Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

25.
Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové,
Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka,
Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

Opět jde o návrh skupiny poslanců, požádám pana poslance Aleše Juchelku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám zpravodajku tohoto tisku Hanu Aulickou Jírovcovou. Kolega Juchelka je na svém místě a já konstatuji, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 944/4, který vám byl doručen 7. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 944/5 a ptám se navrhovatele, který je připraven uvést úvodní slovo ve třetím čtení. Pane zástupce navrhovatelů, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající, velmi rád. Na úvod bych chtěl říct, že opravdu po dvouleté práci a stovkách různých schůzek na ministerstvech jsme se dopracovali ke třetímu čtení zákona, který je dle mého klíčový, poněvadž ruší paragrafy ohledně dětských domovů do tří let a de facto nahrazuje takzvaná centra komplexní péče nebo zřizuje centra komplexní péče, což by mělo být začátkem transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které v tuto chvíli mohou si vybrat jakoukoliv službu, včetně denních, týdenních stacionářů, ZDVOPů, dětských hospiců a tak dále, a cílem je de facto aby pečující měli podporu ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí. A důležité je, aby dlouhodobé setrvání dítěte i s vážným zdravotním stavem prostě a jednoduše bylo v jeho biologické rodině a aby pečující měli nějakou podporu právě ve svém domácím prostředí.

Ta východiska byla jednoduchá, 98 % dětí se zdravotním postižením žije v rodinách díky sociálním službám, které jsou na vysoké úrovni, pokud se k nim ti pečující dostanou, a díky zdravotním službám, které jsou opravdu na špičkové úrovni, zůstávají v péči právě své rodiny i děti s vážným zdravotním znevýhodněním. Péče o tyto děti je samozřejmě extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu. Včera jsme se o tom bavili i v rámci asociace individualizované péče. Často jeden z rodičů musí ukončit pracovní poměr, stará se celodenně o dítě. Rodina se poté potýká třeba i s finančními problémy, má sníženou možnost zajistit nějaké specifické potřeby dítěte.

Takovým dalším bodem, který se řeší v pozměňovacím návrhu pana ministra Adama Vojtěcha, je zavedení respitní péče, což je velmi důležité pro každého pečujícího, a to na dvakrát čtrnáct v roce. Cílovou skupinou těchto center komplexní péče, která zavádíme, by mělo být dítě s vážným zdravotním stavem ve věku 0 až 18 let a jeho nejbližší rodina. Jedná se samozřejmě o zařízení, které nějakým způsobem spojuje sociálně zdravotní pomezí.

Velmi děkuji celé Sněmovně, že jsme mohli projít celým tím kolečkem se souhlasnými stanovisky jak ve výborech pro zdravotnictví nebo ve výboru pro sociální politiku, tak i se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, MPSV nebo Ministerstva spravedlnosti. Děkuji také z tohoto místa všem těm, kteří podporují tady tato centra komplexní péče, třeba České pediatrické společnosti, rané péči a dalším.

Děkuji moc za pozornost a pevně věřím, že tady tento zákon projde, jen bych chtěl ještě upozornit na to, že kolegyně za Piráty paní Olga Richterová má pozměňovací návrhy, které už před zhruba dvěma měsíci prošly v rámci pozměňovacích návrhů u zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tak já poprosím, jestli by byla tak laskavá a tady, aby se to nedublovalo, tyto pozměňovací návrhy ještě před hlasováním ve třetím čtení vzala zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Aleši Juchelkovi. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena právě Olga Richterová, poté eviduji přihlášku paní zpravodajky. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Já jsem velice ráda, že navazujeme na věkový limit, který jsme zavedli u dětských ústavů do tří let věku ještě touto novelou. Chci poděkovat panu Juchelkovi za práci na ní, také jsem se k tomu připojila. Současně dávám návrh na stažení pozměňovacího návrhu C1, protože by to způsobilo chaos. To je návrh, který jsme už odhlasovali na červencové schůzi Sněmovny.

Takže dávám návrh na stažení C1, to je sněmovní dokument 8328, je to právě ten věkový limit pro kojenecké ústavy, ty tři roky, který už byl schválen, už prošel i Senátem. A vedle tohoto stažení, což je, myslím, procedurální návrh, chci jenom zdůraznit, je k tomuto návrhu přiložen takový komplexnější pozměňovací návrh pana poslance Adama Vojtěcha, který podpoříme, je to písmeno B a já z toho jenom zdůrazním - tam je vlastně definice centra komplexní péče o děti, kde se zdůrazňuje, že jde o podporu psychomotorického a socioemočního vývoje nezletilého pacienta a jde o zamezení vzniku psychických deprivací, stejně jako jde o rozvíjení komunikačních schopností nezletilého pacienta, a to s ohledem na jeho věk a vývojové potřeby.

Proč jsem toto z paragrafu 113a citovala? Protože zajištění těchto věcí si z našeho pohledu žádá zajištění dostatečné personální obsazenosti center komplexní péče, a proto navrhujeme pozměňovací návrh C2, který je velmi jednoduchý. Obsahuje v podstatě jednu větu, která zní následovně: "Jeden pracovník v sociálních službách může zajišťovat přímou péči nejvýše o tři děti mladší 18 let přes den a o šest dětí mladších 18 let v noci, přičemž současně nesmí zajišťovat přímou péči o dospělé uživatele.

To je pozměňovací návrh, který cílí na zajištění kvality péče, na personální standardy a tento - písmeno C2 - necháváme. Ještě jednou shrnuji, že jsem ráda, že se dostává po zavedení věkového limitu u dětí do tří let i na tento návrh, ten podporujeme a byli bychom rádi, kdybychom ukotvili i personální standardy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Richterové. Nyní paní zpravodajka v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si hodně přemýšlela, co bych vám dneska k tomuto návrhu zákona řekla. Ale první věc, kterou si neodpustím, je, že mi je z vás většinově velice smutno, protože to, co se přijalo před dvěma měsíci, o kterých hovořil pan kolega Juchelka, tak já to označuji za zvěrstvo na dětech. Chápu, že tomu nemusíte všichni rozumět a že tomu také nerozumíte, že 90 % poslanců, kteří pro to zvedli ruku, ani neví, o čem hlasovali. Ale hlasovat pro populistická hesla, která odnesou děti, to je hnus. A je mi opravdu z vás velmi špatně. Měli byste si nejdříve všichni sáhnout do svého svědomí a říci, jestli si dokážete představit a odpovědět na všechny argumenty z praxe, co se s těmi dětmi bude dít a kam je umístíme? Dnes jsem se ptala, kolik máme volných pěstounů. V celé České republice máme tři! My máme v Ústeckém kraji v kojeneckém ústavu padesát dětí, a ne všechny zdaleka jsou umístěny s takzvanou zdravotní diagnózou. Kam ty děti dáme? Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy si je budete brát domů? Vy se o ně budete odborně starat? (Hovoří hlasitě, důrazně.) Toho jste docílili, tohoto zvěrstva!

Já jsem si objela několik kojeneckých ústavů v rámci své dovolené. Byla jsem v Kyjově, samozřejmě dlouhodobě spolupracuji u nás v Ústeckém kraji, v Mostě, ale byla jsem v dětském centru na Kladně, také jsem navštívila dětské centrum ve Svitavách. Víte vůbec, o jaké děti se tam starají? Že jsou to velmi závažné zdravotní stavy? Že jsou tam ale i starší děti, protože oni poskytují takovou péči, které v těch rodinách ani ve zdravotních službách nedokážou poskytnout? A víte o tom, jaké děti máme my v Ústeckém kraji? Že jsou zneužívané, že jsou týrané? A nebavíme se o majoritní společnosti velmi často, tak jak chtějí pěstouni: krásnou bílou holčičku, kudrnatou, nejlépe zdravou. A že ve velké míře si nesou stigma od svých rodičů? Tohle jste docílili a my tady teď říkáme, že my nevíme, jak o ty děti budeme pečovat.

Paní kolegyně Richterová říká: Máme na to tři a půl roku, to prostě musíme nějak udělat. Chápete to? Vy jste vylili s vaničkou dítě a teprve teď se bude legislativně hledat řešení, co s těmi dětmi budeme dělat! Absolutně nereagujete na kvalitu vzdělávání přechodných pěstounů, že je potřeba najít tak kvalitní pěstouny, aby se dokázali postarat o děti s tímto handicapem, jakýmkoli, a s reakcí na situaci, ze kterého prostředí odcházejí. Absolutně jste pominuli, že je to 76 hodin, které oni mají v rámci svého vzdělávání, a že i ti dlouhodobí pěstouni hovoří o tragické situaci v terénu a že je potřeba opravdu to řešit dlouhodobě a systémově. Peníze nejsou všechno! A jestli si myslíte, že za těch 30 000, které teď ti pěstouni budou mít, bez peněz, když mají dítě, vám dlouhodobě zůstanou v systému jenom proto, že to budou dělat pro peníze, tak vám říkám, že po prvním, po druhém dítěti odejdou. To znamená, že my se dostaneme do ještě opravdu těžší situace, než jsme nyní.

My dnes tento návrh zákona podpoříme. Říkám to těžce, ale nám nic jiného nezbývá, protože to, co jste schválili před dvěma měsíci, to je likvidační situace pro ty děti! Tady ten návrh vlastně hovoří o tom, že bychom mohli mít trošku manévrovací prostor, je opravdu o něco větší. A já bych chtěla vyzvat pana ministra zdravotnictví, aby se přihlásil k tomu, že i samotné Ministerstvo zdravotnictví je z toho, co se přijalo, nešťastné a že připravují na Ministerstvu zdravotnictví novelu, která by tohle měla řešit. Jen mi je velice líto, že prostě se to neříká nahlas. A bohužel, hnutí ANO v doporučení PR specialistů pro to hlasovalo!

S velkým smutkem v srdci říkám, že dnes budeme hlasovat pro návrh, který jsme odmítali a který, říkali jsme, není úplně vypracován tak, jak by měl, a že i to, co slibovalo Ministerstvo zdravotnictví, že na tom bude dál spolupracovat, tak to prostě není. Přichází se pozdě a řešíme jenom ty dopady, které se nesmyslně v Poslanecké sněmovně přijaly. Já si teď počkám na paní kolegyni Válkovou, kterou jsem vyprovokovala k argumentaci, a myslím, že budeme pokračovat dál, protože tohleto vám prostě neodpustím. A já věřím, že ti lidé v praxi taky ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aulické Jírovcové a je pravda, že paní kolegyně Helena Válková je přihlášena do rozpravy, ale před ní jsou tři faktické poznámky. Helena Langšádlová, Lubomír Volný, Olga Richterová, v tomto pořadí. Nyní tedy Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěla bych říci na tomto místě, že dobře vím, o čem jsem hlasovala, že se sociálně-právní ochranou dětí zabývám dlouhodobě, že jsem vedla před časem i komisi pro rodinu, že jsem už v té době podporovala pěstounskou péči a to, aby maximum dětí vyrůstalo v rodinném prostředí, a že jsem navštívila desítky, desítky zařízení, která se starají o děti. A jsem přesvědčená, že děti, zejména nejmenší děti, opravdu patří do rodiny. A jsem také přesvědčena o tom, že ve chvíli, kdy to zvládly jiné státy a není v Evropě stát, kde by děti do tří let vyrůstaly v ústavní výchově, tak jsem pevně přesvědčena o tom, že zvládneme i my.

A když tady paní kolegyně mluvila o tom, že jsou tam děti s postižením, že jsou tam děti zneužívané, týrané, tak jsou to právě tyto děti, které by měly dostat příležitost žít v rodinném prostředí, samozřejmě za odborné podpory, tak, aby měly veškerou péči, ale náruč, náruč milujících osob nikdy žádná profesionální péče nahradit nemůže. Takže bych chtěla říci, že já jsem dobře věděla, o čem jsem hlasovala, a nadále tento návrh podporuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, nyní faktická poznámka Lubomíra Volného. Připraví se Olga Richterová, také k faktické poznámce. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já vám, prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Aulická, odpovím velice jednoduše. To, co tady probíhá ve Sněmovně, i s tou minulou novelou, i s touto, je pouhá příprava na byznys s dětmi ve stylu norského Barnevernetu. Tady vůbec nejde o ty děti, kterými se tady tak srdceryvně někdo obhajuje. Prosím vás, kdyby mohly mít šanci na objetí milujícího rodiče, tak ti rodiče si je berou z těch zařízení už nyní bez peněz. Vy tady vytvoříte umělý obchod s dětmi, kdy ve finále tyhle nemocné a nešťastné děti budou trpět více než v těch ústavech, protože si je budou brát jenom vyčůránci jenom pro peníze, protože kdyby ti lidé měli vztah k těmto postiženým dětem, tak už se obětovali dávno.

Vy do toho nasypete peníze, uděláte z toho stejný byznys jako v Norsku a do roka a do dne tady budou chybět děti. Budou tady chybět děti v tom byznysu a budou se stejně jako v Norsku krást rodičům. Proto jsme my, poslanci Volného bloku, nepodpořili ani tu minulou novelizaci, a nepodpoříme ani tuto.

A důrazně varujeme každého občana České republiky před tím, aby se nechal citově vydírat umělým pláčem nad tím, jak najednou tady každému jde o to, aby děti netrpěly v ústavech. Ty děti v ústavech trpí, protože mají složitý životní osud, a je třeba jim pomoci. Ale ne tady vytvořit nějaký systém, do kterého se budou sypat miliardy korun. A všichni víme, jak každý systém, do kterého se sypou miliardy korun, v České republice končí - končí odporným byznysem. Ve finále to zřejmě skončí také vytvořením křídla Agrofertu, který teď nejenom vydělává na testech, vydělává na vakcinaci, ale už se chystá vydělávat i na otrávených obětech investicemi do léčení rakoviny. Takže já bych se nedivil, kdyby tady vznikl velkoprůmyslový způsob kradení dětí rodičům jako v Norsku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce. Děkuji. Další faktická poznámka je paní poslankyně Olgy Richterové. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Nechci to prodlužovat, protože chci, abychom hlasovali. Jenom na vás shrnu fakta. Ta novela dává dostatek času, kterou jsme schválili v létě. Ta novela dává čas do 1. ledna 2025 a současně ukotvuje výrazný nárůst odměn pěstounům, a to navázaný na minimální mzdu tak, aby se valorizovaly, aby se zvedaly, takže budou mít dlouhodobou jistotu. Novela obsahuje výjimku pro děti s těžkým zdravotním postižením, které jsou v řadě těch zařízení. Samozřejmě proti tomu nic nemáme a víme, že by nebylo realistické to rychle změnit.

Takže ještě jednou - čas do roku 2025, výjimka pro děti s těžkým postižením. Bohužel zatím to za ně neumíme vyřešit jinak. Já si přeji například rozvoj terapeutických pěstounů. Ale každopádně ta novela zajistí rozvoj menších komunitnějších služeb. A výjimka pro skupiny sourozenců, abychom netrhali děti mladší - starší od sebe. Jakmile mají vazby, je tam výjimka pro skupiny sourozenců. Tohle je samozřejmé.

A poslední věc k penězům. Náklady na jedno lůžko v kojeneckém ústavu byly spočítány ministerstvem už před několika lety na zhruba 70 000 měsíčně. 70 000 měsíčně - to je více než dvojnásobek toho, co stojí zajištění kvalitní pěstounské péče v rodinách. Prosím, uvědomte si, že za ty peníze, za ty státní peníze, které jdou na to jedno lůžko, mohou děti mít právě podporu v rodinách, kterou si, pokud vím, všichni přejeme.

A poslední k těm nesmyslům, co tady teď před chvílí zazněly. Děti jsou umisťovány soudně. Jde o rozhodnutí soudu, je to přezkoumatelné. A v tom se nezavádí vůbec žádné změny. Jediné, o co jde, aby ty desítky tisíc měsíčně byly využité účelně a ku prospěchu nejmenších dětí. To je celé. Proto jsem ráda, že to prošlo, a považuji to za velkou systémovou změnu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji moc, pane předsedající. Vážená kolegyně Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, teď jste předvedla přesně vaši argumentaci a to, co my říkáme. Jde jenom o přeliv peněz ze státní sféry do nezisku. (Řečnice začíná zvyšovat hlas:) Nic jiného. A je to prostě byznys s dětmi, to je prostě pravda. Pan kolega Volný měl pravdu. A to, že se vlastně i umožňuje částečně, že ten soud se upozaďuje, že víceméně se tady nechává potom na rozhodnutí odebrání dětí těch OSPODů, to je pravda. My jsme to probírali s pracovníky OSPODů i soudů, a je mi velice líto, máme tady paní ministryni, která zastupuje tuto oblast, že se prostě s těmi odborníky, s těmi soudci nemluví, že se to všechno upozadilo, a řeší se to jenom přes lobbing neziskových organizací. Nic jiného. Tam jde jenom o peníze.

A ta čísla, která tady uvádíte, 70 000, to by měly zlaté kliky, jak říkala paní ředitelka z dětského centra na Kladně. Prostě jsou to lživá fakta a vy tady jenom neustále říkáte, že to dítě potřebuje tu lásku. Ano, potřebuje, ale potřebuje především tu pomoc, kterou bohužel pěstouni, ne že jich je nedostatek, ale že prostě to nedokážou. Takže tady docílíme toho, že tady budeme mít průběh dětí, které budou stejně jako v západních zemích chodit třeba třemi čtyřmi pěstounskými rodinami. Co z těch dětí uděláme? (Celý výstup byl velice emotivní.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Aleš Juchelka - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Musím reagovat na své předřečníky a trošičku debatu uklidnit, protože ten zákon vůbec není o tom, že by se mělo obchodovat s dětmi a Barnevernet. Já na to koukám úplně jak blázen.

Ten zákon je pouze o tom, že my zavádíme centra komplexní péče, která mají jasná pravidla. Ta pravidla budou dána zákonem. Péče poskytovaná v centrech komplexní péče by měla být dvojí. Měl by tam být zdravotní a sociální faktor, to znamená, opravdu řešíme sociálně zdravotní pomezí. To zdravotní pomezí by mělo podporovat takzvaný home care, to znamená pečující, ty, kteří mají takovéto dítě doma, to znamená ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Toto řešíme v tom zákoně. Řešíme tam dětskou zdravotní respitní péči, to znamená dvakrát na 14 dní placený odpočinek úhradovou vyhláškou, pojišťovnami. Toto tam řešíme, aby si mohli ti pečující jednou provždy odpočinout na 14 dní, věnovat se například zdravým sourozencům, věnovat se sami sobě a nějakým způsobem opět během 14 dnů v rekonvalescenci nastartovat další péči, která je velmi, velmi složitá nejen u jedniček a dvojek, ale hlavně u třetího a čtvrtého stupně postižení, a nejen fyzicky, ale hlavně emočně. Řeší ambulantní péči přímo v těch centrech komplexní péče a samozřejmě standardní dětskou dlouhodobou a následnou lůžkovou péči, to znamená, že žádné dítě, které je natolik hendikepováno, že se o něj nebude moci postarat ani biologická, ani třeba pěstounská rodina, nezůstane bezprizorní, ale nebude zabírat ani akutní lůžka například v nemocnicích a může v centrech komplexní péče být o něj postaráno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, pane poslanče. Omlouvám se, vypršel váš čas.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já se přihlásím znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Díky za slovo. Já bych taky rád zareagoval na předřečníky. Bohužel někteří mají pocit, že čím víc křičí, tím větší mají pravdu.

Ale o co tady šlo, bylo, že roky se nezvedaly odměny pro pěstouny. To znamená, ti pěstouni čím dál více ty své děti sponzorovali, až to bylo úplně neudržitelné. Teď se to vrací do únosné situace, takže prosím, ať tady nikdo neříká nějaké nesmysly o obchodu s dětmi.

To, čeho já lituji, je, že jsme před dvěma měsíci neschválili limit šesti let, aby ty děti nebyly poškozovány ani od tří do šesti let.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom abychom věděli, jaké je pořadí, tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Aulická Jírovcová, pan poslanec Juchelka, s přednostním právem je přihlášen pan ministr Vojtěch a pan předseda Michálek. Pan poslanec Volný má slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Nejdřív si ukrojím pár sekund a řeknu, že jsem šťastný, že už se tady nedezinfikuje, protože ten virus je asi nějaký úplně jiný než před měsícem. (U dveří je připravena paní uklízečka s dezinfekcí, která však smí vstoupit do sálu jen na vyzvání od předsedajícího.)

Takže paní Richterová, která tak zbaběle se sbalila a odešla v průběhu této diskuse, nám tady odhalila opět přesně tu pravdu, jak říká tady, prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Aulická. Do roku 2025 bude chtít ta mafie, která do budoucna bude chtít odebírat děti normálním poctivým rodičům a vydělávat na nich obrovské částky, sehnat peníze na to, ty miliardy, desítky miliard na to, aby se tento byznys mohl rozjet úplně stejně úspěšně jako v Norsku a v západních zemích. Ano, budou výjimky, takže ty děti, o kterých vy tvrdíte, že potřebují největší lásku, zase zůstanou v těch institucích.

70 000 měsíčně kontra ty peníze pro soukromou sféru - to je naprosto přesný důkaz toho, že jde o byznys pro neziskovky a pro lidi, kteří prostě nejsou jako Piráti schopni sehnat normální práci, tak z nich budou takzvaní profesionální pěstouni, kteří to budou dělat jenom pro peníze bez jakéhokoli vztahu k těm dětem. Kde vezmete tu kvalitní péči? Zaznělo tady, kolik hodin toho školení to je. Prostě to je směšné. Žádná kvalitní péče to nebude. Budete tam uměle zaměstnávat lidi z menšin, z jakékoli menšiny, kterou si vymyslíte, protože když ta menšina není schopna se o sebe postarat a sehnat si normální zaměstnání, tak vy z ní uděláte profesionální opatrovníky.

A že budou rozhodovat soudy, to je fajn. V Norsku taky rozhodují soudy. A jak rozhodují ty soudy v Norsku? No velice jednoduše. Vy když se ozvete a medializujete svůj případ, tak už své dítě neuvidíte nikdy v životě, jako paní Michálková (správně: Michaláková). Takže to, že vy nevíte o tom, jak se brutálně v Norsku obchoduje s dětmi, co se tam děje, jak to vzniklo, tak to je kvůli tomu, že mafiáni jako vy v tom Norsku postupně salámovou metodou prosadili podobné zákony jako u nás a nikdo o tom nesmí veřejně mluvit. Protože kdo promluví, na doživotí přijde o vlastní dítě. Kdo to podpoří, je zločinec.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas! Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já si myslím, že bychom měli přestat z tak vážného problému, který se týká dětí a naší společnosti, dělat politiku. To se námi nikdy nedaří. Jsem přesvědčen o tom, že kolegyně Jírovcová mluví z praxe. Mluví o věci, které rozumí, kterou si prošla a u které navrhuje jakési řešení. Jsem přesvědčen o tom, že Piráti teoreticky mluví na jedničku, ale za praxi máte pětku. Vy tomu vůbec... vy jste úplně mimo realitu! Realita je taková, jakou říká Jírovcová. A to, že my ten zákon nepodpoříme a uděláme všechno pro to, abychom ho v příštím parlamentu mohli změnit. Uděláme všechno pro to, abychom to mohli narovnat a zachránit ty děti, protože někdo se o ně opravdu postarat musí a nemůže to být předmět byznysu, obchodu a peněz, jenom peněz a jenom byznysu. Musí v tom být také cíl vychovat ve společnosti lidi, kteří budou pro tu společnost něco dělat. A prosím vás, to se tady úplně pomíjí a příliš se to tady politizuje. Nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Na pana kolegu Čižinského. My jsme fakt rádi, že se tedy nepodařilo přijmout ten pozměňovací návrh, aby se zakázalo umisťování dětí do šesti let, protože to už hraničí opravdu, já nevím, jak to říct slušně, ale nezlobte se na mě, to prostě může navrhnout jenom člověk nebo lidé, kteří o tom opravdu nic nevědí a kteří chtějí udělat devastaci celého systému, a to teď mluvím i o tom školském.

A možná bych jenom chtěla říci, že právě paní kolegyně Vildová, která je dlouhodobě uznávanou odbornicí a sociální pracovnicí na OSPODu, je vaše členka. A vaše členka za KDU, která psala ten dopis do Senátu, aby se to, co se přijalo pod perem paní Richterové, nehlasovalo, aby se to zvrátilo, aby se to vrátilo sem, aby se to upravilo, a že i vaši členové za KDU většinově s tím nesouhlasí. Ale bohužel, populismus u KDU vyhrává! (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka a poté paní poslankyně Válková, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji za slovo, pane předsedající. Možná dokončím a znovu se budu snažit uklidnit tuto debatu, která opravdu je úplně mimo to, co my tady dneska budeme řešit. My tady opravdu neřešíme sociálně-právní ochranu dětí, pěstounskou péči, neřešíme to, co jsme řešili před dvěma měsíci, a tato debata se o ty dva měsíce jednoduše opožďuje. My tady řešíme transformaci dětských domovů do tří let na zařízení, na centra komplexní péče. Já jsem tady představil tu zdravotní složku, ta sociální, kromě samozřejmě té odlehčovací, by měla v sobě zahrnovat sociální poradenství a další věci tak, abychom mohli spojovat to sociálně-zdravotní pomezí, které je velmi důležité.

Chci se tady obecně ohradit, protože si vážím všech těch, kteří pečují doma o zdravotně hendikepované děti, o zdravotně hendikepované příbuzné. Chci podpořit všechny ty pečující, kteří třeba nejsou biologickými rodiči těchto dětí a jsou opravdu přechodnými nebo dlouhodobými pěstouny, mají takovéto těžké případy doma a znám je, mají tam i ve čtvrtém stupni postižení, že se jednoduše o ně starají. A chci se jich zastat z toho důvodu, že to nedělají pro peníze, jak se to tady říká. Je to obrovská lež. Pěstounská péče tady funguje strašně dlouhou dobu pro to, abychom ty zkušenosti, že se to neděje pro peníze, už měli. Vždyť my jsme jim osm let nenavýšili odměnu pěstouna, a přesto jsou tady pěstouni, kteří si ty děti berou. Nedělejme to, že budeme rozkližovat ústavní a pěstounskou péči. V žádném případě. Tento návrh zákona je tu od toho, aby zavedl centra komplexní péče a umožnil legislativně dodýchat to, co už dávno některé dětské domovy do tří let dělají. To znamená -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, pane poslanče vypršel. (Posl. Juchelka: Děkuji.) Paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Zřejmě teď na tu faktickou poznámku jenom, dvě minuty, že? (Ano.) Dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jste přihlášena potom do rozpravy.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, děkuji. Takže velmi rychle a stručně. Já to chápu a vnímám, už jsme to tady slyšeli ve vztahu k České poště, teď to slyšíme ve vztahu k dětem. Je to ryzí politická kampaň podle mého názoru, protože legislativně jsme uzavřeli tuto kapitolu a Senát ji schválil, teď ten návrh leží, pokud vím, u pana prezidenta k podpisu, byla to novela zákona o sociálně-právní ochraně, a vůbec nechápu, proč tady diskutujeme navíc zvýšeným hlasem a křikem, který myslím není důstojný poslankyň a poslanců v naší Poslanecké sněmovně, něco, co už se tady odehrálo před dvěma měsíci. Paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, to jste si měla takhle křičet a věcně argumentovat před těmi dvěma měsíci. Dělala jste to a očividně ten výsledek se nedostavil. Navíc mě překvapuje, že KSČM se spojuje s Volným blokem, aspoň tematicky, protože jsem neočekávala, že zde bude diskuse na této úrovni, kterou tady předvádí pan poslanec Volný už dlouhodobě, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a rozhodně takové výrazy jako vyčůránci jen pro peníze uráží všechny pěstouny v ČR. Předpokládám, že s tím nesouhlasíte, paní Aulická Jírovcová. Pokud ano, tak je mi to velmi líto, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Také se mi nelíbí, že tady někdo zpochybňuje takové - v podstatě nepřímo, já doufám, že to je jenom neznalost - Úmluvu o právech dítěte. Byli jsme teď na periodickém přezkumu po 10 letech. Velmi oceňovali právě přijetí této novely. Je to výbor pro ochranu práva dítěte na úrovni OSN. To je také špatně, paní Aulická Jírovcová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo? A potom ta výjimka, která je -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, omlouvám se, dvě minuty jsou pryč. Děkuji. (Poslankyně Válková: Dobře, děkuji.) Pan poslanec Jan Čižinský, poté pan poslanec Lubomír Volný, paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Díky za slovo. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na paní poslankyni Aulickou Jírovcovou. Paní poslankyně, i když budete ještě víc křičet, nebudete mít pravdu. Je faktem, že i v KDU-ČSL je pluralita názorů. Paní Vildová má jiný názor, ale já jsem velmi rád, že klub KDU-ČSL jako celek hlasoval ve prospěch dětí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já tady, vaším prostřednictvím, tady ke kolegyni. Kdo si fakt myslíte, že jste, abyste peskovala svoje kolegy, na čí stranu se přidávají anebo ne? Fakt kdo si myslíte, že jste? To je neuvěřitelné!

Takže uklidňování této debaty je proti zájmům dětí a vy tady nejednáte v zájmu dětí. Vy tady jednáte v zájmu peněz a jednáte tady v zájmu lidí, kteří do budoucna budou na těch dětech vydělávat miliardy, tak jako je vydělávají v Norsku. Děti a slušní pěstouni, ti, co to dělají už dneska za té finančně nevýhodné situace, si zaslouží tu nejlepší podporu, ale my ve Volném bloku mluvíme o obchodu s dětmi, který se tady připravuje od roku 2025, tak jako probíhá v Norsku. Budoucí akcionáři tohoto trhu, kteří si teď tady budují svůj vlastní byznys do budoucna, do kterého budou investovat, používají falešně děti a pěstouny jako rukojmí. Ale to je klasická falešná argumentace budoucích akcionářů v tomto podnikání. A ano, je mi jasné, že mezi vámi jsou lidi, kteří už se připravují, že do tohoto velkého byznysu, tak jak běží v Norsku a jsou v něm miliardy a miliardy korun, investují a investovat budou a profitují z toho.

A OSN? Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, v OSN je dnešní dobou špatně úplně všechno. Lidská práva nám tam hlídají lidé ze Saúdské Arábie, kde vy byste musela být v roušce a sedět doma, protože by vás do Parlamentu nikdo nepustil. Ti nám tam hlídají lidská práva. O dětských právech rozhodují lidi, kteří jsou právě finančně napojeni na organizace jako Barnevernet a podobně. My to víme, všichni to vědí. Globální organizace vedou svět jedním směrem, jedním jediným směrem: k destrukci základních tradičních rodinných hodnot, k rozpadu rodiny, k obchodování s dětmi, k tomu, aby se lidé štvali jeden proti druhému. A ta situace v Norsku, jak říkám, je tak tristní, že vy když si postěžujete na to, že lidé jako vy, soudci, porušují jejich práva, tak ten soudce (Předsedající: Pane poslanče, čas.) vás potrestá tím, že do konce života neuvidíte své dítě!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Na pana kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím, pane předsedající: kdo mě zná, tak ví, že mluvím nahlas, když opravdu jsem nějak emočně špatně naladěná anebo když to chci zdůraznit. A v této oblasti musíte asi všichni uznat, že je to o emocích a je to o těch důvodech a vůbec nechápání, proč jste vlastně hlasovali pro tu úpravu, kterou navrhla paní kolegyně Richterová. Takže z toho důvodu.

A možná se do politiky nehodí, já prostě říkám vždycky to, co si myslím a jak to cítím. A pak na paní kolegyni Válkovou, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Já si myslím, že vaše docela schopné obraty, jako že jsme spojeni nebo spojení s panem kolegou Volným a s jeho blokem, já myslím, že vám tohle nikdo přece nemůže věřit. KSČM vždycky vystupovala samostatně sama za sebe, protože má své argumenty, má své důvody. A to, že tady občas řeknu - a je to napříč politickým spektrem, že souhlasím prostě s názorem, nebo s částí názoru jednotlivých kolegů, a mnohdy jsem to zdůrazňovala i třeba u vás v ANO, tak to neznamená, že jsme s nimi spojeni. Na to jsou tady experti jiné strany.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom poslední poznámku, že opět, tu faktickou, se nejedná v předloze tady tohoto zákona o zdravotních službách, i o tom, co se událo před dvěma měsíci. A také chci říct, že se distancuji od urážlivých polorasistických výroků, prostřednictvím vaším, pana poslance Volného směrem k pěstounům, a k tomu, co vůbec obsahem tohoto zákona jednoduše není. Nechme si své emoční výlevy na někdy jindy. My tady řešíme velmi jednoduchou a praktickou věc. Děti ze sociálních důvodů by neměly zůstávat v ústavní péči a máme pomoci a napnout všechny síly pro to, aby pečující byli co nejlépe obhospodařováváni doma těmi všemi odborníky, a když je to opravdu velmi nutné, třeba ve třetím, čtvrtém stupni postižení, tak jim dejme odbornou zdravotní péči. O tom je tady tento zákon.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Leo Luzar, poté pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych tady rád vrátil tu diskusi k té věcné rovině. My jsme již tu diskusi jednou absolvovali, vzpomeňte si, byli jsme v sále 205. A my jako KSČM jsme se snažili vám předkládat fakta, faktické informace z praxe. My jsme nehráli politiku - tady mířím ke kolegům, kteří nás z toho podezřívají. Do voleb bylo daleko. Ale my jsme se snažili na faktických věcech dokladovat stávající funkčnost systému a rizika, která přináší ten nový systém, který tady chcete zavést. Neustále na to upozorňujeme, protože za těch 32 let jsme poučeni, že pokud se na to zapomene na začátku, když se tyto věci rozvíjejí, tak potom už se to velice těžko brzdí.

A potom všichni ti, kteří budou chodit a říkat: No, vy jste vlastně ze začátku měli pravdu a my jsme to nedomysleli, a ono se to nějak zvrtlo, ono to nějak skončilo špatně - budou hledat alibi. Proto tady na ten mikrofon vystupujeme. Kolegyně Aulická vůči tady rušení těchto ústavů, já vůči poště, když mám strach, aby nebyla privatizována. Všichni jsme tady měli vystupovat vůči OKD ze začátku. Kolik tady vystupovalo kolegů kvůli solárním baronům a dalším věcem. To jsou všechno historické milníky tohoto parlamentu, kdy se zapomnělo na názory odborníků a zaštiťovali jsme se jednotou klubů a podobných záležitostí. To je také reakce na kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím. Samozřejmě je hezké, že klub je jednotný, ale když stojí proti odborníkům, tak je to problém.

Proto bychom možná měli trošku někdy více než politikům naslouchat odborníkům. Hanka Aulická se tady snaží vám vysvětlit, že prostě ten názor z těch ústavů takový je, a dokonce bez rozdílu politického trika se staví za zachování stávajícího stavu, možná ho parametricky upravit, ale zachovat, protože takhle vylijeme s vaničkou i to dítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já už jsem tady ve Sněmovně několikrát říkal, že tady jsou témata, kterým se každý bojí postavit čelem a bojí se o nich rovnou mluvit. Byl jsem tady obviněn kolegou, že to moje vystoupení, prostřednictvím pana předsedajícího, bylo polorasistické. Tak vůči tomuhle se vyhrazuji, protože tady je jedna komunita, která již dnes vyškolena různými neziskovkami, tedy lidmi, kteří si nejsou schopní sehnat normální práci. Tato komunita díky neziskovkám má dramatický nárůst rodinné pěstounské péče nebo osvojování dětí, protože ti neziskovkáři jim vysvětlili, této komunitě, za peníze poplatníků České republiky nebo daňových poplatníků v České republice, že je pro ně výhodnější, když si ty děti mezi sebou prostě prarodiče a rodiče navzájem osvojí, a dostanou za to více peněz. Když se vám to líbí nebo ne, prostě jedna komunita tady s tímhle má ten problém - a já tvrdím, že ho má, vy tvrdíte, že nemá, tak proveďte statistiku, jestli tady je nějaká komunita, která má dramatický nárůst této rodinné péče vyloženě ze zištných důvodů, protože si naadoptují navzájem nebo osvojí děti. Tak to prostě je.

A ano, upozorňuji na to, že to, co tady předvádíte teď, to je salámová metoda. Já mám Barnevernet nastudovaný. Barnevernet vznikl zneužitím smrti jednoho chlapce, kterého utýral jeho sadistický otec. Kvůli jednomu sadistickému otci a kvůli jedné tragédii vznikl systém, který tragicky zasáhl do života už statisíců lidí. Rozdělil rodiny, a dokonce je rozděluje takovým stylem, že dneska stačí tomu norskému dítěti, aby si ve školce postěžovalo, že mu rodiče něco nekoupili, a ta učitelka, která je vyškolena stejnými neziskovkami, už ho prostě neodevzdá, dá ho Barnevernetu. Ti ho dají nějakému pěstounovi, tomu dítěti se tam nelíbí, protože ti pěstouni ho třeba bijí a nedávají mu najíst, chce zpátky domů, a ty soudkyně mu to nedovolí. A nechají ho v té rodině, kde ho týrají.

A mimochodem i u nás. (Předsedající: Čas uplynul, pane poslanče.) Padesát procent dětí v pěstounských rodinách je nešťastných a nespokojených.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych jenom rád zareagoval na pana poslance Luzara, vaším prostřednictvím. To přece vůbec není tak, že by byla nějaká většina dobrovolníků, která by nám říkala: Děláte chybu. Je to přesně naopak. Většina odborníků, většina odborníků říká: Jste zaostalí, podívejte se za hranice na ostatní evropské státy. A odborníci říkají: Ta hranice je minimálně šest let. A mnoho států má vyšší hranici v našem okolí, v Evropě. Takže prosím, neříkejte, že někdo tady hlasuje v rozporu s odborníky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. A musím opět reagovat na pana kolegu Čižinského, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já vám tady přivedu, myslím si, že několik desítek odborníků, ze všech těch dotčených oblastí, kteří na vás budou koukat a budou říkat: To nemyslíte vážně. Vy tady prostě stavíte celý ten systém a děti především do toho, že se jim opravdu zhorší jejich situace a že vlastně budeme... nebo že ty děti nebudeme mít kam umístit, do kvalitní péče nebudou moci jít a budeme to řešit nějak alternativně.

My víme, že už na krajích, díky tomu, že se to schválilo v Senátu, se připravují nějaké záležitosti, přistupují k tomu odpovědně a samozřejmě už teď se připravují záležitosti ohledně toho, co to vlastně v rámci jednotlivých krajů péče o děti bude znamenat. A musím vám říci, že vždycky se nese to - a především u nás v Ústeckém kraji - jak to budeme dělat, protože sice MPSV nám hlásí, že má připraveno nebo v přípravě 135 pěstounů a že to určitě bude dostačující, ale neubývají nám ti pěstouni zároveň? Neodchází z toho systému? Odchází. My tady potřebujeme podpořit tu dlouhodobou péči, ty dlouhodobé pěstouny. Potřebujeme podpořit ambulantní síť péče pro rodiny.

Ale když máte děti, které jsou doma týrané, zneužívané - to nejsou jenom zdravé děti, že maminka se rozhodne v porodnici, že je nechce. To nejsou jenom děti, které můžete umístit okamžitě do dlouhodobé péče. To je práce s těmi rodinami a velmi často se bohužel stává u nás v kraji, že už se nevrací do původní rodiny tak, jako třeba to mají jinde. Kojenecké ústavy dneska poskytují takovou péči, o které se vám nezdá, ale to je problém toho, že vy se tam nejdete ani podívat. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Omluvy: ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá do konce jednacího dne od 12.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Benešík z pracovních důvodů dnes od 12.15 do 13 hodin.

Na řadě je faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Protože tady zaznívají z řad budoucích akcionářů trhu s dětmi lživé urážky a poznámky vůči mně osobně i Volnému bloku, tak to zopakuji. Každé jednotlivé dítě a každý poctivý pěstoun si zaslouží maximální možnou podporu státu, která mnohdy naštěstí, nebo bohužel, znamená, že se mu do toho my nebudeme plést. Obzvláště to platí v úplných rodinách, protože čím více se jim do toho pleteme, tím je to horší v těch rodinách a platí to i o těchto dětech.

Chci říct příběh, kdy ANO chtělo prodat ázerbájdžánskému podnikateli v Moravskoslezském kraji jeden z dětských domovů. Proto se udělal audit a zjistilo se, že ten dětský domov se nemůže prodat, protože ve své podstatě máme málo míst. No, ale výsledkem toho auditu bylo zjištění přesně toho, co říká tady paní kolegyně Aulická. Ty děti v těch dětských domovech žijí v takovém luxusu, jakého dneska nedosáhnou skoro žádní pěstounští rodiče, protože ty peníze tam investovány poctivě byly, ty peníze tam jsou. Žijí v nádherných zrekonstruovaných zámečcích, které tady ANO chtělo prodat. Mají tam velké skupiny, to znamená, že když jich je osm, devět, tak jsou pohromadě. Žijí prakticky v bytech. Ti nejstarší sourozenci se učí pečovat o ty nejmladší. Je jim tam daleko, daleko lépe než v nějaké pěstounské rodině, která by si tuto skupinu dětí vzala jenom za peníze, protože oni si je mohli osvojit a pracovat s nimi už dnes, ale ty děti bez peněz nikdo nechce.

Tak je to opravdu složité povolání, to je těžké povolání. Mně se v současné době o mé nemovitosti stará hluboce věřící člověk, který vychoval pět svých dětí a pět romských dětí. Mám to z první ruky, ty informace. Je to těžký, těžká, těžká práce. A vy z toho chcete udělat byznys s dětmi. Nedělejme to. Pomáhejme dětem, pomáhejme pěstounům, nedělejme z toho Barnevernet.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě v obecné rozpravě s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch, připraví se s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný. Vyslechl jsem tu debatu, ovšem musím souhlasit s tím, co tady bylo řečeno některými kolegy. Toto je trošku brečení nad rozlitým mlékem, respektive teď se bavíme o úplně jiném zákonu, než je zákon o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela už byla přijata i Senátem, a bereme to jako fakt.

Naopak si myslím, že tím spíše je nutné přijmout právě tuto právní úpravu ve znění mého pozměňovacího návrhu, protože tato právní úprava zajišťuje, že děti, které skutečně mají zdravotní indikaci, mají závažnou chronickou nemoc nebo trpí jiným zdravotním postižením, budou mít místo, kde se o ně postarají, že vzniknou komplexní centra. Ta samozřejmě umožní také co největší setrvání dítěte v domácím prostředí. To spektrum služeb je v poskytování ambulantní domácí péče a právě i té zdravotně odlehčovací péče, té respitní, která nově bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Takže pokud bychom nepřijali tuto právní úpravu, tak pouze tím zrušením kojeneckých ústavů nebude žádná návazná péče. Proto říkám, je nutné přijmout tuto právní úpravu, aby existovala návazná péče pro děti se zdravotním postižením, protože ten zákon o sociálně-právní ochraně dětí už byl přijat. S tím už nic neuděláme, ten je hotový. A když nepřijmeme tento zákon, tak nebude existovat návazná péče pro děti se zdravotními indikacemi, a to si myslím, že je špatně. Takže prosím o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat nejprve pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. To, co tady zaznělo právě z úst pana ministra, je další důkaz o tom, jak se postupuje salámovou metodou. Nepodezírám pana ministra zdravotnictví z toho, že je hloupý, nebo dokonce tupý, nebo snad idiot. On musel už při tom minulém jednání vědět, co bude následovat. A když přijmete nějaký zákon, tak k němu musíte získat poté i nějaké zdroje, a on je nezískal. Nevěděl o tom, byl hloupý? Nikoliv.

Pan ministr zdravotnictví je jako typický proškolenec Aspen institutu, akorát ví, jak se postupuje salámovou metodou tak, aby veřejnost polykala co největší kus té návnady a toho navijáku a nechala se odvést tam, kam on potřebuje. Prostě něco se tady schválilo, my jsme byli hloupí, nevěděli jsme, že jinak to nepůjde, proto jsme to tehdy neřekli a říkáme to až teď. Tomu nevěří vůbec nikdo.

Vy chcete prostě díky těm výjimkám obchod jenom se zdravými dětmi. Tak to je. Nemocným dětem se vlastně v jejich životě nezmění vůbec nic. Vy tímhle otevíráte dveře k obchodu se zdravými dětmi. Pootevřeli jste si je minule, máte tam půl prstíčku a teď tam chcete strčit jeden další prstíček. A jestli se to veřejnost nedozví, tak bohužel veřejnost dá hlasy lidem, kteří jim v budoucnosti budou krást děti, to je, jako se kradou dneska nejenom v Norsku, oni se kradou ve Švédsku, ve Finsku, v Německu, v Anglii, ve Francii, po celé takzvané západní Evropě.

Jediný důvod, proč vy to nevíte, je ten, že ve všech těch státech platí jedno základní pravidlo. V okamžiku, kdy si stěžujete na soudce a soudkyně, podobné třeba Urválkovi, tak v tom případě vám ten Urválek dá doživotní zákaz stýkání s vlastním dítětem. Vy to dítě už nikdy v životě neuvidíte. Pokud je to vaše dítě malé, tak se nikdy v životě nedozví, kdo je jeho skutečným rodičem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pana poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Poté pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já už jsem nechtěla vystupovat, ale pan ministr si bohužel prostě naběhl. Já bych jenom konstatovala, že vůbec nechápu zároveň jeho odvahu tady říci, že když se tento zákon nepřijme, není ta navazující služba. Že se nestydíte, všichni.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, poté pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, eventuálně pana předkladatele, když tady opakovaně slyším centra komplexní péče, co si mám pod tím představit. Je to to, že ta zařízení, která teď existují, budou jim změněny názvy? Nebo budou postavené úplně nové komplexní týmy odborníků? Jenom chci říct, že ošetřování jakýchkoliv dětí v současné době, kdy jste - tak jak jsem to slyšel - tak by tam měli být psychologové, měli by tam být psychiatři, měli by tam být dětští neurologové. Ti odborníci nejsou. Jak je za čtyři roky seženete?

Když vezmu, že jsem minulý týden potřeboval akutní ošetření dívky, která měla psychiatrické problémy, tak jsem dostal termín 22. 10. Tak mě by zajímalo, jak ta centra budou zajištěna odborníky, kdo to bude zajišťovat, protože ti současní mají své pacienty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já si teď dovolím možná něco, co se nebude tomu adresátovi mojí poznámky líbit. Nicméně bych chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, poděkovat panu kolegovi Kasalovi za dokonalou otázku. Je mi to líto, budete teď spojován s Volným blokem. Co se dá dělat, protože já s vámi názorově souzním. A ono to tak je.

Ta místa, kde jsou ty děti dnes, budou jenom přejmenována, možná někdo ještě někam přestěhován v rámci nějaké úspěšné privatizace, jako měla být ta privatizace, kterou chtěl spáchat tady pan hejtman Moravskoslezského kraje, kdy poté, co zlikvidoval nejúspěšnější operační týmy v orlovské nemocnici, tak chtěl zlikvidovat také dětský domov, který chtěl prodat spřátelenému podnikateli. Tak to prostě je, maximálně taková změna tam bude. Přesně jak jste řekl, ti lidé tam nejsou, takže péče bude zajišťovaná úplně stejnými lidmi a na 99 % i ve stejných prostorách, kde se akorát přepíše ten název. A proto, opakuji, tady dneska v průběhu této debaty vyšlo na povrch, na denní světlo několik zásadních informací. Toto buďto nebylo dobře připravené, protože my jsme se tady o tom už dávno nebavili, a bylo by to schváleno v rámci toho minulého návrhu, nebo je to naopak dokonale připraveno jako salámová metoda, jak tvrdím já, kterou se to postupně připravuje na ten byznys s dětmi.

Bohužel, musím teď upozornit kolegy z SPD, že vystoupení Jardy bylo sice trošičku vtipné, ale pokrytecké, protože vy jste všichni kromě omluvených hlasovali pro tu minulou novelu. Celé SPD hlasovalo pro barnevernetizaci České republiky a celé SPD hlasovalo pro obchod s dětmi, protože komunisté byli v té době ti, kteří chtěli být komunisty aspoň v ten správný okamžik, a tento megabyznys s dětmi chtěli zatrhnout, ale vy, espéďáci, a nekruťte na mě hlavou, jste všichni hlasovali pro. Takže Jardo, prosím tě, nebuď pokrytec.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě, vaším prostřednictvím, chtěla požádat pana ministra, aby mi odpověděl na otázku, kterou jsem říkala předtím, jestli opravdu se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje legislativa, která má řešit důsledky toho přijatého pozměňovacího návrhu. Nás by to opravdu zajímalo, protože poslední informace z vašeho ministerstva právě zní takto, že připravujete tuto legislativu, ale bohužel, tento pozměňovací návrh, o kterém dneska budeme hlasovat, není ten, který by to měl řešit. Takže proto se zeptám a chtěla bych odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslankyně Andrea Brzobohatá se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, poslanec Martin Kupka od 11.45 hodin do konce jednacího dne. Omlouvá se z pracovních důvodů.

Faktická poznámka pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Jenom zopakuji, že ten pozměňovací návrh byl připravován ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti. Všichni se na něm shodli, takže je na něm bazální shoda všech dotčených resortů. To je prostě fakt, tento návrh takto byl předložen a byl vypracován těmi týmy, legislativou, takže to není nějaký můj návrh, to je návrh, na kterém byla shoda všech resortů. A to, že s původním návrhem sociálně-právní ochrany dětí jsem vyslovil nesouhlas, to, myslím, že víte velmi dobře a je to ze stenozáznamu. Ale s tímto návrhem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou, poté poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Musím konstatovat, že už jsem fakt unavený z toho, jak tady někdo chodí a používá zástupné argumenty někoho jiného. No jasně, že jste se na tom shodli napříč, když do toho všichni budete investovat stejně, jako jste investovali do covidové mafie. Teď vychází v Reflexu, prosím vás, článek o tom, jak vy a vaši kolegové, pane ministře, jste přikazovali úředníkům, jak mají sepisovat a zdůvodňovat, zdůvodňovat nezákonné... o kterých oni věděli. Vaši úředníci vás o tom informovali, a bude to psát Reflex, nebude to říkal Lubomír Volný. Vy jste je prostě nutili, aby psali nezákonná opatření, a pak se postavíte a řeknete: Ono to prošlo celou vládou napříč resorty, všichni jsme se na tom shodli, akorát 38krát vám to soud omlátil o hlavu. Tyhle argumenty nepoužívejte, to je falešná hra. Buďto se za to postavte jako chlap, že to je váš pozměňovací návrh, anebo řekněte, že jste tam jenom podepsaný prostě jako... jako nějaký fíkus, který tady musí zaštiťovat jednání té covidové mafie. To vás v tom Aspenu neučí nic lepšího? To vás tam neučí nic lepšího, že jakmile narazíte na někoho, kdo jenom trošičku kriticky uvažuje, tak si zkontroluje to, co jste říkal?

Mimochodem, vy jste člověk, který pravidelně lže. Minimálně dvakrát jste byl usvědčen ze lži. Vy jste lhal o paní profesorce Pekové, musel jste se omlouvat. Pak jste se hned vymluvil taky na nějakou jinou paní. To je vaše zodpovědnost vědět, že to není pravda, než to vypustíte do veřejného prostoru. A pak jste lhal o tom, že naše olympionička je na kyslíku. Vy jste absolutně nedůvěryhodný člověk. Tady když přijde náš ministr zdravotnictví a říká, že něco byl přijato ve shodě mezi všemi resorty, jak já to mám vůbec vědět? Jak já mám vědět, že jste na ně netlačil, že jste je nevydíral? To je také metoda, která se učí v Aspenu. Tady je jeden lhář od Pirátů, lže, že byl hlasovat. Další lhář od KDU-ČSL lže o tom, jak hlasoval. A tady ministr zdravotnictví lže o tom, kdo se čím nakazil a kdo je na jakých dýchacích přístrojích. A vy tady přijdete a jako etalony pravdomluvnosti (Předsedající: Váš čas, pane poslanče, vypršel.) mě chcete usvědčovat z toho, že já vám tady něco lžu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V tuto chvíli musím přerušit projednávání tohoto bodu, protože je 12 hodin 45 minut. Konstatuji, že s faktickou poznámkou je ještě přihlášena paní poslankyně Aulická Jírovcová a do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Jakub Michálek. Nicméně podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat bodu číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP