Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 47.

Vládní návrh

Zákon

ze dne.............................................................................,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti,

o občanském řízení soudním, o řízená exekučním a o soudní organisaci.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 1. srpna 1895, č. 111 ř. z., o vykonávání moci soudní a o příslušnosti řádných soudů v občanských věcech právních (jurisdikční norma), se mění takto:

1. § 7 a ), odst. 3 zní:

"Samosoudcům krajských soudů přísluší též projednati a rozhodnouti spory o rozvodu a rozluce manželství, leč by jedna ze stran ještě před průvodním usnesením navrhla, aby věc byla projednána před senátem. Je-li se žalobou o rozvod spojena žaloba o placení výživného, jedná a rozhoduje o ní soud v témž obsazení, v jakém jedná a rozhoduje o žalobě o rozvod."

2. K § 7 a) dodávají se odstavce 4, 5 a 6:

"Strany mohou u krajských soudů úmluvou (§ 104) vznésti před samosoudce i majetkoprávní rozepře, které přesahují hodnotu 20.000 Kč. Za úmluvu platí také, je-li návrh na projednání samosoudcem učiněn v žalobě a v žalobní odpovědi není mu odporováno. 

Rozhodnutí krajského soudu nelze odporovati opravným prostředkem proto, že místo samosoudce jednal a rozhodoval senát. Nelze mu však odporovati ani proto, že místo senátu jednal a rozhodoval samosoudce, jestliže strana se pustila do jednání, nevytknuvši vadného obsazení soudu.

V případech odstavce 5. nemůže k vadnému obsazení přihlížeti z moci úřední ani soud vyšší stolice."

3.§ 8 zní:

"U vrchních soudů vykonávají soudní moc v občanských věcech právních a rozhodují ve správních věcech soudních senáty, které jsou složeny z předsedy a dvou soudců, pokud by něco jiného nebylo ustanoveno zákonnými předpisy o vnitřním zařízení soudů. O odvoláních proti rozsudkům krajských soudů, které vydal senát, rozhoduje však vrchní soud v senátě složeném z předsedy a čtyř soudců, jestliže to navrhne odvolatel v odvolacím spise nebo jeho odpůrce v odvolacím sdělení nebo ve zvláštním podání učiněném ve lhůtě.

§ 468, odst. 2 c. ř. s.

Strana nemůže uplatňovati v opravném prostředku vadné obsazení odvolacího soudu proto, že místo tříčlenného senátu jednal a rozhodoval senát pětičlenný. Také však nemůže uplatňovati, že místo senátu pětičlenného jednal, a rozhodoval senát tříčlenný, jestliže se pustila do jednání, nevytknuvši vadného obsazení soudu.

Ve případech předcházejícího odstavce nemůže k vadnému obsazení přihlížeti z moci úřední ani dovolací soud.

Jak má býti vykonáváno soudnictví v občanských rozepřích právních u nejvyššího soudu, je ustanoveno zákonem o nejvyšším soudě."

4. § 49, odst. 2, č. 2 zní:

"2. spory o otcovství k nemanželskému dítěti, o závazcích podle zákona náležejících nemanželskému otci k matce a dítěti, a to i když nárok z těchto závazků uplatňuje osoba, která náklad spojený s jich splněním učinila za nemanželského otce, a jinaké spory o výživné, k němuž jest někdo podle zákona povinen. Tím však není dotčeno právo manželky v žalobě o rozvod domáhati se placení výživného u soudu příslušného pro žalobu o rozvod."

5. § 55 zní:

"Jestliže se jediná osoba nebo společníci ve sporu domáhají v jedné žalobě několika nároků, jež jsou ve skutkové nebo právní souvislosti, sčítají se tyto nároky dohromady.

Nejsou-li nároky ve skutkové nebo právní souvislosti, posuzuje se příslušnost soudu podle každého nároku zvlášť, ale okresní soud zůstává příslušným, i když součet těchto nároků převyšuje hranici stanovenou pro příslušnost okresních soudů.

Působnost samosoudce u krajského soudu zůstává nedotčena, jestliže žádný z takových nároků nepřevyšuje částku 20.000 Kč."

6. § 118, č. 2 se zrušuje. Tím není dotčeno ustanovení § 4 zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb. z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze.

Čl. II.

Zákon ze dne 27. dubna 1873, č. 67 ř. z., o upomínacím řízení, ve znění čl. XXVIII zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 112 ř. z., o zavedení zákona o soudním řízení v občanských právních rozepřích (civilního řádu soudního), se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

"Podmíněný platební rozkaz nelze vydati proti osobám neznámého pobytu."

2. § 4, odst. 4 a 5 zní:

"Má-li týž věřitel za týmž dlužníkem několik pohledávek, může, i když nejsou mezi sebou ve skutkové nebo právní souvislosti, žádati touž žádostí za platební rozkaz, nečiní-li žádná z nich více než 5000 Kč, i když součet těchto nároků hranici tu převyšuje.

K písemné žádosti budiž připojeno tolik stejnopisů platebního rozkazu vyhovujícího předpisu § 6, kolik je jich třeba pro doručení."

3. K § 5, odst. 2 se připojuje nová věta:

"Proti rozhodnutí o útratách je přípustný jen rekurs ve lhůtě 8 dnů."

4. § 9 zní:

"Podal-li dlužník odpor včas, pozbude platební rozkaz účinnosti v celém svém rozsahu, a to i tehdy, když se odporuje toliko některé části pohledávky.

Bylo-li však platebním rozkazem dlužníkovi odděleně uloženo, aby zapravil několik pohledávek, z nichž každá je zvlášť číselně uvedena, a podal-li dlužník odpor výslovně jen proti některé z těchto pohledávek, zůstává platební rozkaz účinným ve příčině ostatních pohledávání.

Odporuje-li toliko některý z několika dlužníků, pozbude platební rozkaz účinnosti jen ohledně něho."

5. § 19, odst. 2 zní:

"V takovém případě doručí soud zároveň s platebním rozkazem žalobu. V platebním rozkazu uvede, že nařídí ústní jednání o žalobě, podá-li žalovaný včas odpor. žalovanému budiž uloženo, aby, podá-li odpor, uvedl stručně jeho důvody a nabídnul o nich důkazy. Jinak platí ustanovení § 9."

Čl. III.

Čl. XXII zák. č: 112/1895 ř. z. a § 14, odst. 5, věta prvá zákona ze dne 15. února 1922; č. 69 Sb. z. a n., o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, budou nahrazeny těmito ustanoveními:

"Bursovní soud rozhodčí může vyslýchati svědky, znalce a strany za účelem důkazu, pokud se na jeho obeslání dostavili, a to souhlasí-li s tím vyslýchaní, i přísežně, jinak požádá za provedení těchto důkazů okresní soud, v jehož obvodu vyslýchaný bydlí nebo se zdržuje. O přísežném výslechu před rozhodčím soudem platí přiměřeně ustanovení civilního řádu soudního."

Čl. IV.

Zákon ze dne 1. srpna 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), se mění a doplňuje takto:

1. § 65 zní:

"Žádost za propůjčení práva chudých budiž podána písemně nebo do protokolu u procesního soudu příslušného v první stolici. Jestliže by chudá strana měla své bydliště nebo stálý pobyt mimo obvod okresního soudu, jenž jest v sídle procesního soudu, může žádost za propůjčení práva chudých dáti do protokolu u okresního soudu svého bydliště nebo stálého pobytu.

V žádosti budiž označen spor, pro který právo chudých má býti povoleno. Zároveň budiž předloženo úřední vysvědčení o osobních poměrech strany, jíž má býti právo chudých propůjčeno, a místopřísežné seznání strany o tom, jaké má jmění a jaký má příjem. Kdo učiní v místopřísežném seznání vědomě nepravdivé údaje, bude potrestán podle výše způsobené nebo zamýšlené škody pro přestupek nebo zločin podvodu.

Podrobnější předpisy o způsobu místopřísežného seznání, o vydávání úředního vysvědčení a o ověřování údajů žadatelových, zejména knihovními soudy a finančními úřady, jakož i o postupu při tom budou vydány vládním nařízením. Obce jsou povinny spolupůsobiti, zejména při vystavování úředních vysvědčení.

Poručencům a opatrovancům může vysvědčení vydati a místopřísežné seznání potvrditi také poručenský (opatrovnický) soud.

O tom, zda strana podle osobních a majetkových poměrů může zapraviti náklady na vedení sporu (§ 63) či nikoliv, rozhoduje soud.

Soud může také povoliti právo chudých jen částečně."

2. § 66, odst. 2 zní:

"Advokáta samého jmenuje výbor advokátní komory k tomu povolaný. Toto jmenování nahrazuje advokátovi plnou moc procesní."

3. § 69 zní:

"Straně, která nepravdivými údaji vyloudila propůjčení práva chudých, budiž nehledíc k případnému stíhání trestnímu uložen trest pro svévoli.

Kdo by ve vysvědčení uvedeném v § 65 vědomě nebo z hrubé nedbalosti učinil nesprávné údaje nebo kdo by nesprávné údaje vědomě potvrdil jako pravdivé, ručí, jestliže právo chudých bylo propůjčeno, za částky, od nichž strana prozatím byla osvobozena, dále za náklady zastoupení advokátem a za všelikou jinou tím způsobenou škodu."

4. Za § 71 se vkládá § 71 a):

"Soud vyřídiv věc v jedné stolici uloží straně požívající práva chudých, aby zaplatila částky, od jichž zaplacení byla právem chudých prozatímně osvobozena, nabude-li přesvědčení, že zaplacení jich nemůže chudou stranu zkrátiti na nuzné výživě (§ 63). Může tak učiniti i soud opravné stolice s účinkem i pro předcházející řízení. Podle majetkových poměrů chudé strany může jí soud uložiti zaplacení částečné, podle okolností může jí uložiti zaplacení celé nebo částečné v přiměřených lhůtách. Při tom budiž užito ustanovení § 71, odst. 2."

5. § 72 zní:

"V případech dotčených v §§ 65, 66, 68, 71 a 71a) rozhoduje soud bez ústního jednání. Před rozhodnutím opatřiž si soud z úřední moci potřebná vysvětlení.

Strany nepotřebují při jednáních, která konají před soudem podle předpisů tohoto titulu, ani tenkráte zastoupení advokátem, když je procesním soudem krajský soud.

Rozhodnutí, jímž bylo straně propůjčeno právo chudých, nemůže odpůrce napadati rekursem. Rozhodnutí, že pro chudou stranu má býti zřízen advokát, může býti napadeno opravným prostředkem jen proto, že není zákonného důvodu, aby advokát byl ustanoven; tento rekurs může podati odpůrce chudé strany, advokát chudé straně zřízený a výbor té advokátní komory, která má advokáta chudé straně jmenovati. Chudá strana může podati rekurs proti usnesení, jímž byla její žádost za právo chudých zamítnuta, jímž bylo jí propůjčeno právo chudých jen částečně, jímž byl vysloven zánik nebo bylo odňato právo chudých, nebo bylo jí uloženo dodatečné zaplacení nákladů [§ 71 a) ], i u krajského soudu do protokolu. Tento rekurs může chudá strana podati i u okresního soudu svého bydliště nebo pobytu.

Proti rozhodnutí rekursního soudu nejsou opravné prostředky přípustné."

6. § 193, odst. 3 zní:

"Jednání může býti prohlášeno za skončené, třebas ještě nebyly provedeny všechny připuštěné důkazy, jde-li jen o provedení jednotlivých důkazů soudem dožádaným a vzdají-li se buďto obě strany jednání o výsledku jich nebo má-li senát za to, že se bez takového jednání obejde, nebo jde-li o důkaz spisy veřejných úřadů nebo veřejnými listinami a vzdají-li se obě strany jednání o výsledku tohoto dokazování."

7. § 227 zní:

"Žalobce se může domáhati v téže žalobě několika nároků proti témuž žalovanému, pokud jest o všech nárocích týž způsob řízení přípustný. Nejsou-li však tyto nároky ve skutkové nebo právní souvislosti, je to přípustné jen tehdy, když je procesní soud pro každý jednotlivý nárok příslušný.

U krajského soudu mohou býti v jedné žalobě spojeny nároky, které náležejí před samo

soudce, s nároky náležejícími před senát; rozhoduje o všech senát."

8. § 243, odst. 2 zní:

"Odpověď staniž se přípravným podáním, jež musí obsahovati určitý návrh, a je-li žalobcův nárok popírán, musí také uvésti jednotlivě,stručně, ale přesně a úplně skutečnosti, jimiž se žalovaný chce brániti, jakož i jednotlivé průvodní prostředky, jimiž míní dokázati pravdivost svých skutkových tvrzení. Je-li uplatněna námitka nepřípustnosti pořadu práva, nepříslušnosti, překážky rozepře zahájené nebo pravomocně rozsouzené, buďtež v odpovědi na žalobu uvedeny zejména také okolnosti odůvodňující uplatněnou námitku a buďtež nabídnuty důkazy pro dolíčení jich pravdivosti. Nedostatek určitého návrhu nebo uvedených údajů pokládá se za vadu formální (§ 84)."

9. § 261, odst. 6 se zrušuje.

10. Za § 201 se vkládá § 261 a):

"Namítá-li žalovaný nepříslušnost, jest povinen uvésti po pravdě všechny skutkové okolnosti důležité pro posouzení příslušnosti dovolaného soudu, a je-li mu znám soud příslušný, také jej označiti. Nevyhoví-li žalovaný této povinnosti, ač k tomu byl soudem vyzván, budiž námitka nepříslušnosti zamítnuta.

Žalobce může navrhnouti, aby soud, vyhověl-li by námitce, postoupil žalobu soudu uvedenému žalobcem. O tomto návrhu může býti rozhodnuto již při prvém roku.

Soud je povinen vyhověti žalobcovu návrhu na postoupení žaloby, leč by byl také soud žalobcem uvedený patrně nepříslušný.

Není-li soud toho mínění, spojí s usnesením o své vlastní nepříslušnosti zároveň výrok o tom, že postupuje spor soudu žalobcem uvedenému.

Proti usnesení učiněnému ve smyslu předcházejícího odstavce nepřipouští se opravný prostředek, vyjímajíc rozhodnutí o nákladech sporu o příslušnost.

Účinky zahájení sporu u soudu, který se prohlásí nepříslušným, neruší se tím, že spor byl postoupen jinému soudu. Před soudem, jemuž byl spor postoupen jako soudu příslušnému, nekoná se nový prvý rok, žalovaný může namítnouti nepříslušnost tohoto soudu jen, dokud se nepustí do jednání o věci hlavní, a nemůže ji opírati ani o důvody, které jsou v rozporu s jeho dřívějšími tvrzeními, ani o důvody, které vznikly teprve po podání žaloby.

Nové jednání buď provedeno podle § 412, odst. 2."

11. § 321, odst. 1, č. 3 zní:

"3. o skutcích, o kterých by svědek nemohl vypovídati, leč by porušil jemu uloženou a státem uznanou nebo státem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti, pokud jí nebyl platně zproštěn;"

12. § 353, odst. 2 zní.

"Znalec může z týchž důvodů, které svědky oprávňují odepříti výpověď, žádati, aby byl zproštěn ustanovení za znalce, nebo odepříti podání nálezu a posudku zcela nebo z části."

13. K § 369 se připojuje další odstavec:

"Ohledání ve vojenských nebo vojskem obsazených budovách nemůže býti provedeno, jestliže velitel budovy odepře k němu svolení. V podnicích (v jejich odděleních), které jsou důležité pro obranu státu a u nichž je zřízen vojenský dozorčí orgán, nemůže býti provedeno ohledání, jestliže vojenský dozorčí orgán odepřel k němu svolení; v takových podnicích (v jejich odděleních), u nichž není zřízen vojenský dozorčí orgán, budiž při výkonu ohledání šetřeno všech opatrností, aby věci důležité pro obranu státu zůstaly uchovány v tajnosti, jestliže bude prokázáno listinou vydanou příslušným vojenským orgánem, že takový podnik je povinen co do určitých předmětů zachovati tajemství."

14. § 412, odst. 2 zní:

"Nastala-li před vynesením rozsudku změna v osobě některého soudce, budiž jednání znovu provedeno s použitím žaloby, důkazů ke spisům připojených, jednacího protokolu a jeho příloh. O tom, má-li býti opakován důkaz již provedený, či má-li býti použito výsledků dříve již provedeného důkazu obdobně podle § 287, rozhodne nový soud zhodnotě pečlivě všechny okolnosti případu. Ustanovení § 278, odst. 2 platí i tu."

15. § 440; odst. 3 zní:

"Vychází-li z jednání se stranami najevo, že půjde o přednes složitějšího nebo značně rozsáhlého obsahu, zejména v právních rozepřích dotčených v § 245, č. 1, a jsou-li strany zastoupeny advokátem, může soud při prvním roku nebo při prvním ústním jednání stranám naříditi, aby skutkový podklad sporu i nabízené důkazy uvedly v přípravných spisech, a stanoviti jim k tomu lhůtu, zpravidla nepřesahující dva týdny. Nejsou-li strany zastoupeny advokáty, může soud ve sporech takových ku přípravě ústního jednání slyšeti strany a sepsati o tom protokol. Další takové přípravné spisy nejsou přípustné. Shledá-li dodatečně soud, že potřeba takových přípravných spisů byla jen předstírána k docílení průtahů, může uložiti stranám nebo podle okolností jejich právním zástupcům trest pro svévoli. To může učiniti i opravná stolice."

16. § 522 zní:

"Jestliže rekurs čelí proti odepření nebo odnětí práva chudých, proti trestnímu opatření, jímž jest postižen svědek nebo znalec, proti usnesení odmítnuvším opravný prostředek pro opožděnost nebo proti usnesení, které se vztahuje jen k řízení sporu, může soud nebo soudce, jehož rozhodnutí nebo opatření se odporuje, sám vyhověti rekursní žádosti.

Nemíní-li tak učiniti, nebo je-li rekursem odporováno jinému usnesení, nežli usnesení uvedenému v odstavci 1, budiž rekurs bez průtahů předložen rekursnímu soudu s vysvětlující zprávou a se všemi spisy potřebnými k posouzení rekursu."

17. § 565 zní:

"Mimosoudní výpověď s účinkem výpovědi soudní může se státi jen veřejným notářem; musí býti prokázána veřejnonotářskou listinou, musí obsahovati údaje, příkaz a poučení o námitkách podle. § 562, odst. 1 a musí býti odpůrci dodána ve lhůtě ustanovené v § 563, odst. 1.

Nepodá-li osoba, proti níž čelí veřejnonotářská výpověď, v osmi dnech, nebo je-li výpovědní lhůta kratší čtrnácti dnů, ve třech dnech (§ 562, odst. 1) po dodání výpovědi písemně nebo ústně námitky proti výpovědi u toho okresního soudu, v jehož obvodu leží najatý nebo pachtovaný předmět, nabývá výpověď účinnosti.

Budou-li námitky podány, budiž den dodání výpovědi k příkazu soudu prokázán vypovídající stranou předložením veřejné nebo veřejně ověřené listiny."

18. § 566 zní:

"Jiným způsobem dané mimosoudní výpovědi nepodléhají předpisům tohoto zákona o námitkách."

Čl. V.

Zákon ze dne 27. května 1896, č. 79 ř. z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád), se mění a doplňuje takto:

1. § 1, č. 18 zní:

"18. mimosoudní výpovědi smlouvy nájemní nebo pachtovní o předmětech uvedených v č. 4, předloží-li se o veřejnonotářské výpovědi listinné osvědčená a o jejím dodání veřejná nebo veřejně ověřená listina, a nebyly-li proti výpovědi včas podány námitky;"

2. § 31, odst. 2 zní:

"Ve vojenských anebo vojskem obsazených budovách mohou býti exekuční úkony vykonány teprve po předchozím oznámení veliteli budovy a jen s přibráním vojenské osoby od něho přidělené.Výkon je nepřípustný, jestliže velitel budovy odepře k němu svolení."

3. K § 31 se připojuje další odstavec:

"V podnicích (v jejich odděleních), které jsou důležité pro obranu státu a u nichž je zřízen vojenský dozorčí orgán, přísluší vojenskému dozorčímu orgánu totéž právo jako veliteli budovy podle poslední věty předcházejícího odstavce. V takových podnicích (v jejich odděleních), u nichž není zřízen vojenský dozorčí orgán, budiž při výkonu exekuce šetřeno všech opatrností, aby věci důležité pro obranu státu zůstaly uchovány v tajnosti, jestliže bude prokázáno listinou vydanou příslušným vojenským orgánem, že dlužník je povinen co do určitých předmětů zachovati tajemství."

4. § 44, odst. 2 zní:

"Povolení odkladu exekuce budiž učiněno závislým na složení přiměřené jistoty navrhovatelem za náhradu škody, která by vymáhajícímu věřiteli odkladem mohla vzniknouti:

1. jestliže skutečnosti, na kterých se zakládají námitky proti nároku nebo proti povolení exekuce (§§ 35 a 36), nejsou prokázány listinami nebudícími pochybnosti;

2. jestliže osoba blízká dlužníku (§ 35 konk. ř.) nebo jiná osoba žijící s ním ve společné domácnosti podá vylučovací žalobu (§ 37) později než 14 dní po výkonu zabavení movitých věcí hmotných, a jestliže neosvědčí, že mohla o výkonu zvěděti teprve krátce před uplynutím této lhůty nebo po ní a že žalobu podala bez zbytečného průtahu;

3. jestliže by mohl odklad ohroziti uspokojení vymáhajícího věřitele. Uvede-li vymáhající věřitel po povolení odkladu okolnosti, které takové ohrožení činí pravděpodobným a které dříve uvésti nemohl, může býti uloženo na návrh tomu, na jehož žádost byl povolen odklad, aby dal do určené mu lhůty jistotu, jinak by v exekuci bylo pokračováno."

5. V § 291 nahrazují se slova "jeden tisíc osm set korun" slovy "čtyři tisíce korun československých" a v § 292 slova "pět set korun" slovy "dva tisíce korun československých".

Čl. VI.

Zák. čl. I/1911, civilní řád soudní, se mění a doplňuje takto:

1. § 1, č. 2, písm. i) zní:

,,i) spory o závazky z nemanželského zplození, počítajíc v to i spory o vydržování nemanželského dítěte, a to i když nárok z těchto závazků uplatňuje osoba, která náklad spojený s jich splněním učinila za nemanželského otce, a jinaké spory o výživné, k němuž je někdo podle zákona povinen, pokud rozhodování o nárocích z těchto závazků není zákonem vyhrazeno zvláštnímu řízení;"

2. §7 zní:

"Jestliže se jediná osoba nebo společníci ve sporu domáhají v jedné žalobě několika nároků, sčítají se tyto nároky dohromady.

Je-li však v téže žalobě spojeno několik nároků, z nichž žádný nepřevyšuje hranici stanovenou pro věcnou příslušnost okresních soudů, je příslušný okresní soud, i když součet těchto nároků tuto hranici převyšuje. Obdobně zůstává působnost samosoudce nedotčena, nepřevyšuje-li žádný z nároků před něj vznesených částku 20.000 Kč."

3. K § 55 ve znění čl. VII zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 161 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí, a ve znění čl. I zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech, připojují se tyto další odstavce:

"Strany mohou u krajských soudů úmluvou (§ 45) vznésti před samosoudce i majetkoprávní rozepře, které přesahují hodnotu 20.000 Kč. Za úmluvu platí také, je-li návrh na projednání samosoudcem učiněn v žalobě a žalovaný mu neodporoval po podání žaloby, a to před tím, než se pustil do sporu (§ 180).

Rozhodnutí krajského soudu nelze odporovati opravným prostředkem proto, že místo samosoudce jednal a rozhodoval senát. Nelze mu však odporovati ani proto, že místo senátu jednal a rozhodoval samosoudce, jestliže se strana pustila do jednání, nevytknuvši vadného obsazení soudu.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemůže k vadnému obsazení soudu přihlížeti z moci úřední ani soud vyšší stolice."

4. K § 115 se připojuje další odstavec:

"Soud může také povoliti právo chudých jen částečně."

5. § 118., odst. 3 zní:

"Straně, která nepravdivými údaji vyloudila propůjčení práva chudých, budiž nehledíc k případnému stíhání trestnímu uložena pokuta do 3.000 Kč."

6. K témuž paragrafu se připojuje další odstavec:

"Kdo by ve vysvědčení uvedeném v § 115 vědomě nebo z hrubé nedbalosti učinil nesprávné údaje nebo nesprávné údaje vědomě potvrdil jako pravdivé, ručí, jestliže právo chudých bylo propůjčeno, za částky, od nichž strana prozatím byla osvobozena, dále za náklady zastoupení advokátem a za všelikou jinou tím způsobenou škodu."

7. K § 119 se připojuje § 119 a):

"Soud vyřídiv věc v jedné stolici, uloží straně požívající práva chudých, aby zaplatila částky, od jichž zaplacení byla podle práva chudých prozatímně osvobozena, nabude-li přesvědčení, že jejich zaplacení nemůže ohroziti potřebnou výživu chudé strany a příslušníků její domácnosti (§ 112, odst. 2). Může tak učiniti i soud opravné stolice s účinkem i pro předcházející řízení. Podle majetkových poměrů chudé strany může jí soud uložiti zaplacení částečné, podle okolností může jí uložiti zaplacení celé nebo částečné v přiměřených lhůtách. Při tom třeba uložiti nejprve náhradu hotových výloh, které jdou na vrub státní pokladny, potom zaplacení kolků a poplatků a konečně zaplacení odměny advokátovy."

8. § 123 zní:

"Rozhodnutí, jímž bylo straně propůjčeno právo chudých, nemůže odpůrce napadati rekursem. Rozhodnutí, že se chudé straně ustanovuje advokát k prozatímně bezplatnému vedení její věci, může býti napadeno opravným prostředkem jen proto, že není zákonného důvodu, aby advokát byl straně ustanoven, s vyloučením případu uvedeného v § 116, odst. 1., věta 2. Tento rekurs může podati odpůrce chudé strany, advokát ustanovený chudé straně a výbor té advokátní komory, která má advokáta chudé straně jmenovati. Chudá strana může proti usnesení, jímž byla její žádost za právo chudých zcela nebo zčásti zamítnuta, jímž byl vysloven zánik práva chudých nebo toto právo bylo odňato, nebo jímž bylo uloženo straně dodatečné zaplacení nákladů [§ 119, písm. a)], podati rekurs i u krajského soudu do protokolu. Tento rekurs může chudá strana podati i u okresního soudu svého bydliště nebo pobytu.

Proti rozhodnutí rekursního soudu nejsou opravné prostředky přípustné."

9. V § 178 zařadí se před dosavadní odstavce tento nový odstavec:

"Rok k zahájení sporu se koná před předsedou senátu nebo před tím členem senátu, jemuž to od předsedy bylo přikázáno."

10. K § 180 se připojuje další odstavec:

"O námitkách sporu překážejících přednesených při roku k zahájení sporu rozhoduje soudce konající rok."

11. § 182 a) se mění takto:

"Uplatňuje-li žalovaný sporu překážející námitku podle § 180, č. 3, je povinen uvésti po pravdě všechny skutkové okolnosti důležité pro posouzení příslušnosti a je-li mu znám soud příslušný, také jej označiti. Žalobce může navrhnouti, aby soud, vyhověl-li by námitce, postoupil žalobu soudu uvedenému žalobcem. Nevyhoví-li žalovaný výzvě soudu podle prvé věty, budiž námitka nepříslušnosti zamítnuta.

Soud je povinen vyhověti návrhu na postoupení žaloby, leč by byl také soud žalobcem uvedený patrně nepříslušný.

Není-li soud toho mínění, spojí s usnesením o své vlastní nepříslušnosti zároveň výrok o tom, že postupuje spor soudu žalobcem uvedenému.

Proti usnesení ve smyslu předchozího odstavce nepřipouští se opravný prostředek, vyjímajíc rozhodnutí o nákladech sporu o příslušnost.

Právní účinky spojené s podáním žaloby a započetím sporu u soudu, který se prohlásil nepříslušným, neruší se tím, že spor byl postoupen jinému soudu. žalovaný může namítati nepříslušnost tohoto soudu jen, dokud se nepustí do jednání o věci hlavní, a nemůže ji opírati ani o důvody, které jsou v rozporu s dřívějšími jeho tvrzeními, ani o důvody, které vznikly teprve po podání žaloby.

Nové jednání budiž provedeno s použitím jednacího protokolu o prvém jednání a všech ostatních spisů sporu se týkajících přiměřeně podle § § 242 a 285."

12. § 299, odst. 1, č. 4 zní:

"4. o skutcích, o kterých by svědek nemohl vypovídati, leč by porušil jemu uloženou a státem uznanou nebo státem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti, pokud jí nebyl platně zproštěn;"

13. § 343, odst. 2 zní:

,,Ohledání předmětu může býti jen tehdy odepřeno, jestliže by bylo spojené s porušením státem uznané nebo státem výslovně uložené povinnosti mlčenlivosti."

14. K § 343 se připojuje další odstavec:

"Ohledání ve vojenských nebo vojskem obsazených budovách nemůže býti provedeno, jestliže velitel budovy odepře k němu svolení. V podnicích (v jejich odděleních), které jsou důležité pro obranu státu a u nichž je zřízen vojenský dozorčí orgán, nemůže býti provedeno ohledání, jestliže vojenský dozorčí orgán odepřel k němu svolení; v takových podnicích (v jejich odděleních), u nichž není zřízen vojenský dozorčí orgán, budiž při výkonu ohledání šetřeno všech opatrností, aby věci důležité pro obranu státu zůstaly uchovány v tajnosti, jestliže bude prokázáno listinou vydanou příslušným vojenským orgánem, že takový podnik je povinen co do určitých předmětů zachovati tajemství."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP