Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

39.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

S přednostním právem se hlásí pan předseda Jakub Michálek, takže mu dám slovo, ještě než dám slovo panu předsedovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Chtěl jsem využít svého přednostního práva, abych otevřel jednu otázku, kterou považuji za mimořádně důležitou pro nás všechny. Je to aktuální téma a je to skandál se zneužitím peněz ve zdravotnictví na volební kampaň.

Myslím si, že je velmi dobře, že stát chce dělat prevenci rakoviny, to je naprosto namístě, ale je nezbytné, aby dobré myšlenky nebyly zneužívány. V tomto případě se Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle informací z médií a podle toho, jak jsem se o tom bavil s panem ministrem, rozhodla, že v rámci kampaně za 15 milionů korun z peněz na zdravotnictví umístí politickou propagaci předsedy vlády Andreje Babiše na jednu ze dvou titulních stránek, na zadní stranu brožury k prevenci rakoviny. Sám poslanec ANO, který zastupuje ANO ve správní radě pojišťovny, pan Rostislav Vyzula, k tomu uvedl, že tento materiál by prevenci více uškodil než pomohl. Co se tedy stane? Správní rada to neschválila. A co se tedy stane, když se to lidem rozešle, těm dvěma milionům domácností? Vypadne na ně brožura, která bude vypadat buď takto, prevence rakoviny, anebo takto, propagace předsedy vlády Andreje Babiše. (Ukazuje.)

Tři týdny před volbami dostanou dva miliony domácností takovouto brožuru. A když si vezmeme, že 50 % lidí má v podstatě alergii na předsedu vlády Andreje Babiše, a teď na ně v 50 % případů vypadne tahleta budovatelská fotka, když se podíváme na to, že podle vědeckých výzkumů, když člověk vidí politika, kterého nemá rád, tak se mu vyplavují stresové hormony, a když se podíváme na to, že stresové hormony jsou jednou... respektive vysoká úroveň stresu je jednou z příčin rakoviny, to, že člověk se rozhořčí, když si ještě uvědomí, že tyto záležitosti jsou placeny z peněz, které mají jít na zdravotnictví, tak rozesílání - a zde musím souhlasit s panem Vyzulou - skutečně rozesílání takovéto brožury může akorát zhoršit stres u lidí, může je to naštvat před volbami. Myslím si, že je naprosto absurdní tvrdit, že premiér není politickou figurou.

A toto je další projev agrofertizace České republiky, že se někdo neštítí zneužít prevenci rakoviny k politické kampani. Chci vás vyzvat: Pokud vám záleží na zdraví občanů, prosím, nezneužívejte prostředky, které jsou v českém zdravotnictví na prevenci rakoviny, na vlastní politickou agitaci. A chci vyzvat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který tu sedí s námi, aby vystoupil a slíbil všem občanům České republiky a této slavné Sněmovně, že se zasadí o to, aby brožura byla odpolitizována, aby se zjistilo, kdo proti vůli správní rady nechal rozeslat tuto brožuru, aby byla vyvozena odpovědnost, a aby nám všem tady slíbil, že ani jedna koruna z peněz českého zdravotnictví, z veřejných peněz, nebude zneužívána tři týdny a po dobu volební kampaně na volební propagaci kterékoliv strany.

Děkuji za pozornost a děkuji za odvahu, se kterou se k tomu postavíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ve 12.30 měli naši kolegové z naší koalice k tomuto tématu tiskovou informaci. Podle našich informací to ostře odsoudili. Podle našich informací ve 13 zasedá zdravotní výbor, myslím, že by se tomu měl věnovat a zcela jasně se k tomu vyjádřit.

Já bych chtěl z tohoto místa pozdravit Úřad pro dohled nad financováním politických stran. My vykazujeme každou facebookovou reklamu za 110 korun. My máme 8 000 plachet našich dobrovolníků na plotech, v ulicích všech českých měst, obcí a vesnic a vykazujeme 8 000 finančních neplnění. A tady je jasných 15 milionů, které patří na volební účet hnutí ANO! Takže doufám, že ten úřad si toho všimne a připočítá to, když už někdo zneužívá tak těžkou nemoc ke své politické propagaci. Ale na druhé straně je to přesně v duchu volebního hesla hnutí ANO - budu si brát cizí peníze až do roztrhání těla. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, děkuji za slovo. V souladu s rozhodnutím Sněmovny teď přejdu k volebnímu bodu, pro který jsme se rozhodli na tento čas, jménem volební komise. Je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, obsazení jednoho místa, které je k dnešnímu dni neobsazeno.

Je to tak, že 20. srpna skončilo funkční období panu Janu Vedralovi, a to v souladu se zákonem, že dosáhl věku 65 let a tím i skončil ve funkci člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

V souladu se zmíněným zákonem č. 166/1993 prezident NKÚ pan Miloslav Kala poslal Sněmovně novou nominaci, nový návrh, a tou nominací je náš kolega poslanec, pan Roman Sklenák. Tato nominace byla do Sněmovny zaslána 24. srpna. Standardní nominační dopis i životopis kandidáta komise předložila předsedům klubů i členům komise. Volební komise ho projednala 25. srpna formou per rollam a přijala usnesení číslo 203, kde tuto nominaci shledává v pořádku z věcného hlediska, a přijala ji.

Připomenu ustálenou zvyklost, že v tomto případě, protože to je jeden návrh jednoho jména, který Sněmovna de facto buď potvrdí, nebo nepotvrdí, komise navrhuje formu tajnou, a to jednokolovou, kdy se při jednom hlasování hned rozhodne nebo ne, nepostupuje se tedy do žádného druhého kola.

V souladu se zákonem se nově zvolený člen, pokud bude zvolen Sněmovnou, ujímá své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. A nyní, pane předsedající, nejdřív prosím, abyste otevřel rozpravu, a po rozpravě prosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli Sněmovna souhlasí s provedením tajné jednokolové volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Budu pokračovat s přednostním právem v tom, v čem jsem začal, že pan ministr tady sedí, něco si píše do mobilu, ale teď jsme tady popsali, jakým způsobem se zneužívají peníze ve zdravotnictví, které mají jít na léčbu, a vy byste zde měl vystoupit a skutečně nás ujistit o tom, že ani jedna koruna z těch peněz ze zdravotnictví nebude zneužívána na volební politickou agitaci.

Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, abychom postupovali jako v tom jednom vtipu, kdy se v Sovětském svazu na Sibiři zastaví vlak, a političtí funkcionáři debatují o tom, co budou dělat dál, a nakonec zvítězí názor, že se zatáhnou záclonky a bude se předstírat, že všechno funguje dál a vlak pokračuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan ministr se hlásí do rozpravy, respektive pan ministr se hlásí s přednostním právem, aby to bylo v souladu s jednacím řádem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, už aby ty volby byly za námi. Já musím tedy říct, že nechápu vůbec tu rétoriku. Ta brožura - já myslím, že jste ji ani neviděl, pane předsedo, nebo četl jste ji? Viděl jste ji kompletně? (Poslanec Michálek ukazuje směrem k řečništi.) No, máte jednu fotku, ano, máte jednu fotku, ale tam je asi 52 stránek a jsou tam primárně odborníci z českého zdravotnictví v různých indikacích onkologických onemocnění, 52 stránek odborných informací.

Ta brožura byla připravována už někdy od podzimu minulého roku, to jsem ani ještě nebyl tehdy ministrem, když se dávala dohromady, komunikovalo se to se zdravotními pojišťovnami, už před několika měsíci jsme podepsali se zdravotními pojišťovnami memorandum jako Ministerstvo zdravotnictví o tom, že chceme podporovat obecně prevenci v onkologii po covidu, kdy víme, že se nám výrazně snížila complaints se screeningovými programy, se zvaním na screeningové programy, skutečně se ty počty lidí, kteří chodí na screening, propadly asi o 10 až 15 %, a všichni vnímáme to, že skutečně, zejména onkologie, byla zasažena tím covidovým obdobím, a chtěli jsme - a věřte tomu, nebo ne - podpořit onkologickou prevenci. A není to věc, která by se vytvořila před čtrnácti dny, pracuje se na tom řadu měsíců. A já si myslím, že primárně ta brožura skutečně - a když se podíváte na její obsah - je odborná. A to, že ji zaštítí ministr zdravotnictví, který v průběhu celého času, a to nikomu nevadí, podepisuje dopisy pojištěncům, kteří jsou zváni na screeningové programy, to je prostě standard, ať je to jakýkoli jiný ministr, tak nevím, co je na tom špatně. Ano, je tam pan předseda vlády na poslední straně té brožury, je tam jakožto autor, kdy skutečně byl iniciátorem vzniku té brožury (Smích a potlesk některých poslanců.), je tam Úřad vlády jako instituce, která se na tom podílela, to je všechno. A znovu říkám, je to věc, která se připravovala rok. Připravovala se rok ta brožura a není to žádná předvolební brožura, jak o tom hovoříte. (Ruch v sále.) To, o čem hovoříte, je prostě nesmysl. Mohu promluvit samozřejmě se zdravotními pojišťovnami, kdy se ta brožura má vydat, kdy se má pustit. Ale myslím si, že principiálně rozporovat ten obsah, který má 52 stran a jsou tam odborníci, jsou tam odborné informace, je tam výzva k prevenci onkologických onemocnění, je prostě čistá politika.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli prosím o to, aby došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů, jak budeme postupovat, jinak ve 13 hodin musím přerušit jednání Poslanecké sněmovny, protože máme naplánovaná jednání výboru a protože ve 14.30 máme zařazený pevný bod. Takže prosím o dohodu předsedů poslaneckých klubů, jinak musím postupovat v souladu s našimi zvyklostmi.

Na řadě je pan předseda Michálek a s přednostním právem se hlásí také pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Opravdu jenom velmi stručně. Pane ministře, tady přece nikdo nerozporuje obsah té brožury. Jediné, co rozporujeme, je, že je zneužita k politické propagaci a tři týdny před volbami. To je to, co vám vytýkáme. A jestli jste tohle připravovali rok dopředu a jestli to bylo na oficiální objednávku pana premiéra, tak tím hůř. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemám šanci se s ostatními předsedy domluvit. Navrhuji, abychom si tuto debatu, která je bezesporu zajímavá, budu to pak ještě glosovat, nechali na 14.30. Doporučuji dokončit volbu. Myslím si, že když máme na tu volbu jenom 15 minut, že nám to stačí, a ve 14.30 my, co máme přednostní právo, můžeme pokračovat v té debatě. Já ten zájem bezesporu mám. Musím říct, že pan ministr Vojtěch, to si neodpustím, se fakt poučil, už není slušnej. (V sále je obrovský hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí, rozpravu končím.

Pane předsedo volební komise, můžeme dokončit tento bod, respektive hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Domluvme se, že tedy v souladu, jak teď říkali kolegové, ukončíme rozpravu, která byla k tomuto volebnímu bodu. Před provedením volby ale prosím, pane předsedající, rozhodnout hlasováním o návrhu na tajnou volbu. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Jsme připraveni na hlasování.

 

Hlasujeme o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 153 poslanců, pro 91, proti 11. Návrh jsme přijali.

 

Tajnou volbu provedeme. Pane předsedo, prosím ještě o informaci.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jako obvykle oznámím čas provádění volby. Dávám na ni 10 minut, takže volební místnost bude otevřena do 13.10. A pak bych o půl třetí před zahájením odpoledního programu rychle přečetl výsledek volby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě vystoupí pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vás chtěl pozvat na fotografickou výstavu SOS Terezín, zachraňme Terezín, která se koná v mých prostorách. Je to tam po celý den. Bude to až do skončení jednacího dne. V tuto chvíli je tam přítomen i pan starosta Terezína. Kdo by měl zájem podívat se, v jakém stavu jsou budovy terezínské pevnosti, tak vás tam zvu, přijďte se podívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom připomínám, že bude probíhat jednání organizačního výboru. Myslím, že bychom ho mohli zahájit ve 13 hodin 6 minut.

A přerušuji jednání na provedení tajné volby.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 14.30, zahájím odpolední program schůze Poslanecké sněmovny. Než otevřu nový bod, zájem o vystoupení s přednostním právem projevil pan premiér Andrej Babiš. Pane premiére, udělím vám slovo a následně přistoupíme k bodům dle pořadu schůze, vyhlásíme výsledek volby do Nejvyššího kontrolního úřadu a následně máme bod 13, vliv na životní prostředí. Slovo má pan premiér Andrej Babiš, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den, dámy a pánové. Doslechl jsem se, že opozice má velký problém s prospektem na prevenci rakoviny a že údajně bych měl zneužívat veřejné peníze, což je samozřejmě lež. Kyperská firma Seznam Zprávy s tím hned přišla. Pokud někdo, hlavně samozřejmě Piráti, s tím mají problém... pan Michálek tady ještě není. Pokud někdo něco zneužívá, tak jsou to samozřejmě Piráti. Tady máme tu fotku stavebnice, kde se dolepil pan pirát, a potom tady máme prospekt. Ono to vypadá, že Františkovy Lázně patří jenom Pirátům, ale to je jedno.

A já jsem strašně rád, že máte s tím problém, protože já budu mluvit o nejdůležitějším projektu, který za doby, co jsem předseda vlády, jsem vymyslel, a je to prevence rakoviny. 16. dubna 2020 měl v Senátu pan Žaloudík, kterého strašně uznávám, a za první koaliční vlády jsem říkal Sobotkovi: Udělejte ho ministrem zdravotnictví, však je skvělý, 16. dubna 2020 říkal pan Žaloudík v Senátu, že ano, covid je tady, ale u nás zemře každých 20 minut někdo na rakovinu A proti tomu není vakcína. rakovina bude nejenom pro Evropu, ale pro nás všechny v roce 2035 největší příčinou úmrtí našeho obyvatelstva. Dnes jsou to kardiovaskulární choroby, bohužel. 48 000 lidí zemře na kardiovaskulární choroby ročně a 27 000 na rakovinu. V roce 2035 podle prognóz to bude naopak.

A potom, jak jsem slyšel ten projev, tak jsem se o to začal zajímat. Dokonce jsem měl střet zájmů, představte si. My důchodci víme, co je to PSA. Pokud máte PSA 10,5, tak měsíc nespíte a bojíte se, že máte rakovinu prostaty. To je mimochodem nejběžnější rakovina u mužů a dá se léčit. A potom zjistíte, co je to CT, co je to biopsie, a zjistíte, že naše nejlepší onkologická nemocnice je Žluťák v Brně. Nejlepší nemocnice, nejlepší ředitel. Jediná onkologická nemocnice v České republice, kde se inspiroval Boston.

A potom jsem se o tom bavil s docentem Hajdúchem, a on říkal: No jasně, udělejme to, co udělal Joe Biden v roce 2016, moonshot. Jeho syn bohužel zemřel na rakovinu mozku. A začal jsem se o to zajímat. Zorganizoval jsem skupinu našich nejlepších onkologů. Nejlepších onkologů, většina z nich je v tom prospektu. To je ten prospekt a je to součástí toho národního boje proti rakovině. Myslím, že je důležité, aby naši lidi měli nejlepší léčbu, aby měli nejlepší prevenci, i na rakovinu slinivky, kdy například moje nadace nakoupila přístroj za tři miliony do onkologické nemocnice a zjistilo se, že ne všichni, co tam chodí, byli správně léčeni.

Rakovinou se zabývám a představte si, že tuto brožuru jsem vymyslel já. Skandál! Já jsem ji vymyslel a strávil jsem na tom hodiny jednání. A je to skvělá brožura. Ano, tady je Adam Vojtěch, náš ministr zdravotnictví. Nikam nekandiduje. A potom tady máte všechny naše nejlepší onkology a jednotlivé rakoviny, obsah, máte statistiku, který nádor vás nejvíce ohrožuje. Je to rozdělené, ženy 20 až 29 let a tak dále. Unikátní fantastická brožura, která tady ještě nikdy nebyla. Nikdy.

Ale já jsem přesně věděl, co nastane. Nastává to, co říkáte. Vy jste nikdy nic nevymysleli a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň. No, žádná kampaň to není. Já jsem - tedy zatím - předseda vlády a dovolil jsem si, protože jsem věděl, na poslední stranu napsat text, který vám teď přečtu:

"Vážení spoluobčané, v České republice zemře každých 20 minut jeden člověk na rakovinu. Každý den 200 lidí rakovinu dostane. Dvě třetiny lidí se nám pořadí zachránit, ale třetinu ne. Víc než 500 000 našich spoluobčanů žije s rakovinou nebo s ní bylo v minulosti léčeno. Přestože zátěž české populace zhoubnými nádory je vysoká a počet nádorových onemocnění u nás dlouhodobě narůstá, stále více pacientů se daří z rakoviny vyléčit. Mimochodem, u prsu a prostaty je to 100 %, když se to zjistí včas. V tom patříme mezi nejlepší ze zemí střední a východní Evropy.

Je to určitě dáno i tím, že Česká republika má skvělé lékaře, neustále investujeme do moderních přístrojů na diagnostiku a léčbu rakoviny. V dostupnosti plně hrazených moderních protinádorových léčiv patříme k těm nejlepším v Evropě. To je potřeba udržet. Máme dobře organizovaný screening na vyhledávání nádoru děložního hrdla, tlustého střeva a prsu. Děti mají možnost být očkované proti virům, způsobujícím rakovinu děložního hrdla a některé další rakoviny, například v oblasti hlavy a krku.

Výsledky těchto preventivních programů se již dostavují. Podařilo se snížit počet nových případů rakoviny děložního hrdla a tlustého střeva. Byli jsme kdysi nejhorší. Dneska jsme dvacátí v Evropě, nejhorší je Maďarsko a Slovensko. A mimochodem, všichni, kteří jsou nad padesát, máte jít na kolonoskopii. Předtím to bylo nad šedesát. A proto jsme zase lepší.

Další dobrou zprávou je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Co říká docent Hajdúch? No, přijel jsem vlakem a na stanovišti taxíku chlapi říkají: Jo, rakovina plic, tak to se nedá léčit. Dá se, dá se. I prezident Václav Havel měl a vyléčili ho. A co ten prospekt vlastně říká? Prospekt říká, aby lidi to věděli, vždyť oni nevědí. Takže dobrá zpráva je, že ubylo rakoviny plic u mužů, rakoviny, na kterou se u nás nejvíc umírá - 7 000 lidí na rakovinu plic, bohužel. Říkám to všem kuřákům. Pamatujete, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že nádorových onemocnění v následujících letech bude dále přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí se životním stylem, ale i důsledkem stárnutí populace.

A teď je ta věta: Do roku 2035 tak bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel Evropské unie. Léčba bude sice účinnější, ale bude také složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší české ekonomiky po covidu, a část peněz z něj, ale i dalších programů nasměřujeme právě do boje s rakovinou, která je tak při vysokém výskytu i významným sociálně-ekonomickým problémem. Na vypracování těchto plánů a doporučení se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. Naší společnou strategií je zachránit další tisíce životů ročně a dostat Českou republiku ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. Je pro mě čest spolupracovat se špičkovými experty, které jsme vám mohli představit, a děkuji všem, kdo nám pomáhají. A vážím si toho, že jste věnovali pozornost tomuto skutečně životně důležitému projektu.

Tak já se ptám, to je nějaká kampaň? Nebo vy vlastně říkáte, že předseda vlády nemá dělat nic? Jsem předseda Rady pro zdravotní rizika, já se zdravotnictvím zabývám. A co je zajímavé, že my jsme tenhle prospekt distribuovali už 29. června 2021. Tady je titulek z nějakého média, ani nevím, jakého: Stát chce účinněji bojovat proti rakovině, pomoci má osvěta, prevence i nová odborná pracoviště. A ta tisková konference, která byla v Královských Vinohradech v nemocnici, na stejdži byla tahle fotka. (Ukazuje prospekt.) Dali jsme to novinářům a nikdo nic neřekl. Takže teď opozice zase přichází a tak, jak tady dělali skandál s mojí knížkou, kterou samozřejmě máme zahrnutou v nákladech, Piráti zneužívají své pozice, a vy mě obviňujete? Z jakého titulu? Já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval, má to skvělý design, a vy vlastně říkáte, teď to lidem nedáme. Tak fajn. Tak si to odhlasujte a řekněte, že to nechcete vůbec nebo že se to pošle po volbách. Je to na vás. Nic jste nevymysleli a jenom bouráte. Vždycky, vždycky.

Mimochodem, objednávka z Úřadu vlády: je to za 201 700 korun bez DPH. Úřad vlády, tam jsem já. Objednávka brožury o prevenci rakoviny Jde o váš život. Strategie konceptu brožury. Návrh rozcestníku podle cílových skupin. Návrh headline. Grafický návrh obálky. Grafický návrh layoutů brožury. Rešerše textové části. Sazbu stran a sazbu brožury. Projekt management. Autorizace a valorizace textů lékařů. Jazykovou korekturu. Tisková data. Na tomhle jsme strávili x večerů na úřadě vlády. Za 201 000 korun! Takže ještě jednou. Já jsem to vymyslel. To není brožura, kde já jsem se šel vyfotit. Já jsem to vymyslel, já jsem to zorganizoval. (Smích z lavic Pirátů.) My jsme to odpracovali. Můžete se smát, jak chcete, a to je tak. A teď vy přicházíte, že je to nějaká kampaň. Já nevím, kde je ta kampaň, v čem? Podle vás by asi premiér neměl dělat nic.

A o té rakovině. Já jsem o tomhle mluvil už při představování Národního plánu obnovy s Ursulou von der Leyen. A můžeme si tady vykládat, jak vyjednávali naši předchůdci o penězích na období 2014, 2020. Kolik je tam pro zdravotnictví? 8 miliard, směšných 8 miliard. MPSV vyjednalo 73 miliard. A o národním boji, v našem národním boji proti rakovině, který zahrnuje vědu a výzkum za miliardy, ano, který zahrnuje český onkologický institut! Pro Prahu, pro Pražáky, kteří mě nesnáší! (Zvýšeným hlasem.) A kteří chodí na Žluťák a čekají půl roku, aby dostali tu prevenci! Také to se nelíbí. Kolik je takových institutů? V Texasu je nejlepší, v Norsku. V Evropě jich je jenom šest, protože léčení rakoviny, to není jenom proton a ozařování a nazdar. Dneska je to někde jinde. Dneska jsou to klientské studie, je to léčení na míru. Takže i ten projekt, aby i Pražáci, a Český onkologický institut má sloužit pro všechny, pro celou Českou republiku, pro všechny občany. Protože znovu opakuji, že na rakovinu není očkování a je to důležité. A proto jsem tomu věnoval tolik času, a když jsem to ukazoval Ursule von der Leyen, tak byla nadšená. A víte, kolik já jsem vyjednal pro české zdravotnictví? 50 miliard jsme vyjednali. 50 miliard! V rámci REACTu 20 miliard. Všichni dostali, i krajské nemocnice všechny. A samozřejmě pro projekt boje proti rakovině.

Takže to není, že Babiš si dělá nějakou kampaň. Ne, já jsem to vymyslel, je to můj projekt, já jsem to prosadil, věnoval jsem tomu moc času a dal jsem se na poslední stranu. Já se divím, že ti novináři v červnu to listovali, listovali, až to nedolistovali. Už mohli tehdy křičet. To se připravovalo strašně dlouho.

A mimochodem, ty různé názory, že ten pražský Žluťák, že bude problém. Ano, to je problém v různých zemích, že ti čistí onkologové proti specialistům se neumí domluvit, proto to ani nedopadlo v Rakousku, proto tam nemají takové centrum. Já si myslím, že čeští občané by si zasloužili nejlepší péči. Máme nejlepší lékaře a potřebujeme k tomu nejlepší centra. A toto určitě ten projekt, pokud bude dokončen... ale vypadá to, že opozici to vadí. Opozici vadí, že se staráme o zdraví našich občanů. A kdyby samozřejmě nepřišel covid, tak jsme mohli být už úplně někde jinde.

Takže považuji to za nehorázné, že někdo říká, že něco zneužívám. Nezneužívám nic. Všichni vědí, že dělám zdarma, posílám to samoživitelkám. Dlouhá léta si platím ze svého, takže vy mě nemůžete nikdy nachytat na něčem. Já se neživím politikou. Vy tam potřebujete být, abyste měli vaše příjmy. Já určitě ne.

Takže pokud, občané, nedostanete tento prospekt (ukazuje), kde si můžete všechno přečíst, všechny druhy rakovin, podle věku, podle pohlaví, tak samozřejmě můžete poděkovat tady opozici. A já, pokud vy to chcete zastavit, rozrušit, tak to tady řekněte na mikrofon a já s tím nemám problémy. Já řeknu tedy Vojtěchovi, že je to nějaký problém. Přitom je to samozřejmě nesmysl. Slouží to lidem a já jsem rád, že mám možnost o tom tady mluvit, a budu o tom mluvit všude a stále. A budu to ukazovat, že lidi, tohle si přečtěte, tohle je důležité. Protože když půjdete včas, kdyby - se to jmenuje - znamená pozdě, nepodceňujte prevenci. Rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni zemře. To je ten prospekt.

A mimochodem, kromě pražského Žluťáku připravujeme skutečné centrum prevence na brněnském Žluťáku. Centrum prevence, že když přijde někdo, nějaká paní, do gynekologické ambulance na prevenci a vidí tam bohužel někoho, u kterého je vidět, že má rakovinu, tak se s ním ani nesetká, že ty prevence musí být organizované úplně jinak. A my jsme to prezentovali. Brněnský Žluťák má dostat na to 650 milionů a díky hejtmanovi Grolichovi, který prodal pozemek této onkologické nemocnici, se to bude realizovat.

Jsem rád, že se najdou i politici, kteří vnímají tu potřebu pro lidi a nedělají jenom politiku. Vy tady vystupujete teď proti lidem, proti prevenci. Vy vlastně říkáte. Nás nezajímá, že někdo onemocní na rakovinu, že tam není ta prevence. Stejně jste vystupovali s covidem. Takže nic nového a já strašně moc děkuji, že jsem tady mohl mluvit 21 minut. Jako čau lidi. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady dvě přednostní práva. Mám tady taky zároveň štos omluv, takže já je nejdřív přečtu, protože je vidět, že asi diskuse bude delší. Takže od 14.30 do 15.30 se omlouvá pan poslanec Ivan Bartoš z pracovních důvodů. Paní ministryně financí Alena Schillerová se omlouvá od devíti ráno do 17.30 z pracovních důvodů. Pan poslanec Špičák se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr vnitra Jan Hamáček se omlouvá dnes z odpoledního jednání z pracovních důvodů a zítra celý den také z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu od 16 hodin do konce jednacího dne a ze stejného důvodu se dále omlouvá z jednání zítra na celý den. Dále premiér Andrej Babiš se omlouvá dnes... ne, zrušení omluvenky, pardon, zrušení omluvenky dnes od 14.30 hodin. Ano, pan premiér je již zde. Pan poslanec Ondřej Polanský se omlouvá od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá dnes od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a poslední co tady mám, je pan poslanec Václav Votava, který se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Teď přednostní práva. Jako první je předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a připraví se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, já si myslím, že tady nikdo nikdy nezpochybňoval, že prevence rakoviny je zásadní věc pro českou společnost. O tom tady přece vůbec nebyla diskuse. Vy jste tady nebyl, já to chápu, ale byl tady váš ministr zdravotnictví, takže vám určitě mohl předat informace, o čem jsme tady diskutovali. Myslím si, že je skvělé, že se zajímáte o rakovinu. Kéž byste se stejným způsobem zajímal i o covid. Mohli jsme z toho vyjít mnohem lépe za poslední dva roky.

To, že jste zajistil vydání brožury, je jistě skvělý počin, že po čtyřech letech tři týdny před volbami vychází vaše brožura o rakovině. Ale vždyť my máme v České republice spoustu odborníků, kteří by i bez vás zvládli vydat brožuru k prevenci rakoviny. To jste nemusel přijít vy jako premiér a zajistit brožuru. To mi neříkejte, že v českém zdravotnictví to nefunguje tak, že by takovéto věci Ministerstvo zdravotnictví neřešilo. Vždyť kolik je tam lidí, kolik je lidí ve zdravotních pojišťovnách a tak dále.

Vy přece jste nastavil systém tak, aby nebyl závislý jenom na vás, na vaší invenci, na tom, než vy přijdete s brožurou, ale aby všichni ministři sami proaktivně v těch věcech vystupovali, tak by měl fungovat funkční stát. To vaše vystoupení, se domnívám, že se tak snaží lidi rozeštvat, lidi poštvat proti sobě. Piráti si tady dělají kampaň. Ne, skutečně jsme velmi neradi, že tady k tomuto musíme vystupovat.

Ale to jádro toho, k čemu vystupujeme, je, že vy jste si musel tři týdny před volbami natisknout vlastní fotku na brožuru, kterou rozesíláte za peníze z českého zdravotnictví do dvou milionů domácností. A to zkrátka není fér, to není férová soutěž. A je naprosto správně a naprosto morální, že se proti tomu lidé ozvali, že to kritizují média. Myslíte snad, že by nebylo možné vydat snad tu brožuru bez politické propagace? Že by to nebylo přesvědčivé pro občany, když 50 % českých občanů to namíchne, když tam uvidí vaši fotku, a naopak se jim ještě zvýší úroveň stresu?

Pokud tuto věc děláte tři týdny před volbami, tak skutečně musíte počítat s tím, že to bude považováno za politickou propagaci. A to, že tady říkáte, že jste vymyslel to, že se má udělat brožura: to, že jste vymyslel brožuru, je skvělé, ale to, že si někdo vymyslí kampaň za peníze Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády, přece neznamená, že má morální právo se tímto způsobem před volbami propagovat za peníze českého zdravotnictví. To vůbec není žádný argument.

A když říkáte, že my jsme nic neudělali - my taky máme svoji brožuru. Jmenuje se Česko inspirativní. Tam máte spoustu věcí, které jsme udělali, které jsme odpracovali po celé republice, v regionech, naši radní a tak dále. Ale je to za naše, za peníze, které má strana. A máme to v nákladech, když vydáme takovouhle propagaci. A pokud se u nás stane, že některý radní využívá ty propagační materiály k tomu, aby se tam zviditelňoval před volbami, tak to odsoudíme, s tím člověkem si to vyříkáme a snažíme se s tím něco dělat, ale ne, že to vydáváme ještě za svoji přednost a snažíme se to omlouvat.

Takže vy jste říkal, že nejste závislý na státu jako ti, kteří tady sedí v Poslanecké sněmovně. Všichni poslanci, kteří tady sedí, dostávají plat podle zákona, ale ten je dramaticky, dramaticky, ten je naprosto miniaturní v porovnání s tím, když se srovná částka 20 miliard, kterou vy jste dostal za všechny veřejné zakázky od státu, za všechny dotace od doby, kdy jste se stal premiérem této země.

Takže se tady bavíme o platu poslance versus 20 miliard. Nekonečně větší částka, kterou vy jste získal tím, že permanentně zneužíváte svoje postavení od A do Z ve všech oborech. A teď jste to akorát potvrdil tím, že tady ještě hájíte svoji volební propagaci za peníze z českého zdravotnictví. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu ještě jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Radek Koten z odpolední části dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. S přednostním právem vystoupí pan poslanec Marian Jurečka, zatím poslední přihláška. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom stručně několik poznámek. Já si myslím, pane premiére, že nikdo tady vůbec nezpochybňuje velká rizika ohrožení naší společnosti z hlediska nádorových onemocnění a obtížnou situaci onkologických pacientů. Každého z nás se to může týkat, i když si třeba dneska připadáme zdraví. Každý z nás jsme to, myslím, prožili v našich rodinách.

Ale přiznám se vám, nevím, jak to působilo na lidi tady, kteří sledují dění ve Sněmovně. Politik, který chodí a říká: Já, já, já, to není normální politik. Když jsem četl spoustu knih a třeba rozhovory, které zaznamenávaly politické působení Tomáše Garrigua Masaryka, nebyl to politik, který by chodil a říkal: Já, já, já jsem založil tady československý stát. Byl to politik, který sloužil a mluvil o těch, pro které to dělá. Nemluvil o sobě.

Neslyšel jsem Angelu Merkelovou, která by říkala: Já, já, já. (Poslanec za ANO: Ich, Ich, Ich.) Ich, Ich, Ich, ano, správně. Slyšel jsem političku, která vždycky říkala: Dělám to nejlepší, co mohu, pro své občany, pro Německo, pro Evropu. Vy tady přijdete a říkáte: Já jsem všechno vymyslel. Mluvíte tady o tom, že tady někomu jde o nějaké benefity z platu. To mluvíte i o svých poslancích, že tady jsou jenom ze zištných důvodů? I je stavíte do této role?

Poukazujete na opozici, že nic neudělala? Safra, pane premiére, tady sedí pan docent Svoboda, pan profesor Válek, lidi, kteří to dělají v praxi, tu záchranu životů, kteří o tom roky píší, edukují ty lidi. Jak si vy můžete dovolit tady říkat, ukazovat na opozici doprava a říkat, že: Nic jste neudělali? Jako proberte se. Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby vyšla osvětová brožura, ale proč tam je na konci článek a fotka premiéra? Proč tam není silný příběh někoho, kdo prožil onkologické onemocnění, kdo může dát osobní svědectví, motivaci, podporu? To bych pochopil. Ale nevysvětlíte nikomu tři týdny před volbami, když ta brožura má vyjít, že tam je váš článek, že si z toho děláte, na tématu rakoviny, onkologických pacientů, brutálně neférové a v medicíně důležité neetické, neetické volební téma.

Já vás, pane premiére, žádám, a žádám i pana ředitele veřejné zdravotní pojišťovny, ať ta brožura nevychází. Jinak je to podle mě, myslím, jasný, pádný podnět pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, aby se tím zabýval. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď ještě s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Musím se zastat svých kolegů gastroenterologů, onkologů, gynekologů a všech těch, kteří dělají v komplexních onkologických centrech kvalitní, kvalitní screening a vynikající péči o onkologické pacienty. Screening v České republice je jeden z nejlepších. Mamografický screening, to je výkladní skříň České republiky. To, co provedla gastroenterologická společnost, gastrointestinální onkologie a další kolegové v rámci screeningu kolorektálního karcinomu, je obrovský kus práce. A toto se děje v síti komplexních onkologických center.

Je škoda, že tu není, prostřednictvím pana předsedajícího, poslanec Vyzula, protože profesor Vyzula stál u zrodu těch komplexních onkologických center. A já jsem hrdý na to, že jemu, profesoru Vorlíčkovi a dalším kolegům jsem s tím pomáhal za radiologickou společnost jako tehdejší vědecký sekretář. Komplexní onkologická centra v České republice jsou nastavena velmi dobře a to, čím by se mělo Ministerstvo zdravotnictví trápit a čím by se vláda měla trápit, je dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji. To je skutečný problém, aby tam bylo kvalitní komplexní onkologické centrum. To, čím by se měla trápit, aby ta centra v každém kraji byla standardně kvalitně vybavena nejenom technikou, ale aby byla vybavena i materiálně tak, aby ta péče byla srovnatelná.

Rozhodně nebudu nikdy chtít ne jako poslanec, ale jako lékař, aby pacienti z celé republiky museli jezdit za kvalitní péčí do Prahy nebo do Brna, kvůli screeningu, kvůli prevenci aby museli jezdit do dvou měst v České republice. Chápu, že ti, co nejsou z Brna, netuší, že Masarykův onkologický ústav není solitér, ale že je součástí komplexního onkologického centra Brno, které se skládá ze tří zdravotnických zařízení: Masarykova onkologického ústavu, který poskytuje část péče, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Tato tři zdravotnická zařízení velmi dobře a úzce spolupracují a je dobře, že se tuto spolupráci podařilo nastavit, je dobře, že pacienti dostávají tu nejlepší péči v tom zařízení, které se jim věnuje. Žádné z těch zařízení by nebylo samostatně schopno tu onkologickou péči v celém rozsahu poskytovat, a to se týká i Masarykova onkologického ústavu.

Byl bych velmi rád, kdyby se vláda a Ministerstvo zdravotnictví opravdu věnovalo prevenci, ale pokud se podíváte na informaci z tisku - a to není informace, která by byla z bulvárního tisku, ale z Mladé fronty Dnes - tak v Liberci otevřeli nedávno ambulanci komplexní onkologické péče, kde dělají komplexní onkologické prohlídky. A to je dobře, že se otvírají další ambulance komplexní onkologické péče. To je velmi dobře. To, co mě trápí, je to, že si pacienti za tuto komplexní prohlídku musí zaplatit 3 000 korun. Stejné komplexní prohlídky dělají na Masarykově onkologickém ústavu - ano, za úplatu, pacienti si za ně musí zaplatit. Toto je to, co by mělo trápit ministra zdravotnictví, toto je to, co by mělo trápit premiéra, a ne, jestli se budou usmívat nebo mračit na nějakých brožurkách. Brožurky vždycky psaly v této zemi odborné společnosti, pokud se týkaly medicíny. A já doufám, že se na tom v budoucnu nic nezmění. (Hlasitý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady ještě jednu žádost o přednostní právo, a je to místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Je to spíše faktická poznámka, ale nejsme v rozpravě. Tady zaznělo jedno tvrzení, a sice že na rakovinu neexistuje vakcína. Tak rakovina neboli zhoubné bujení je soubor mnoha různých onemocnění, která mají různé příčiny, nicméně existuje lidský papilomavirus, na který... (Premiér mimo mikrofon poznamenává, že to říkal.) Tak to se omlouvám, jestli to zaznělo. Nicméně zaznělo tady, že očkování neexistuje, v jednom případě očkování existuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Už nemám žádné... Ještě předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Abychom tu diskusi nějak uzavřeli, myslím, že solidní by bylo, aby tady vystoupil pan premiér, řekl, že tedy tu brožuru, kde došlo k chybě, kde byla uvedena jeho fotografie, že bude stažena. Pokud volal řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny a do tuhletu... Pardon, asi tam byl výpadek mikrofonu. Pokud je to tak, že tam byl nějaký nátlak na ředitele VZP, aby to vydal, ačkoliv to neodsouhlasila správní rada, ze strany premiéra, anebo nevím, jakým způsobem pan ředitel o tom rozhodl nebo kdo o tom rozhodl ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, myslím, že bychom se to měli jako poslanci dozvědět, protože správní rada, kde se to probíralo, to neodsouhlasila.

A pokud došlo k vydání tohoto propagačního volebního materiálu, tak byste to měl uhradit ze svého a zajistit vydání brožury, která bude tak, jako byly všechny ostatní brožury, apolitická, to znamená, aby ji vydávaly odborné společnosti. Není opravdu žádný důvod, proč tři měsíce za peníze českého zdravotnictví rozesílat vaše fotografie do všech českých domácností, které jsou u VZP. Takže tedy bych poprosil, aby padlo jasné vyjádření, jak dojde k nápravě tohoto nežádoucího stavu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O slovo požádal pan premiér, takže vystoupí pan premiér Andrej Babiš, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych rád reagoval na pana Válka, který o tom neví vůbec nic. (Smích, hluk a bouchání do lavic zprava.) Vy jste politik. Vy jste, vy jste, kdo je váš šéf? (Hovoří stále otočen vpravo k poslanci Válkovi.) Kdo je váš šéf? Ne pan Štěrba? Není to ředitel Bohunic? Vy jste jeho podřízený. Tak o čem mluvíte? To není odborník, podle vás? Není to odborník? Co tu vykládáte za nesmysly? Kdo tady říká o rušení nějakých center? Nikdo neříká, nikdo. A to není vaše specializace. Tak řekněte na mikrofon, jakou máte specializaci. Já to dobře vím, jakou máte.

A tady je 20 odborníků, kteří tady mají vyjádření. A toto je váš šéf. (Ukazuje foto v brožuře.) A vy říkáte, že to není odborník? To je váš ředitel. Tak o čem vykládáte? Toto jsou největší odborníci, kteří tady jsou. Ředitel onkologického ústavu Brno, pan Svoboda. Můžu vám tady přečíst. (Stále listuje v brožuře.) Pan Štěrba, specialista na dětskou onkologii. Zeptejte se ho. Před 10 lety jsem mu daroval navigační přístroj ze svých peněz, za 6 milionů. Na dětskou onkologii. Určitě si vzpomene. Byl jste tam někdy? Pan Arenberger, ano, bývalý ministr, představte si, má na starosti kůži. Pan Daneš. Pan profesor Cibula, renomovaný světový odborník. Takže vy říkáte, že to oni vydali ten prospekt. Oni, oni jsou součástí toho prospektu. Pan Zachoval, specialista na léčbu nádorů močového ústrojí. Paní Vašáková, nádory plic. Není odborník? Náměstkyně ministra zdravotnictví. Pan Zavoral - ano, tam leží pan prezident Zeman i pan Klaus, nejlepší nemocnice u nás. Nebo zpochybňujete Ústřední vojenskou nemocnici? Pan Suchánek - diagnostika, léčba nádorů střev. Pan Urban - nádory zažívacího ústrojí. Pan Urbánek - rakovina jater. Pan Astl - rakovina nádorů hlavy a krku. Pan Špička - rakovina, hematoonkologické onemocnění. Pan Kleibl - nádory, genetika. Pan Zikán - gynekologické nádory a dědičné dispozice. Paní Králíková - specialista na léčbu závislostí na tabáku, pan Mirovský, pan Matoulek a další.

Takže... Já nevím, jestli jste ten prospekt četl. A proč tady opakujete lži? Ano, my máme skvělá onkologická centra, všude máme. A Žluťák v Praze neznamená jejich destrukci a naopak. Pokud chcete o tom diskutovat, tak si veďte tu debatu s panem Cibulou nebo s Hajdúchem nebo se Svobodou. Já jsem byl jenom ten, který u toho byl a který to zkrátka zorganizoval. A to je všechno. Ano, škoda, že to někdo jiný nevymyslel. No, pan Jurečka má s tím problém, že jsem to udělal. Já chápu, protože samozřejmě z vás nevypadlo vůbec nic, takže je s tím velký problém. (Několik reakcí v pravé části sálu. Výkřik: Přestaňte lhát!)

Já s tím problém nemám. Já bych rád slyšel pana Michálka a pana Jurečku tady na mikrofon, aby řekli, že tenhle prospekt nemá nikdy být vydán. Já s tím nemám problém a zavolám ministra zdravotnictví, nechť ho nevydává, a jsme domluveni. (Reakce v pravé části sálu.) V pořádku, s tím problém nemám. Řekněte to tady na mikrofon, že nechcete, aby tento prospekt, tahle skvělá dokumentace (ukazuje brožuru), kde se lidi dozvědí, co mají dělat, se nedostala mezi občany. Řekněte to tady na mikrofon. A já s tím problém nemám. Hned po skončení vašeho vyjádření zavolám pana ministra Vojtěcha, on zavolá pojišťovně a řekne: Opozice si nepřeje, aby k lidem se dostala tahle brožura. A to je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Válek, potom ještě předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Mezitím přečtu dvě omluvy. Pan Petr Fiala se omlouvá mezi 15.30 a 19. hodinou do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá dnes od 16 do 17.50 z pracovních důvodů.

Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: No, člověk by měl odpovídat na dotazy. Já rád odpovím. Mám atestaci z radiologie I. a II. stupně a mám atestaci z intervenční radiologie a onkologie. Některé metody intervenční onkologie jsem tady zaváděl v České republice poté, co jsem se vrátil z poměrně dlouhé stáže z Japonska, kde jsem stážoval v National Cancer Center a Aichi Cancer Center. A tím pádem jsem členem výboru společnosti gastrointestinální onkologie. Samozřejmě, profesor Zaoral je špičkový odborník, zdravím, Mirku! (Mává do kamery.) Pan docent Urbánek je můj... pardon, profesor Urbánek dneska už, omlouvám se, je můj velký kamarád. Spolu jsme napsali několik publikací, protože jsem se podílel na tvorbě barcelonské klasifikace hepatocelulárního karcinomu, byť jsem radiolog. Možná by bylo dobré si o těch lidech něco zjistit, než je začnete kritizovat, kdokoli v této Sněmovně. Pak ta kritika je daleko ostřejší. Mimo jiné jsem také zakládal Evropskou společnost intervenční onkologie ECIO.

A pane premiére, dovolím si vás poslat na knížku, která nám teď bude vycházet. Je to největší učebnice gastroenterologie, její součástí je i onkologie, jejímž mám tu čest být spoluautorem. Autoři jsou profesor Zaoral, profesor Ryska a další odborníci včetně mě. Budu velmi rád, když se zúčastníte slavnostního křtění této knihy. Stejně tak váz zvu na další monografie, které by mi měly v letošním a v příštím roce vyjít a které se týkají samozřejmě diagnostiky a léčby onkologických nemocných.

Pokud nejsem v nemocnici, pokud nejsem v Poslanecké sněmovně, věřte mně nebo nevěřte, všechen volný čas včetně částí víkendů trávím v nemocnici a provádím intervenční výkony u našich onkologických pacientů - termoablace, mikrovlnné ablace, léčbu pomocí nanoknife a další postupy. Opravdu si myslím, že o onkologii toho vím hodně. První komplexní onkologické centrum, respektive první indikační komisi v České republice, omlouvám se, ne komplexní centrum, ale první indikační komisi, onkologickou indikační komisi jsme zakládali společně s profesorem Žaloudíkem, nyní senátorem za sociální demokracii, s profesorem Vyzulou - kdyby tady byl, tak to jistě potvrdí, bohužel tady není, nyní poslancem za hnutí ANO, a s dalšími kolegy. Dodneška spolu s profesorem Kalou, předsedou chirurgické společnosti, a doktorkou Ostřížkovou, onkoložkou, tuto onkologickou komisi vedu. Snažím se každé pondělí pro to vyčlenit čas, a když nemám, tak se připravuji přes neděli a posílám ta data.

Tolik o tom, co dělám, čím se v medicíně zabývám, a velmi vám děkuji, že jste mi umožnil to tady na mikrofon říct. Jsem za to velmi vděčný. Rád kdykoli pacientům, kteří mají onkologické onemocnění, pomohu.

Screening onkologických onemocnění je samozřejmě důležitá věc a já nezpochybňuji, ba naopak, budu velmi rád, když napříč politickým spektrem podpoříme další rozvoj komplexních onkologických center, ale tak, aby péče pro pacienty byla dostupná v celé České republice a aby za péčí nemuseli jezdit do nějakého centra, protože u screeningu toto není nutné. Screening není prevence, není transplantace. Dvě transplantační centra pro Českou republiku podle mého názoru stačí. Pracoviště, které provádí screening, a na vědecké radě vašeho ministra zdravotnictví, ještě než jste začal hrát tu hru s odvoláváním, tak toho, co byl původně ministrem, a teď už je zase, tak na vědecké radě pana ministra, ne, na radě poskytovatelů předseda rady poskytovatelů kolega Dvořák, což je gynekolog, velmi dobře předestřel tu představu, jak dál bude gynekologická společnost pokračovat ve screeningu karcinomu čípku.

To znamená, pokud se budeme bavit o medicínských věcech, o odborných, velmi rád se o tom budu bavit, ale myslím si, že to úplně nesouvisí s tou brožurkou. Vůbec nezpochybňuji odborný obsah té brožurky, jenom říkám, že podle mého názoru je vždycky lepší, než když píšou nějaké takovéhle doporučení jednotlivci, tak je lepší, aby za ním stály odborné společnosti a jejich výbory. Vždycky jsem to tak dělal, vždy to tak dělat budu a je to můj odborný medicínský postoj. Ten nemusíme mít všichni stejný, v tom se zřejmě náš postoj liší. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď tady mám tři přednostní práva, takže to zrekapituluji. Jako první vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek, potom se připraví předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a potom se připraví předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan premiér nás tady informoval o obsahu té brožury, z níž 99 % není vůbec zpochybňováno. Takže ještě jednou, tato diskuse není o obsahu té brožury, ale o jejím zneužití k masivní propagaci jednoho konkrétního kandidáta před volbami. Takže proč do toho taháte lidi, kteří s podstatou té věci nemají vůbec nic společného? Vždyť to je přece úplně zbabělé. Ti lidé se tady vůbec nemůžou bránit. Ti lidé přece nezodpovídají za to, že jste tam dal svoji fotku. Ti lidé o tom vůbec nerozhodovali. Těm šlo o dobrou věc.

Naopak jste nám neřekl to podstatné: kdo rozhodl o tom, že má být brožura v této podobě vydána, a zda to bylo na základě vašeho pokynu, či pokynu vašich lidí. Bylo by naprosto fér od vás, kdybyste sem před nás poslance přišel a vystoupil s tím, že jste se prostě chtěl zviditelnit na prevenci rakoviny, která vás zajímá, a bylo vám líto to platit z vlastních peněz. Takže ptal jste se, jestli chceme, aby ta brožura byla v této podobě rozesílána. Já vám říkám svůj názor. Nechci, aby se lidem (posílal) prospekt s nelegální propagací jednoho kandidáta do voleb tři týdny před volbami. Já chci, abyste vrátil do českého zdravotnictví ty peníze, za které jste si tu kampaň udělal, a poslal lidem bez zbytečného prodlení apolitickou brožuru. To je to, co myslím, že tady chce drtivá většina lidí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a připraví se Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, řekněte mi, že ta brožura nemohla vyjít bez vaší fotky. Řekněte mi, zda ta brožura mohla vyjít bez toho, že byste tam byl vyfocen a byl jste v ní vytištěn. Mohlo to vyjít bez vás. (Obrací se k premiérovi. Ten mimo mikrofon odpovídá: Proč bych to dělal, když jsem to vymyslel já a zorganizoval?)

Nikdo nerozporuje to, že prevence je potřeba. Nikdo nerozporuje to, že je důležité, aby lidi věděli, jak se mají chránit, co se týká jejich zdraví. Správní rada VZP toto odmítla projednat, správní rada to odmítla schválit a vůbec se tím zabývat. Jestli mám správné informace, je to dokonce i tak, že se vyjádřila, že rozesílání této brožury před volbami považuje za neetické. A stejně tak říkali, že v případě, že to půjde po volbách, tak to může být.

Jsme v situaci, že poprvé v historii se VZP stává aktivním hráčem předvolebního boje. Osobně to vnímám, že VZP byla zneužita v rámci tohoto boje, a celé to ukazuje a vypovídá především o vás, pane premiére, protože celé to chování a způsob zneužití této brožury a strachu lidí o jejich zdraví vypovídá o tom, že jste skutečně hrozbou pro Českou republiku (Ruch mezi poslanci ANO.), máte teflonové svědomí a teflonovou morálku. Jste člověk, který myslí pouze na sebe a je připraven zneužít cokoli, cokoli v rámci nefér předvolebního boje.

VZP to stálo 15 milionů. Ty peníze šly použít úplně jiným způsobem ve prospěch zdraví občanů této země. A jestliže se tady prsíte tím, že jste to vymyslel, že to je vaše, tak je to pouze o tom, že jste se vyvezl na zádech řady odborníků, které jste zneužil pro svoji vlastní propagaci v rámci předvolebního boje. Jednoznačně to ukazuje na to, že jste nikdy nehrál fér a nehrajete fér. A tak, jak se chováte v tomto případě, stejným způsobem se chováte k této zemi a stejným způsobem se chováte k lidem České republiky. Vůbec vám na nich nezáleží. Záleží vám pouze na vašem osobním prospěchu, na vašem osobním zisku. To je všechno, o co vám jde. A tato brožura je toho přímým důkazem. Styďte se!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a připraví se předseda KSČM Vojtěch Filip. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, já se pokusím být stručný, máme tady celou řadu velmi důležitých zákonů.

Mám dvě věci. První věc: pane premiére, to, jak jste tady hovořil na profesora Válka o tom, jakou má atestaci a jestli vůbec má nějakou erudici v oblasti problematiky onkologických onemocnění, já si myslím, že to nebylo fér, že by bylo chlapské tady přijít poté, co pan profesor Válek vysvětlil, co všechno on odborně dělá, co má za sebou, a říct, že se za to omlouváte. To je první věc.

Druhá věc: pojďme to vyřešit prakticky. Myslím si, že by bylo asi řešení, ať se tady nevyhazuje materiál, který byl vytvořen. Prosím pěkně, zavolejte panu řediteli Kabátkovi, nebo váš ministr zdravotnictví, ať to pošlou 10. října. To je podle mě řešení z téhle situace, jak se s tím vypořádat, a ne vyhodit 15 milionů korun vytištěného materiálu. Děkuji. (Předseda vlády mimo mikrofon k poslanci Jurečkovi, krátká výměna názorů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, zatím mám poslední přihlášku. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, pane vicepremiére, paní a pánové, tak já myslím, že jsme si mohli vynechat tuhle debatu, mohli jsme se zabývat něčím jiným. Já se vůbec té brožury nebojím. Jestli se jí bojí Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, tak ať se jí bojí, mně to nevadí. Jestli vám to vadí, tak tady navrhněte usnesení, že to vyjde až 10. nebo 11., a ne že tady budeme vykládat nesmysly, prosím vás. Ta brožura má význam pro lidi, onkologická onemocnění v České republice nejsou něco malicherného, a prosím vás, tu debatu si můžeme nechat. Jestli se bojíte, tak prostě z vás mluví jenom vztek, že vy nejste předsedou vlády nebo ministrem zdravotnictví! (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě se hlásí pan premiér Andrej Babiš, protože nemám nikoho předtím v pořadí, dostává slovo. Pane premiére, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, tak já rád si s panem poslancem Válkem sednu, s lidmi, kteří ten projekt připravovali, možná vám vysvětlí ten projekt, který se samozřejmě nelíbil České onkologické společnosti - otázka je, co tedy z nich za ta léta vypadlo, ale to nechci řešit. Takže rád si s vámi na to sednu. Já tam budu jenom sedět a mlčet a nechť se s vámi baví pan Cibula, pan Hajdúch, pan Svoboda, váš šéf Štěrba a další. Jsem přesvědčen, že vás přesvědčí o tom, že ten projekt je dobrý a že je ve prospěch všech našich občanů. Všech. Takže to je jedna věc.

Co se týče projevu pana Bartoška: prosím vás, tak si to pusťte doma, ten projev, to je neuvěřitelná snůška nesmyslů a demagogie. Tady je memorandum o spolupráci na zlepšení prevence onkologických onemocnění, včasného záchytu onkologických onemocnění a adresného zvaní pojištěnců v rámci screeningových programů, které podepsaly Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní, Česká průmyslová, Oborová zaměstnanecká, zkrátka všichni, a Úřad vlády a Národní screeningové centrum. Takže na základě tohoto memoranda, které je součástí národního boje proti rakovině, je samozřejmě i ta brožura důležitá.

Rozuměl jsem tomu dobře, že opozice chce, aby ta brožura byla odeslána až 11. října - to řekl tady pan předseda Jurečka. Pokud s tím všichni souhlasí, já s tím problém nemám. Budu volat pana ministra a nechť to pošlou 11. října. Ale já myslím, že bylo zajímavé, co řekl pan Filip. A vy vlastně říkáte, že předseda vlády vlastně nemůže nic, ale to je jedno. 11. října - super. Děkuji za propagaci, budu v ní pokračovat. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já už další přihlášku nemám, přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

A jelikož už nemám žádnou přihlášku s přednostním právem... Ještě mám, pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Děkuji panu premiérovi, že takto rozhodl. A ještě jsem ho chtěl tedy požádat, jestli by se mohl zaměřit v rámci svých aktivit boje proti rakovině na aktivity největší uzenářské společnosti v České republice, protože uzeniny jsou podle Světové zdravotnické organizace prokazatelně karcinogen, a také na hnojiva a biocidní prostředky, které jsou podle Světové zdravotnické organizace potenciální karcinogeny. To všechno jsou věci, na kterých vydělává jeho firma, jeho bývalá firma Agrofert. Myslím si, že kdyby podnikl i některé kroky v této vlastní oblasti, tak by to mohlo pomoci k prevenci rakoviny v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan premiér se omlouvá z pracovních důvodů z jednání Poslanecké sněmovny dneska od této chvíle.

 

A nyní tedy bychom přistoupili k avizovanému bodu - já vím, pane poslanče, já to tady mám připravené (K poslanci Kolovratníkovi.). Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou. Jednalo se o bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP