Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 40.

Interpelace:

1. sen. Kříže a soudr. na p. ministra vnitra o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích.

2. sen. Hokkyho a druhov predsedovi vlády a celej vláde o zadržovaní obecných prirážok obci Sevžuše, čím sa zabraňuje potrebným investíciám obce.

3. sen. Hokkyho a druhov celej vláde, aby okres sevžušský vyhlásený bol za okres núdzový.

4. sen. Hokkyho a druhov ministrovi vnútra o zrušení režimu vládneho komisariátu v Mukačeve a Paušíne.

5. sen. Franka, Enhubera na ministra vnitra stran neoprávněného zákazu daňové protestní schůze v Děčíně.

 

40/1.

Interpelace

senátora Aloise Kříže a soudruhů

na pana ministra vnitra

o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé

a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích.

Volná myšlenka čsl. podala jménem Akčního výboru organisací bezkonfesních v Čes. Budějovicích, v němž je kromě této organisace zastoupena také Unie soc. svob. myslitelů a spolek Karel Havlíček, žádost o povolení táboru lidu na den 1. září na Jirsíkově náměstí. Na tomto táboru lidu měl promluvit kap. Em. V. Voska na téma: "Za svobodnou a demokratickou školu." Tato žádost byla rozhodnutím Okresního úřadu v Čes. Budějovicích zamítnuta výnosem ze dne 26. srpna 1935 pod č. 54.726/Št. Zákaz byl vydán podle § 6 zák, shromažďovacího v zájmu veřejného klidu a pořádku vzhledem k místním poměrům.

Tento zákaz Okresního úřadu je neodůvodněný, poněvadž v naší republice se usilovalo a usiluje o svobodu a demokracii ve všech oborech, tedy také ve školství. Seriosnost pořádajících korporací i osoby přednášejícího dávala záruku, že projevu nebude žádným způsobem zneužito.

Rovněž tak žádná okolnost nenasvědčovala tomu, že by při táboru lidu mohlo dojíti k výtržnostem s jiné strany, nebo k nějakým jiným incidentům, které by mohly porušit veřejný klid a pořádek.

Zdá se tedy, že jedinou příčinou zákazu byly přílišné a nemístné ohledy vůči českobudějovickému biskupovi a místním katolickým institucím, kterým přirozeně tábor lidu Akčního výboru bezkonfesních organisací byl proti mysli. Takové ohledy ovšem nemohou býti důvodem k tomu, aby byla omezována svoboda:projevu bezkonfesních občanů v Čes. Budějovicích.

Podotýkáme ještě, že toto není první případ, v němž Okresní úřad v Čes. Budějovicích postupoval tímto způsobem podle našeho názoru neoprávněným. Tážeme se proto pana ministra:

1. je panu ministrovi známa praxe Okresního úřadu v Čes. Budějovicích v postupu vůči bezkonfesním občanům?

2. je pan ministr ochoten vyšetřiti, proč byl zakázán tábor lidu Akčního výboru organisací bezkonfesních, ohlášený na den 1. září v Čes. Budějovicích?

3. je pan ministr ochoten, přesvědčí-li se, že zákrok Okresního úřadu byl neoprávněný, zamezit, aby se podobné případy v budoucnosti opakovaly?

 

V Praze, dne 25. září 1935.

Kříž,

Balla, Brodecký, Časný, Filipinský, Havránek,

Koutková, Macek, Tomášek, Zimák, Karpíšková,

Modráček.

 

Překlad ad 40/2.

Interpelácia

senátora Hokkyho a druhov

predsedovi vlády a celej vláde

o zadržovaní obecných prirážok obci Sevžuše, čím sa zabraňuje potrebným investíciám obce.

Pane predseda vlády!

Obec Sevžuš má u finančných úradov asi 860.000 Kč pohžadávky na obecných prirážkach.

Táto suma prirodzene chýba správe obce Sevžuš, aby mohla z nej hradi náklady svojich najpotrebnejšich investícií. Nemôže da svoje ulice vydlaždi, ač prednosta okresného úradu a obecné predstavenstvo, rada a zastupitežský sbor podnikajú všetko, aby dali do poriadku obec, ktorá je okresným sídlom a má 12.000 obyvatežov. Pre nedostatok hmotných prostriedkov je to však nemožné. Aké sú v dôsledku toho komunikačné pomery v Sevžuši, dôkazom toho prikladám fotografické snímky Masarykového námestia, ktoré je v takom stave, že si to sotva možno predstavi: Veža mestského domu obdivuje sa svojej kráse v barine na Masarykovom námestí. Trhovci, ktorí plátiá žnačné miéstné, stoja v dobe jesenných pŕšok po kolená v blate. Buďto ráčte zmeni názov námestia; alebo ráčte sa postara o to, aby obec mohla si opatri peniaze na jeho vydlaždenie,

Už dávno malo, dojs ku stavbe budovy okresného súdu sevlušského - veď to bolo plánované už pred vojnou - lebo sotva je ešte jedna budova okresného súdu v tak škandalóznom stave, ako táto, kde v jednej a tejže miestnosti pojednávájú dva sudcovia. Dvojposchoďový palác okresného súdu v ačeve už je vybudovaný, a preca okresnémiu súdu v ačeve je pridelené len 38 obcí, kým okresnému súdu v Sevžuši 54 obcí. Avšak ačevo mohlo da potrebný príspevok, kdežto Sevžuš nie, lebo i takto má 5milionovú dlžobu, ktorá pôsobí vážnu staros.

Vrchnosti škôl obchodných a priemyselných stále výhrožujú Sevžuši, že odsahujú tieto dve déležité školy, jestliže obec nedá značnejší príspevok. Damoklov meč odňatia škôl visí stále nad Sévžušou.

Nezbytným požiadavkom by bolo i vybudovanie kanalizácie a vodovodu, lebo tyfusové onemocnenia každého roku sa opakujú a táto nákaza požaduje stále viac smrtežných obetí. Tieto práce mohly by bý prevedené len zároveň s úpravoü potokov Belvy a Salvy, lebo obsah kanálov mohol by by odvádzaný len sem. Všetky tieto práce ztroskotaly na finančných pomeroch.

Zemský úrad požaduje na roky zpätmo obrovské sumy na nájomnom okresného úradu a z tejto príčiny trvajú stále debaty s menovaným úradom, ktorý miesto toho, aby pomohol, eše viac tlačí pod vodu hlavu obce, ktorá beztoho už sa pótapa v dlžobách.

Na základe uvedeného s úctou tážem sa pána predsedu vlády a celej vlády:

Či ste ochotní urobi súrné opatrenia, aby finančné úrady čo najskôr vydaly obecné prirážky v sume približne 1,000.000 Kč spolu so 7 % úrokmi zo zameškania (tožko ony vybierajú), lebo ináč obec Sevžuš bude sa muset' i naďalej na dlhú dobu zriec svojich najnutnejšich zdravotných, kultúrnych; sociálnych, a iných investícü a snáša všetky vážné dôsledky tohoto neblahého stavu.

V Prahe, dňa 7. septembra 1935.

Hokky,

Füssy, Garlik, Krczal, Krommer, Dr Pajor, Dr Törköly,

Enhuber, Dr Turchányi, Liehm, Schmidt.

 

40/2 (původní znění).

Interpélláció

Benyujtják: Hokky Károly szenátor és társai

a Miniszterelnök Urhoz és az összkormányhoz Nagyszőllős község pótadóinak visszatartása, s ezáltal a szükséges Beruházásainak megakadályozása tárgyában.

 

Miniszterelnök Ur!

Nagyszőllós községnek pótadóiból mintegy 860 ezer koronás közpótadó hátrálékkövetelése van a pénzügyi hatóságoknál.

Ez az összeg természetszerüen hiányzik Nagyszőllőš község igazgatásának, hogy belőle a legszükségésebb berúházási költségeit fedezhesse. Ném tudja ហuccáit kíköveztetni, mindamellett, hogy a járási hivatal főnöke s a kőžségi előljáróság, tanács és képviselőtestület mindent elkövetnek, hogy a községet, - amely járási székhely és 12 ezér lakosa van, - rendbehozzák. Ez azonban, az anyagi eszközök hiánya miatt lehetetlen. Hogy emiatt azután milyenek a közlekedési viszonyok Nagyszőllősön, annak bizonyitékául idemellékelek fényképeket a Massaryk-térről, amely szinte elképzelhetetlen állapotban van. A városház tornya. a Masaryk-tér pocsolyájában gyönyörködik szépségében. Az elég tekintélyes helypénzt fizető vásárosok térdig érő sárban állnak az őszi nagy esőzések idején. Vagy méltóztassék megváltoztani e tér nevét, vágy tessék gondoskodni róla, hogy a község e tér kikövezéhez szükséges összegeket előterémthesse.

Már rég ótá, esedékes, volna a nagyszőllősi járásbirósag épületének felépítése, - amelyet már a. háboru előtt terveztek, - mert aligha van még egy járásbiroságí, épület olyan botrányos állapotban, mint ez, ahoi 2 biró tárgyal egy és ugyanazon helyiségben. A tecsői jarábirósag gýönyorü kétémeles palotája már fölépült, pedig Técsőn csak 39. közsegnek, - Nágyszőllősön ellenben 54 községnek van a járásbirósaga. De Técső meg tudta adni a szükséges hozzajárülást, ellenbén Szőllős nem, mert igy is 5 millión felüli. adóssága, van, amelynek törlesztése sulyos gond.

A kereskedelmi és ipariskolák felsőbb hatóságai állandóan azzal fenyegetik meg Szőllőst, hogy elveszik e két fontos iskoláját, ha nem adnak jelentős hozzájárulást. Az elvitel damokleszkardja: állandóan ott lebeg emiatt Szőllős fölött.

A csatornázás és vizvezeték építése is elengedhetetlen volna, mert a tifuszos megbetegedések. évről-évre megismétlődnek, s a járványnak állandóan több halálos áldozata is van. Ezek a munkálatok a Belyva és a Salva patakok szabályozásával volnának csak elérhetők s a csatornák vizét csak azokba vezethetnék le. Mindezek a munkák pénzügyi okokon feneklenek meg.

Az országos hivatal oriási összegeket kér évekre visszamenőleg a községtől a járási hivatal bérlete fejében, s emiatt évek óta vita folyik a nevezett hivatallal, amely ahelyett, hogy segítené, még jobban viz alá nyomja a fejét az adósságokban fuldokló községnek.

Mindezek után tisztelettel kérdem a Miniszterelnök Urat és az Összkormányt:

hajlandók-e sürgősen intézkedni, hogy a pénzügyi hatóságok a már beszedett több, mint egy millió koronára rugó pótadót. mielőbb kiadják 7 % -os késedelmi kamatokkal együtt (amennyit ők szednek), mert különben Nagyszőllős község kénytelen lesz továbbra is a legszükségesebb egészségügyi, kulturális, szociális és más beruházásairól hosszu időre lemondani s ennek az áldatlan állapotnák minden sulyos követkeaményét viselni.

 

Prága, 1935. szeptémber 7.

Hokky,

Füssy, Garlik, Krczal, Krommer, Dr. Pajor, Dr. Törköly,

Enhuber, Dr. Turchányi, Liehm, Schmidt.

 

Překlad ad 40/3.

Interpelácia

senátora Hokkyho a druhov celej vláde, aby okres sevžušský vyhlásený bol za okres núdzový.

 

Pane predseda vlády!

Všeobecnú hospodársku krízu sledovalo vežké zadlženie obyvatežstva celej Podkarpatskej Rusi. Tieto dva faktory zažahly čo najvážnejšie na tento najchudobnejší kraj republiky, čoho dôsledkom bolo, že hlad a bieda dostavily sa i na južné vidieky. K tomuto všeobecnému zadlženiu pridružily sa v okrese sevžušskom katastrofálne živelné pohromy, ktoré trvajú už celé roky.

Povodeň v r. 1933, ktorá obec Výlok srovnala takmer so zemou, zaplavila i okres sévžušský, pôsobiac v ňom nesmierne, škody.

V r. 1934 rozzúril sa nad Sevžušou hrozný orkan, spojený s ukrutným krupobitím, ktoré tam i v iných obciach toho okresu vymlátilo takmer všetko.

Tohoto roku bolo strašné sucho akého od roku 1864 nebolo a na aké sa ani najstarší žudia nepamätujú. V dôsledku toho bola takmer úplne žničená úroda dvoch hlavných potravín najchudobnejšej vrstve žudu, t. j. úroda kukurice a zemiakov, avšak i nedostatok krmív bude taký, aký tu nebol už od desaročí. Ani úroda tabaku nebola ešte tak zlá v sevžušskom okrese od doby trvania republiky. Tá trocha tabaku, ktorá zbudla hlavne malým gazdom bola orkanom dňa 26 septembra takmer úplne vykántrená; a na niektorých miestach boly i vinohrady poškodené.

Ku všetkým týmto pliagam pridružuje sa ešte i to, že u finančných úradov darmo sme po celé roky žiadali berné výhody alebo moratorium pre živelné pohromy Ná miesto toho prišly exekúcie, zabavenie, dražby, bezohžadnosti a rozmnožovanie útrat jak štátom, tak i súkromníkmi.

Sníženie úrokovej miery nepomohlo nič. Veď práve u drobných zmeniek je bankám poskytovaná možnos, aby pod rôznymi tituly mohly si zákonite naráta dvakrá, pri najmenšom však 11/2krᝠtožko, než je prípustný 8 %-ný úrok.

Tiež živnostníkov a obchodníkov mocne postihuje záto hrozná, od rokov trvajúca bieda. Tiež na nich tlačia veritelia; oni však ani pri najlepšej snahe nemôžu svoje pohžadávky vydoby.

Naproti tomu však na nich boly verejné a súkromné dlžoby vydobyté. A tak všetky vrstvy obyvatežstva, mimo gážistov, octly sa v biede. Avšak ich bieda je dnes ešte horšia, než bola vlani. Bolo by žiaducné, aby obyvatežstvo, ktoré zápasí so starosou o kus chleba, aspoň na čas bolo sprostené berných exekútorov.

Všetko to vyvolalo situáciu tak nesnesitežnú, že to už odôvodňuje, aby okres sévžušský vyhlásený bol za okres núdzový podža zákona č. 142/1933 Sb. z. a n. a vlád. nar. č. 258/1934 Sb. ž. a n.

So zúfalým a ustrašeným pohžadom ide obyvatežstvo okresu sevlušského blízkej zime v ústrety. Ak sa len nestane zázrak, dostaví sa i sem bieda a hlad v rozmeroch verchovinských.

Na základe predneseného s úctou sa tážem:

1. či ste, pane predseda vlády, ochotný vysla komisiu, ktorá by vyšetrila vyššie vylíčené, pomery, a pokiaž by sa to s pravdou shodovalo -

2. či hodláte súrne zakroči, aby okres sevžušský vyhlásený bol za okres núdzový?

3. či ste ochotný urobi opatrenie i po tej stránke, aby sa dostalo podpory nielen gazdom a nezamestnaným, ale i maloživnostníkom a maloobohodníkom, lebo títo sa octli v núdzi len biedou tamtých.

V Prahe dňa 7. septembra 1935.

Hokky,

Garlik, Enhuber, Krommer, Schmidt, Dr. Pajor

 

Dr. Törköly, Dr. Turchányi, Füssy, Krczal, Liehm.

 

40/3 (původní znění).

Interpelláció

Beadják: Hokky Károly szenátor és tarsai

az összkormányhoz a sevlusi,

nagyszöllösi járásnak inség járássá nyilvá

nitása tárgyában.

 

Miniszterelnök Ur!

Az általános gazdasági válságot, az egész Podkarp. Russban, a lakosság nagyfoku eladósodása követte. E két tényezö mégnagyobb sullyal szakadt a köztársasság e legszegányebb vidékére, aminek, következménye, hogy a déli részeken is beállt a nyomor és éhség. A szöllösi járásban ez általános eladósodottsághoz még évek óta tartó katasztrófális elemi csapások szegödtek.

1933 évben az árviz, amely csaknem a földdel egyenlövé tette Tiszaujlakot, a szöllösi járást is elboritotta, mérhetetlen károkat okozva.

1934 ben oly borzalmas orkán pusztitott föleg Szöllösön, de a járás más községeiben is, amellyel szörnyü jégverés jart együtt, amely elcsépelt a járásban csaknem mindent.

Ez évben oly rettentö aszály volt, amilyen 1864 pta nem volt, s a melyre a legöregebb emberek sem emlékszenek. Enneknyomán nemhogy termett volna, de csaknem kipusztult a legszegényebb népréteg legföbb két élelmicikke a tengeri és burgonya, de a takarmány inség is olyan lesz, amilyen évtizedek óta nem volt. Ily rossz dohánytermés sem volt a szöllösi járásban a köztársasság fenállása óta. Ami csek ély dohány még megmaradt, - föleg a kisgazdáknál -, azt a szeptember 26-iki orkán csaknem kiirtotta, egyes helyeken a szöllökben is tett kárt.

Mindeme csapásokhoz hozzájárult még, hogy éveken keresztül hiába kértünk a pénzügyi hatóságoktól az elemi csapások után járó adókedvezményt, vagy moratóriumot. Ezek helyett végrehajtások, árverések, záralávételek, kiméletlenség s a költségek szaporitása következett ugy az állam, mint a magánosok részéröl.

A kamat leszállitás sem segitett semmit. Hisz éppen a kis váltóknál van rá mód, hogy különféle cimeken a bankok a megengedett 8%-nál törvényesen azámitsanak fel csaknem kétszer, de legalább másfélszer ennyit.

Az iparosokat és kereskedöket szintén erösen sujtotta ez a szörnyü éveken át tartó inség Öket is szorongatták hitelezöik, s ök viszont nem tudták a legjobb igyekezettel sem behajtani a künlevöségeiket.

Elleben rajtuk bevasalták a köz és magántartozásaikat. Igy a lakosság minden - nem havi dijas - rétege inségbe jutott. De mindezek a tavalyinál is nágyobb inségbe jutottak ez idén. Kivánatos volna, hogy a betevö falat gondjaival küzdö lakosság meneküljön legalább ideiglenesen az adóvégrehajtóktól.

Mindezek oly tarthatatlan helyzetet teremtettek, amely teljesen indokoltá teszi, hogy a nagyszöllösi járás az 1933 évi 142 számu törvény és az 1934 évi 258 számu kormányrendelet értelmében inségjárássá nyilvánittassék.

Kétségbe esetten s megriadt arcal tekint a szöllösi járás lakossága a közelgö tél elé. Ha nem történik csoda, ugy itt is verhovinai méretü nyomor és éhség lesz a télen.

Tisztelettel kérem ezek után:

1. hajlandó e miniszter elnök ur egy bizottságot kiküldni, amely az általam fentebb vázolt helyzetet kivizsgálná s amenyiben azok a valóságnak megfelelök,

2. hajlandó sürgösen intézkedni, hogy a nagyszöllösi járás inségjárássá nyilvanittassék,

3. hajlandó e sürgösen az iránt is intézkedni, hogy ne csalc a gazdák és munkanéküliek, hanem általuk a kisiparosok és kiskereskedök is inségbe jutván, szintén megsegittessenek.

Praha 1935 szemptember hó 7.

Hokky,

Garlik, Enhuber, Krommer, Schmidt, Dr. Pajor,

Dr. Törköly, Dr. Turchányi, Füssy, Krczal, Liehm.

 

Překlad ad 40/4.

Interpelácia

senátora Hokkyho a druhov

ministrovi vnútra

o zrušení režimu vládneho komisariátu v Mukačeve a Paušíne.

Pane minister!

Právny obor vládnych komisárov nie je ani jediným paragrafom sbierky zákonov československých upravený a práve tak nie je ustanovená doba, na ktorú možno vládneho komisára menova, a tedy i do dnes platí zák. čl. XXII/1886, a to tým väčšmi, keďže jednak jeho neplatnos nebola zákonodarstvom vyslovená a jednak i najvyšší správny súd svojim novším rozhodnutím uznal jeho platnos. Ak je však zák. čl. XXII/1886 ešte i dnes v platnosti, tu je pôsobenie vládnych komisárov v Mukačeve a Paušíne nezákonné. Vládneho komisára možno vo smysle § 61 tohoto zákona menova najvyššie na dobu jedného roku, títo však vykonávajú svoju neobmedzenú moc už 2 1/2 roku. Ačkožvek vládny komisár môže podža tohoto zákona vybavova iba veci bežné, preca vladny komisár v Mukačeve robí opatrenia, z ktorých plyne zabremenenie obyvatežstva na niekožko rokov.

Obyvatežstvo, ktoré musí zo dňa na deň snáša novšie a ažšie bremená, nielen že už 2 1/2 roku nemôže uplatňovat' svoje zákonom mu dané práva, ale nečinne musí sa díva ako zapřičiňuje vládny komisár nové a zbytočné výdavky tým, že starých, osvedčených, práceschopných a zapracovaných zamestnancov posiela do penzie a ich miesta absadzuje novými, cudzími osobami.

Režim vládneho komisára nebol vstave uvies do poriadku ažké hospodárske pomery mesta Mukačeva, ba vidí sa nám, že na to ani váhu neklade, ale že mu ide o to, aby odstranil domorodých úradníkov a zamestnancov, čím prekročuje svoj právny obor, vymedzený v zák. čl. XXII/1886.

Autonomia mest a obcí je zabezpečená zákonom, a keďže dnešná siituácia znamená ponzšenie zák. čl. XXII/1886,

s úctou tážeme sa pána ministra,

či ste ochotný urobi opatrenie, aby režim vládneho komisára v Mukačeve a súsednej obci Paušíne bol zrušený a obnovená bola autonomia vypísaním volieb?

Znajúc názory pána ministra, hlásajúce vždy uznávanie práv menšinových, veríme, že táto otázka bude Vámi v dobe najkratšej vyriešená.

 

V Prahe, dňa 7. septembra 1935.

Hokky,

Dr. Pajor, Garlik, Füssy, Enhuber, Liehm, Schmidt,

Ing. Weller, Dr. Turchányi, Dr. Törköly, Krczal.

 

40/4 (původní znění).

Interpelláció

Beadják: Hokky Károly szenátor és társai

belügyminiszter urhoz

a mukačevói és paušini kormánybiztosi rezsim beszüntetése tárgyában a

 

Miniszter Ur!

A csehszlovák törvénytár egyetlenegy paragrafüsa sem intézkedik a kormánybiztosok jogkörére vonatkozólag, ugyszintén ninas sehol megállapitva azon idötartam, melyre a kormánybiztos kinevezhetö s igy mai napig is érvényben van az 1886 évi XXII. t. c. annál is inkább, mert egyrészt annak érvénytelenségét a törvényhozás nem mondotta ki, másrészt a legfelsöbb közigazgatási biráság egyik legutóbbi határozatával is elismerte ennek érvényességét. Ha pedig az 1886 évi XXII. t. c. még ma is érvényben van, akkor a mukačevói és paušini kormánybiztosok müködése törvényellenes. Ezen törvénycikk 61 §-a értelmében kormánybiztost legfeljebb egy esztendöre lehet kinevezni s ezek már két és fél éve gyakorolják korlátlan hatalmukat. Bár ugyan ezen törvénycikk értelmében a kormánybiztos kizárólag a folyóügyek intézésére fogosult, a mukačevói kormánybiztos mégis oly intézkedéseket tesz, melyek a lakosság több éves megterhelését eredményezik.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP