(13.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

To je vše. Poprosím vás o shovívavost a ještě potom možná o zkrácení lhůty, ale to navrhne paní zpravodajka. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že zkrácení lhůt je třeba navrhnout v podrobné rozpravě.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 695/2. Slova se nyní ujme zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Výboru pro sociální politiku, pane předsedající, výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon, já tady mám, že to... tak to je tisková chyba. To se omlouvám, výboru pro sociální politiku.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ano, děkuji. Dovolte mi seznámit s 255. usnesením výboru pro sociální politiku z 80. schůze ze dne 22. června 2021 k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 965 (Správně: 695.): "Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů poslankyně Aleny Gajdůškové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Aleny Gajdůškové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 695, ve znění přijatého pozměňujícího návrhu;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já bych ráda velice stručně vystoupila s pozměňovacím návrhem, který zde předkládám i jmény paní kolegyně Kovářové, Pastuchové, Golasowské, Šafránkové a pana kolegy Válka. Jde o možnost nyní, v rámci tohoto tisku, transponovat část, významnou část směrnice Evropského parlamentu týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Je to velmi jednoduché. Jde o prodloužení otcovské dovolené, čili v šesti týdnech po porodu možnost, dobrovolná příležitost pro ty otce, kteří budou chtít být nikoliv týden, ale dva týdny doma na sžívání rodiny a na podporu. Takže je to návrh týkající se otcovské, aby místo jednoho týdne byla dva.

Musíme to transponovat do příštího roku. Shodou okolností přesně za rok to má být účinné a tímto bychom to mohli pohodlně stihnout. Je to také věc, která jde z nemocenského pojištění, týká se to tedy rodin, které odváděly nemocenské pojistné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nevidím takový zájem. V tom případě zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že přednesené návrhy musí být odůvodněny, a prosím paní poslankyni Richterovou, která je přihlášena.

 

Poslankyně Olga Richterová: Načítám tady sněmovní dokument číslo 8827. Jde o tu otcovskou na dva týdny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a ještě se hlásí paní poslankyně Pastuchová v roli zpravodajky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Ještě zmíním rychle ten pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro sociální politiku. V části první čl. 1 v novelizačním bodě 6 se slovo "pojištěnce" nahrazuje slovem "zaměstnance". V části první v čl. 1 novelizační bod 9 nově zní: "V § 41 odst. 5 se slova v odstavci 3 nahrazují slovy v odstavci 4." V části první se v novelizačním bodě 15 slova "do patnácti dnů" nahrazují slovy "do osmi dnů" a v části první se za novelizační bod 16 vkládá nový novelizační bod 17, který zní: "V § 72 odstavce 2 písmene b) v odstavci 3 se text 72g nahrazuje textem 72g odst. 1."

A ještě bych požádala o zkrácení lhůty pro projednání výboru na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to byl procedurální návrh. (Gong.) Já se zeptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, tedy podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není takový zájem.

V tom případě jsem již svolal kolegy do sálu a budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který padl, to znamená zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Je zde žádost o odhlášení. Já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůt. Tak vypadá to, že se nám počet přihlášených ustálil poměrně rychle.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůt pro třetí čtení? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 112, je nakonec přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že návrh na zkrácení lhůt byl schválen, a tedy se tímto návrhem můžeme ve třetím čtení zabývat již za sedm dní.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovatelce a zpravodajce

A ještě máme tři minuty, takže se můžeme vrátit k předchozímu bodu 35, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších přepisů. Nicméně není přítomna paní ministryně, která je navrhovatelkou tohoto bodu, takže pokračovat nemůžeme. (Někteří poslanci již odcházejí.)

Další body jsou ze třetího čtení, ty už bychom určitě nestihli projednat. Takže mně nezbývá nic jiného než přerušit v tuto chvíli jednání Sněmovny, a vzhledem k situaci v sále ho tedy přerušit do úterý dvou hodin, kdy bychom se měli zabývat senátními vratkami, pak případně zákony z bloku prvních čtení. Já vám všem přeji příjemnou cestu domů a příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo v 13.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP