Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 1Zpráva předsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi II. a III. volebním obdobím Národního shromáždění
č. 2Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 887-I) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (tisk sen. 2016-I)
č. 3Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2223-I), kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk sen. 2245-I)
č. 4Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu (tisk sen. 644 a 699) zákona o veřejné stráži zemědělské
č. 5Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu (tisk sen. 645 a 702) zákona o ochraně polního majetku
č. 6Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 7Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 896-II), jímž se mění některá ustanoveni zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n. o letectví (tisk 923-II)
č. 8Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 832-II), kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských (tisk 951-II)
č. 9Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
č. 11Návrh poslance Jiří Stříbrného a druhů na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921 č. 329 Sb. z. a n. o dávce ze zábav
č. 12Návrh poslanců Vojty Beneše, M. Jurnečkové, V. Jaši, J. Husnaje a soudruhů na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí z rodin nejchudších vrstev obyvatelstva republiky
č. 13Návrh poslanců Pika, Hummelhanse, inž. Nečase a druhů ve věcí svolání ankety o aktuelních otázkách tělovýchovy a sportu v republice Československé
č. 14Interpelace
č. 15Naléhavá interpelace poslanců H. Bergmanna, B. Procházky, L. Pechmanové, dr. Patejdla a druhů vládě o činnosti komise pro normalisaci a systemisaci služebních míst
č. 16Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 9), kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 17Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 10) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
č. 18Naléhavá interpelace poslanců V. Mikuláše, F. Zeminové, Em. Špatného, J. Knejzlíka, V. Polívky a druhů vládě republiky Československé o zemědělské krisi a jejím řešení
č. 19Naléhavá interpelace poslanců Jiří Stříbrného, dra Karla Perglera, Rudolfa Gajdy a druhů ministru zahraničních věci dru Eduardu Benešovi o poplatku, žádaném na Československu za osvobození, jakož i o stavu jednání stran placení dluhu za vydržování našich zahraničních armád ve Francii a Italii a konečně o odškodném, požadovaném zahraničními maďarskými velkostatkáři za vyvlastněné pozemky v rámci pozemkové reformy
č. 20Naléhavá interpelace poslanců Jiří Stříbrného, dr. Karla Perglera, Rudolfa Gajdy a druhů ministru vnitra dr. J. Slavíkovi a ministru školství a národní osvěty dr. Dérerovi o odpovědi, kterou dal sekční chef dr. Polák za ministerstvo vnitra studentské deputaci o událostech 21. listopadu t. r.
č. 21Súrna interpelácia posl. Jozefa Siváka a druhov ministru školstva a národnej osvety o úprave odpočivných a zaopatrujúcich platov niektorých neštátnych zamestnancov vo verejnej službe školskej na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi a pozostalých po nich
č. 22Návrh poslanca Jána Petroviča, Juraja Kaliňáka, J. Zajíca a druhov na vydanie zákona o predĺžení zákona zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
č. 23Návrh poslanců dra Fr. Lukavského, Fr. Ježka a druhů na zrovnoprávnění pensistů změnou některých předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních, státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích
č. 24Naléhavá interpelace poslanců dra Staňka, dra Zadiny, Mašaty, Petroviče a druhů vládě o okamžitém řešení zemědělské krise
č. 25Návrh poslanců Pika, Nového a soudruhů na dokončení regulace řeky Mže v Plzni
č. 26Návrh poslanců Emila Špatného, Fr. Zeminové, H. Bergmanna a druhů na doplnění ustanovení §u 72, zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 27Interpelace
č. 28Návrh poslanců Jana Šeby, Ot. Svobody, Aloise Hatiny a druhů na rozřešení osvobození od dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné
č. 29Zpráva výboru rozpočtového stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé (k tisku čís. 1, příl. I) podle § 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929, o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930
č. 30Naléhavá Interpelace poslance H. Simma a druhů vládě, že v zimě 1929/30 dlužno zříditi stravování potřebných dětí
č. 31Naléhavá interpelace poslanců inž. R. Junga, H. Simma, H. Krebse a druhů vládě o nové úpravě právních a hmotných poměrů státních pensistů a zaměstnanců jim na roveň postavených podle požadovaného vyrovnání jejich požitků
č. 32Návrh poslanců Jiřího Stříbrného, dra Karla Perglera, R. Gajdy a druhů na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru podle § 22, odst. 3. jednacího řádu
č. 33Návrh poslancov J. Bečku, inž. J. Nečasa, J. Husnaji, dr. Ivana Markoviča a súdruhov na predĺženie platnosti zákona č. 87 Sb. z. a n. zo dňa 26. dubna 1924, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929
č. 34Návrh poslanců I. Bergmanna, Fr. Zeminové, E. Špatného a druhů na novelisaci zákona ze dne 20. prosince 1922 čís. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců
č. 35Návrh poslanců Bedřicha Bezděka, Václava Sedláčka, Františka Janalíka a druhů, aby letošního roku ještě provedena byla obvyklá akce stravování a ošacování chudých dětí
č. 36Návrh poslanců Bergmanna, B. Procházky, Tučného a druhů ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům
č. 37Návrh poslanců B. Procházky, Bergmanna, Tučného a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 13 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 38Súrna interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde o prenajatie nosičskej služby v obvode košického riaditeľstva štátnych železníc
č. 39Naliehavá interpelácia poslancov Vladimíra Polívku, I. Hrušovského a druhov vláde o hroziacej katastrofe nezamestnanosti v Gemeri (Muránskej, Štítnickej a Šajavskej doliny)
č. 40Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko
č. 41Interpelace
č. 42Návrh poslance Kleina a soudruhů na poskytnutí pomoci těžce požárem poškozeným občanům v obcí Rybníčku, okres Habry
č. 43Návrh poslanců Frant. Zeminové, Ludmily Pechmanové, Mileny Šmejcové a druhů na vydání zákona na úpravu služebních poměrů domácích zaměstnanců a na zrušení čeledních řádů
č. 44Návrh poslanců F. Windirsche, Böhma, Hodiny, Halke a druhů na opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni
č. 45Návrh poslanců Tučného, H. Bergmanna, B. Procházky a druhů na změnu zákona ze dne 7. července 1926 čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 46Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky a druhů na změnu § 29. zákona ze dne 23. července 1919 čís. 443 a ze dne 23. července 1919 čís. 444 Sb. z. a n. za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících
č. 47Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, Boh. Procházky a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926. čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců
č. 48Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky, L. Pechmanové a druhů na vybavení státních zaměstnanců z dluhů
č. 49Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, Boh. Procházky a druhů na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1924. čís. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě
č. 50Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, Boh. Procházky a druhů na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců
č. 51Návrh poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky a druhů na zrušení §§ 187 a 188 ze dne 25. ledna 1914 o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika) ř. z. č. 15
č. 52Návrh poslanců Fr. Zeminové, H. Bergmanna, V. Sladkého, E. Špatného, V. Mikuláše a druhů na vydání zákona, kterým se upravují dávkové povinnosti, plynoucí z patronátu neb jiného obdobného závazku obecního
č. 53Návrh posl. F. Zeminové, dra Patejdla, A. Tučného, E. Špatného a druhů na vydání zákona o státním dozoru na kartely a soukromé monopoly
č. 54Návrh poslanců Aloise Tučného, inž. Záhorského a druhů na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. dubna 1921. č. 155 Sb. z. a n.
č. 55Návrh poslanců Aloise Tučného, H. Bergmanna, F. Zeminové a druhů, aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích
č. 56Návrh poslanců Aloise Tučného, V. Mikuláše a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon náhradový
č. 57Návrh poslanců H. Bergmanna, V. Mikuláše, F. Zeminové, E. Špatného a druhů na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé
č. 58Návrh poslanců Stejskala, Tučného a druhů na poskytnutí úlev na čsl. drahách dělnictvu v době dovolené
č. 59Návrh poslanců Jana Šeby, Ot. Svobody, Aloise Hatiny a druhů na osvobození tělocvičného nářadí a sportovních potřeb od daně přepychové
č. 60Návrh poslanců Františka Pechmana, Františka Horáka, J. V. Najmana a druhů, aby vydán byl nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory
č. 61Návrh poslanců J. Pekárka, F. Horáka, J. V. Najmana a druhů na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek
č. 62Návrh poslanců J. V. Najmana, J. Pekárka, Al. J. Beneše a druhů na zrušení potravní daně na čáře
č. 63Návrh poslanců J. Pekárka, J. V. NaJmana a druhů na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební
č. 64Návrh poslanců Jana Slavíčka, J. Netolického a druhů na postátnění a řádné organisování živnostenského školství pokračovacího a živnostenského školství odborného
č. 65Návrh poslance F. Petrovického a druhů na změnu zákona ze dne 15. července 1927 č. 112 Sb. z. a nař., jímž se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou
č. 66Návrh posl. Fr. Petrovického a druhů, kterým se živnou zasilatelská (spediční) prohlašuje za koncesovanou a vázanou na průkaz způsobilosti
č. 67Návrh poslance Fr. Petrovického a druhů na úpravu zákazu prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby
č. 68Návrh poslance Chalupníka a soudruhů na regulaci řeky Odry u Vyškovic na Moravě
č. 69Návrh poslanců Pechmana, Náprstka a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, číslo 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice a zákonitou úpravu rozsahu působnosti a oprávnění živnosti zubotechnické a dentistické
č. 70Návrh poslanců Hodiny, Windirsche, Böhma, Halke a druhů, aby byla neprodleně učiněna ochranná opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni
č. 71Návrh posl. Netolického, Slavíčka, Tykala, Vaňka a druhů na doplnění § 15 ž. ř. a 22 ž. z. ze dne 10. října 1924. čís. 259 Sb. z. a n. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi
č. 72Návrh poslanců H. Bergmanna, Fr. Zeminové, Em. Špatného a druhů na reorganisaci bezpečnostní služby v republice Československé
č. 73Návrh poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhů na dokončenie stavieb lekárskej Fakulty československej univerzity v Bratislave
č. 74Návrh poslanců J. Slavíčka, Jos. Netolického J. Vaňka a druhů na doplnění §u 20 živnostenského řádu, upraveného zákonem ze dne 5. února 1907. čís. 26. ř. z., jímž se povoluje přeložení koncese hostinské do jiné místnosti v téže obci
č. 75Návrh poslanců Al. Tučného, H. Bergmanna, F. Zeminové a druhů, aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích
č. 76Návrh posl. Bergmanna, Tučného, Procházky a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon)
č. 77Návrh posl. B. Procházky, Tučného, Bergmanna a druhů na změnu zákona ze dne 24. června 1926 č 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
č. 78Návrh poslanců Seidla, Staňka, inž. Nečase, Brodeckého a soudruhů na vyrovnání odpočivných požitků různých druhů pensistů a zaopatřovacích platů jejich pozůstalých
č. 79Interpelace
č. 80Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1930
č. 81Návrh poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů, aby se zavedla čtrnáctiměsíční povinná presenční služba
č. 82Návrh poslance Matznera a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje užívati v továrnách mladistvých, kteří nedosáhli 18. roku
č. 83Návrh poslanců V. Mikuláše, Fr. Zeminové, Jos. Knejzlíka a druhů, aby předložen byl vládou návrh o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách
č. 84Návrh poslance I. Hrušovského a druhů na změnu zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n. (řád volení do poslanecké sněmovny) ve znění novely z 15. října 1925, čís. 205 Sb. z. a n.
č. 85Návrh poslance E. Zajička a druhů na zřízení fondu pro soukromé školy
č. 86Návrh poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů, aby byly znovu zavedeny dvojité svátky
č. 87Návrh poslanců dr. Mayr-Hartinga, dr. Luschky a druhů o zrovnoprávnění všech pensistů
č. 88Návrh poslanců F. Pechmana, F. Ostrého a druhů na doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou
č. 89Návrh poslanců Kleina, F. Svobody, Bečko soudruhů, aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích
č. 90Návrh poslanců H. Bergmanna, Aloise Tučného Fr. Zeminové a druhů na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 330 Sb. z. a n. o závodních výborech
č. 91Návrh poslanců Al. Tučného, Boh. Procházky, H. Bergmanna a druhů, jímž se mění a doplňuje zákon o úrazovém pojištění dělníků
č. 92Návrh poslanců Al. Tučného, Boh. Procházky, H. Bergmanna a druhů na změnu zákona ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
č. 93Návrh poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov na opatrenia proti zneužitiu millenárnych slávností v Maďarsku proti Československu
č. 94Návrh poslanců Aloise Tučného, H. Bergmanna, Fr. Zeminové a druhů, aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé
č. 95Návrh poslanců Aloise Tučného, Jos. Netolického a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n. o zubním lékařství a zubní technice
č. 96Návrh poslanců Emila Špatného, V. Mikuláše, Fr. Zeminové a druhů na změnu řádu volení v obcích
č. 97Návrh poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov vo veci nostrifikovania cudzozemských vysokoškolských diplomov
č. 98Návrh poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov na sriadenie prírodovedeckej fakulty pri československej univerzite Komenského v Bratislave
č. 99Návrh poslanců Josefa Lance, Al. Tučného, F. Zeminové, Václava Sladkého, Václava Mikuláše, Aloise Hatiny a druhů na bezodkladné vydání zákona o zřízení fondu pro rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v uhelných oblastech
č. 100Návrh poslanca I. Hrušovského, V. Polívky a druhov na prezkúmanie činnosti ministerstva zdravotníctva a telesnej výchovy

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP