(17.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Dále je do povolení zaveden požadavek na úpravu výjimkového emisního limitu po roce provozu, kdy bude k dispozici ucelená roční řada měření a na emisích rtuti se sekundárně projeví efekt nižších limitů, nejenom tedy pro rtuť, ale také pro prach a oxid siřičitý. To je důležité proto, protože bude možný ten platný výjimkový limit snížit podle reálně dosahovaných hodnot na zbývající dobu výjimky. Takže ministerstvo nemůže jako odvolací orgán - zdůrazňuji, vydává to kraj - rozhodnout libovolně, protože je vázáno požadavky správního řádu tak, aby účastníkovi tímto způsobem rozhodování nevznikla újma. A my jsme přesvědčeni, že jsme se docela ve velké míře -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, musím vás bohužel přerušit.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, děkuji... vyšli vstříc návrhům nevládních organizací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Když tak, protože paní kolegyně se jistě chystá k doplňující otázce, to potom můžete doříct. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jsem jenom panu ministrovi chtěla zdůraznit, že jsem se vůbec nebavila o majiteli, komu ta elektrárna patří. To opravdu asi není předmětem toho problému, o kterém mluvím, to v podstatě není důležité. Důležité je, že ta elektrárna vypouští čtyřikrát více rtuti, čtyřikrát více, než je limit na ochranu zdraví. Vy jste říkal, že jde o velmi nízké koncentrace. To mi nejde dohromady, jak můžou jít velmi nízké koncentrace s tím, že dáte výjimku na čtyřikrát více, než je limit, který je stanovený právě tím, že pod tím limitem ta rtuť nepoškozuje zdraví, ale nad ním asi jo, nebo je tam nějaké riziko. A já jsem se vás chtěla zeptat: ta toxická rtuť má samozřejmě negativní dopady na lidské zdraví, ale především na ještě nenarozené děti, kde může poškodit jednak nervový systém nebo vyloženě genetickou informaci. A to mně přijde, že to je opravdu velmi rizikové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, i vám skončil čas na doplňující otázku. (Poslankyně Balcarová: Takže co si myslíte o tom.) Pan ministr k doplňující odpovědi.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vůbec samozřejmě nezpochybňuji hodnocení rtuti jako takové. Problém je, aspoň podle mých informací, a to byla právě mnohaměsíční debata v odborné komisi, kdy byly diskutovány tyto věci, že ty obsahy nebo koncentrace rtuti už jsou tak nízké, řekněme v těch blocích, že dokonce je někde bude velmi obtížné měřit. To znamená, tam byly stanoveny limity, které podle odborníků budou velmi těžko měřitelné. Stalo se to vlastně poprvé, je tady určitý precedens, kdy ani technicky, a to se netýká jenom České republiky, ale to se týká řady zemí, vůbec technicky odborníci si nejsou jisti, jestli takovéhle koncentrace, respektive obsahy té rtuti, je možno snížit. To je první věc.

A druhá věc byla, že tady se, a to je důležité zmínit, nová legislativa už vyžaduje on-line, tedy kontinuální měření. Dřív to měření bylo nárazové, ad hoc, a nebylo jasné, co se v mezidobí tam děje. Teď budou emise měřeny on-line. To znamená, možnosti výjimky jsou vždycky posuzovány právě z hlediska dopadu na zdraví, a to bylo i v tom odůvodnění. A co já vím, odborníci jasně řekli, že tyto koncentrace nebo tyto obsahy, které se dneska pohybují někde v nějakých, jestli se nemýlím, 0,02 miligramu na metr krychlový, takže tady nemůže být dopad na zdraví nebo na životní prostředí takový, aby taková výjimka nemohla být udělena. Ale znovu opakuji, rozhodují o tom konkrétní odborníci, kteří to musí obhájit, a samozřejmě jsou to lidé, kteří to dělají jak na kraji, tak i u nás, a podléhá to vždycky nějakému přezkumu, který je samozřejmě možný i nadále, a jsou tady odvolání, která jsou v běhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k odpovědi, interpelace končí.

A poslední dnešní ústní interpelací bude interpelace pana poslance Jana Zahradníka na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, na vás jsem adresoval svoji první interpelaci tady ve Sněmovně a také na vás uplatňuji interpelaci poslední.

Oslovili mě představitelé šumavských obcí s tímto problémem: pokud chce soukromý subjekt prodat jinému soukromému subjektu, například obci, svůj pozemek v národním parku, stát uplatňuje předkupní právo následujícím způsobem. Prodávající musí nejprve uzavřít kupní smlouvu s koupěchtivým, což je termín z občanského zákoníku, a tuto smlouvu předložit v rámci písemné nabídky Ministerstvu životního prostředí, které se musí do 60 dnů vyjádřit, zda má, či nemá o pozemky zájem. Je to byrokratický postup zatěžující nakládání soukromníků s jejich majetkem, ale je bohužel zakotven již v občanském zákoníku a asi se s tím nedá nic moc dělat. Obcím vadí ale kromě této ještě jiná věc. Podle zákona 114 se jedná o předkupní právo státu na nezastavěné pozemky ležící mimo zastavěná území obcí. Problém je v tom, že vznikají zmatky v určení, kterých pozemků se předkupní právo týká a kterých ne. Na dva dotazy týkající se jednoho téhož pozemku se od dvou úředníků Správy národního parku obci dostalo dvou různých odpovědí. Stává se také, že pozemek, který leží v zóně kulturní krajiny, není podroben přísnému režimu ochrany přírody, avšak po nálezu nějakého chráněného živočicha je do něj zařazen. Tam už ale nikdo nic nikdy nepostaví a pozemek je pro obec bezcenný. Zdá se, že by mohlo malinko pomoci té proceduře to, že od 1. ledna bude platit novela zákona, který říká, že zápis předkupního práva musí ministerstvo neprodleně uvést do katastru nemovitostí. To by obcím v této orientaci mohlo celkem významně pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k otázce a požádám pana ministra životního prostředí, aby odpověděl. V 18 hodin končí i interpelace, takže případnou doplňující otázku a odpověď musíte vyřešit mimo protokol. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já si myslím, že už jsme ji dokonce vyřešili před interpelací, ale já odpovím rychle. Můj milý kolega pan Zahradník, on si vlastně částečně už odpověděl sám, protože to ví a dobře to sledoval. Skutečně změna, ke které došlo v rámci invazní novely, kterou jsme tady nedávno schválili v senátní verzi a která bude platná a účinná od 1. ledna příštího roku, tak opravdu se tam Ministerstvo životního prostředí zavazuje, že podáme neprodleně návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí právě na základě potvrzení o vzniku předkupního práva, které vydá Ministerstvo životního prostředí a ve kterém uvede výčet pozemků označených údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Česká republika předkupní právo podle jednotlivých katastrálních území, a důvod vzniku předkupního práva. A to je to, o čem oprávněně hovoří pan kolega Zahradník, že skutečně mohlo dojít někdy k určitému nedorozumění nebo nedohodě v tom, na jaké pozemky jsou skutečně vázána tato předkupní práva. Uděláme všechno pro to, abychom skutečně v nejkratší možné době byli schopni tuhletu povinnost zabezpečit tak, aby od začátku platnosti a účinnosti toho zákona už ti, kteří nabízí a poptávají pozemek, dobře věděli nebo s určitostí opravdu věděli, zda tam to předkupní právo bude, nebo nebude uplatněno.

Já bych rád využil této možnosti, protože to je opravdu symbolické, abych poděkoval panu kolegovi Zahradníkovi za všechny interpelace. I když jsme na některé věci měli třeba různý názor, tak jsem ho vždycky respektoval jako partnera, se kterým se velmi slušně a korektně hovořilo, což není tady vždycky úplně pravidlem. Vážím si toho a děkuji. (Potlesk několika poslanců z levé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Kolega Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Tak je to taková dojemná chvilka, já se také tedy přidám, poděkuji panu ministrovi za spolupráci a budu rád, když příští období se tady bude holt ta politická kultura minimálně pěstovat na lepší úrovni, než jak se někdy tady pěstovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji oběma aktérům dnešní poslední interpelace a končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra, a to třetími čteními, jak je schválen pořad schůze. Těším se na vás v 9 hodin ráno. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP