Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1925 - 1929


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  

č. 1 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 227-I) o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk sen. 1099-I).
č. 2 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1494-I) o osvojení (tisk sen. 1829-I).
č. 3 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 887-I) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (tisk sen. 2016-I).
č. 4 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2170-I) jim se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami (tisk sen. 2180-I).
č. 5 Usnesení senátu Národního shromážděni republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2223-I), kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk sen. 2245-I).
č. 6 Návrh poslance dra Ant. Uhlíře a spol., aby se Národní shromáždění usneslo uložiti vládě, by předložila osnovy zákonů o reformě československého školství podle zásad tuto uvedených.
č. 7 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2238 a 2268-I.) o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.
č. 8 Vládní návrh zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
č. 9 Vládní návrh zákona o výši daně z cukru.
č. 10 Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
č. 11 Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.
č. 12 Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 9) zákona o výši daně z cukru.
č. 13 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 11) zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.
č. 14 Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z, a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně právovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.
č. 15 Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk s. 1 a 6), jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně a některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského.
č. 16 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 10) zákona, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
č. 17 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) a k projevení souhlasu obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Madridě dne 29. července 1925 a uvedená v prozatímní platnost ve formě prozatímní obchodní úmluvy vládní vyhláškou ze dne 27. října 1925, č. 216 Sb. z. a n.
č. 18 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednaná v Sofii dne 16. října 1925.
č. 19 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku, sjednaná v Praze dne 30. května 1925.
č. 20 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze dne 6. března 1920.
č. 21 Naléhavá interpelace poslanců Šmerala, Neuratha a soudruhů vládě o amnestii a abolici politických deliktů.
č. 22 Interpelace
č. 23 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk sen. 1 a 6) k vládnímu návrhu (tisk 15) zákona, jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského.
č. 24 Návrh poslanců dr Spiny, dr Luschky, inž. Junga, Stenzla, dr Mayr-Hartinga a druhů ve věci restrikce úřednictva.
č. 25 Návrh poslanců Josefa Čermáka, Josefa Cibulky a soudruhů na úpravu služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků civilních a vojenských státních zaměstnanců.
č. 26 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance inž. Othmara Kalliny pro přečin podle § 14, číslo 1 zákona na ochranu republiky.
č. 27 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas trestním stíháním poslance Josefa Mayera pro přečin podle § 14, číslo 1 zákona na ochranu republiky.
č. 28 Návrh poslancov Jána Bečko, dr. Ivana Dérera a spolčníkov na úpravu právnych pomerov učiteľstva na neštátnych verejných školách národných a slučovania týchto škol na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
č. 29 Návrh poslanců Kleina, Svobody, dra Dérera a soudr., aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích.
č. 30 Návrh poslance Vrtaníka a soudruhů na změnu zákon a ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n. o dani z obratu a dani přepychové.
č. 31 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Čes. Krumlově za souhlas s trestním stíháním posl. Hirschla pro přestupek podle § 488 trestního zákona a čl. V. zákona z roku 1863, číslo 8 říš. zákona.
č. 32 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání poslance dra Bohumíra Šmerala a pro přestupek podle § 41 tr. zákona a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. z.
č. 33 Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové, Rud. Laubeho a spol., aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.
č. 34 Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové, Rud. Laubeho a spoI., aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů.
č. 35 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Františka Buřívala, Ludmily Pechmanové a spol., jímž se mění zákon ze dne 18. února 1919, čís. 89 Sb. z. a n. o jmenování úředníků v kancelářské službě.
č. 36 Návrh. poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Buřívala, Ludm. Pechmanové a spol. na jmenování podúředníků, konajících výhradně práce úřednické, kanc. úředníky skupiny E.
č. 37 Návrh poslance Hugo Bergmanna a spol. na změnu zákona ze dne 19. února 1907 č. 34. z. ř., jímž se mění některá ustanovení zákonů ze dne 15. dubna 1873 z. ř. č. 47. ze dne 19. září 1898 z. ř. č. 172 a ze dne 26. prosince 1899 z. ř. č. 255, jakož i zákona ze dne 14. května 1896 z. ř. č. 74, kterými byly upraveny platy a služební poměry státních zřízenců.
č. 38 Návrh poslanců Netolického, Slavíčka, Práška a spol. na zestátnění živnostenského školství pokračovacího.
č. 39 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Buřívala, Ludm. Pechmanové a spol. na zrušení §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. ledna 1914 o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika) ř. z. č. 15.
č. 40 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Buřívala, Ludm. Pechmanové a spol. na zřízení úřednických a zřízeneckých komor.
č. 41 Návrh poslanců H. Bergmanna, Frant. Buřívala, Ludmily Pechmanové a spol., na vybavení státních zaměstnanců z dluhů.
č. 42 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Františka Buřívala, Ludm. Pechmanové a spol. na novelisaci zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 289 Sb. z. a n., jimž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků.
č. 43 Návrh poslance H. Simma a druhů na změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
č. 44 Návrh poslance L. Wenze a a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým.
č. 45 Návrh poslanců L. Wenzela a druhů na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek.
č. 46 Návrh poslanců Hillebranda, dra Czecha, Pohla a druhů na zavedení národní školské samosprávy.
č. 47 Návrh poslance Josefa Čermáka a soudruhů na zrušení tzv. restrikčního zákona.
č. 48 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Františka Buřívala, Ludmily Pechmanové a spol. na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 22, prosince 1924, čís, 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
č. 49 Interpelace
č. 50 Návrh poslanců dra Spiny, dra Luschky, Horpynky, Simma, Stenzla a druhů, aby na Hlučínsku byly zřízeny veřejné německé obecné školy.
č. 51 Návrh poslanců dra Czecha, Hillebranda, Hackenberga a druhů na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění.
č. 52 Návrh poslanců Hillebranda a druhů na zrušení trestu smrti.
č. 53 Návrh poslanců Grünznera, Tauba a druhů na zrušení zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
č. 54 Návrh poslanců Frant. Zeminové, Ludmily Pechmanové a spol. na vydání zákona na úpravu služebních poměrů domácích zaměstnanců a na zrušení čeledních řádů.
č. 55 Návrh poslanců Kleina, Svobody, dra Dérera a soudr., aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců.
č. 56 Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové a spol., aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích.
č. 57 Návrh poslanců R. Tayerle, A. Hampla, A. Chalupy, Jos. Chalupníka a soudruhů na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi.
č. 58 Návrh posl. Hugo Bergmanna, Frant. Buřívala, Ludm. Pechmanové a spol. na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů.
č. 59 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Zeminové a spol., aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé.
č. 60 Návrh poslanců J. Pekárka, J. V. Najmana a druhů na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební.
č. 61 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Zeminové a spol. na novelizaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n. o závodních výborech.
č. 62 Návrh poslanců Mikuláše, Zeminové, Knejzlíka a společníků, aby předložen byl vládou návrh zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.
č. 63 Návrh poslanců Staňka, dra inž. Botto, Mašaty, Bradáče a spol. na vydání zákona o odpisu daně pro poškození naturálního výnosu živelními pohromami.
č. 64 Návrh poslanců Patzela, dra Spiny, dra Luschky, dra Keibla a druhů na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb, z. a n. o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění.
č. 65 Návrh poslanců Dietla, Pohla a druhů na zrušení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
č. 66 Návrh poslance Josefa Patzela a druhů na doplnění zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z a n, kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků.
č. 67 Návrh poslanců Patzela, dra Spiny, dra Luschky, dra Keibla, inž. Junga a druhů na zrušení zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
č. 68 Interpelace
č. 69 Návrh poslance Hugo Bergmanna a spol. na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, čís. 128 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů.
č. 70 Návrh poslanců inž. Jaromíra Nečase, Jána Bečko, dra Dérera a spol. ve věci pokračování ve vládní stravovací akci v Podkarpatské Rusi v roce 1926.
č. 71 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Buřívala a spol na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922 číslo 394 Sb. z. a nař.
č. 72 Návrh poslanců Albína Chalupy, Václava Johanise, Rudolfa Tayerle a soudruhů na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28 prosince 1887, č. 1. ř. z. z r. 1888.
č. 73 Návrh poslanců Staňka, dra inž. Botto, Bradáče, Mašaty a spol. o zvýšení státní dotace na podporu zemědělců postižených pádem dobytka.
č. 74 Návrh poslanců Mikuláše, Špatného, Knejzlíka a spol., aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb.z. a n., ustanovením o pachtu obecních poli a luk.
č. 75 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úmluva o zjednodušení celních formalit, sjednaná 3. listopadu 1923 v Ženevě.
č. 76 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou, podepsaná v Praze dne 28. prosince 1925.
č. 77 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Frant. Zeminové a spol. na úpravu poměrů samosprávné stráže v republice Československé.
č. 78 Návrh poslanců Frant. Staňka, dra inž. Botto, Bradáče, Mašaty, Nejezchleb-Marchy a spol. na vydání zákona o dávce z přírůstku hodnoty nemovitosti.
č. 79 Návrh poslance Bergmanna a spol., aby § 29. zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 a ze dne 23, července 1919, čís. 444 Sb. z. a n. byl zrušen a nahrazen zněním §u 5 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. a n. z r. 1920 za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících.
č. 80 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva sjednaná v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou.
č. 81 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé omluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Italu, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Říme ze dne 6. dubna 1922.
č. 82 Vládní návrh jímž se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních, podepsaná dne 23. dubna 1925 ve Varšavě se Závěrečným protokolem z téhož dne.
č. 83 Návrh poslance H. Bergmanna a spol. aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 84 Návrh poslanců Hugo Bergmanna, Františka Buřívala, Ludm. Pechmanové, Jana Slavíčka a spol. na změnu zákona ze dne 7. října 1919 čís. 541 Sb. z. a n. o platových poměrech státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných a zákona ze dne 13. července 1922 čís. 251 Sb. z. a n. o služebních poměrech učitelstva veřejných skol obecných a občanských.
č. 85 Návrh poslance Hugo Bergmanna a spol. na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců při obcích v Čechách a silničních výborů na Moravě a ve Slezsku.
č. 86 Návrh poslance Hugo Bergmanna a spol. na úpravu poměrů cestmistrů, přístavních, nadjezných, jezných a plavidelníků.
č. 87 Návrh poslanců Frant. Staňka, dra inž. Botto, Bradáče, Mašaty, inž. Jana Černého a soudr. na změnu § 9 zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly.
č. 88 Návrh poslance H. Simma a druhů na stavbu obytných domků.
č. 89 Návrh poslance Hugo Bergmanna a spol., aby byl vydán zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí četnické hodnosti, neb přeložení do výslužby (propuštění s odbytným) v řízení správním, tak jako i změny zákonů ze dne 19. března 1920, č. 186 Sb. z. a n., ze dne 14. dubna 1920, č. 299 Sb. z. a n. a ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.
č. 90 Interpelace
č. 91 Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů sjednaná mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska výměnou not v Praze dne 1. února 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. února 1926, č. 14 Sb. z. a n.
č. 92 Interpelace
č. 93 Návrh poslance L. Wenzela a druhů a vydání zákona, jímž se zřizuje poradní sbor pro živnostenská a hospodářská družstva živnostenských výrobců.
č. 94 Návrh poslance L. Wenzela a druhů na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění.
č. 95 Vládní návrh zákona o podomním obchodě.
č. 96 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albanií, sjednaná v Tiraně, dne 19. ledna 1926.
č. 97 Interpelace
č. 98 Naléhavá interpelace poslanců Staňka, Udržala, Roudnického, Šamalíka, Tomáška, dra Meissnera, dra Frankeho, Zeminové, dra Kramáře, dra Lukavského, Horáka, Najmana a druhů vládě o maďarské aféře penězokazecké.
č. 99 Odpověď vlády na interpelaci posl. dra Šmerala, Neuratha a soudruhů o amnestii a abolici politických deliktů (tisk 21).
č. 100 Vládní návrh zákona o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon.)

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  Přihlásit/registrovat se do ISP