(15.00 hodin)
(pokračuje Janda)

Národní sportovní agentura, pod níž přešla veškerá agenda sportu z Ministerstva školství, však s podobně rozsáhlou strategií dosud nepřišla. Již nyní se nacházíme ve druhé polovině naplňování této koncepce a její výsledky v některých částech stále pokulhávají.

Například pohybová aktivita mladých stále klesá. Naopak roste počet dětí, které trpí nadváhou či obezitou. Nová řešení financování sportu, která koncepce taktéž zmiňovala, rovněž nepřišla. Určité zvýhodnění společensky odpovědných firem neexistuje, sportovní kluby jsou stále více či méně závislé na příjmu ze samospráv. Kvůli koronavirové epidemii navíc spousta sportovních klubů svou činnost přerušila, nebo byla nucena ji přerušit. Mnoho dětí tak našlo vidinu radosti nikoliv v pohybu a radosti z opravdového vítězství, ale pohodlí v domova u počítače. Celkově současný stav českého sportovního prostředí za okolními státy značně pokulhává.

V této souvislosti se vás proto ptám. V jakém stavu je nyní naplňování koncepce podpory sportu 2016 až 2025? Které body koncepce považujete za téměř či zcela naplněné a které se naopak plnit nedaří? Kdy přijde Národní sportovní agentura s aktualizovanou strategií rozvoje sportu v České republice?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Akční plán Národní sportovní agentury obsahuje osm strategických cílů v sedmi oblastech.

První oblast je legislativní rámec sportu. Opatření číslo jedna je dokončit institucionální zabezpečení oblasti sportu v rámci České republiky ve vazbě na vznik Národní sportovní agentury a převod této oblasti z Ministerstva školství na Národní sportovní agenturu. Plnění je, že Národní sportovní agentura vznikla, byla zřízena, 1. 8. 2019 a od 1. ledna 2021 přešla veškerá agenda týkající se sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu a k 1. 6. 2021 proběhla poslední delimitace pracovníků odboru sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu. Probíhají výběrová řízení na všechny volné pozice Národní sportovní agentury.

Opatření dva - zpracovat analýzu pro přípravu nového zákona o sportu. Národní sportovní agentura zpracovává podklady pro přípravu nového zákona o podpoře sportu.

Opatření tři - předložit pravidla činnosti financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center. Plnění je, že byl zpracován návrh nových pravidel činnosti financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center. Ze strany rezortních center byly zaslány připomínky, které jsou zapracovávány do návrhu.

Další oblast je transparentnost státní podpory sportu. Opatření číslo čtyři - zajistit zavedení informací z Rejstříku sportu do praxe. Plnění - byl spuštěn rejstřík sportovních organizací a dalších žadatelů, kdy není poskytnuta podpora žadateli, který není v rejstříku uveden. V současné chvíli probíhá testování a ověřování přihlášení do Rejstříku sportu pomocí eidentity tak, aby Národní sportovní agentura byla schopna postupně přejít na plné ověření oprávněných osob odpovědných za žadatele o dotaci. Zároveň je připravena žádost o stanovisko hlavního architekta eGovernmentu k plné digitalizaci všech agend Národní sportovní agentury včetně dopracování a dobudování Rejstříku sportu.

Opatření pět - posílit kontrolní systém ve sportu na úroveň odpovídající výši alokace finančních prostředků na podporu sportu. Plnění - na úrovni organizace Národní sportovní agentury funguje od 1. ledna 2021 kontrolní oddělení, které v současné kontroluje vzorek poskytnutých dotačních prostředků dle schváleného plánu kontrol. V budoucnu má Národní sportovní agentura ambice kontrolovat větší objem financí, než bylo zvykem v předchozích obdobích.

Opatření číslo šest - definovat kategorizaci sportu v České republice. Plnění - s postupnou kategorizací sportu počítá Národní sportovní agentura ve výzvách na roky 2022 a dále, kdy budou výzvy definovány dle jednotlivých skupin sportu, především v oblasti reprezentace a podpory talentované mládeže.

Oblast rozvoje sportovní infrastruktury. Opatření sedm - definovat priority v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury. Plnění - v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury byly definovány priority pro tuto oblast. Základem podpory jsou místní sportoviště, základní infrastruktura pro obce a města a regionální sportoviště. Pro rok 2022 by měl být zpracován přehled potřeb obnovy sportovišť.

Oblast rozvoje sportovní činnosti v České republice. Opatření osm - propojit činnost kvalifikovaných sportovních odborníků se školním prostředím s cílem zvýšení pohybové aktivity dějí již od úrovně mateřských škol. Národní sportovní agentura připravuje výzvu na podporu rozpohybování dětí v mateřských školách prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků a cvičení dětí mateřských škol s trenéry a instruktory sportovních organizací. Pro rok 2022 budou přizpůsobeny i nový výzvy.

Opatření devět - definovat role sportovních organizací ve sportovním prostředí. Plnění - opatření souvisí s přípravou nového zákona o sportu. Částečné vymezení rolí je stanoveno jednotlivými výzvami a jejich účelem podpory.

Opatření deset - koordinovat sportovní politiku s regiony. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec určitě má zájem o doplňující dotaz. Takže prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já tedy chci panu premiérovi poděkovat, že mi tady toto všechny vyjmenoval, co se připravuje, nebo co se naplňuje. Ale já bych si ještě tedy dovolil, aby mi odpověděl na otázku, kterou jsem pokládal, které body z koncepce považuje za naplněné a které ještě si myslí, že naplněny nejsou a naplněny budou. Děkuji vám, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak, já jsem řekl na začátku všechny ty strategie a taky tady informuji o plnění. Takže koordinovat sportovní politiku s regiony, zabezpečit předsednictví Evropské unie v oblasti sportu. Tam se sportovní agentura připravuje, jsou zapojeni do pracovní skupiny Rady Evropské unie, bylo zvolené téma pro předsednictví - udržitelná dostupná sportovní infrastruktura. Dále je tam realizovat opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu. V rámci opatření vedoucí k genderové rovnosti ve sportu NSA připravuje pro příští rok podporu ženských týmů kolektivních sportů.

Další opatření 13 - zabezpečit podporu v oblasti parasportu ve smyslu opatření týkajících se podpory hendikepovaných sportovců v návaznosti na strategický plán rozvoje parasportu v České republice na roky 2020 - 22. Tady NSA zpracovala, vydala, vyhlásila, výzvu k podání koncepcí rozvoje jednotlivých druhů sportu pro zdravotně postižené. Záměrem výzvy je postupné vytvoření komplexní strategie v oblasti parasportu spolunastavením demokratických, transparentních a rovných, podmínek pro všechny cílové skupiny v každém sportovním odvětví pro zdravotně postižené sportovce.

Opatření 14 - zajistit postupně navyšování finančních prostředků směrovaných na podporu sportu. Myslím, že to je rekordní. Tento rok je rozpočet 10,4 miliardy. Došlo k navýšení oproti roku 2020 o 2,4 miliardy, od roku 2019 o 4,34 miliardy a oproti roku 2015 dokonce o 7,9 miliardy. Takže předpokládáme na příští rok rozpočet ve stejné výši, jako v roce 2021.

Také další opatření je aktualizovat antidopingový program, plánovat a koordinovat účinný postup proti negativním jevům ve sportu.

Takže si myslím, že naše vláda skutečně podporuje sport maximálně. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Martin Kupka bude interpelovat ve věci akce Kulový blesk v českých lesích. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP