Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 75.

Zpráva

rozpočtového výboru

o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 65)

k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej

a finančného zákona na rok 1936.

 Rozpočet na rok 1936 a návrh finančného zákona bol Národnému shromaždeniu predostretý o niečo pozdejšie než v roku predošlom. Toto zpozdenie bolo úplne vyvážené úpravou, ktorá bola medzi tým prevedená po meritornej stránke, menovite vo výdajových preliminároch. Podarilo-li sa vláde za spolupráce úspornej komisie v medzidobí zpozdenia oproti pôvodným návrhom snížiť výdaje takmer na úroveň rozpočtu 1935, treba túto úpravu hodnotiť ako velký úspech, ktorý je v stave plne odčiniť časovú odchýlku v predložení.

Formálna stránka rozpočtu zodpovedá ustáleným zásadám našej rozpočtovej techniky, ktoré sa v deväťročnej praxi plne osvedčily. Menšie zmeny ako vo finančnom zákone, tak v rozpočte sú jednak, dôsledkom zákonných opatrení, jednak výrazom rešpektovania kontrolných orgánov, jednak zdokonalením systematiky a konečne tiež v istom ohľade zrkadlom vážnosti situácie.

Sú to: vlád. nariad. č. 22/1935 o zrušení Štát. pozemkového úradu, ktorým stala sa bezpredmetnou samostatná bývalá kapitola 12, takže teraz má rozpočet úhrnom 20 kapitôl namiesto drievejších 21, ustanovenie čl. I., č. 12. zák. č. 69/1935 Sb. z. a n. vyžiadalo si novú textáciu čl. XX. fin. zákona.

Na prianie najvyššieho kontrolného úradu bola prevadená prehľadnejšia a účelnejšia úprava investičných rozpočtov štátnych podnikov. Stejnému účelu slúži nové formálne usporiadanie príjmovej stránky správy štátneho dlhu.

Nové články VIII a XVIII finančného zákona zodpovedajú potrebám terajšej situácie štátnej pokladne a záujmom bezpečnosti štátu. Prvým sa uľahčuje službe štátneho dlhu, druhý má zabezpečiť armáde to, čo vyžadujú mimoriadne pomery a vážnosť medzinárodnej situácie.

Po stránke vecnej má tohoročný rozpočet veľký význam tým, že zapadá do programu hospodárskeho oživenia. Pán minister financií výslovne vyzdvihnul túto stránku rozpočtu, keď uviedol v expozé: "Sostavenie rozpočtu na rok 1936 dostáva sa do tesnej súvislosti so všetkými hospodárskymi problémami štátu, ktoré sa staly aktuálne za krízy. Preto všetko úsilie musí sa sústrediť k tomu, aby sme vlastnými silami podnikli všetko, čo môže prispeť k obnove hospodárských síl. Rozpočet na r. 1936 je záverečným aktom programových hospodárskych riešení, aby bol naplnený obsahom hospodárskej skutočnosti je potrebné, aby nielen boly prevedené všetky opatrenia, ale aby tento hospodársky program na budúci rok bol skutočne dosiahnutý."

Organická súvislosť rozpočtu s vládnym finančným a hospodárskym programom je hlavným znakom tohoto rozpočtu.

Ako Prvý úkol bol v expozé označený poriadok v štátnom hospodárstve.

Mali sme i deficity, ich cifry potvrdzujú slová pána ministra financií, že doba paťročnej krízy podrobila naše hospodárstvo ťažkej skúške. Vychodíme z nej oslabení, ale napriek všetkým škodám nepremožení.

Štátny záverečný účet za rok 1934 ukazuje zreteľne zlepšený vývoj štátnych financií. Podarilo sa snížiť štátne výdaje a príjmy boly už tiež o niečo lepšie.

Nádej na usporiadanie štátnych financií je podložená najnovšími výsledkami výnosu štátnych daní, ktoré vykazujú priaznivé výsledky v druhej polovici tohoto roku. Ďalším kladným prínosom. rozpočtu v tomto smeru je zachovanie zásady úspornosti a zaistenie doplňkovej úhrady pomocou nových daňových osnov a novou formou likvidácie daňových nedoplatkov. Konečne bude aj nová úprava úroku znamenať podstatnú úľavu pre rozpočet.

Súhrn týchto opátrení, ktorých účinky majú súladne pôsobiť na stránku výdajovú a príjmovú, je sposobilý prispeť podstatne k zavedeniu poriadku v štátnych financiách a vytvoriť predovšetkým vyrovnanú základňu rozpočtového hospodárstva v r. 1936.

Tak stáva sa rozpočet výrazom postupne sa vracajúcej konsolidácie a opravdových snáh o poriadok. Môžu byť pochybnosti, že do uspokojivého stavu je ešte ďaleko, ale jestvujú vážne podklady pre tvrdenie, že z najhoršieho sú už štátne financie vonku.

Rozpočet na rok 1936 môže byť podkladom striezlivého optimizmu, nakoľko už dnes sú viditeľné známky hospodárskeho zlepšenia.

Priemyselná výroba svetová vykazuje za posledné mesiace ďalší vzostup; v auguste dosiahla podľa výkazov berlinského ústavu pre štúdium konjunktúry 103% výroby z roku 1928. Tiež svetový obchod zaznamenáva v posledných troch mesiacoch konjunkturne zlepšenie vývoja ako v rozsahu, tak v cenách. Zlatá hodnota svetového obchodu na strane vývozu robila v septembri tohoto roku 35.3% hodnoty z r. 1929 proti 32.3% v septembri 1934. Najlepší vývoj v posledných mesiacoch vykazuje Anglia, potom Československo s Nemeckom.

Posledné indexy priemyselného hospodárstva u nás sú vo všeobecnosti priaznivejšie: u výroby 84.2 oproti 80 v r. 1934 a oproti 69 v r. 1933 (najnižší bod terajšej krízy) u odberu surovín 81 oproti 77 v r. 1934 a 69 v r. 1933, u zamestnanosti 77.7 oproti 74.5 v r. 1934 (najnižší bod), u spotreby uhlia 76 oproti 63 v r. 1934, u nákladnej dopravy 82 oproti 76 v r. 1934, u vývozu 57 oproti 51 v r. 1934 a 44 v r. 1933. Denný priemer pristavených vagonov bol v októbri 1935 asi 21.300 oproti 15.300 v minulom roku treťom štvrťročí bežného roku a 12.700 v prvom štvrťročí tohoto roku. Náš vývoz dosiahol v októbri pomerne najlepších výsledkov za poslednýeh 12 mesiacov.

Eskont týchto priaznivých okolností hospodárskeho vývoja je latentnou rezervou rozpočtu, lebo je osvedčeným paznatkom, že vzostupný vývoj súkromného hospodárstva má priaznivý reflex na príjmovú stránku rozpočtu.

Sledovanie ďalšieho hospodárskeho oživema zostáva aj naďalej, ako zdoraznil pán minister financií, ústredným problémom, lebo "len tak može aj štátne hospodárstvo udržovať krok s vývojom hospodárskeho celku."

Najväčší záujem má byť sústredený na výrobu, lebo v tejto sú možnosti zvýšenia národného dôchodu, zamestnanosti, zvýšenia odbytu pre domácu spotrebu a predovšetkým v zahraničí.

Konsolidácia pomerov na peňažnom trhu má byť východiskom k riešeniu problému oddlženia a sníženia úrokovej miery. Chystané úľavy pre dlžníkov budú sa týkať nielen dlžníkov súkromných, ale tiež štátu. Problém zadlženia sa vzťahuje aj na zadlženie verejnými dávkami; preto bude volený mimoriadny spôsob likvidácie daňových nedoplatkov.

Pomoc dlžníkovi, lacnejší a prístupnejší úver pre podnikanie je druhým hlavným bodom programu vsunutého do rozpočtového expozé.

Najvýznamnejšou hodnotou rozpočtu na rok 1936 je bohatá dotácia, investičná. Rozsah investície ohnáša 2498.2 milionov Kč. K tomu pristupujú investičné výdaje vlastnej štátnej správy vo výške 540.7 milionov Kč a rad ďalších investícií podnikových a fondových, takže úhrnný obnos určený na boj proti účinkom krízy verejnými investíciami obnáša takmer 5 miliard Kč, ako uviedol p. minister Ing. Nečas. Z toho je v rozpočte samom postarané o štátne podnikové a fondové investície nákladom 3038.9 milionov Kč.

Tieto cifry najlepšie dokumentujú pevnú vôlu všetkých činiteľov administratívy a legislatívy, ktorí na rozpočtu spolupracovali a spolupracujú, najsť cestu z hospodárskej tiesne a urobiť tento rozpočet vzpruhou hospodárskeho oživenia.

Vidíme opätovne, že základnou našej rozpočtovej politiky je - ako to povedal pán minister financií: presvedčenie, že solidarita spoločnej vôle a tvrdej práce všetkých složiek nás dovedie aj k prekonaniu posledných prekážok na ceste ku konečnej hospodárskej konzolidácii našeho štátu a že rozpočet má byť zárukou, že obeti, ktoré sú ukladané, nebudú nadarmo.

Rozpočet počíta už s novou etapou vývoja nášho hospodárstva so smernicou, ktorú od rokov svedomite a úspešne do života uvádza p. minister. predseda Dr. Hodža.

Kapitola 1. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

Celkové výdavky rozpočtu tejto kapitoly vykazujú oproti predchádzajúcim rokom mierne zvýšenie a obnášajú 14,941.900 Kč, oproti 13,957.800 Kč v r. 1935 a proti 13 mil. 864,400 Kč v r. 1934, Naproti tomu je tiež úhrada vyššia a robí 2,736,000 Kč oproti 2 mil. 588.500 Kč v r. 1935 a oproti 2,480.000 Kč v r. 1934. Na príjmovej stránke je hlavnou položkou výnos štátneho statku v Lánoch, ktorého prosperita sa zvyšuje následkom intenzívnejšieho obhospodarovania. Preliminár príjmov z tohoto statku je na rok 1936 o 134.600 Kč vyšší.

V stavebných prácach na pražskom hrade má byť rok 1936 dôležitou etapou, keďže sa má v tomto roku prikročiť k úprave Vladislavského traktu pre účely Národného shromaždenia.

Kapitola 2. Zákonodarné sbory a kancelária snemovieň.

Výdajový preliminár na rok 1936 je nižší o 183.700 Kč, nakoľko boly snížené niektoré položky osobných a vecných výdajov. Oproti roku 1934 je to úspora 851.000 Kč. Sníženie bolo prevedené z dôvodov úsporných.

Príjmy sú rozpočtené v stejnom rozsahu ako v minulom roku t. j. vo výške 182.000 Kč a rezultujú väčšinou z predaja snemovných tlačív.

Kapitola 3. Predsedníctvo ministerskej rady.

Úhrn výdajov na rok 1936 je o 153.700 Kč vyšší a obnáša 37,210.100 Kč. Oproti r. 1933 je to zvýšenie len o 8.800 Kč, teda nepatrné, ačkoľvek agenda vzrástla, menovite zriadením národohospodárskeho oddelenia predsedníctva ministerskej rady. Tiež komisia pre zhospodamenie verejnej správy rozšírila značne svoj pracovný program a zasahuje už do všetkých oborov verejnej správy. Súčinnosť s Parlamentnou úspornou komisiou, komitétom pre vedeckú organizáciu a inými inštitúciami a úradmi bude znamenať ďalší vzrast agendy.

Tiež tlačový odbor predsedníctva ministerskej rady rozšíril podstatnú svoju pôsobnosť vydávaním prehľadu tlače a francúzskych bulletinov.

Konečne treba spomenúť významnú ustanovizeň štátneho úradu štatistického, ktorý napriek menším finančným prostriedkom vykazuje väčší pracovný program.

Príjmový preliminár tejto kapitoly je 13,077.000 Kč oproti 13,530.000 Kč v r. 1935 a v r. 1934 t. j. asi o 453.000 nižší.

Kapitola 4. Ministerstvo zahraničných vecí.

Výdavky tejto kapitoly sú preliminované obnosom 132,730.100 - Kč a sú oproti roku 1935 o 250.000.- Kč nižšie. Napriek zvýšeniu u výdavkov vecných o cca 1.20 milionov Kč vykazuje celková potreba tejto kapitoly uvedené sníženie, a to v dôsledku sníženia osobných výdajov o cca 1.45 milionov Kč.

Príjmy sa preliminujú bezo zmeny ako v roku 1935 obnosom 6,080.000 - Kč.

Vecné výdavky boly podľa potreby zvýšené u zahraničnej služby, služby zpravodajskej a propagačnej a u ústrednej správy.

Preliminár kapitoly ministerstva zahraničných vecí bol stanovený s najvačšou,opatrnosťou, čo je v dnešnej dobe nevyjasnenej medzinárodnej situácie zvlášť žiaducné, aby nebola ohrožená naša zahraničná služba.

Kapitola 5. Ministerstvo národnej obrany.

Na strane výdajov, ktoré sa preliminujú sumou 1.340,000.000 - Kč, vykazuje táto kapitola oproti roku 1935 zvýšenie o 60,000,000.- Kč. Z týchto, výdavkov činia osobné 679,104.000.- Kč a vecné, 660,896.000.- Kč. Z celkového zvýšenia pripadá na osobné výdaje 48,571.300.- Kč a na vecné výdaje 11,428,700.- Kč.

Zvýšenie osobných výdajov vyplýva v prvom rade zo zavedenia dvojročnej prezenčnej služby a predlžením výcviku náhradných záložníkov zákonom č. 267/34, a to čiastkou 24.5 milionov Kč, ďalej zo zväčšenia počtu vojenských gážistov, postupom do vyšších platových stupníc atď. čiastkou 11 milionov Kč, z rozmnoženia počtu civilného robotníctva a smluvných zamestnancov čiastkou 6.5 milionov Kč.

Vyššia potreba u výdajov vecných je odôvodnená zvýšeným počtom mužstva a koní v dôsledku zavedenia dvojročnej prezenčnej služby, doplňovaním, udržovaním a konzervovaním zásob vojenského materiálu.

Zmenšenie výdajov vecných vykazujú nasledovné položky: odev a výstroj 35.4 mil. Kč, letectvo 24.7 mil. Kč, automobilníctvo 24.7 mil. Kč, strelivo a výbušniny 54.5 mil. Kč, telegraf a telefon 6.6 mil. Kč, vozatajstvo 3.9 mil. Kč a iné menšie položky.

Časť potreby na vecné výdavky v obnose 360,000.000 - Kč nie je zahrnutá do kapitoly 5., ale bude zaokrytá dľa zvláštneho ustanovenia finančného zákona, takže úhrnná potreba vojenskej správy je 1,700,000.000 - Kč.

Príjmy ministerstva národnej obrany sa preliminujú čiastkou 7,775.600 - Kč, teda menej o 420.800 - Kč ako na rok 1935.

U príjmov sa očakáva menší príjem z prenajatých vojenských miestností a pozemkov, za výrobky vojenského zemepisného ústavu a u vojenských zdravotných ústavov.

Niet sporu o tom, že zvýšenie výdavkov na riadne vyzbrojenie a zdokonalenie našej armády je plne odôvodnené. Naopak, terajšia najpnutá medzinárodná situácia nám kladie za povinnosť, aby sme všetkými prostriedkami podporovali našu armádu ako finančne, tak aj morálne a sme presvedčení, že investície, vynaložené k tomuto účelu, nebudú zbytočné a prinesú v prípade potreby žiaduce ovocie.

Kapitola 6. Ministerstvo vnútra.

Výdavky u tohoto ministerstva sú preliminované obnosom 714, 740.100.- Kč, t. j. oproti roku 1935 viac o 69,540.800 - Kč.

Predvídané príjmy obnášajú 3,993.300 - Kč. t. j. viac o 205.200.- Kč.

Vykáz;ané zvýšenie výdavkov vyplýva zo zvýšenia osobných výdavkov o 47.8 milionov Kč a vecných výdavkov o 21.7 milionov Kč.

Zvýšenie u osobných výdavkov vykazuje menovite politická správa v zemiach 30.7 milionov Kč, ktoré vyplýva zo zvýšených platov stálych i pridelených zamestnancov so zretelom na rozmnoženie stavu u politických úradov, ďalej z novo preliminovaných 2.27 milionov Kč na sriadenie štát. policajných úradov, zo zvýšenia potreby na platy zamestnancov policajných riaditerstiev o 2.94 mil. Kč so zreterom k rozmnoženému stavu týchto zamestnancov, konečne zo zvýšenej potreby na platy sborov uniformovanej stráže bezpečnosti v obnose 11.7 milionov Kč so zreteľom na rozmnožený systemizovaný stav.

U osobných výdavkov na četníctvo je zvýšenie 16.15 milionov Kč vzhľadom k zvýšeniu systemizovaného stavu o 1478 gážistov m. sl. triedy a v dôsledku sníženia platových srážok.

Zvýšenie vecných výdavkov tejto kapitoly čiastkou 21,739.100 - Kč rezultuje z nasledovných väčších položiek: politická správa v zemiach 5.4 mil. Kč, kde sa preliminuje nová čiastka 2 miliony Kč a mimoriadne 3 miliony Kč na sriadenie štátnych,policajných úradov; četníctvo 13.5 milionov Kč, ktoré vyplýva zo zvýšenia potreby na stravné, nájomné za četnícke kasárny, na doplnenie zariadenia budov, na odevné, na výlohy na prvú služobnú výzbroj, na výzbroj a strelectvo, na rozmnoženie telefonnej sieti četníctva, na ďalšie vybudovanie motorizácie v pátracej službe četníckej.

Novo sa preliminuje čiastka 2,250.000 - Kč na občiansku protileteckú ochranu a obranu.

Zvýšenie príjmov oproti roku 1935 sa očakáva menovite u predplatného na Sbierku zák. a n., za predaj jednotlivých čísiel Sb. z. a n. a z výťažku za tiskopisy.

Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Najvyšším súdom.

Výdavky tejto kapitoly preliminované obnosom 278,632,300.- Kč.sú oproti výdavkom z r. 1935 vyššie o 1,521.600 - Kč, príjmy sa preliminujú obnosom 11,243,400 - Kč, t. j. o 14.800 Kč menej ako v predchádzajúcom roku.

Osobné výdavky sú podľa platových zákonov vyššie o 2,763.200.- Kč, ostatné osobné výdaje sú menšie o 785.500.- Kč a vecné výdaje menšie o 456.100.- Kč.

Zvýšenie osobných výdajov sa odôvodňuje postupom zamestnancov do vyšších platov, a tým, že je treba obsadiť všetky voľné systemizované miesta, aby pri stúpajúcej agende nebol chod administratívy rušený. U vecných výdajov vykazuje najväčšiu úsporu položka uradných a kancelárskych potrieb u justičnej správy, vzhľadom k tomu, že v r. 1935 bola v tejto položke preliminovaná príslušná čiastka na dlh vrchného súdu v Bratislave štátnej tlačiarni v Košiciach, ktorý už bol splatený. Ďalej sa zvýšila v dôsledku zdraženia niektorých potravín potreba na stravovanie trestancov o 130.000.- Kč.

Kapitola 8. Ministerstvo pre sjednotenie zákonov a organizáciu správy.

Celková potreba tejto kapitoly je preliminovaná v čiastke 1,896.100.- Kč, t. j. o 154.800.- Kč viac ako v r. 1935.

Na zvýšení participujú osobné výdavky obnosom 175.400.- Kč v dosledku zákonného postupu a sníženia srážok platových, vecné výdavky obnosom 79.400.- Kč.

Kapitola 9. Najvyšši správny súd a Volebný súd.

Výdaje tejto kapitoly sa preliminujú čiastkou 6,144.600.- Kč, teda o 63.900.- Kč viac ako v r. 1935.

Výdaje osobné vykazujú zvýšenie 68.000.- Kč, naproti tomu vecné úspory 4.100.- Kč. Zvýšenie osobných výdajov sa odôvodňuje jednak snížením platových srážok a jednak zvýšením služného časovým postupom zamestnancov do vyšších stupňov služného. Nepatrné zvýšenie niektorých položiek vecných výdajov je vyvážené úsporou 20,000.- Kč u položky kancelárske potreby. Príjmy zostávajú nezmenené.

Kapitola 10. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Na rok 1936 sa preliminujú výdavky úhrnnou čiastkou 944,766.600.- Kč, t. j. o čiastku 20,766.600.- Kč vyššou ako v r. 1935. Zvýšenie potreby na osobné výdavky v sume 22,300.400.- Kč sa snižuje čiastočne úsporou u vecných výdavkov 1,533.800.- Kč.

Na celkovom zvýšení participujú hlavne tieto položky: školstvo národné s obnosom 14,666.000.- Kč, u ktorého sa zvýšenie odôvodňuje u škol národných stúpajúcou potrebou Slovenska a menovite Podk. Rusi následkom zriaďovania nových tried a pravidelným postupom učiteľstva do vyšších stupňov platových, potreba štátnych národných škol v zemi Českej a Moravskosliezskej z toho istého dovodu, stredné školy s obnosom 2.7 milionov Kč, odborné školy o 3.86 milionov Kč, na podporovanie umení 2.083 mil. Kč, divadlá 1 milion Kč, kultus 892.800.- Kč.

Naproti tomu vykazujú značnejšie sníženie položky: vysoké školy a vedecké potreby o 1.125 mil. Kč, techniky a príbuzné vysoké školy 1.141. mil. Kč, školské a kultúrne styky s cudzinou 251.000.- Kč, ochrana pamiatok atď. 54,600.- Kč.

Obdobne, ako v roku minulom, stanoví sa v čl. III. odst. 2 finančného zákona podiel na úhradu učitelských platov obnos 929 milionov Kč a v § 6. tit, 15. kapitoly 15. verejných prác obnos 42,286.000.- Kč na školské stavby, takže úhrnný obnos, venovaný nášmu školstvu dosahuje výšku 1 miliarda 916 milionov Kč.

Príjmy u tejto kapitoly sa preliminujú obnosom 77,486.900.- Kč, t. j. o 67.300.- Kč menej ako na rok 1935. Menší výnos sa očakáva menovite u školného na odborných školách pre chudobu žiakov a u študijného príspevku na vysokých školách, kde sa príjem preliminuje podľa doterajších výsledkov.

Kapitola 11. Ministerstvo zemedelstva.

Preliminár výtdavkov činí 195,329.200.- Kč. V roku 1935 obnášal tento preliminár spolu so štát. pozemkovým úradom 196,682.900.- Kč, takže na základe tejto srovnávacej báze javí sa u tejto kapitoly pre rok 1936 úspora, resp. sníženie o 1,353.700.- Kč.

Úhrn osobných výdajov na r. 1936 je o niečo vyšší, obnáša 76,736.700.- Kč oproti 75,767.800.- Kč. Naproti tomu sú vecné výdaje nižšie o 2,322.600.- Kč.

Zvýšenie u osobných výdavkov sa odôvodňuje nezbytnými platovými úpravami, snížením srážok a pragmatikálnym postupom zamestnancov.

Zvýšenie vecných výdajov javí sa najma u týchto položiek: ľudové školy hospodárske o 235.000.- Kč, stavebné a strojné rekonštrukcie družstevných liehovarov, kde sa počíta s celkovým nákladom asi 11 milionov Kč, udržovanie a doplňovanie vodných kníh o 60,000. Kč, výlohy agrárnych operácií na Slovensku a v Podk. Rusi o 100,000.- Kč.

Zvýšenie na orgány zemedelskej správy odôvodňuje sa plným aktivovaním hospodársko-technickej služby u politických úradov. U ústavu pre chov koní sa zvyšuje vecná potreba v dôsledku zpevnenia cien obilia a krmív zavedením monopolného hospodarenia.

U titulu "Pozemková reforma" boly snížené ako osobné, tak aj vecné výdavky a vylúčené doterajšie položky nájomné, Ústredný vestník, náhrady výloh členom správneho sboru.

Príjmy u kapitoly ministerstva zemedelstva sa preliminujú obnosom 23,553.800.- Kč, ktoré sú oproti roku 1935 menšie o 676.600.- Kč.

Štátne lesy a statky počítajú na rok 1936 s provozným ziskom 33,284.100.- Kč, z ktorých sa použije obnos 1,394.800.- Kč na úhradu investičných dlhov a prebytok 31,889.300.- Kč sa odvedie štátnej pokladni.

Kapitola 12. Ministerstvo priemyslu, obchodu a živností.

Úhrnná potreba tejto kapitoly na rok 1936 obnáša 36,825.400.- Kč, z čoho osobné výdavky činia 12,806.300.- Kč a vecné 24,019.100.- Kč.

Oproti roku 1935 javí sa u tejto kapitoly zvýšenie o 3,954,200.-, z ktorého pripadá na osobné výdavky 263.900.- Kě a na vecné 3,690.300.- Kč.

Zvýšenie osobných výdavkov sa odôvodňuje menovite snížením platových srážok zamestnancov a zaradením potreby na doteraz neobsadené systemizované miesta, ktoré treba v roku 1936 nezbytne obsadiť.

V titulu ústrednej správy zvyšujú sa cestovné a stravné o 200.000.- Kč, kde sa preliminujú novo výdavky spojené s prípravou medzinárodných smlúv, ďalej sa zvyšuje potreba na odborné poradné sbory o 27.000.- Kč, potreba na zveľadenie priemyslu o 100.000.- Kč, kde je pamätané na špecielné účely zveľaďovacie na Slovensku, potreba na zveľaďovanie obchodu sa zvyšuje o 100.000.- Kč. U titulu 2. zveľadenie živností je potreba vyššia o 66.600.- Kč, ktorá sa prejavuje zvýšením úveru pre ústav v Turč. Sv. Martine o 20.000.- Kč, ďalej príspevkov na správne výdaje o 100.000.- Kč. Na opatrenia k podpore živností sa pamatá so zvýšením 1,100.000.- Kč, na podpory a príspevky o 250.000.- Kč, na kurzy a prednášky pre živnostníctvo o 70.000.- Kč, na rôzne iné podporné opatrenia o 300.000.- Kč, z čoho sa poskytujú podpory na výstavy, na odbornú tlač a pod. Položka "mimoriadne opatrenia" sa zvyšuje o 435.000.- Kč a rôzné iné zveľaďovacie opatrenia o 150.000.- Kč. Nutnosťou rozšírenia čs. cudzineckej propagácie zvyšuje sa položka na cudzinecký, turistický a lázenský ruch o 1,400.000.- Kč. Položka sociálnej pečlivosti o živnostnictvo sa zvyšuje o 500.000.- Kč.

V titule "vodná doprava" je zaradená nová potreba 1 milion Kč na zaistenie čs. námornej dopravy z Galacu do Čierneho mora a do Levanty.

Potreba na patentný úrad sa zvyšuje úhrnom o 126.200.- Kč, kde však očakávané príjmy prevyšujú cca o 4.7 milionov Kč preliminované výdavky.

Uvedené zvýšenia sa čiastočne vyrovnávajú snížením týchto položiek: kancelárske potreby ústrednej správy, zariadenie ministerstva o 110.000.- Kč, zveľadenie vývozu o 595.000.- Kč vzhľadom na posobnosť Exportného ústavu zriadeného dl'a vlád. nariad. č. 179/34, zariadenie laboratorií a dielní o 50.000.- Kč.

CeIkové príjmy tejto kapitoly sa preliminujú sumou 13,930.400.- Kč a sú oproti roku 1935 vyššie o 2,621.700.- Kč,

Zvýšenie vyplýva z očakávaných väčších príjmov z poplatkov za udelenie a vystavenie dovozných a vývozných povolení v obnose 1.8 milionov Kč, z výťažku z predaja tlačív, u patentných poplatkov o 680.000.- Kč, u patentných spisov o 90.000.- Kč.

Kapitola 13. Ministerstvo verejných prác.

Skupina I.

Celkový preliminár tejto kapitoly obnáša 475,839.800.- Kč, z čoho pripadá na osobné výdavky 90,063.400.- Kč a na vecné 385,776.400.- Kč.

Oproti roku 1935 javí sa zvyšenie úhrnom 38,496.300.-Kč, z čoho pripadá na osobné výdavky zvýšenie o 1,321.700.- Kč a na vecné 37,174.600.- Kč.

Takmer celé zvýšenie potreby tejto kapitoly rezultuje z titulu 4. "letectvo", kde sa osobná potreba zvyšuje o 2,729.000.- Kč a potreba vecná o 33,685.000.- Kč. Zvýšenie sa odôvodňuje potrebou investícií cieľom zdokonalenia leteckej dopravy, rozšírenia dopravy, na zriadenie leteckých meteorologických staníc, na rozšírenie činnosti leteckej policie, na realizovanie novej dialkovej linie Praha-Užhorod-Moskva, na zakúpenie vačšieho množstva turistických lietadiel k umožneniu rozvoja čs. turistického letectva, na prevedenie novostavieb na letištiach a dokončenie a zabezpečenie doterajších stavieb.

Ďalej vykazuje zvýšěnie o Kč 3,500.000.- vecná potreba správy štátnych budov.

Naproti tomu vykazuje titul "silnice a mosty" sníženie u vecných výdavkov o Kč 2,738.700.-.

Príjmy tejto skupiny sú preliminované čiastkou 105,660. 700.- a sú oproti roku 1935 vyššie o 9,780.300.- Kč. Zlepšenie príjmov je menovite u správy štátnych budov, ďalej z hospodarenia uhlím a zo štátneho silničného fondu.

Skupina II.

Štátne banské a hutnícke závody.

Provozné príjmy štátnych banských a hutných závodov sa preliminujú na rok 1936 čiastkou 497,850.100.- Kč a výdaje čiastkou 440,425.200.- Kč, takže vykázaný bilančný zisk obnáša 57,424.900.- Kč, t. j. o Kč 10,130.000.- viac ako na r. 1935. Celý bilančný zisk sa preliminuje ako odvod štátnej pokladni.

Kapitola l4. Ministerstvo pošt a telegrafov.

Úhrnná potreba tohoto ministerstva obnáša 11,760.700.- Kč, t.j. o 563.200.- Kč viac ako na r. 1935. Zvýšenie osobných výdavkov činí 445.800.- Kč a vecných výdavkov 117.400.- Kč. Príjmy sú preliminované stejným obnosom ako výdavky, takže rozpočet tejto kapitoly je v rovnováhe.

U podniku čsl. pošty počítá sa s provozným ziskom 32,416.800.- Kč, teda o 8,373.000.- Kč menej ako na r. 1935. Pokles zisku sa odôvodňuje zvýšením prevodzovacích výdajov na r. 1936 o 26,325.000.- Kč, kdežto prevodzovacie príjmy sú rozpočítané čiastkou, ktorá je oproti r. 1935 nižšia o 17,952.000.- Kč. Na investície sa pämatá čiastkou 23,513.000.- Kč u "nemovitostí", čiastkou 48,590.700.- Kč u rubriky "vedenia", na stavby budov rozhlasu 6,300.000.- Kč, na inventár 57,379.300.- Kč. Úhrnom sa počíta na investície pravé a obnovy čiastkou 160,783.000 Kč, z ktorého obnosu sa hradí pôžičkou 55,933.000.- Kč a ostatné z vlastných prostriedkov.

Poštová sporiteľňa má preliminovaný provozný zisk na rok 1936 obnosom 16,535.000.- Kč, t. j. o 116.000.- Kč menej ako na r.1935. Ako výdajový, tak aj príjmový preliminár je zvýšený asi o 1.7 milionov Kč. Na investície sa má venovať 3, 700.000.- Kč.

U tejto kapitoly treba opätovne spomenúť dosiaľ ešte nevybavenú otázku likvidácie vkladov v bývalej uhorskej poštovej sporiteľne v Budapešti.

 

Kapitola 15. Ministerstvo železnic.

Výdavky i príjmy tejto kapitoly sú preliminované rovnakou čiastkou 21,184.000.- Kč, ktorá je oproti roku 1935 vyššia o 984.800 v dôsledku vyššej potreby na osobné výdavky o čiastku 1,058.300.- Kč a nižšej potreby na vecné výdavky o 73.500.- Kč.

U podniku čs. štátnych dráh sa počíta s úhrnnými výdavkami 4.001,532.500.- Kč a príjmami Kč 3.305,060.300.-, takže predvidaná strata obnáša 696,472,200.- Kč, ktorá bude hradená čiastočne z vlastných prostriedkov podniku v obnose 262,030.000.- Kč a štátnou pokladňou v obnose 434,442.200.- Kč.

Investičný rozpočet čsl. štát. dráh vykazuje úhrnnú potrebu 1.033,102.600.- Kč, ktorá bude krytá pôžičkou 719,739.300.- Kč a zbytok z vlastných prostriedkov.

Vo výkonoch železníc a v jej finančných výsledkoch je zrejmé zlepšenie. Počet vlakových kilometrov ujetých v r. 1934 bol vyšší v nákladnej doprave o 4.83%, osobnej doprave o 4.81% než v roku 1933. Celkové prepravné príjmy boly vyššie o 1.93%. Bilančný schodok za rok 1934 robil 669,466.553.- Kč a je podstatne nižší než schodok z roku. 1933, ktorý obnášal 834,871.073.- Kč.

Vzostup dopravy v r. 1935 oprávňuje k nádeji, že výsledky za rok 1935 budú ešte priaznivejšie.

Kapitola 16. Ministerstvo sociálnej pečlivosti.

Celková potreba sa preliminuje obnosom 856,042.600.- Kč, t. j. o 53,935.800.- Kč viac ako na rok 1935.

Osobné výdaje sú vyššie o 203.300.- Kč, potreba na vecné výdaje je vyššia o 53, 732,500.- Kč.

Vyššia je menovite potreba na sociálne poistenie o 39 milionov Kč, pečlivosť stavebná a bytová takmer o 10 milionov, pečlivosť o mládež, o nezamestnaných, o živnostenské inšpekcie, štátny príspevok dľa § 123 zákona č. 221/24, resp. 184/28 o 12.5 milionov Kč, štátny príspevok dľa § 176 zák. č. 26/29 vo znení zákona č. 117/34 o 3.4 miliony Kč, poistné za vojakov o 3.5 milionov Kč. V článku III. finančného zákona je určené, stejne ako na r. 1935, na nezamestnaných čiastka 650 milionov Kč.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP