Úterý 14. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 731/8. Informace z pozměňovacích návrhů vám byly rozdány do vaší pošty. Opět bude naším hostem senátor Zdeněk Nytra a já požádám pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. (Hluk v sále neutichá.)

Nejdřív požádám Sněmovnu o klid a potom požádám pana navrhovatele, tedy pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu a předloženým poslaneckým návrhům vyjádřil. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, jenom předešlu, abychom se trošku zorientovali zpátky, že se jedná o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Ten byl odeslán do Senátu. V Senátu se ta diskuse týkala především části, která s původním zákonem nebo s tím návrhem tak úplně nesouvisela, protože souvisela především se změnou takzvaného mysliveckého zákona neboli zákona o myslivosti, a důvodem, pro který byl návrh zákona Senátem vrácen, je právě změna zákona o myslivosti, kdy v průběhu projednávání materiálu tady v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh, kterým dochází ke zrušení jedné z posledních novel zákona o myslivosti, která byla provedena v rámci takzvané kůrovcové novely lesního zákona vyhlášené pod č. 314/2019 Sb., směřující k omezení škod způsobených zvěří na lesních porostech. Tato novela přitom dosud nenabyla účinnosti, stát by se tak mělo v listopadu tohoto roku.

Nutno přiznat, že přijatý pozměňovací návrh provádí toto zrušení z legislativně technického hlediska ne zcela dokonalým způsobem a praktického naplnění jeho účelu by tak nemuselo být dosaženo. Senát proto přijal vlastní pozměňovací návrh, který usiluje o totéž, tedy o zrušení novely zákona o myslivosti, ale činí tak nicméně formálně správnou legislativní formou. Takže já bych chtěl požádat plénum Poslanecké sněmovny o přijetí tohoto zákona ve znění vráceném Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Požádám nyní senátora Zdeňka Nytru, aby se k senátním změnám vyjádřil. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuju. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, ještě jednou dobré odpoledne. Pan ministr už tady většinu z toho řekl, z té historie, jak se nám ze zákona o neinvazivních druzích stal vlastně myslivecký zákon. Ten problém je pouze jediný. Pozměňovací návrh pana poslance Dolínka má účinnost od 1. ledna 2022 a to meritum věci nabývá účinnosti 28. listopadu 2021, takže pozměňovací návrh je sice dlouhý na dvě a půl stránky, ale řeší pouze to, že vrací původně vypuštěné a panem poslancem Dolínkem předpokládané vrácení textu do mysliveckého zákona, takže se tady znovu načítá. Jinými slovy, velice zjednodušeně, kdo při projednávání ve třetím čtení hlasoval pro pozměňovací návrh pana poslance Dolínka, tak by měl v tuto chvíli hlasovat pro senátní verzi tohoto zákona, o což vás chci tímto taky požádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi. Požádám pana poslance Ondřeje Babku, jestli se chce vyjádřit jako zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí? Ano. Nejdřív chviličku posečkejte, pane poslanče, až vám pan kolega umožní mít u řečniště prostor. (Poslanec Výborný hovoří s ministryní financí.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji, pane předsedající. Já bych tedy asi jenom podtrhl ta slova, která tady padla z úst mých předřečníků, a to tedy, že bych se vyslovil pro přijetí senátní verze, a to z toho důvodu, že senátní verze jenom upravuje legislativně správně již přijatý sněmovní návrh. Takže prosím Sněmovnu o podporu senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O totéž požádám paní poslankyni Moniku Obornou za výbor zemědělský, pokud má zájem. Nemá zájem.

V tom případě otevírám rozpravu a první přihlášená je paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda prezentovala názor, který je nejen můj, ale i poslaneckého klubu Pirátů. My jsme nepodpořili tuto novelu tady v Poslanecké sněmovně, když se schvalovala, i když jsme si vědomi, že invazní druhy je potřeba nějakým způsobem regulovat, protože ohrožují biodiverzitu naší krajiny, a nejedná se pouze o zvířata, ale také rostliny.

Co nám tam chybělo, byl národní seznam druhů, který je širší, nebo jsou tam jiné druhy, než je v evropském seznamu, který je součástí té legislativy. A potom, že tam byl pozměňovací návrh, o kterém teď tady byla řeč, který vlastně vykostil dřívější novelu zákona o myslivosti, kde byly změny, které byly nezbytné pro nápravu po kůrovcové kalamitě. Takže si myslím, že ten pozměňovací návrh šel špatným směrem a neudělá dobře českým lesům.

A já jsem se chtěla zeptat pana ministra Brabce: vlastně velmi vítám to, že Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku, kde jsou zařazeny právě ty české druhy, je tam třeba norek americký, který je velký predátor, takže to je věc, kterou vítám, ale chybí mi tam některé další druhy, které tam nejsou vyjmenovány, tady jich je a) až f), takže je to šest druhů, ale mně tam chybí například jelen sika, který je nepůvodní druh a je velmi ohrožující pro našeho jelena evropského v lokalitách, kde se vyskytují oba tyto druhy. Jelen sika jednak geneticky ohrožuje jelena evropského a v lokalitách, kde se vyskytuje, velmi rychle se množí, tak je předpoklad, že do 20 let úplně vytlačí jelena evropského. To vidím jako problematické a podle mého názoru by měl být chovaný pouze v oborách.

Takže jsem se chtěla zeptat pana ministra, proč v tom seznamu není jelen sika, a potom, tam jsou pouze zvířata, proč tam nejsou také rostliny. Já jsem tady, když jsme to projednávali ve Sněmovně, mluvila třeba o šťovíku alpském, který opravdu dělá problémy jednak v Krkonošském národním parku, v Jizerských horách, kde vytváří ohromné porosty, které ohrožují naši křehkou vysokohorskou flóru. Takže to jsou moje otázky na pana ministra. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Balcarové, nyní Petr Bendl přihlášený do rozpravy v této věci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se pokusím být stručný, nicméně aspoň pár vět k tomuto materiálu říct musím. Myslím, že o zákonu o invazivních druzích, který jsme nakonec podpořili i s tím vědomím, že siku je třeba řešit. Jsem hluboce přesvědčen po diskusi s odborníky o tom, co se děje, vazba jelen evropský a sika, jak nám mutují a vlastně vytěsňují jelena evropského. To určitě dobře není a je podle mě pro budoucí Poslaneckou sněmovnu a zástupce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství na debatu, jestli se tím zcela vážně nezabývat.

Nicméně Senát nám tento materiál vrátil, protože jsme (mu) poslali v podstatě paskvil. Když se podíváme na to, jaké tam jsou účinnosti u těch jednotlivých - nejenom u zákona, ale i u těch přílepků, pak bylo logické, že Senát zaplať pánbůh se tím zaobíral a vlastně nám to vrátil v podobě, která je ještě přijatelná, protože schválit to v podobě, který schválila Poslanecká sněmovna, podle mě není možné.

Kdo jenom trochu respektuje legislativní proces a vidíte konkrétní znění toho návrhu zákona tak, jak prošel Poslaneckou sněmovnou, pak musí uznat, že zaplať pánbůh, že nám to Senát vrátil. Senát se mnohem víc než vlastním zákonem a věcností toho zákona o invazivních nepůvodních druzích zabýval mysliveckým zákonem, a to proto, že jsme svědky miliardových škod, které se dnes a denně dějí na přírodě, (které?) zažívají zemědělci a hospodáři v lesích, kdy se musí dívat na to, jaké škody jim tam páchá přemnožená zvěř. A to celé je umocněné kůrovcem a vším, co s tím souvisí.

Tenhle dluh bohužel Poslanecká sněmovna - a musím říct vládní koalice - odmítla řešit. My jsme jako opozice tady několikrát navrhovali, aby myslivecký zákon byl Sněmovnou řádně projednán, protože škody, které se na hospodářství lesních i polních dějí, jsou opravdu do astronomických částek, a to jak u soukromých vlastníků, tak u majetku státu. Bohužel tady nebyla vládní vůle hledat nějaký rozumný, přijatelný kompromis, abychom hledali řešení, které tyto škody sníží.

I to je dluh, který do budoucna příští Poslanecká sněmovna bude muset vyřešit. Je jenom smutným mementem, že ministr zemědělství před zhruba rokem a půl sliboval téměř čestným slovem na jednání Senátu, že návrh mysliveckého zákona Sněmovnou projde, bohužel se tak nestalo, a jak říkám, je to ku škodě nejenom státního rozpočtu a rozpočtu soukromých osob, které hospodaří na půdě a v lesích, ale samozřejmě i ku škodě přírody, a to mě mrzí dvojnásob.

Mohli jsme hledat řešení, mohli jsme o nich diskutovat, respektive diskutovali jsme dlouho, ale nakonec díky vládní neochotě projednat už připravené třetí čtení, ve kterém jsme byli, vrátili jsme rozhodnutím Poslanecké sněmovny - já s tím sice nesouhlasil - zpátky do projednání do druhého čtení tak, abychom to takzvaně řádně projednali. Výsledkem je, že nemáme nic, a není ochota vlády řešit tuhle situaci.

Doufám a pevně věřím, že příští vláda najde odvahu tuto situaci popsat tak, jak to udělala i řada senátorů. A doporučuji si přečíst nejenom to, co říkali senátoři za občanské demokraty, ale i ostatní, neboť ta situace je opravdu tristní a přemnožená zvěř nám tu situaci velmi komplikuje. Doufejme, že to příští vláda vyřeší. S těžkým srdcem podpořím asi senátní verzi, protože poslanecká je špatně a invazivní zákon přináší řadu dobrých věcí, o kterých si myslím, že by projít Poslaneckou sněmovnou měly, nicméně jsem přesvědčený, že se nejenom k invazivnímu zákonu, ale i k zákonu mysliveckému musíme v co nejkratší době nebo měla by se Poslanecká sněmovna co nejdříve vrátit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Ano, vidím. Prosím pana poslance Babku.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Na rozdíl od svých předřečníků bych chtěl skutečně senátorům poděkovat, protože to, co se nám úplně nepovedlo zde v Poslanecké sněmovně dobře připravit, oni legislativně technicky upravili a napravili to, co nebylo úplně v pořádku. I já si myslím, že tato norma je zapotřebí, že ji musíme schválit. A co se týče mysliveckého zákona, jsem přesvědčen o tom, že budoucí Poslanecká sněmovna dostane do ruky materii takovou, která bude na jedné straně reflektovat potřebu myslivců jako takových a na druhé straně bude reflektovat i věci týkající se ochrany přírody a i škod způsobených zvěří jak na lesních, tak na zemědělských porostech. Takže i já se přimlouvám za to, abychom schválili verzi, která sem přišla ze Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kottovi (Babkovi) za jeho vystoupení. Pokud se nikdo nehlásí, tak se ptám na závěrečná slova. Hlásí se k závěrečnému slovu pan ministr životního prostředí, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Považuji za slušné odpovědět. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které tady padly. Jenom bych opravil jedno trochu nedorozumění. Paní předsedkyně Balcarová tady hovořila o jelenovi sikovi. Určitě má pravdu, že ten působí škody. Nicméně to je záležitost vyhlášky Ministerstva zemědělství k zákonu o myslivosti, to není nějaký národní seznam, takže jelen sika by musel být zařazen do konkrétní vyhlášky, kterou vydávalo Ministerstvo zemědělství jako lovný invazní druh.

A pokud se týká rostlin, pokud na tom bude dohoda, že tady jsou další invazní druhy, které budou působit nějaké problémy a nejsou na tom evropském seznamu, tak v zákoně je obecné zmocnění, které dává orgánu ochrany přírody oprávnění, aby na místní nebo regionální úrovni rozhodl o konkrétní regulaci. To se třeba může týkat i toho šťovíku. A naopak si myslím, že to dává opravdu volnou možnost, abychom regionálně reagovali na konkrétní druh.

To jenom na dovysvětlení a jinak opět bych poprosil o to, abychom schválili zákon tak, jak přišel ze Senátu. Určitě Senát udělal i v tom konkrétním detailu dobrou práci. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan senátor se nehlásil k závěrečnému slovu, v tom případě můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny. Opět opakuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zagongoval jsem, posečkám krátkou chvíli.

Odhlásím vás všechny, žádám vás o registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Pan kolega Farský našel před sálem, tady před těmi dveřmi, 2000 korun, bankovku, takže je tady. (Oživení v sále.) Kdo ji ztratil, ať se o ni přihlásí. Já s tím nemohu dělat nic jiného než říct to, co mi řekl kolega Farský.

 

Mezitím se stabilizoval počet přihlášených a já přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů podle sněmovního tisku 731/7 ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 731/8."

Zahájil jsem hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 33, přihlášeno 156, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, přijali jsme tento zákon vrácený Senátem.

Než budeme pokračovat, přečtu ještě došlé omluvy. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček a omlouvá se Marek Výborný od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP