(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Následuje tedy hlasování podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven a já přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 864/6."

Zahájil jsem hlasování číslo 35 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 35, z přítomných 157 pro 139 (Potlesk z řad Pirátů.), proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní senátorce a předám řízení schůze. Dva tisíce korun, tak jak je sem odevzdal kolega Farský, jsou stále u stolku předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pěkné odpoledne. Nyní se budeme zabývat bodem

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 799/5/ - vrácený Senátem

Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednání dalšího návrhu. Děkuji.

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 799/6. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty.

Vítám mezi námi předsedu Senátu Miloše Vystrčila a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. (V sále je hluk.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o klid, ať můžeme projednávat v důstojném prostředí tento návrh.

Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme před sebou vratku návrhu novely energetického zákona, která jednoznačně posiluje ochranu spotřebitele a zavádí principy v boji proti energošmejdům. Jedná se o významný zákon, který byl dlouho diskutován, a to jak v přípravné fázi, tak v Poslanecké sněmovně, tak nakonec i v Senátu.

Zavádí se celá řada opatření, ukotvuje se zprostředkování v energetice jako podnikatelská činnost, která se bude moci vykonávat pouze na základě oprávnění od ERÚ, Energetického regulačního úřadu - to je do značné míry revoluční věc. Pro získání tohoto oprávnění, v uvozovkách podnikatelského oprávnění, bude třeba splnit zákonem dané podmínky. ERÚ bude mít možnost (ho) odejmout v oprávněném případě, že zprostředkovatel bude vykonávat činnost v rozporu se zákonem.

Nicméně zavádí se celá řada dalších opatření, které dále posilují ochranu spotřebitele v oblasti smluv s dodavateli energie, jejich ukončování, oblasti informovanosti spotřebitele a tak dále. Nad rámec toho řeší novela rovněž infringement Evropské komise, a to problematiku solidarity v plynárenství. Musím říct, že proběhla opravdu velká diskuse za účasti odborníků z Ministerstva průmyslu, všech zájmových uskupení, a ta ve finále mimo jiné vedla i k pozměňovacímu návrhu pana předsedy Senátu Vystrčila, který navrhl úpravy v části zákona týkající se ochrany spotřebitele. Jak jsem zaregistroval, v posledních dnech to opět vzbudilo určité emoce.

Musím říct, že MPO zastává názor, že návrh novely zákona schválený Sněmovnou řeší problémy spojené s energošmejdy. Na druhou stranu musím říct, že návrhy, které byly nakonec domluveny v Senátu, jsou návrhy, které nejsou špatné. Vždycky je možné si tam najít ještě plusy a minusy. Nicméně jsem toho názoru, že bychom měli držet slovo, a já jsem ve Sněmovně dal slovo k tomu, že tak, jak se to vynegociovalo po dalších a dalších úpravách, tak z mého pohledu to podpořím. Takže já toto slovo dodržím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní poprosím, aby se slova ujal předseda Senátu Miloš Vystrčil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, k tisku, který máte dnes před sebou, což je návrh na přijetí pozměňovacích návrhů energetického zákona, které přijal Senát, dodám tři věci.

Ta první je, že došlo k poměrně intenzivnímu jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a senátory, kteří se tím tiskem zabývali, což byli kromě mě ještě zejména Raduan Nwelati, Hana Žáková a Jiří Vosecký, a došli jsme ke shodě, že pozměňovací návrhy, které Senát přijal, jsou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu akceptovatelné.

Druhá věc je, že jsem vám všem, jsme vám všem rozeslali do vašich mailových schránek zdůvodnění pozměňovacích návrhů, a já věřím, že jste se na to podívali, protože to zdůvodnění obsahovalo i konkrétní příklady právě těch praktik, kterým naše pozměňovací návrhy brání, a já o tom budu mluvit.

Třetí věc, kterou chci říci, je, stručně popsat obsah pozměňovacích návrhů a jejich hlavní smysl. Důvody, které nás vedly k přijetí pozměňovacích návrhů, jsou v podstatě tři. První je, že pokud se rozhodneme nějaké podnikání, nějakou činnost regulovat, tak to nemůžeme udělat tak, že částečně regulaci uplatníme a částečně ji neuplatníme, protože to je pro jakékoliv podnikání to nejhorší, co může nastat. To jsme se snažili odstranit tím, že jsme jednak zrovnoprávnili podnikání firem nebo společností, které si zřizují přímo dodavatelé s ostatními zprostředkovateli energií, a dále jsme vyjasnili, co to je jednorázové jednání - že pokud jednám jednorázově, tak to není zprostředkovatelská činnost, pouze pokud to dělám mimo svůj obor podnikání. To je první balík pozměňovacích návrhů, první věc, kterou jsme tam opravili, a shodli se na tom s Ministerstvem průmyslu a obchodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP