(17.20 hodin)

 

Poslanec David Kasal: Pane místopředsedo, děkuju za slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl usnesení výboru pro sociální politiku číslo 243 ze 78. schůze ze dne 11. května 2021 k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafářové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, sněmovní tisk 1143:

"Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů, poslankyně Jany Pastuchové, zpravodajské zprávě poslance Davida Kasala a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, sněmovní tisk 1143, ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s Legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní se jako první hlásila do rozpravy, kterou v tuto chvíli otevírám, paní ministryně Maláčová, poté další přihlášení. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem navrhované právní úpravy je optimalizace, stabilizace a zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, dále pak snížení administrativní zátěže. Návrh upravuje oblast kvality sociálních služeb a pokouší se o systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění poskytování sociálních služeb.

Navrhovaná úprava, která je poslaneckou iniciativou, slučuje některá stávající zařízení sociálních služeb do nového zařízení, které je nazváno Domovy sociální péče, a umožňuje tak distanční formou poskytování sociálních služeb. Rovněž vznikají nové základní služby či se zpřesňují služby stávající. Dochází tak k úpravě údajů poskytovaných žadatelem o registraci a zavedení nových kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí, provedení registru poskytovatelů sociálních služeb, který bude nadále veden již jen v elektronické podobě. Návrh také zavádí valorizační mechanismus pro určení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb.

Návrh vychází z návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 30. listopadu 2020 vládě. I když se nejedná o komplexní úpravu systému sociálních služeb, s principy obsaženými v uvedeném návrhu zákona souhlasím, ale upozorňuji, že pak budu mít výtky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pastuchové, který hned popíšu.

Na tomto místě však musím rovněž upozornit na některé nedostatky, které by bylo vhodné právě v rámci legislativního procesu odstranit. Konkrétně se jedná za prvé o navrhovanou úpravu druhů sociálních služeb, která je neúplná, neřeší řadu již neidentifikovaných nedostatků současné praxe a nejsou tak ošetřeny potřebné změny pro zajištění potřeb zranitelných osob a pečujících. Za druhé je to úprava oblasti kvality sociálních služeb. V návrhu neobsahuje související úpravu povinností poskytovatele, definici kvality sociálních služeb ani předmět inspekce. Návrh tuto oblast opomíjí a soustředí se pouze na téma kvalifikace inspektorů, což není podle našeho názoru dostatečné. Za třetí navrhovatel do zákona nezahrnul možnost podávání stížností. Jenom upozorním na ty kauzy z posledních měsíců a let, které jsou skutečně závažné. Asi přede všemi nemusím zmiňovat pojem Slunečnice. Dále pak povinnost poskytovatelů sociálních služeb ochraňovat a respektovat soukromí, důstojnost a integritu osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, ani úpravu přestupků v souvislosti s opatřením omezujícím pohyb. Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem nápravy uvedených nedostatků v tomto směru spolupracovalo na přípravě podkladů k některým pozměňovacím návrhům, které bych byla ráda, aby byly podpořeny.

A co se týká komplexního pozměňovacího návrhu paní poslankyně Pastuchové, tak bych ráda upozornila, co je v něm z našeho pohledu chybně kromě technických chyb, které jsou zejména legislativního charakteru. Za prvé je to sloučení osobní asistence s pečovatelskou službou. Pak jsou to pečující osoby, které jsou zařazeny do nevhodných sociálních služeb, dále komplexní pozměňovací návrh neřeší potřebné změny v oblasti financování. Pak je to navýšení úhradové vyhlášky o celých 20 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo 12, aby ten skok nebyl obrovský pro klienty sociálních služeb. Dále komplexní pozměňovací návrh nezavádí personální standard, neřeší kvalitu. Není tam pravidelné konání u inspekcí, jednou za pět let u každé služby. To si myslím, že je také zásadní.

Takže z tohoto důvodu návrh, který byl návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí, podporuji. Co nepodporuji, je komplexní pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové z již řečených důvodů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Jako první paní poslankyně Brzobohatá, poté pan poslanec Běhounek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji moc, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám ráda v krátkosti představila náš pozměňovací návrh, který jsme podaly s kolegyní Andreou Babišovou, který je veden jako sněmovní dokument pod čísle 8363. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit zákonné zmocnění MPSV k vydání materiálně-technických podmínek formou vyhlášky. Důvodem jsou zejména v minulosti předložené teze těchto materiálně-technických podmínek, kterými se mimo jiné zakazuje koexistence pobytových sociálních služeb v bezprostřední blízkosti, a to s cílem předcházení segregace klientů sociálních služeb. Zákaz tolerance pobytových sociálních služeb v bezprostřední blízkosti však považuji společně se spolupředkladatelkou za nepřípustný. Jedná se totiž o neřešící vytyčený problém, zakládající spíše problémy nové a podstatně závažnější. Odstraněním zákonného zmocnění ministerstva k vydání materiálně-technických podmínek se tak vytvoří časový prostor pro důkladné projednání podoby materiálně-technických podmínek s odbornou veřejností a její kvalitní přípravu v příštím volebním období. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, dobrý den. Dovolte mi, abych předložil tři pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, sněmovní tisk 1143/2.

První pozměňovací návrh je můj, kolegyně Gajdůškové a kolegy Romana Sklenáka a týká se, stručně řečeno, financování sociálních služeb. S přijetím a účinností zákona o sociálních službách od 1. 1. 2007 je uplatňován princip vícezdrojového financování. V letech 2014 a 2019 vzrostl objem dotací na sociální služby ze státního rozpočtu o více než 118 % z částky 7,7 miliardy v roce 2014 na 16,79 miliardy v roce 2019. Přímé dotace ministerstva tvořily 29 % na financování sociálních služeb, další dvě pětiny tvořil příspěvek na péči, vlastní úhradu uživatelů tvořilo 21 %, kraje se podílely 10 % a obce 7 %.

Problémem je, že současná právní úprava nestanoví termíny, v rámci kterých by mělo docházet k zásadním krokům realizovaným pro dotační řízení jednotlivých krajů vůči poskytovatelům sociálních služeb. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou od roku 2015 rozdělovány mezi jednotlivé kraje podle přílohy zákona takzvaným směrným číslem a kraje následně tyto prostředky v rámci samostatné působnosti přerozdělují jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, které kraj zařadí do krajské sítě poskytovatelů. Tento subsidiární způsob redistribuce má zajistit to, že kraj umí zmapovat lépe a detailněji potřeby občanů na svém území a zajistit dostatečnou kapacitu sociálních služeb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP