Pátek 27. května 1927

Začátek schůze v 11 hod. 13 min. dopol.

Přítomni:

Předseda poslanecké sněmovny: Malypetr;

předseda senátu: dr Hruban;

místopředsedové posl. sněmovny: dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín, Zierhut;

místopředsedové senátu: Böhr, dr Brabec, Donát, Klofáč, dr Krčméry, dr Soukup;

zapisovatelé posl. sněmovny: Bečko, Dubický, Chalupník, Ježek, dr Petersilka, Petrovič, Rýpar, Špatný, Vávra;

zapisovatelé senátu: Kalčok, dr Krouský, Pastyřík, Prause, dr Procházka, Stržil.

286 poslanců a 148 senátorů podle záznamů zapisovatelů.

Zástupci vlády: min. předseda dr Švehla; ministři dr Beneš, Černý, dr Engliš, dr Gažík, dr Hodža, dr Mayr-Harting, Najman, dr Nosek, dr Peroutka, dr Spina, dr Srdínko, dr Šrámek, dr Tiso, Udržal.

Kancelář: sněm. tajemník dr Říha, sen. tajemník dr Šafařovič.

Pořad jednání

schůze Národního shromáždění republiky Československé,

svolané na

pátek dne 27. května 1927 na 11 hod. dopol.:

1. Volba presidenta republiky.

2. Slib presidenta republiky.

Předseda Malypetr (zvoní): Zahajuji schůzi Národního shromáždění republiky Československé podle §u 38 úst. listiny. (Výkřiky komunistických poslanců: Posl. Sedorjak sedí v kriminále! Fuj! Hanba!)

Prosím o klid. (Výkřiky komunistických poslanců. Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Schůze tato se sešla, aby podle §u 56 úst. listiny (Výkřiky posl. Zápotockého.) a podle zákona o volbě presidenta republiky č. 161 Sb. z. a n. z r. 1920 po uplynulém sedmiletí zvolila presidenta republiky. (Výkřiky posl. Mikulíčka a Muny.)

Podle §u 38 úst. listiny svolal Národní shromáždění předseda vlády dne 12. května 1927 a svolání to odpovídá tedy předpisu §u 2 zákona o volbě presidenta (Výkřiky komunistických poslanců.), jenž nařizuje svolání volební schůze nejdéle 14 dní před koncem volebního období presidentova, jež se čítá ode dne vykonaného slibu, v tomto případě od 27. května 1920.

Prve než přikročím k aktu volebnímu, učiním presidiální sdělení:

Funkci tajemníka při této schůzi koná tajemník posl. sněmovny dr Jan Říha spolu s tajemníkem senátu dr Jindřichem Šafařovičem za pomoci ostatních členů tajemnického úřadu posl. sněmovny.

Úkol zapisovatelů opatřují páni zapisovatelé sněmovny poslanecké a senátu, z nichž ustanovím skrutátory.

Jako pořadatelé fungují při této schůzi páni pořadatelé posl. sněmovny a senátu.

Na tuto schůzi omluvili se nemocí pp. posl. Siegel a Leibl a p. sen. dr Macků. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Dovolené na tuto schůzi udělil jsem pp. posl. Schäferovi, dr Šmeralovi, Mondokovi, dr Sternovi, Zoufalému a Hakenovi vesměs pro pobyt v cizině a posl. Kubicskovi. (Výkřiky posl. Mikulíčka.)

Mezi volícími schází však (Členové Národního shromáždění povstávají.) také jeden z nejhorlivějších jindy členů Národního shromáždění, jejž nyní neočekávaně za oběť si vyvolila smrt. Jest to posl. Josef Patzel, předseda klubu poslanců německých národních socialistů, člen Národního shromáždění již od prvých voleb r. 1920. Nejbližší schůze poslanecké sněmovny bude mně příležitostí, abych zevrubněji ocenil vynikající vlastnosti zesnulého, jemuž jste svým povstáním projevili úctu. Tento projev bude s vaším svolením zaznamenán v zápise o této schůzi. (Členové Národního shromáždění usedají.)

Přistoupíme k vyřizování pořadu, na němž jest jako odst. 1:

1. Volba presidenta republiky.

Z presenčních listin jsem zjistil, že až dosud jest přítomno: 273 poslanců z celkového počtu 299 a 138 senátorů z celkového počtu 150. (Výkřiky komunistických poslanců: Sedorjak v kriminále!)

Jest tedy přítomna nadpoloviční většina úhrnného počtu členů sněmovny poslanecké a členů senátu, jak žádá § 57 úst. listiny a § 6 zákona o volbě presidenta.

Schůze jest tudíž způsobilá platně vykonati volbu presidenta.

Podle §u 4 zákona o volbě koná se volba lístky bez jakékoli debaty.

K volbě vydány byly, jak obvykle, zvláštní oficielní hlasovací lístky, a to s obálkami, jež členům Národního shromáždění dodány byly na potvrzení v obálce s nadepsaným jménem.

Jestliže některý ze členů Národního shromáždění, jsa nepřítomen (Výkřiky komunistických poslanců: Sedorjak je v kriminále!), nebo z jiného důvodu snad dosud nedostal obálku s hlasovacími lístky, prosím, aby se ihned hlásil u tajemnického stolce na presidiální tribuně po mojí pravé straně.

Obálka se jménem člena Národního shromáždění obsahuje: lístek hlasovací a obálku barvy bílé pro volbu prvou, lístek hlasovací a obálku barvy růžové pro eventuelní volbu druhou a lístek hlasovací a obálku modravou pro eventuelní volbu užší podle odst. 2. §u 57 ústavní listiny a §§ 7 až 9 zákona o volbě presidenta.

Lístky a obálky volební nejsou opatřeny jménem členů Národního shromáždění, jak to jest předepsáno při hlasování podle jmen, neboť volby konají se tajně

Hlasování provede se takto:

V každém úseku bude sbírání lístků svěřeno jednomu zapisovateli s úředníkem sněmovny neb senátu. Zapisovatel, jda ve svém úseku od lavice k lavici, bude čísti jména členů Národního shromáždění v pořadu, jak jsou rozsazeni a ten, kdo v době vyvolání svého jména jest na svém místě, odevzdá do urny hlasovací lístek příslušné barvy, vložený do nezalepené obálky téže barvy. Urnu bude míti sněmovní neb senátní zřízenec, doprovázející pana zapisovatele.

Pro funkci sebrání hlasů určuji tyto pp. zapisovatele:

1. na předsednické tribuně - čítajíc v to i předsedu schůze - bude o sbírání hlasů pečovati pan sen. dr Krouský,

2. v lavicích přistavených na horní plošině sálu po obou stranách vchodu naproti presidiu obstará sbírání pan sen. Prause,

3. v prvém bloku sedadel na mojí pravé straně provede sbírání hlasů pan posl. Dubický,

4. v druhém bloku pan sen. dr Procházka,

5. v třetím bloku pan sen. Kalčok,

6. ve čtvrtém bloku pan posl. dr Petersilka,

7. v pátém bloku pan posl. Bečko a

8. v šestém bloku pan posl. Ježek. Ježto tuto jmenovaní páni zapisovatelé, sbírajíce hlasy, nebudou seděti na svých místech při čtení jejich jmen a nemohou tedy odevzdati hlasovací lístek se svého místa, nechť svůj hlasovací lístek vloží jako první do urny, kterou v jejich úseku ponese sněmovní nebo senátní zřízenec.

Hlasovací lístek bude se do urny odevzdávati v obálce. a to nezalepené, jako při všeobecných volbách do sněmovny nebo do senátu.

Aby byl hlas platný, dlužno odevzdávati obálku a v ní jediný lístek téže barvy, vydaný pro tu kterou volbu: tedy při prvé volbě lístek bílý, vložený do nezalepené obálky bílé. Na lístku budiž napsáno jméno toliko jediného kandidáta samozřejmě bez výhrad neb poznámek, neboť volba jest zákonem předepsána bez rozpravy, tedy i bez projevů písemných. Obálka budiž do urny vkládána tak, aby sběratelé hlasů mohli viděti barvu obálky a upozorniti na eventuelní omyl.

Přikročíme tedy k volbě.

Žádám pány zapisovatele, které jsem jmenoval, aby každý z nich spolu s úředníkem a zřízencem sněmovny neb senátu ujal se funkce v úseku jemu přiděleném, a pp. posl. Dubického a sen. dr Krouského prosím, aby za pomoci kanceláře sněmovní sečetli sebrané hlasy a oznámili mně výsledek skrutinia rozhodný podle §u 57 úst. listiny a §u 7 zákona o volbě.

Prosím, aby sbírání hlasů započalo a aby odevzdáván byl toliko lístek bílý v bílé obálce. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Prohlásím výsledek hlasování.

Podle výsledku, který mi oznámili páni zapisovatelé, bylo od 434 přítomných při volbě odevzdáno 432 platných lístků.

Z nich 104 bylo prázdných, 274 připadlo na jméno dr Tomáš Garrigue Masaryk (Bouřlivý potlesk.) a 54 na jméno Václav Šturc.

Poněvadž tento počet převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných, která činí 261 hlasů, jest presidentem republiky Československé znovu zvolen dr Tomáš Garrigue Masaryk. (Členově Národního shromáždění povstávají. - Bouřlivý dlouhotrvající potlesk. - Potlesk a volání slávy na galerii. - Poslanci a senátoři stran komunistické, německé národní a německé nár. socialistické odcházejí ze zasedací síně.)

Zvoleného presidenta republiky uvědomím o volbě listem volbu tuto osvědčujícím a požádám jej, aby se dostavil do této schůze Národního shromáždění vykonat slib, jak to předpisuje § 65 úst. listiny.

Do příchodu zvoleného presidenta republiky přerušuji schůzi, prosím však pány a paní členy Národního shromáždění, aby se všichni na svá místa do zasedací síně vrátili ihned, jakmile v kuloárech zazní silnější zvonec.

Přerušuji schůzi na 30 minut.

(Schůze přerušena ve 12 hod. 14 min. odpol. - V 1 hod. 8 min. odpol. vchází do zasedací síně zvolený president republiky dr T. G. Masaryk, uváděn sněm. tajemníkem dr Říhou a doprovázen min. předsedou dr Švehlou, odb. přednostou Bartošem a svým průvodem. Členové Národního shromáždění povstavše vítají presidenta hlučným potleskem. - President usedá na předsednické estrádě.)

Předseda Malypetr (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění a přistoupím k druhé části pořadu:

2. Slib presidenta republiky.

(Členové Národního shromáždění povstávají. - Předseda Malypetr obrácen k presidentovi republiky:)

Pane presidente! (President republiky povstává.) S upřímnou radostí vítám a pozdravuji Vás v dnešním Národním shromáždění, které po uplynutí sedmi let znovu zvolilo Vás presidentem republiky. Opětovná volba Vaše je výrazem naší úcty i vděku a je zároveň projevem důvěry ve Vaši přísnou spravedlnost a nestrannost, od níž může všecko obyvatelstvo i v budoucnosti (Výkřiky posl. Kurťaka.) vždy očekávati stejně laskavou péči a blahovůli. (Výkřiky posl. Kurťaka.)

Národní shromáždění dnešním svým rozhodnutím prokázalo jasně a určitě, že republika naše pokračuje ve svém spořádaném vývoji na pravých a skutečných zásadách demokracie, která přistupuje ke svým rozhodnutím po zralé úvaze s vědomím vážnosti a dosahu svých úkonů.

Nová volba Vaše je také důkazem (Výkřiky posl. Kurťaka.) stálé a trvalé Vaší i naší snahy po všestranném zdaru republiky, jak v jejích poměrech vnitřních, tak i zahraničních, a je projevem uznání Vaší neúnavné a obětavé práce pro veřejné blaho.

Doufáme pevně, že za Vašeho obezřetného vedení a spolupráce budeme i dále postupovati ve zdravém kulturním, hospodářském i sociálním rozvoji (Výkřiky posl. Kurťaka.) v dobrých a přátelských stycích se svými sousedy i ostatními národy, v klidu a míru, jehož všichni upřímně si přejeme.

Věříme, pane presidente, že jako dosud, tak i v budoucnosti budete vysoký úřad svůj vykonávati svědomitě a v mezích ústavních oprávnění pro blaho lidu i státu a že budete odvraceti od něho škody a nebezpečenství.

Na potvrzení toho vykonáte před Národním shromážděním slib podle §u 65 ústavy, a to tím způsobem, že po prohlášení mnou formuli slibu potvrdíte (Výkřiky posl. Kurťaka.) přiložením pravé ruky na ústavní listinu republiky (Sněm. tajemník dr Říha klade před presidenta republiky Ústavní listinu Československé republiky.) a slovem "slibuji", že přijímáte povinnosti, které slib Vám ukládá. (Výkřiky posl. Kurťaka.)

Pane presidente, slibujete před Národním shromážděním na svou čest a svědomí, ze budete dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.

President dr T. G. Masaryk (klada pravici na ústavní listinu Československé republiky): Slibuju.

Předseda Malypetr (zvoní): Pane presidente!

Složil jste ústavou předepsaný slib před volenými zástupci lidu, kteří jménem tohoto lidu Váš slib přijímají.

Ujímáte se nyní svého úřadu.

Jsem přesvědčen, že doprovází Vás při tom upřímné přání všeho obyvatelstva republiky, abyste zdráv a spokojen úřad svůj vykonával po celé volební období ke zdaru státu všeho jeho lidu.

Blahopřeji Vám srdečně jménem Národního shromáždění!

Presidentovi a republice: Sláva! Sláva! Sláva! (Členové Národního shromáždění bouřlivě provolávají: Sláva! Sláva! Sláva! Za hlučného potlesku a nadšených ovací sestoupil president republiky s presidiální tribuny a, doprovázen sněm. tajemníkem dr Říhou, sen. tajemníkem dr Šafařovičem, předsedou posl. sněmovny Malypetrem, předsedou senátu dr Hrubanem, min. předsedou dr Švehlou, ministrem vnitra Černým, ministrem nár. obrany Udržalem, odb. přednostou Bartošem a svým průvodem, opustil zasedací síň.)

Místopředseda posl. sněmovny inž. Dostálek (ujav se předsednictví - zvoní): Prohlašuji schůzi Národního shromáždění za skončenou.

(Schůze skončena v 1 hod. 15 min. odpol.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP