Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

13.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1304/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si tady dovolím stručně odůvodnit návrh této novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně problematika, která se týká posuzování EIA.

Chtěl bych říci, že tato drobná novela je klíčová pro dvě dopravní stavby, a sice dokončení dálnice D1 v úseku Říkovice-Přerov-Předmostí a také na dokončení dopravní tepny D49 v úseku Hulín a Fryštát. Pokusím se stručně, a potom ocituji některé části důvodové zprávy, vysvětlit, proč jsme si tuto novelu dovolili se skupinou poslanců předložit, a to proto, že s ohledem na právní úpravu, která v tom zákoně je, a s ohledem na to, že tady v minulosti byly stanovené prioritní dopravní stavby, bylo jich deset, u kterých se vyjednala i výjimka s Evropskou komisí, kde se počítalo s tím, že u těchto dopravních staveb se nebude muset dělat po novelizaci zákona o EIA kompletní nová EIA, tak tyto dopravní stavby měly tuto výjimku na pět let.

Dneska jsme v situaci, kdy je s vysokou pravděpodobností už skoro jisté, že lhůta pěti let pro dokončení všech povolovacích procesů a zahájení té stavby se u těchto dvou posledních zbývajících staveb z deseti asi nestihne, bohužel, a je tady na základě právních výkladů velká obava, že v ten okamžik by tady v tomto řekněme druhém stupni odvolacích řízení mohlo dojít k tomu, že v okamžiku, kdy by platnost EIA byla vyložena tak, že ta platnost tedy pozbyla možnost výjimky pěti let k zahájení té stavby, tak by vlastně celý ten odvolací proces mohl skončit a muselo by se začít úplně od začátku, to znamená, že by se musela udělat úplně nová EIA a celý proces stavebního povolovacího řízení by se musel rozvinout znovu. To by v praxi znamenalo, že v případě D1 bychom mohli reálně očekávat její dokončení třeba klidně za pět, osm i deset let. (V sále je velký hluk.)

Já si dovolím tvrdit, že tato drobná novela nebude mít negativní dopady na životní prostředí, protože to posouzení bylo provedeno. EIA tady byla vydána, byla realizována. Nepřijetí tohoto zákona může mít za následek to, že stát bude muset vynakládat stovky, možná i jednotky miliard korun pro celý ten proces, který by musel realizovat znovu, a nepočítám další negativní externality dopadající na lidi, kteří trpí tím, že v Přerově a jeho okolí je extrémně složitá dopravní situace. Tato věc se netýká jenom obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje, ale týká se všech občanů, kteří D1 využívají, ať už je to naše vnitřní doprava, nebo je to mezinárodní doprava. Takže bych chtěl poprosit, abychom v prvním čtení s touto drobnou novelou vyslovili souhlas, a udělali tak prostředí, které bude právně jasně čitelné a předvídatelné.

Dovolím si ocitovat některé části té důvodové zprávy, které si myslím, že to shrnují velmi přesně, a myslím si, že by tady měly zaznít: "Platnost závazného stanoviska k vlivům prioritního záměru na životní prostředí je dle platné právní úpravy pět let. Možný právní výklad otázky platnosti tohoto závazného stanoviska je takový, že k okamžiku právní moci rozhodnutí správního orgánu v prvém či druhém stupni musí být dané stanovisko platné. Uvedená skutečnost tedy ohledně dvou posledních prioritních staveb z celkových deseti, které dosud nemají vydaná všechna k jejich realizaci nezbytná stavební povolení, to je stavba dálnice D1 Říkovice-Přerov a D49 Hulín-Fryštát, představuje závažný problém stran přípravy staveb, kdy s ohledem na stávající úpravu rozhodovacích procesů dle stavebního zákona, a zejména aktivní činnosti zájmových spolků nelze dosáhnout v době platnosti závazného stanoviska vydání pravomocného stavebního povolení ohledně celé stavby, a to bez ohledu na velmi pokročilou fázi přípravy projektů těchto staveb. V důsledku této skutečnosti bude třeba pro případ, že by závazné stanovisko vázalo svoji platnost nad právní pomoc navazujícího rozhodnutí, nechat zpracovat nové stanovisko EIA, a to samozřejmě pro celý záměr, nikoliv jen pro chybějící, to jest dosud nepovolené stavební objekty. V návaznosti na to je pak nutné zvážit i případné důsledky nového posouzení EIA na dnes již pravomocně povolené a mnohdy také již realizované dílčí stavební povolení ohledně některých stavebních objektů, kdy v mezičase došlo také ke změně technických norem."

To si myslím, že vystihuje palčivost tohoto tématu, a já už to nechci dále zdržovat. Velmi bych prosil o stručné a efektivní projednání a umožnění toho, aby tyto stavby byly pro občany České republiky zrealizovány. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátek své zpravodajské zprávy chtěla předeslat, že velmi chápu problémy lidí, kteří jsou dotčeni a trpí tím, že tyto dvě stavby, kterých se novela týká, nejsou ještě postaveny. Ale musím dodat, že návrh novely, sněmovní tisk 1304, se snaží u vybraných dopravních staveb prodloužit platnost závazného stanoviska EIA, protože se státu ani více než po 20 letech nepodařilo rozhodnout o jejich realizaci. Poslanecký návrh má navíc být projednán ve zrychleném režimu, tedy bez diskuse ve výborech a možnosti podat pozměňovací návrhy. Dalším nedostatkem pak je fakt, že poslanci přicházejí s návrhem za pět minut dvanáct krátce před volbami a nutí nás, abychom o věci hlasovali ve zkráceném režimu, a to bez jakékoliv podrobné analýzy. Novela je připravena účelově jen kvůli dvěma stavbám, a to D1 Říkovice-Přerov a D49 Hulín-Fryštát. U těchto staveb státní organizace ŘSD není schopna ani po více než 20 letech obstarat potřebná povolení. Poslanci předmětné novely v důvodové zprávě tvrdí bez jakýchkoliv důkazů, že za časové prodlevy odpovídají ekologické spolky. Přitom místní lidé, kteří jsou dotčeni důsledky předmětných staveb, pouze v zákonné lhůtě poslali úřadům své připomínky a úřady mají na vyřízení těchto připomínek dva až tři měsíce. Ve skutečně za časové prodlevy může ping-pong mezi investory a úřady, který trvá i celé roky, a průtahy v rozhodování pak poškozují hospodářství i důvěru občanů ve stát.

Dále chci zdůraznit, že proces EIA spadá pod evropskou legislativu. Hlavním nedostatkem předkládaného návrhu je absence vyjádření Evropské komise. Nevíme, zda nejde o porušení dohody a zda se tímto krokem neodstřihneme od možnosti stavby financovat z prostředků Evropské unie.

A mám pár otázek. Proč s návrhem nepřišla vláda včas, aby mohl být návrh projednání standardně? Proč máme omezovat transparentnost a předvídatelnost rozhodování, když se o problému vědělo již před rokem? A proč v případě dvou předmětných staveb nebyla udělena výjimka Ministerstvem životního prostředí?

Nemohu tedy jako zpravodajka souhlasit s projednáním ve zrychleném režimu, a navrhuji proto Sněmovně, aby tisk 1304 byl projednán ve standardním režimu, a to i kvůli času potřebnému na doplnění vyjádření Evropské komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, a je to pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já jsem chtěl říct jednu věc. My jsme tady vždycky, když jsme se bavili o urychlení výstavby nových staveb, našli shodu, a musím říct, že bohužel i naše některé snahy pořád jsou omezovány účelově některými lidmi z řad občanské veřejnosti, viz obchvat Jaroměře. Klasický příklad, kdy se jedná o peníze, bohužel ten dotyčný je erudovaný v soudním právu, takže to vypadá tak, že se bude pokoušet prolomit tu čtyřistašestnáctku v novelizované verzi tak, jak jsme ji tady všichni schválili.

Já si myslím: to, jestli Evropská komise se k tomu má vyjádřit nebo nemá, je další krok toho jednání a já bych na vás na všechny chtěl tady apelovat, že D1 je vlastně páteřní komunikace, spojka českých zemí s Moravou a Slezskem, a že je to natolik důležitý bod, a navíc ta EIA už tam proběhla. To, že se to nepodařilo, tak to budeme řešit tady ještě mnohokrát, protože holt bohužel naše stavební právo v oblasti liniových staveb je pořád nedostatečné. Příští Sněmovna se tomu bude muset věnovat a podle mě intenzivněji než my. To je potřeba říct, protože skutečně představy byly nějaké, ale ta realita je zase jiná. A zase se dostáváme do časových skluzů, které ohrožují životy občanů, ohrožují naši ekonomiku, konkurenceschopnost v rámci Evropy a celého světa.

Já si myslím, že tady v tuto chvíli není prostor na to, říkat, že by se to mělo dělat v normálním řízení. Všichni víme, že volbami padají všechny nedokončené zákony takzvaně pod stůl a že zase budeme zdržovat a posouvat termín projednání tohoto problému o několik měsíců, ne-li let.

Takže já bych prosil, abychom skutečně vzali trošku rozum do hrsti, abychom se toho nebáli a zkusili tady tento návrh zákona projednat v zrychleném čtení tak, abychom ho mohli poslat samozřejmě k posouzení Senátu a ten ho ještě posoudil tak, aby mohl přijít v platnost. Věřím, že v Senátu nakonec také zvítězí zdravý rozum, i když oni tam trošku se víc zabývají tou podstatou těch zákonů, zákonností, porovnáním s různými právy. Je to jejich úkol, nicméně já se domnívám, že i senátoři žijí v různých oblastech naší republiky a vidí, že naši lidé stavby prostě potřebují dotáhnout do konce, že nakonec zvítězí zdravý selský rozum a že se nám to podaří. Prosím, schvalme to ve zrychleném čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se ještě přihlásil do diskuse poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne. Děkuji. Stručně navážu na Ivana Adamce. Jsem jeden z předkladatelů, který se podepsal tady pod ten návrh, a reaguji tím i na paní zpravodajku Balcarovou. My - prosím, a je to v dobrém - nenutíme, nenutíme vás, my opravdu v dobrém prosíme, aby se tady ve Sněmovně ta shoda našla. A víte, paní kolegyně nebo kolegyně a kolegové, já jsem u toho příběhu byl už v minulém volebním období od roku 2013, 2014 a vím, Ivan Adamec tady taky u toho byl na hospodářském výboru v předchozím volebním období. My jsme opravdu tehdy hasili požár a problém s propadajícími EIA u těch deseti velkých strategických infrastrukturních staveb. Už tehdy jsme ukázali, možná to byl nějaký předvoj nebo v uvozovkách předkrm budoucím dohodám nad liniovým zákonem, nad tou čtyřistašestnáctkou, že nehledě na politický dres se u staveb, které považujeme za strategické, důležité pro rozvoj státu, pro ekonomiku, pro rozvoj regionů a pozor - a tady se opět obracím směrem k paní poslankyni Balcarové - i pro ekologii v těch obcích, které teď doprava zatěžuje, kde jim jezdí pod okny, denně hlučí a jsou tam exhalace, že se na tom dokážeme shodnout. Tehdy v tom velkou roli - a patří se za to poděkovat, říct to tady znovu, zpětně, veřejně - sehrál tehdejší premiér za sociální demokracii Sobotka, který osobně vyjednával ty výjimky, těch deset staveb, vlastně i koncepci toho zákona, změny právě v Evropské unii, aby došlo ke shodě, abychom nenarazili, povedlo se mu to tehdy a patří mu za to velké poděkování.

A tohle jsou dvě z nich, proto jsme s tou prosbou teď přišli, a já tedy, když mě Marian Jurečka oslovil - zase je to možná nějaký symbol, podívejte se, jak jsme se tu zhádali politicky před chvíli ve stínu voleb, ale na tomhle se dokážeme dohodnout, prostě napříč více stranami. Když mě Marian Jurečka oslovil na konci srpna, tak jsem neváhal ani vteřinu, protože já to tedy nevnímám tak, že bychom prodlužovali tu EIA. Ona je vydaná, je rozhodnuto, je to posouzeno, my opravdu pouze chceme ten právní stav, ty vztahy paragrafů v rámci zákona o EIA, narovnat a říct, že pokud tedy dochází k nějakým odvoláním, často procesním, pouze z procesních důvodů, tak že v těch dalších stupních, v navazujících řízeních, se bere za to, že byla vydána v době, kdy EIA byla platná, a nemusí se celá opakovat. Nic víc, nic míň. A buďme k sobě upřímní. Opět zůstanu u toho příkladu, který řekl Ivan Adamec, ta Jaroměř. To já to musím říct a možná teď budu trochu provokativní - mně to fakt přijde jako s dopingem a dopingovou kontrolou. My vždycky něco vymyslíme, uděláme zákon, uděláme liniové stavby. Odpracovali jsme tady zákon stavební, ale zase ti, kteří to chtějí zneužít a budou dvě minuty před půlnocí, na konci lhůty, datovou schránkou posílat nějaké odvolání pouze z procesních důvodů, ne obsahových - k tomu obsahu, k té věci - ale pouze, že chtějí přezkoumat, jestli byly dopisy odeslány řádně, jestli se řádně vyjádřily všechny dotčené orgány státní správy a tak dál, zkrátka v tom začarovaném kruhu zůstaneme. Jaroměř je typickým příkladem toho, s čím se tam teď ŘSD potýká.

Říkovice-Přerov, Hulín-Fryšták nejsou... není to můj region, primárně žiju dálnicí D35, takže mám informace zprostředkované od kolegů, ale nevím o tom, že by tam ŘSD se chovalo k lidem nějakým hrozným způsobem, že by tam ničilo nějaké ekologicky cenné oblasti a podobně. Možná kolegové z Olomouckého kraje můžou na mě navázat a upřesnit, vím o tom, osobně jsem se ptal generálního ředitele Radka Mátla. On tam jezdí, snaží se jednat, snaží se tu dohodu najít, ale zkrátka odpůrci jsou takoví, jací jsou, a opět zneužívají to složité, komplikované nastavení naší legislativy.

A já jenom budu doufat, že jednou, až třeba začne fungovat stavební zákon, tak že i těmhle problémům se vyhneme. Dneska zkrátka tady chceme pomoci dvěma stavbám, posledním z toho seznamu deseti, a já tedy prosím, abyste se přiklonili k tomu našemu návrhu a dali šanci je dokončit. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Polanský z dnešního jednání od 15.30 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Slovo má pan poslanec Milan Feranec, přihlásil se. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, nestává se to často, že bych chválil opozici, ale to tady musíme skutečně poděkovat panu Jurečkovi za podání, iniciaci toho návrhu i za ta slova, která říkal kolega Adamec, a pro mě je tento návrh zákona pochopitelně řešení na poslední chvilku - to všichni víme, že to je řešení - ale takovým ostrůvkem racionálního myšlení v tom našem nešťastném předvolebním čase. A takhle to je, takže já jenom prosím, dokončeme to projednávání, zachovejme ostrůvek té pozitivní deviace, jak se vyjádřil, myslím, některý pan prezident, a já skutečně jsem pro a horuji pro schválení toho návrhu, protože to nakonec děláme pro ty lidi v Přerově, na Moravě, v Hulíně a tak dále. Takže skutečně si toho velmi vážím, té debaty, a prosím o podporu toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádnou další přihlášku už do rozpravy nemám, takže končím obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Není, ani navrhovatel, ani paní zpravodajka, takže nyní rozhodneme podle § 90 odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. (Gong.) Já zagonguji.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Počkám přece jenom ještě. Je tady zájem o odhlášení, takže vás odhlásím a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Pro jistotu ještě jednou zopakuji, o jakém usnesení budeme hlasovat, takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1304 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 117 poslanců, pro 98, proti 2. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu.

Případně se táži, zdali je zájem ještě o závěrečná slova? Není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1304."

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 118 poslanců, pro 102, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končí. (Potlesk některých poslanců.)

 

Otevřeme další bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP