Úterý 14. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 992/7. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Dernerovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který má za cíl přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Díky této novele tedy bude sjednocen proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí se dotčená řízení a zlepší se procesní postavení pojištěnců.

Kromě toho návrh upravuje také mnoho dalších dílčích oblastí, z nichž mohu připomenout například zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění nebo zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků. Mezi další oblasti, které byly do návrhu inkorporovány v rámci projednání v Poslanecké sněmovně, patří zejména legislativní vymezení center duševního zdraví, center vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním, urgentních příjmů, screeningových pracovišť nebo pacientských organizací.

Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen zejména z toho důvodu, že bylo podle Senátu žádoucí odstranit některé problémy, které by mohly v praxi vzniknout právě v důsledku přijetí některých poslaneckých pozměňovacích návrhů. Zároveň bylo Senátem přijato doprovodné usnesení, v němž žádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby v zájmu širokého spektra pacientů tento zákon projednala ještě v tomto volebním období. Úpravy navržené Senátem se týkají například rozšíření úhrady očkování proti meningokokovým infekcím nebo právní úpravy center duševního zdraví a přechodných ustanovení souvisejících s jejich zavedením s tím, že účinnost ustanovení vztahujících se k těmto centrům bude odložena do 1. ledna 2025.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona může v mnoha ohledech přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců. Jde o jednu z největších novel tohoto zákona za poslední roky, a pokud jde o pozměňovací návrhy přijaté Senátem, ty se drží tohoto cíle, a proto za Ministerstvo zdravotnictví podporuji přijetí předložené novely ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Alena Dernerová. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Alena Dernerová: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, kolegové poslanci, poslankyně, pan ministr zevrubně představil návrh zákona i s našimi pozměňovacími návrhy, které byly nutné, aby ten zákon byl funkční i pro širokou veřejnost, například právě ohledně center duševního zdraví, protože takto přijaté, jak to šlo od vás, by to znamenalo možná jejich likvidaci. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se snažili toto opravit. A pak je tam dalších x opravených záležitostí. Celkově musím říci, že ten zákon ale není příliš kvalitní a v podstatě byly i hlasy na zamítnutí v Senátu, protože tento zákon už je tak novelizován, že se v tom nikdo nevyzná. Nicméně to, co nás drželo v lajně, bylo to, že jsme slíbili těm, kteří mají vzácná onemocnění a kteří potřebují nezbytné léky pro přežití, se mohou dostat k těmto lékům snadněji. Proto jsme tento zákon podpořili, ale je tam řada pozměňovacích návrhů, které tomu dávají trošku větší smysl, než ten zákon má.

Doufejme, že v budoucím čase se dostaneme k jednoduššímu zákonu, srozumitelnějšímu. Ale teď bych prosila o to, abyste schválili návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji. A chtěla bych poděkovat těm, kteří hlasovali u konopí pro senátní návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní senátorko, a ještě než otevřu rozpravu, tak se musím zeptat paní zpravodajky garančního výboru, což byla paní poslankyně Věra Adámková, jestli si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Olga Richterová. Než přijde, tak vás seznámím ještě s jednou omluvou. Pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Děkuji za slovo a taky děkuji Senátu za ty opravy, protože byly opravdu velmi zapotřebí. Stejně tak souhlasím s paní senátorkou v tom, že i tak je ten zákon vysoce kompromisní a stále obsahuje řadu velmi problematických věcí. Také si uvědomujeme, že je tady nemalá skupina pacientů, pacientských organizací, kteří čekají na schválení. Je ale potřeba si říct, že některé věci ten zákon stejně nezaručí. Před hlasováním to prostě má zaznít, tak já tady ty zhruba tři body popíšu.

První věc je, že novela má údajně zjednodušit, zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Samozřejmě nemáme vůbec nic proti vstupu takových přípravků na trh, ale co je důležité, aby se - a to právě kvůli pacientům - vyhodnocovala nákladová efektivita, takzvaný cost benefit, protože to, že existuje nové léčivo, nutně neznamená, že to léčivo je lepší. A naší povinností je hlídat, aby skutečně lidé dostávali, když dražší nová léčiva, tak lepší. A co ta novela zakotvuje v právním řádu naší republiky, je taková zvláštní, můžeme říci privilegovaná skupina farmaceutických firem, které budou držiteli registrace léčivých přípravků určených pro léčbu vzácného onemocnění, které pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebudou u těchto léků, u takových léků, muset prokázat právě to splnění nákladové efektivity. Takže se říká, že tato novela má zjednodušit získávání úhrady pro léky na vzácná onemocnění. Jenže jak to dělá? Tím, že zjednodušuje určité, musíme říct, že privilegované skupině, aby nemusela prokazovat, jak to je efektivní, a tím se jí zjednoduší zisk. Takže kde je slibovaná transparence? To je první věc. A k tomuhle prvnímu bodu - samozřejmě podporujeme dostupnost inovativní léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními, to samozřejmě chceme, ale taky chceme, aby legislativa stejně platila pro všechny a aby každý lék prošel tím procesem hodnocení účinnosti férově.

Ke druhé věci, to jsou centra duševního zdraví. Tam v rámci původního návrhu hrozila likvidace. My jsme tady za Piráty a Starosty už při projednávání ve Sněmovně chtěli to opravit. Zase, bohužel, Sněmovna tu opravu odmítla. Teď Senát vrací takové řešení, které umožňuje získat čas. Alespoň centra duševního zdraví získají čas na svou proměnu, ale je to proměna nucená a zase není jisté, že to bude fungovat dobře. Možná jenom taková odbočka - co jsou to centra duševního zdraví? Tam jde o to, že jde o komunitní službu na sociálně zdravotním pomezí, to je v naší zemi vždycky složité ukotvit, a to tak, aby pomáhaly zvládat život, zvládat život s duševní nemocí v běžném prostředí pro člověka, který zůstane u sebe doma, a propojení sociální a zdravotní péče je pak často provázané i s pomocí se zaměstnáváním, s pomocí na pracovním trhu. Ten, jak se dnes říká správně, multidisciplinární přístup nese skvělé výsledky a taky hodně snižuje počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci.

Proč to říkám? Že součástí týmu center duševního zdraví pak jsou všichni možní odborníci od sociálních pracovníků přes psychiatrické sestry, psychiatry, psychology, ale také peer konzultanty, čili lidi, co mají obdobnou zkušenost. A teď bylo velice složité u nás tento přístup, tento mezioborový přístup ukotvit, ale bohužel, předložená novela udělá to, že bude nutit centra, dnes fungující s vyladěným poměrem právě mezi sociálním a zdravotním dílem, bude je nutit vybrat si mezi tím jedním či druhým. Mohlo by to bohužel narušit celkové dnešní fungování center duševního zdraví v praxi. Novela vlastně tlačí ta centra do toho, aby měla pouze jednoho zřizovatele, a hrozí, že to poškodí ve finále lidi s duševním onemocněním. Ještě jednou zdůrazním, podle dnešních dat ÚZISu je jasně zmapované, že ta takzvaná cédézetka zlepšují kvalitu života pro lidi s duševním onemocněním, pomáhají předcházet hospitalizacím, a navíc pomáhají i celým rodinám. To navržené zlepšení ze Senátu dává čas, ale pořád není jisté, že to centra duševního zdraví zvládnou, to je druhá věc. Znova zdůrazňuji, je to velký otazník, ale protože aspoň bude čas na přechod, tak to aspoň takto, když to tak řeknu trošku lidově, skousneme.

A ta třetí věc je, že v novele jsou úpravy, které ji vylepšují, ať už to je různých techničtějších věcí, ale vždycky cílených na pacienty. Pak je tam pozměňovací návrh umožňující přístup pojišťoven do elektronické databáze, ale také pozměňovací návrh, který umožňuje u onkologicky nemocných lidí zmrazení vajíček a spermií zdarma. Prostě něco velmi vstřícného vůči mladším lidem, lidem v reprodukčním věku, kteří mají rakovinu.

A to jsou úpravy, které mají v centru pozornosti pacienta, jsou zaměřené na lidi. Tak jsem jenom chtěla poprosit v rámci tohoto třetího, posledního bodu komentářů k té novele, aby si i v budoucnu ministerstvo a vláda uvědomily, že tímto způsobem se má pracovat, že ta novela má být zacílena opravdu na lidi, ale že jako celek to je nevyužitá příležitost. Mohlo se podařit i třeba odstranit diskriminaci porodních asistentek jakožto vysokoškolsky vzdělaných odbornic, a to v rámci zdravotního pojištění, mohlo se podařit vylepšit řadu dalších věcí, a ty tam bohužel nejsou. Nicméně i přes všechna tato rizika třeba já osobně budu hlasovat pro, protože vím, že na to řada organizací a řada pacientů čeká.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec David Kasal a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se musím vyjádřit k jedné věci, kterou - vaším prostřednictvím - předřečnice řekla, a to nákladová efektivita. Pokud to tady takhle prezentujete, že to je neprůhledné, tak pak byste měla říct B, jak byste chtěla nákladovou efektivitu dělat u vzácných onemocnění, která se vyskytují 5 na 10 000 obyvatel, to znamená, že se narodí jedno dítě s touto vadou na 2 000 lidí, 2 000 novorozenců, a je jich 8 000, těch vzácných onemocnění! Takže pokud byste to takhle chtěla dělat, tak v životě žádné vzácné onemocnění léčit nebudete. A proto vznikla tato komise, která to má přesně stanovovat a dávat tomu přesné podmínky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek s přednostním právem. Ještě přečtu omluvu. Pan předseda Ivan Bartoš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Snaha o absolutní dokonalost je celoživotní snaha, která pravidelně končí neúspěchem, ale myslím si, že totéž se týká jakýchkoliv zákonů. Tak klub TOP 09 bude hlasovat pro zákon tak, jak odešel ze Senátu včetně pozměňovacích návrhů Senátu. Domníváme se, že je tam řada bodů, které jsou ku prospěchu pacientů, a je potřeba si připomenout jednu věc, jak ten zákon vznikal. Ten zákon vznikal dlouhou dobu a my jsme mohli mít ve zdravotním výboru téměř rok na jeho projednávání. Problém byl ten, že náměstek Vrubel, který byl hlavním autorem toho zákona nebo koordinátorem, pokud to tak mohu nazvat, tak sice nás obcházel, ale pak byl spolu s panem ministrem odvolán. A pak se tam střídali ministři a náměstci, kteří vůbec netušili, co v tom zákoně je, takže ho nebyli schopni na zdravotním výboru ani prezentovat. Nevěděli, jaký je jeho obsah. To znamená, nebýt zdravotního výboru, tak se ten zákon nemohl posunovat v té době vůbec dopředu.

A také si dovolím poznamenat, že o přednostní zařazení, o rychlé projednávání jsem na grémiu, což mně jistě předseda poslaneckého klubu ANO, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Faltýnek potvrdí, žádal já, protože jsem si byl vědom, a byl jsem si vědom se všemi kolegy lékaři ze zdravotního výboru napříč politickým spektrem, že ten zákon sice není dokonalý, ale tak jak řekla, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně Richterová, v mnoha směrech pomáhá pacientům a posunuje problematiku, a já to zúžím na ten § 16, mílovými kroky. Pamatuji si z dob, kdy jsem byl předseda Akademického senátu a potom ve vědecké radě, jak opakovaně si kolegové z center - profesor Štěrba, profesor Majer a další, kamarádi a další přátelé stěžovali na to, v jak problematické jsou situaci, když mají pacienta, který nějakým složitým způsobem získává schválení pojišťovny s nasazením léčby. Ta léčba je nasazena často předtím, než to pojišťovna schválí, pak to pojišťovna odmítá hradit té nemocnici nebo je to hrazeno z paušálu a tyto příběhy, které byly v mnoha případech extrémně smutné a extrémně frustrující pro kohokoliv, kdo dělá nejenom ve zdravotnictví, ale především pro ty pacienty, se opakovaly. A já doufám, že těchto příběhů výrazně ubude, anebo dokonce zmizí. A samozřejmě, ten zákon je vykročením na nějaké cestě. Bezesporu jsou tam věci, které bude možné vylepšit, bezesporu jsou tam věci, které bude potřeba zpřesnit vyhláškami, bezesporu záleží v řadě případů, co se těch komisí týče a tak dále, na konkrétních lidech, kteří v nich sedí, a to bychom se mohli bavit o řadě věcí, které v tom zákoně jsou, nicméně važme si toho, že dneska se nám podařilo schválit snad víc zákonů než za celou dobu, co tady čtyři roky sedíme. Schválili jsme je nekonfliktně a já pevně věřím, že toto bude další z těch zákonů, který drtivou většinou bude v senátním znění schválen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy další přihlášku nemám... Hlásí se pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já vím, že v tom zákoně je celá řada dobrých věcí, nicméně chtěl jsem se zeptat, protože teď všichni řeší zdražování, jestli je to tedy tak, že součástí toho zákona je i zdražování keramických korunek a můstků o 500 korun. A chtěl jsem se zeptat potom k nějaké metodice těch doplatků na všechny tyhle záležitosti, proč je to tak, že pojišťovna doplácí méně peněz tomu, kdo si pořídí kvalitnější produkt, v tomhle případě třeba tu korunku, že na tu kvalitnější keramiku je v podstatě menší dotace, příspěvek pojišťovny, než na méně kvalitní alternativu, třeba z plastu, a jestli je to možné nějakým způsobem řešit v rámci úhradové vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani paní senátorka.

S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pan ministr mě asi neslyšel, tak já mu ten dotaz zopakuji, protože na něj asi zapomněl odpovědět. Takže ještě jednou. Je tady prostě problém s tím, že se všechno zdražuje - 4 %, a vypadá to, že součástí toho zákona je i zdražování keramických korunek a můstků o 500 korun na ten výkon. Chci se zeptat z hlediska systematiky, jestli ty doplatky, které jsou dneska koncipovány tak, že na základní produkt je určitý doplatek a na ten kvalitnější je to, co platí... Příspěvek pojišťovny chci říct. Prostě to, co platí pojišťovna na ten základní produkt, je vyšší než to, co doplácí na kvalitnější produkt, Takže tím pádem to nemotivuje lidi, aby si pořizovali kvalitnější formu své zdravotní péče v případě třeba keramických korunek v porovnání, když to srovnáme s plastovými korunkami.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Není to tak, musím na to reagovat. Ostatně ten zákon prošel Sněmovnou a v zásadě tam se nic nezměnilo v tomto směru ani v Senátu. Celá koncepce změny v oblasti stomatologie cílí na to, že právě bude hrazen kvalitnější materiál jak v oblasti ortodoncie, tak samozřejmě v oblasti náhrad a podobně, která bude k dispozici pacientům. Jde tam více peněz z veřejného zdravotního pojištění na materiál v oblasti stomatologie. Celá ta úprava byla vytvářena ve spolupráci stomatologická komora, zdravotní pojišťovny. Byl na ní jasný konsenzus a naopak to povede ke zkvalitnění péče pro ty, kteří ze zdravotních důvodů potřebují stomatologickou péči, včetně třeba právě ortodoncie, kvalitnější materiály v této oblasti a podobně tam, kde jsou pacienti se zdravotními problémy, které musí v rámci stomatologické péče řešit. Takže nemáte pravdu, pane předsedo, naopak celá ta úprava směřuje ke kvalitnější stomatologické péči v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Podle jednacího řádu byla tímto vystoupením pana ministra znovu otevřena rozprava, proto se musím zeptat, zda se někdo hlásí? Ano, pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji panu ministrovi, že reagoval. Já nijak nezpochybňuji, že ten zákon má bohulibý účel a že skutečně může zkvalitnit rozsah té péče, jenom mě zajímá z hlediska koncepce tedy, pane ministře, vy jste říkal, že nemám pravdu. Čili je to tak, že na kvalitnější alternativy přispěje pojišťovna stejně nebo více toho, co přispívá na ty méně kvalitní alternativy? (Ministr souhlasně přikyvuje.) Protože naši kolegové mi tvrdili opak, takže já jsem jedině rád, pokud to tak je.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se někdo do rozpravy? Paní senátorka se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Alena Dernerová: Já jenom krátce. Ona ta stomatologická péče je velmi drahá a já si myslím, že nikdy nebude placena plně, protože to nejde.

A ještě ohledně těch center duševního zdraví. Mám obavu jenom z toho, abychom jednou neztroskotali díky tomu, že nebude personál, že tam budou chybět lidé, kteří tam budou pracovat, protože psychiatrie je těžce personálně poddimenzována, nejsou adiktologové a podobně. Takže musíme doplnit systém, a potom tedy snad bude fungovat i to, co chceme, aby ta psychiatrie byla zcela funkční. Ale zatím máme absolutní nedostatek psychiatrů jak dětských, tak dospělých.

Takže se budeme modlit, aby to všechno dopadlo dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer a na faktickou poznámku se hlásí pan poslanec David Kasal. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych zareagoval na pana předsedu Michálka. Samozřejmě, co se týká těch cen, tak ty jsou nějakým způsobem domlouvány. A to, co jste se ptal, tak jsou vždycky stejné materiály domlouvány na nějaké úrovni, a pak jsou rozdílné, protože těch materiálů je víc. Není jenom keramická, ale jsou pryskyřice a další materiály. A i podle toho jak ta kvalita toho zpracování, tak se to domlouvá právě se stomatologickou komorou a vším, a ty ceny jsou takhle nastavené. To potom platí pojišťovny.

Ale vždycky se dá základní platba a potom se zohledňuje i materiál. Čili není to tak, jak jste to říkal, a je to samozřejmě víc věcí, které na to mají vliv.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále. Omlouvám se, trošku mám hlasovou indispozici, protože asi jak je ta kampaň, tak asi moc mluvím někde, takže jsem trošku změnil hlas teď, ale jsem to já. Takže nyní tedy, pakliže se nikdo už nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím.

Táži se znova na případná závěrečná slova. Ta už nejsou.

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Mezitím zagonguji. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 992/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 992/7." Já ještě počkám, protože vidím, že dochází poslanci, ještě zagonguji. No, tak asi jsme tady v dostatečném množství.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti žádný. Konstatuji, že jsme přijali návrh zákona ve znění schváleném Senátem.

 

Já tedy děkuji paní senátorce Aleně Dernerové i panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a končím projednávání tohoto tisku.

Máme tady další tisk

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP