká zlepšení služeb pro občany této republiky, to úplně tyto lidi nezajímá. Byl bych tedy rád, kdyby tyto tři pobočky, které chcete rušit, zůstaly zachovány, protože je to naprosto bezprecedentní přístup České pošty ke svým zákazníkům a daňovým poplatníkům. Děkuji vám za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď obdržíte do 30 dnů. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Bude interpelovat přítomného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, před dvěma týdny byla spuštěna možnost registrace k očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby ve věku 16 až 29 let. Očkování by mělo být nepovinné. Jen podotýkám, že jsem přesvědčena o tom, že očkování proti covidu rozhodně smysl má a může významnou měrou přispět k ochraně ohrožených jedinců a bezpečnému rozvolňování. Nicméně rozhodnutí každého, zda se nechá očkovat, či vakcínu odmítne, je jeho svobodnou volbou. Koneckonců, plně svéprávný člověk je rozumově dostatečně vyspělý na to, aby takové rozhodnutí učinil. Co ale ti, kteří ještě nejsou plně svéprávní? Děti ve věku 16 a 17 let, které nyní mají možnost se k očkování přihlásit, by totiž k podstoupení ostatních nepovinných očkování zpravidla potřebovaly souhlas zákonného zástupce, nebo dokonce jeho doprovod. K očkování proti covidu ale takový souhlas nepotřebují, a mohou se tak na vakcinaci přihlásit i bez vědomí svých rodičů. Jediným mantinelem je pak pro zaneprázdněná očkovací centra pouze posouzení, zda se nejedná o osobu se sníženým intelektem. Pokud se o takovou osobu nejedná, může udělit souhlas s očkováním sám nezletilý.

Je tedy otázkou, do jaké míry lze během tak krátkého kontaktu posoudit rozumovou vyspělost očkovaného a jeho uvědomění si všech důsledků, které očkování přináší. Navíc některá očkovací centra se i přes právní výklad Ministerstva zdravotnictví rozhodla, že budou stejně vyžadovat písemný souhlas zákonného zástupce, a proto vznikají nerovnosti. Ptám se tedy, proč Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo na to, že u očkování proti koronaviru není zapotřebí souhlas zákonného zástupce v případě nezletilých a zda vnímáte odlišnost praxe očkovacích center. Jen podotýkám, že mi přišlo několik dotazů od občanů naší republiky, proto tato interpelace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Mezitím přečtu omluvu paní poslankyně Jany Levové z dnešního jednání ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Dany Balcarové dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Tak, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, myslím si, že jste tu problematiku popsala poměrně dobře. Skutečně v tuto chvíli názor Ministerstva zdravotnictví je takový, že u osob, které jsou starší 16 let, není nutný souhlas rodičů, respektive jejich zákonných zástupců. Vycházíme v tomto směru ze zákona o zdravotních službách, který upravuje poskytování zdravotních služeb na základě informovaného souhlasu, kdy tento právní předpis stanoví, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby, což je i vakcinace, poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku s tím, že před poskytnutím té zdravotní služby je třeba zjistit názor nezletilého na poskytnutí zamýšlené zdravotní služby, tedy v tomto případě vakcinace, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku.

Samozřejmě můžete namítat, že to může být individuální, a ono to skutečně individuální je a skutečně to odpovídá tomu, že pokud člověk přijde do vakcinačního centra nebo k praktickému lékaři, tak jsou s ním sepisovány nějaké základní informace o jeho případných kontraindikacích, alergiích a podobně a samozřejmě je s ním také prováděn pohovor. Myslím, že v každém vakcinačním centru toto je, že skutečně nejdřív jdete k člověku, který je tam pro to určen. Je nutné vyhodnotit, jestli daný člověk je tedy rozumově a volně vyspělý tomu věku, aby tu vakcinaci absolvoval, že skutečně je srozuměn s tím, co to očkování bude znamenat, anebo nikoliv. A to souhlasím, že může být sice individuální, na druhou stranu tak, jak jsem to komunikoval třeba i s experty na zdravotnické právo, jsme se shodli na tom, že u těchto osob 16 let plus prostě a priori vycházíme z toho, že jsou to osoby, které jsou už natolik rozumově vyspělé, že mají skutečně vůli se nechat očkovat samy za sebe, že to skutečně můžeme brát tak, že k tomu dávají souhlas. Pokud by tam byl nějaký duševní problém nebo něco podobného, tak to samozřejmě je možné zohlednit, ale vycházíme z toho, že v tomto věku člověk již je schopen posoudit, co to znamená očkování, jaká jsou pro něj rizika, je schopen řekněme sdělit, jestli má nějaké alergie a podobně, nějaké kontraindikace. Takže zkrátka je to právní názor, který zastáváme, a tak, jak jsem komunikoval s nezávislými advokáty, kteří se zabývají zdravotnickým právem, tak s tímto názorem souhlasí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já jsem také mluvila s některými právníky, kteří si nebyli zcela jisti tím výkladem. Samozřejmě na to můžou být různé názory. Jenom ještě druhá část otázky zněla, že některá ta očkovací centra vyžadují ten písemný souhlas zákonného zástupce, a tím potom tedy trošku vzniká ta nerovnost. Tak jakým způsobem se na to díváte, na tuto záležitost? Nezpochybňuji, že mládež ve věku 16 a 17 let dokáže posoudit význam očkování, když to zjednoduším. Je také ovšem pravdou, že mohou být okamžiky, kdy dítě může zamlčet nějakou závažnou chorobu, a tam potom vzniká skutečně to riziko. Jak říkám, je to podnět od rodičů, kteří s tím mají trochu problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím o reakci pana ministra zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Mohu reagovat pouze tak, že skutečně jsme toto stanovisko veřejně prezentovali, je jasně dohledatelné a myslím si, že o tomto jsou i očkovací místa informována. Pokud jsou někde možná více opatrnější, tak to asi úplně nejsme schopni zcela ovlivnit. Pokud by byly nějaké konkrétní podněty, mohu se tím zabývat, ale musím říci, že zatím informace, které já mám - ale těch očkovacích míst je samozřejmě celá řada, tak by to neměl být nějaký většinový názor - že by skutečně byl vyžadován souhlas zákonného zástupce u těchto osob 16+. Budu rád případně za nějaké podněty, ale informace, která šla z ministerstva k těm očkovací místům, je taková, že není vyžadován souhlas zákonného zástupce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP