(17.30 hodin)
(pokračuje Hanzel)

A jelikož je 17.29 hodin a v 17.30 hodin budeme projednávat pevně zařazený bod, tak pokud není námitka, přerušuji projednávání tohoto bodu a v 17.30 hodin začneme projednávat pevně zařazený bod.

 

(Jednání přerušeno od 17.29 do 17.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 17.30 hodin, takže se nyní budeme zabývat pevně zařazeným bodem, což je bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Já ten zákon otevírám. Dne 16. června 2021 na 104. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Místo u stolku zpravodajů již zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zpravodajka garančního výboru, jímž je výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní ministryně chce vystoupit v úvodu, takže prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně, protože máme 30 minut na to, abychom k tomuto komplikovanému návrhu absolvovali druhé čtení. Všem děkuji napříč politickým spektrem za práci z posledních dnů. Myslím si, že v tuto chvíli máme dohodu na kompromisním komplexním pozměňovacím návrhu a řeknu velmi stručně, co jsou jeho hlavní body.

Měníme název na ten původní, na dětskou skupinu. Zároveň zavádíme povinnost užívat v názvu ten název, a to z toho důvodu, aby se začala etablovat značka dětská skupina. Víte, že dneska se ta zařízení jmenují různě - škola, školička, klubík a já nevím co všechno, jesle. Takže měníme v tom kompromisním pozměňovacím návrhu, který podle mých informací má podporu napříč politickým spektrem, zpět na název dětská skupina.

Zároveň paralelně k tomu přejmenováváme profesní kvalifikaci z chůvy v jeslích na chůvu v dětské skupině. Dává to smysl. Věk dětí, o které bude pečováno v dětských skupinách, dáváme od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Připomínám, že původní návrh byl od šesti měsíců do srpna po třetích narozeninách. Pozor, zásadní změna - zavádíme pevné financování, které je ukotveno v zákonu, a to v návaznosti na normativ v soukromé mateřské školce, u dětí do tří let zavádí normativ 1,7násobku toho normativu, což dneska zhruba 9 600 korun, u dětí starších tří let na 1,0násobek tohoto normativu, což je 5 600 korun. Upozorňuji, že ve vládním návrhu nebyly stanoveny částky a upravovalo se nebo mělo se upravovat nařízením vlády.

Co se týká stropu poplatků pro rodiče, pro mě naprosto zásadní věc: pro děti do tří let je strop 4 000 korun, přičemž máme na ministerstvu spočítáno, že v průměru by měli rodiče platit za dětské skupiny 1 700 korun plus je zde samozřejmě i valorizace ukotvená v zákoně, a pro děti starší je to bez stropu, protože tam očekáváme, že mohou přejít do mateřské školky. To znamená, do tří let 4 000 s možností valorizace a tak, jak budou roky plynout, od tří let, protože nárok na místo v mateřské školce je bez stropu.

Odborná způsobilost. Vždy chceme, aby byla přítomna alespoň jedna pečující osoba se zdravotnickou kvalifikací - nová profesní kvalifikace, chůva v dětské skupině nebo zdravotnická profese, a zbylé pečující osoby dle široké škály kvalifikací, tak jak to známe doposud. A pokud budou v dětské skupině děti starší tří let, tak zde chceme přítomnost pedagoga minimálně 20 hodin týdně. Je to zejména důležité pro malé obce, kde se očekává, že děti tu budou skutečně až do zahájení povinné školní docházky.

S účinností počítáme od 1. října tohoto roku, protože víte, že od 1. ledna má naběhnout evropské financování, a posouváme tím právě podávání žádostí o financování na leden daného roku.

Takže toliko ve stručnosti kompromisní návrh a já vám všem prosím děkuji za kooperaci a součinnost z minulých dní. Pevně doufám, že se nám podaří zákon schválit i ve třetím čtení a vyslat do Senátu tak, aby dětské skupiny měly konečně jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a táži se zpravodajky výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jany Pastuchové, jestli se chce ujmout slova. Chce, takže prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Velice stručně - paní ministryně vše představila, já jenom potvrdím to, co jste řekl, že jsme 16. června usnesením 1700 vrátili a souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení.

Musím říct i za sebe, že jsem velice ráda, že zákon o dětských skupinách snad bude schválen včas, aby těch 16 000 dětí, ale hlavně provozovatelů a zřizovatelů dětských skupin, bylo v pohodě s tím, že je nastaveno financování. V posledním týdnu jsem ty dětské skupiny navštívila, komplexní pozměňovací návrh jsem jim představila a byli za to rádi. Takže jsem ráda, že jsme se dokázali nakonec z těch mnoha hlasování dohodnout napříč politickým spektrem na jednom komplexním pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Gajdůšková, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, budu velmi rychlá, jenom chci představit komplexní pozměňovací návrh, a hlavně poděkovat sociálnímu výboru, zejména paní Fialové, Pastuchové, Richterové, Kovářové, Sklenákovi, Golasowské a Valachové za velmi konstruktivní debatu a přípravu toho komplexního pozměňovacího návrhu v cestě ke kompromisnímu řešení. Velké poděkování také patří samozřejmě paní ministryni a Ministerstvu práce a sociálních věcí za vstřícnost a zapracování požadavků vzešlých z debat na sociálním výboru.

Výsledek, komplexní pozměňovací návrh mám tu čest tedy nyní za skupinu předkladatelů představit. Předkladatele jsem jmenovala, chci jenom podtrhnout některé věci, které komplexní pozměňovací návrh řeší. Je to za prvé poskytování péče starším dětem v dětské skupině, to je až do vstupu do základní školy. Dále řeší některé podmínky požární ochrany, samozřejmě v souladu s požárními předpisy a ohledem na bezpečnost dětí, upravuje profesní kvalifikaci pečujících osob v dětské skupině v souladu s jejich věkovým vývojem tak, aby byla zajištěna kvalifikovaná péče, tedy u menších dětí především se zdravotnickou kvalifikací, u těch starších potom tam musí být pedagogický pracovník.

Po dohodě napříč politickými kluby také upravuje financování a uchovávání údajů o financování a možnosti využívat finančních prostředků ze státního rozpočtu tak, aby byly využity co nejefektivněji ku prospěchu činnosti poskytování služby péče o dítě. Důležité je také, že zakotvuje termín výplaty zálohy na financování dětských skupin, což je pro provoz těchto skupin velmi a velmi důležité a provozovatelé a zřizovatelé dětských skupin jsou za to velmi rádi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP