(9.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Co se týká závazného personálního standardu zajištění sociálně-právní ochrany dětí, kterým by se obce s rozšířenou působností měly řídit, tak ten platí a je definován od 1. ledna 2015, a to vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Základním východiskem, tak jak jste správně zmínil, je přitom minimálně jeden pracovník OSPOD na každých 800 dětí do 18 let přihlášených k trvalému pobytu v obvodu dané obce s rozšířenou působností. Tento počet je odvozen z předpokládaného počtu dětí, které se mohou stát klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí. K tomuto se dále přiřazuje kritérium maximálně 80 rodin, s nimiž pracuje jeden zaměstnanec OSPOD, respektive maximálně 40 rodin v případě zaměstnanců vykonávajících agendu náhradní rodinné péče a sociální kurately pro děti a mládež. V roce 2019 podle našich statistik tak průměrně vycházelo na jednoho pracovníka OSPOD 64 případů, přičemž tento podíl zahrnuje jak jednoduché úkony, například jednorázový výkon kolizního opatrovnictví dítěte, tak ty úkoly složitější a opakované.

Dále bych chtěla upozornit, vážený pane poslanče, že výkon sociálně-právní ochrany dětí je sice výkonem přenesené působnosti, avšak Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá přímý vliv na počet zaměstnanců jednotlivých úřadů, neboť stanovení počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a schvalování organizačního řádu obecního úřadu je rozhodnutím vyhrazeným radě obce v samostatné působnosti v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Vyhodnocování potřebnosti dalších pracovníků, zejména v oblasti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tak provádí samotné obce. Kontrolu dodržování těchto standardů provádí krajské úřady, tak jak stanoví zákon - to je také potřeba mít na paměti.

Současným hlavním problémem je nedostatečný počet potenciálních pracovníků OSPOD na trhu práce. Proto jsme v minulých letech udělali několik zásadních kroků, které povedou k tomu, že finanční ohodnocení těchto odborníků se navýší tak, abychom měli vždy dostatečný počet zájemců o tuto velmi důležitou a pro dodržování práv dětí klíčovou činnost. Myslím si, že ten poslední krok, který skutečně celé situaci pomohl a v podstatě zvýšil prestiž pracovníků OSPOD, je to, že jsme v roce 2020 na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí přeřadili pracovníky OSPOD z 10. do 11. platové třídy. To je věc, o které se mluvilo roky, a já jsem velmi ráda, že minulý rok se konečně podařila realizovat, a skutečně se pak zvýšil počet zájemců o tuto činnost. Jinak obecně platí to, že vždycky navrhování a navyšování platů ve veřejné sféře pomáhá této záležitosti a vede k tomu, že je více kvalifikovaných zájemců o tyto pozice.

Důležité také říct, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje obcím s rozšířenou působností dotaci na provoz OSPOD, která je vyplácena ex ante i ex post, kdy jsou obcím poskytovány doplatky na oprávněné výdaje, na které nevystačila poskytnutá dotace v jednotlivých letech, jelikož dotace by měla pokrýt všechny tyto výdaje obcí. Obecně dochází k nárůstu rozpočtu na tuto dotaci. Přesto bylo v minulosti těžké zajistit dostatek finančních prostředků právě na zajištění financování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to proto, že v některých letech byly výpadky či nedostatečné nárůsty rozpočtu obcí.

Podle návrhu novely zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, který bychom snad konečně příští týden měli společnými silami schvalovat ve třetím čtení, by mělo dojít k přeměně z dotace na náhrady nákladů a pro následující roky by tak měl být garantován dostatek finančních prostředků na provoz OSPOD na obcích s rozšířenou působností. Myslím si, že toto je skutečně systémová změna, která povede k zásadnímu zkvalitnění celé této oblasti. A já pevně doufám, že se nám příští středu - protože tento bod je zařazen na pevný čas - že se nám konečně po sedmi letech podaří tuto novelu zákona společnými silami schválit.

Co se týká navýšení rozpočtu na dotace OSPOD, tak je potřeba říci, že od roku 2018, kdy byl ten rozpočet 1 080 milionů korun, tak v tuto chvíli je 1 590 milionů korun a na příští rok navrhujeme další navýšení na 1 655 milionů korun. To znamená, pokud bychom si rozpočet srovnali za poslední tři roky, tak jsme jej navýšili o téměř 60 %, což není malá částka, na tom se asi shodneme. To znamená, i v této oblasti má Ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením splněno.

Pevně doufám, že jsem neopomněla žádný aspekt vaší interpelace, případně ráda zodpovím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Marek Novák se hlásí do rozpravy, prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji, moc děkuji za odpovědi, vážím si toho a samozřejmě také budu rád, když se nám povede projednat novela zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí. Nicméně odpověď, že máme v průměru 64 případů na pracovníka, mě úplně neuspokojuje, protože to mi vůbec nedává nějakou informaci o tom, zda regionálně jsou, či nejsou jednotliví pracovníci přetěžováni, zda my jsme schopni vyhodnocovat podle krajů, podle obcí s rozšířenou působností, identifikovat ty problémy nedostatku lidí, případně vy říkáte, že je samozřejmě zodpovědný krajský úřad, ale nad krajským úřadem je zase ministerstvo. A tam je potřeba, aby ministerstvo bylo minimálně gestor a aby ministerstvo pomohlo, a v případě, že kraj - či obec s rozšířenou působností - není schopen poradit, tak je přece potřeba zasáhnout a nenechat děti bez pomoci pracovníků OSPOD, respektive nechat přetížené pracovníky OSPOD neřešit věci v dané rychlosti, jak je potřeba. O tohle mi jde. Proto se ptám, zda je toto sledováno regionálně? Protože celorepublikový průměr jako takový nám příliš nenapoví. Takže konkrétně prosím, jak a do jaké hloubky je vyhodnocována ta předimenzovanost či poddimenzovanost jednotlivých pracovišť OSPOD?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně odpoví ráda. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Ono je to z pohledu jednotlivých kompetencí trošku složitější, ale velmi ráda odpovím. Společnými silami... nebo podařilo se mi navýšit za poslední tři roky platy zaměstnanců OSPOD o více než polovinu, rozpočet na dotace pro obce s rozšířenou působností na vykonávání sociálně-právní ochrany dětí o téměř 60 %. Minulý rok se nám podařilo ještě zařadit ty pracovníky z 10. do 11. platové třídy, což je velmi systémová věc. Příští týden společnými silami po dlouhých letech schválíme novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která skutečně přinese systémovou změnu, a hlavně zásadní stabilizaci financování sociálně-právní ochrany dětí. A jakmile dotáhneme i tento úkol, tak se můžeme společnými silami v posledních týdnech a měsících fungování vlády vrhnout na personální standardy. Budu velmi ráda, když budu mít v této záležitosti vaši podporu, protože se také domnívám, že zejména ve vyloučených lokalitách je potřeba ty personální standardy zvýšit. Takže bude to skvělá zpráva, když vedle těch opravdu četných zásadních systémových změn, na které jsme dlouhá léta čekali, zlepšíme i personální standardy, protože to povede k tomu, že děti, které mají smůlu a vyrůstají ve složitých životních podmínkách, budou mít ještě větší podporu ze strany státu i samosprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Novák chce navrhnout nějaké usnesení? Ne...

 

Poslanec Marek Novák: Nechci navrhnout usnesení, jenom jsem prostě tu odpověď paní ministryně nedostal. Pořád jsem nedostal odpověď, do jaké hloubky my jsme schopni a nebo jestli vůbec analyzujeme zatížení jednotlivých pracovníků. Ale samozřejmě já si počkám, protože chápu, teď bylo trochu hektické období. Ale já jsem většinou zvyklý přidávat peníze až po tom, co zanalyzuju problém do hloubky.

Samozřejmě jsem moc rád za to, že ti lidé budou lépe ohodnocováni, protože si to zaslouží. Jsem rád za to, že svým způsobem ta systémová změna bude promítnuta i do novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ale na druhou stranu začínám být silně znepokojen, že navyšujeme peníze tam, kde to nemáme ani zanalyzováno, a potom může hrozit to, že ty peníze přijdou vniveč. To už pouze jenom konstatuji a dál už se ptát nebudu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP