(15.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Jak tedy bude vláda a váš resort přistupovat k odškodňování za nezákonná opatření, která vydal, a následně soud zrušil či prohlásil za nezákonná? Dle dostupných informací hrozí žaloby až za několik miliard korun. Bude tedy vláda aktivně odškodňovat a uznávat nároky, nebo se bude soudit a prohlubovat dopady pandemie na české občany? Jaký je váš názor na požadavky k odškodnění? A jaká bude majetková odpovědnost jednotlivých členů vlády, kteří vědomě schvalovali protiprávní regulace? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví, aby... (Poslankyně Kovářová: Ministra zdravotnictví.) Co jsem řekl? (Poslankyně Kovářová: Spravedlnosti. - Předsedající ale řekl správně "zdravotnictví".) To není možné, to už mám hlavu někde jinde. Tak ministr zdravotnictví odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, paní poslankyně, ono... já už jsem vlastně to téma trošku nakousl, nebo vlastně už byla podobná interpelace od paní poslankyně Maříkové týkající se oněch mimořádných opatření a rozhodování o jejich zákonnosti nebo nezákonnosti. Pravdou je, že když se díváme - a to je zase třeba asi taktéž, aby bylo zřejmé - na rozhodnutí soudů, tak do současné doby ministerstvo vyhrálo 65 sporů, 35 řízení bylo zastaveno a 17 sporů prohrálo. Takže statisticky není to tak, že by většinu sporů ministerstvo prohrálo, ale samozřejmě jsou tam některé, zejména z toho posledního období, kde ministerstvo úspěšné nebylo v obhájení mimořádných opatření, a já mohu zopakovat to, co jsem říkal, že skutečně pokud já budu ministrem, tak určitě budu respektovat rozhodnutí soudů a určitě nebudu vědomě vydávat jakákoliv nezákonná opatření.

Ta vědomost nebo nevědomost toho, že ta opatření byla zákonná nebo nezákonná, to si myslím, že je někdy velmi těžké posoudit. A já jsem právě proto, znovu to mohu zopakovat, zadal i interní audit na ministerstvu, aby zkrátka bylo prověřeno, jakým způsobem ta opatření byla vydávána, jak byla posuzována z hlediska právě souladu se zákonem a podobně. Takže uvidíme, jaké budou výstupy tohoto auditu, které očekávám v řádu týdnů, protože někdy, a to je zase třeba říci objektivně, že skutečně soudy rozhodly třeba jinak, než rozhodovaly v minulosti. Jeden z příkladů může být v otázce uzavírání škol, kdy Městský soud v Praze ještě za mého prvního působení na Ministerstvu zdravotnictví v květnu 2020 rozhodl, že ministerstvo má právo uzavírat školy na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, Nejvyšší správní soud nyní řekl, že to právo nemá. Takže judikatura také se vyvíjí, takže nemyslím si, že je možné ve všech případech, kdy soud zrušil nějaké opatření ministerstva, říci, že ministerstvo vědomě postupovalo nezákonně, nebo vláda.

Takže určitě je to něco, co si musíme vzít jako ponaučení. Určitě se budu snažit maximálně o to, aby žádné další opatření zrušeno nebylo za mého působení, byť asi to nemůže člověk vyloučit, ale zkrátka důležité je postupovat v souladu s judikaturou soudů, a nikoliv proti ní, to znamená nerespektovat soudní rozhodnutí. A já si myslím, že jsem to i ukázal hned po svém nástupu do druhého funkčního období nebo mandátu na Ministerstvu zdravotnictví, kdy za pár dní jsme otevřeli služby právě na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Takže takto určitě budeme ty soudy, soudní rozhodnutí respektovat, ač si třeba o nich můžeme myslet své nebo můžeme mít nějaký jiný názor, ale je to rozhodnutí soudu, respektuji ho a budu ho respektovat.

Pokud jde o odškodnění, tady já to číslo přesně před sebou nemám, ale to, o čem jste hovořila, ten řád, je asi na místě nebo je pravdivý a já si sám musím ještě nechat zpracovat aktuální přehled sporů. Myslím si, že asi není možné, aby stát automaticky vše, co je reklamováno nebo požadováno, uhradil. Myslím si, že tady bude nutné, aby rozhodly i soudy o tom nároku. Tak by asi stát měl také postupovat, aby zkrátka automaticky jim nevyplácel třeba nějaké odškodnění, které není po právu. Ale musím toto zanalyzovat a ten přehled, jak jsem říkal i kolegyni v první interpelaci, v tuto chvíli nemám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, a paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Nemám další otázku, nicméně spíš takovou poznámku. Pokud po té vaší analýze se zjistí, že by skutečně hrozilo odškodnění v řádech miliard, tak možná by bylo dobré v návrhu státního rozpočtu na příští rok takovouto částku zakalkulovat do příslušné položky, aby se s tím počítalo, aby to pak nebylo překvapení pro státní rozpočet. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Nebyla to otázka, pan ministr nebude reagovat. Paní poslankyně zůstala na místě. Poprosím, aby přednesla svoji další interpelaci, tentokrát na ministra Karla Havlíčka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulém týdnu byla oficiálně zahájena výstavba dalšího úseku dálnice D4, a to formou PPP projektu. V této souvislosti se objevila informace, že do podloží dálnice bude použit odvalový materiál po těžbě radioaktivního uranu z příbramských hald. Tato informace mě docela zarazila a myslím, že nejsem sama. Stejně jsou na tom přinejmenším samosprávy v dotčeném území. Proč? Jednak se bude jednat o významnou dopravní zátěž při rozebírání hald, ale také se mnohonásobně zvýší prašnost a nelze vyloučit ani to, že se bude jednat o radioaktivní prach. Tím výčet nekončí.

V případě odvalového materiálu se nejedná o klasický podkladový materiál, který je pro tento typ staveb běžně využíván, a všichni máme ještě v živé paměti zvlněnou dálnici u Ostravy, kterou mimo jiné stavěla stejná firma, která nyní bude stavět další úsek dálnice D4.

Vážený pane ministře, jaký bude harmonogram rozebírání příbramských hald? Je jejich využití k výstavbě D4 konzultováno se samosprávami? Jak bude řešená zvýšená dopravní zátěž a prašnost? Jak je ošetřeno, že se nebude opakovat faux pas, které jsme už jednou zažili v případě ostravské dálnice? A principiální otázka na závěr: Proč upřednostnit levnější řešení pro soukromou firmu před potenciálně výraznými negativními zdravotními důsledky z radioaktivního záření pro obyvatele? Je jejich zdraví přednější? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Písemnou odpověď obdržíte do 30 dnů. Poprosím pana poslance Kotena, aby přednesl svou interpelaci na ministra Karla Havlíčka, v tomto případě zřejmě průmyslu a obchodu, předpokládám.

 

Poslanec Radek Koten: Ano, děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, já bych na vás měl několik dotazů. Rozmáhá se nám tady totiž takový nešvar. Byl jsem kontaktován mnoha lidmi, kteří si vyřídili hypotéku, začali stavět, ale bohužel, nárůst cen stavebních materiálů je v tomto roce dokonce ve stovkách procent u některých komodit, například zateplovací materiály, armatury a podobně. Jakým způsobem vy si vysvětlujete, že z ničeho nic vystřelí tímto způsobem stavební materiály? Já vím, že tady je tržní hospodářství, že tady nemáme plánovanou ekonomiku, ale na druhou stranu si myslím, že se staví v podstatě pořád stejně, a já bych se tady zaměřil na to, jestli tato zdražení nejsou spekulativní zdražení nadnárodních dodavatelů, popřípadě i národních dodavatelů, protože spousta věcí se sem dováží ze zahraničí, a skutečně by mě zajímalo, kdo tedy za tímto zdražováním stojí, protože samozřejmě nedostatkem se nádherně vyžene cena nahoru a je to takové zvláštní. Takže já bych od vás rád obdržel odpověď, jak to vnímáte vy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím paní poslankyni Kovářovou, aby zahájila svůj závěrečný blok interpelací. Dočkal se konečně i pan ministr Brabec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP