(11.40 hodin)
(pokračuje Jakob)

Tento zásah působí poměrně nestandardně. Při schválení návrhu zákona v podobě, v níž byl vládou postoupen Sněmovně, by došlo k nelogické asymetrii u jednotlivých subjektů legislativního procesu, které mají vliv, a lobbovaný ve smyslu tohoto zákona by tak byl třeba asistent poslance, o jehož vlivu na výslednou podobu zákona lze pochybovat, zatímco prezident se svým silným právním i mimoprávním postavením nikoliv. Pro zařazení prezidenta do výčtu povinných subjektů se vyslovila i Legislativní rada vlády při projednávání věcného záměru tohoto zákona. Není tedy podle mého názoru žádné racionální zdůvodnění, aby prezident republiky do tohoto výčtu lobbovaných nebyl zařazen. Oceňuji a kvituji, že komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru zařazuje, začleňuje poradce prezidenta mezi lobbované, což v původním návrhu také nebylo.

Další dvě části tohoto pozměňovacího návrhu jsou technické. První upravuje v § 7 výčet a posun jednotlivých odkazů a poslední bod vlastně vypouští původní úpravu těchto odkazů, které v jednom případě nekorespondovaly s patřičným subjektem, kdy do registru lobbovaných měla zapisovat Česká národní banka podle špatného odkazu členy Rady ČT.

Rád bych vás poprosil potom o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a v podrobné rozpravě se stručně přihlásím ke sněmovnímu dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Za prvé jsem rád, že pan kolega Jakob a někteří další uznali, že bylo dobře, že se minule ten tisk přerušil, protože byla potřeba ještě nějaká doba na to, připravit pozměňovací návrhy, protože kdybychom to minule uzavřeli, před těmi 14 dny, tak by byla odepřena spoustě poslanců možnost načíst pozměňovací návrhy, stejně tak i mně, já jsem taky připravil pozměňovací návrh. Já ho nyní odůvodním v obecné rozpravě nebo představím a pak se k němu samozřejmě v rámci podrobné rozpravy formálně přihlásím.

Ten návrh spočívá ve změně § 2, což je popis činnosti toho, co je vlastně lobbování, a já tam přidávám vedle § 2 odst. 1 a), b) ještě body c) a d). Jsou to vlastně věci, které jsem namítal nebo navrhoval už i v rámci prvního čtení, jenom těch různých debat, které jsme měli v rámci projednávání tohoto zákona. Důvodem je to, že prostřednictvím lobbování nebo skrz lobbování - pokud si vzpomeneme na různé kauzy, tak si nevzpomínám moc na to, kdy byly ty kauzy na základě toho, že někdo lobboval za nějaký zákon či vyhlášku či jinou právní úpravu. Většinou k těm nekalým činnostem docházelo tehdy, když se to týkalo nějaké veřejné zakázky nebo veřejné podpory či dalších věcí typu územní plán. Tudíž já doplňuji do § 2 odst. 1 písmeno c) a d), kdy říkám, že lobbování je činnost spočívající v komunikaci - písmeno c) k přípravě, projednávání nebo schvalování veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, a poté doplňuji písmeno d), také podle mě logicky - stanovení podmínek poskytování investiční veřejné podpory a podávání žádosti o investiční veřejnou podporu z veřejných prostředků a jejího schvalování včetně rozhodování o jejím udělení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom velmi stručně zde představit a odůvodnit pozměňovací návrh, který jsme už diskutovali na půdě ústavně-právního výboru. Jedná se o úpravu § 2 odst. 1 tohoto vládního návrhu zákona o lobbování, kde je samotný proces lobbování definován.

V tomto pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, se doplňuje jedno jediné slovo, a sice že se jedná o soustavnou (s důrazem) činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného při - a teď tam jsou ta jednotlivá písmena, jak teď navrhoval kolega Chvojka, i to další doplnění o písmena c) a d), čili že se musí jednat o činnost soustavnou. Lobbování je dle většiny dostupných definic činností specializovanou a soustavnou, která má opakující se a dlouhodobější charakter. Nelze proto jako lobbování označit každou jednorázovou nebo nahodilou činnost spočívající v komunikaci uskutečňované za účelem ovlivnění jednání lobbovaného bez nějakých dalších kvalifikačních požadavků. Je tedy zřejmé, že za lobbování nelze označit jakoukoli komunikaci směřující k ovlivňování například zákonodárce. Tady bychom skutečně ad absurdum za lobbování považovali jakékoli setkání zákonodárce s osobou například na náměstí nebo při různých debatách, diskusích a podobně, a to zjevně nebylo a není ani úmyslem zákonodárce a předkladatele při definování toho, co lobbování je a co lobbování není. Čili tady ten návrh je potřeba vnímat i v tom kontextu, aby uváděná definice nezahrnovala jakoukoli komunikaci, v tom případě by ta definice byla velmi široká, aby bylo jasné, že se musí jednat o soustavnou činnost, která spočívá v komunikaci, která je uskutečňovaná s cílem ovlivnit chování lobbované osoby. Proto navrhujeme doplnit to jedno jediné slovo - slovo "soustavná". Mimochodem chci zdůraznit, že to obsahoval i původní návrh vlády, respektive Ministerstva spravedlnosti, potom to slovo bylo vypuštěno. Čili já pouze navrhuji, abychom tam to slovo, ten termín - soustavná činnost - vrátili, aby bylo potom jasné, co lobbování je a co lobbování ne.

Děkuji za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají, děkuji.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu. První přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec František Navrkal, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, mám připraveno několik svých pozměňovacích návrhů.

Jako první zde představím pozměňovací návrh, který se týká elektronické identity. Hlásím se tedy tímto k němu. Je veden jako sněmovní dokument číslo 8623, a má dokonce i pozitivní stanovisko od Ministerstva spravedlnosti jako předkladatele. Tento pozměňovací návrh je v podstatě technický. Jde o to, aby se občané mohli přihlásit do těch systémů, které budou na základě zákona vytvořeny, a dívat se do registru pomocí nových identifikačních prostředků, jako je třeba bankovní identita. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP