Sněmovní tisk 256
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 10. 8. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 470/18, PID KORNAXZEV2D4.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/5, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 10:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 7. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 256/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10., 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 695).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2019.
  Návrh zákona 15. 8. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 256/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 735).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 277/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1732Vojtěch Pikal13956-20665.docx (22 KB) / PDF (410 KB, 17 stran) 21. 11. 2018 v 16:21:06
2935Jan Hamáček15159-22607.docx (20 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 4. 6. 2019 v 15:20:24
2940Marek Benda15164-22615.docx (37 KB) / PDF (539 KB, 21 stran) 5. 6. 2019 v 10:25:01
2947Marek Benda15171-22631.docx (17 KB) / PDF (253 KB, 3 strany) 5. 6. 2019 v 12:43:40
2948Vojtěch Pikal15172-22632.docx (8 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 09:37:34
2949Vojtěch Pikal15173-22633.docx (7 KB) / PDF (155 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 10:16:09


Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, úřední list

Navržené změny předpisů (69):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád256/0
526/1990novelizujeZákon o cenách256/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání256/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)256/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny256/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech256/0
360/1992novelizujeZákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě256/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance256/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu256/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě256/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů256/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách256/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě256/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny256/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře256/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců256/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů256/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii256/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů256/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů256/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů256/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů256/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů256/0
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu256/0
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv256/5
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů256/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)256/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)256/0
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů256/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů256/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)256/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů256/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů256/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)256/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů256/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů256/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)256/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)256/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů256/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti256/0
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele256/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)256/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů256/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)256/0
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových256/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)256/0
62/2003novelizujeZákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů256/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních256/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů256/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta256/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)256/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)256/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech256/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti256/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích256/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)256/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích256/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti256/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu256/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)256/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění256/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)256/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách256/0
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)256/0
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek256/0
191/2016novelizujeZákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)256/0
222/2016novelizujeZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)256/0
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich256/0
23/2017novelizujeZákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti256/0


ISP (příhlásit)