Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

37.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o priznaní vnútroštátnej pôsobnosti dohode medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa na tomto ústavnom zákone:

§ l.

Dohode medzí Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve, uzavretej v Berlíne dňa 20. júla 1939, sa priznáva vnútroštátna účinnosť.

§ 2.

Zákon tento nadobúda účinnosti dňom, keď bude v Slovenskom zákonníku vyhlásený ratifikovaný text dohody.

Zákon tento vykoná minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Fritz v. r.,

minister pravosúdia.

2

Dohoda,

na vzájomné usporiadanie vecí v súdnictve.

Slovenský štát a Nemecká ríša shodly sa na tom, že uzavrú dohodu na vzájomné usporiadanie vecí v súdnictve.

Pre tento účel menovaly svojimi splnomocníkmi:

Ministerský predseda slovenského štátu: Mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra Matúša Č e r n á k a.

Nemecký ríšsky kancelár: Mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra dr. Ernesta E i s e n l o h r a   a prednášajúceho legačného radcu dr. Ericha A l b r e c h t a.

Plnomocníci oznámili si navzájom svoje plnomocenstva a našli ich v poriadku. Dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok I.

Česko-slovensko-nemecká dohoda o prevode súdnictva, podpísaná dňa 19. decembra 1938, ostáva i so záverečným protokolom v platnosti medzi Slovenským štátom s jednej strany a Nemeckou ríšou čo do jej vtedajšieho územia s druhej strany, s tým doložením, že namiesto pokračovacích pravidiel v dohode uvedených, treba rozumeť obdobné predpisy práva, platného v Slovenskom štáte a v Nemeckej ríši.

Článok II.

Dotyčné Slovenského štátu s jednej strany a Protektorátu Čechy a Morava s druhej strany usporiadanie deje sa týmito Ustanoveniami.

Abkommen

zur Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Rechtspflege,

Das Deutsche Reich und der Slowakische Staat sind übereingekommen, über die Auseinandersetzung auf dem Gebiete der Rechtspflege ein Abkommen zu schliessen.

Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt; der Deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Dr. Ernst E i s e n l o h r und den vortragenden Legationsrat Dr. Erich A l b r e c h t,

der Ministerpräsident des Slowakischen Staates:

den ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Matúš Č e rn á k.

Die Bevollmächtigten haben einander ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in Ordnung befunden. Sie haben sich über folgende Bestimmungen geeinigt:

Artikel I.

Das am 19. Dezember 1938 unterzeichnete deutsch-tschecho-slowakische Abkommen über die Ueberleitung der Rechtspflege nebst Schlussprotokoll bleibt zwischen dem Deutschen Reich in Bezug auf dessen damaliges Gebiet einerseits und dem Slowakischen Staate anderseits in Kraft mit der Massgabe, dass an Stelle der im Abkommen angezogenen verfahrensrechtlichen Bestimmungen die entsprechenden Vorschriften des im Deutschen Reich und im Slowakischen Staat geltenden Rechts zu verstehen sind.

Artikel II.

In Bezug auf das Protektorat Böhmen und Mähren einerseits und den Slowakischen Staat andererseits wird die Auseinandersetzung durch nachstehende Bestimmungen geregelt:

§ l.

(1) Pokračovania v právnych veciach občianskych a trestných, ktoré boly u niektorej súdnej vrchnosti, majúcej svoje sídlo v Slovenskom štáte alebo v Protektoráte Čechy a Morava, započaté pred 15. marcom 1939 a pred účinnosťou tejto dohody neboly ešte právoplatne vybavené (prevodné veci), budú, pokiaľ z ďalších ustanovení nič iného neplynie, ďalej prejednávané tou súdnou vrchnosťou, u ktorej sú v behu.

(2) Pojednávať a rozhodovať o opravnom prostriedku, podanom v prevodnej veci pred 15. marcom 1939, príslušná je tuzemská súdna vrchnosť, nadriadená nad súdnou vrchnosťou, ktoré rozhodnutie je napadnuté.

§ 2.

(1) Prevodné veci občianskoprávne treba postúpiť súdnym vrchnostiam druhej smluvnej strany, ak

a) súdne vrchnosti druhej smluvnej strany -sú výlučne príslušné na prejednanie a rozhodnutie veci; alebo

b) všetci účastníci pokračovania súhlasne navrhujú postúpenie veci.

Ak návrh na postúpenie nebol učinený všetkými účastníkmi, treba mu vyhoveť, ak súdna vrchnosť, ktorá prevodnú vec dosial prejednávala, nie je už viac príslušná prejednávať a rozhodnúť vec.

Voľbu medzi niekoľko príslušnými súdmi druhej smluvnej strany má navrhovateľ a ak navrhujú strany postúpenie veci súhlasne, strana žalovaná.

(2) Prevodné veci trestné treba postúpiť súdnym vrchnostiam druhej smluvnej strany, ak

§ 1.

(1) Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen und in Strafsachen, welche bei einer Gerichtsbehörde mit dem Sitze in dem Protektorat Böhmen und Mähren oder in dem Slowakischen Staat vor dem 15. März 1939 anhängig waren und am Tage des Inkrafttretens dieses Abkommens noch nicht rechtskräftig erledigt sind (Ueberleitungssachen) werden, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen ein anderes ergibt, von der Gerichtsbehörde weitergeführt, bei der sie anhängig sind.

(2) Für die Verhandlungen und Entscheidung über ein in einer Ueberleitungssache vor dem 15. März 1939 eingebrachtes Rechtsmittel ist jene inländische Gerichtsbehörde zuständig, die der Gerichtsbehörde, deren Entscheidung angefochten wird, übergeordnet ist.

§ 2.

(1) Bürgerlichrechtliche Ueberleitungssachen sind an die Gerichtsbehörden, des anderen Vertragsteils zu überweisen, falls

a) die Gerichtsbehörden des anderen Vertragisteils für die Verhandlung und die Entscheidung der Sache ausschliesslich zuständig sind; oder

b) die Ueberweisung der Sache von allen an dem Verfahren Beteiligten übereinstimmend beantragt wird.

Wird der Antrag nicht von allen Beteiligten gestellt, so ist ihm stattzugeben, wenn die mit der Ueberleitungssache bisher befasste Gerichtsbehörde für die Verhandlung und Entscheidung der Sache nicht mehr zuständig ist.

Unter mehreren zuständigen Gerichten des anderen Vertragsteils hat der Antragsteller und, wenn die Parteien übereinstimmend die Ueberweisung beantragen, der Beklagte die Wahl.

(2) Strafrechtliche Ueberleitungssachen sind an die Gerichtsbehörden des anderen Vertragsteiles zu überweisen, falls

a) sa trestné pokračovanie koná proti štátnemu občanovi druhej smluvnej strany alebo

b) trestný čin spáchaný bol na území druhej smluvnej strany.

(3) Výkon trestných rozsudkov, ktoré boly dňa 15. marca 1939 vykonateľné, treba prenechať súdnym vrchnostiam druhej smluvnej strany, ak smerujú proti štátnemu občanovi druhej smluvnej strany.

(4) V prípadoch, v ktorých by niektorá trestná vec mala byť podľa odstavca (2) postúpená súdnym vrchnostiam druhej strany, treba rozhodnutia, ktoré majú byť vynesené v dôsledku návrhu na obnovu pokračovania a pokračovania o obnovu, ktoré sú v behu, prenechať súdnym vrchnostiam druhej smluvnej strany.

§ 3.

(1) Postúpenie stane sa v právnych veciach občianskych, spomenutých v § 2, odst. (1), z úradnej moci a v priamom písomnom styku medzi zúčastnenými súdnymi vrchnosťami oboch strán.

(2) Návrh na postúpenie podľa § 2, odst. (1) a) treba podať do 30. septembra 1939 ústne alebo písomne u súdu, ktorý vec prejednal.

Návrh je už neprípustný, ak pred uplynutím vyššie spomenutej lehoty, ale po účinnosti tejto dohody, bolo vo veci ústne pojednávané alebo bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa vec v niektorej stolici skoncuje bez toho, žeby strany boly podaly návrh. Návrh na postúpenie veci učinený tým cieľom, aby mohol byť podaný opravný prostriedok alebo žaloba pre zmätočnosť, alebo o obnovu, nemôže byť odmietnutý preto, že opravný prostriedok alebo žaloba sú oneskorené alebo z iného dôvodu neprípustné.

(3) Lehote podľa odst. (2) nepodliehajú návrhy na postúpenie učinené tým cie-

a) das Strafverfahren sich gegen einen Staatsangehörigen des anderen Vertragsteils richtet, oder

b) die strafbare Tat auf dem Gebiet des anderen Vertragsteils begangen wurde.

(3) Die Vollstreckung von Strafurteilen, die am 15. März 1939 vollstreckbar waren, ist den Gerichísbehörden des anderen Vertragsteils zu überlassen, falls sie sich gegen einen Staatsangehörigen des anderen Vertragsteils richtet.

(4) In Fällen, in denen nach Absatz (2) eine Strafsache an die Gerichtsbehörden des anderen Vertragsteils zu überweisen väre, sind Entscheidungen, die aus Anlass eines Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu treffen sind und schwebende Wiederaufnahmeverfahren den Gerichtsbehörden des anderen Vertragsteils zu überlassen.

§ 3.

(l) Die Ueberweisung erfolgt in den in § 2 Absatz (l) a) erwähnten bürgerlichen Rechtssachen von Amtswegen und im unmittelbaren Schriftverkehr zwischen den beteiligten beiderseitigen Gerichtsbehörden.

(2) Der in § 2 Absatz (l) b) vorgesehene Ueberweisungsantrag ist bis zum 30. September 1939 bei der mit der Sache befassten Gerichtsbehörde mündlich oder schriftlich zu stellen.

Der Antrag wird unzulässig, wenn zwar vor Ablauf der obenerwähnten Frist, jedoch nach Inkrafttreten dieses Abkommens, ohne dass die Parteien den Antrag gestellt haben, mündlich verhandelt wurde oder eine die Instanz beendigende Entscheidung ergangen ist, Die zwecks Einlegung eines Rechtsmittels oder zwecks Erhebung der Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage beantragte Uebenveisung darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil das Rechtsmittel oder die Klage verspätet oder aus einem anderen Grunde unzulässig sei.

(3) Der im Absatz (2) vorgesehenen Frist unterliegen nicht Anträge auf

ľom, aby mohol byť v právnych veciach občianskych podaný mimoriadny opravný prostriedok (žaloba o obnovu, pre zmätočnosť, mimoriadny rekurz). Návrh na postúpenie treba podať zároveň s mimoriadnym opravným prostriedkom alebo návrhom na obnovu trestného pokračovania u súdnej vrchnosti, ktorá spisy uschováva. Rozhodnutia, ktoré majú byť učinené v dôsledku takéhoto mimoriadneho opravného prostriedku, treba prenechať vrchnostiam druhej smluvnej strany. Ustanovenie odstavca (2) platí obdobne.

§ 4.

(1) Postúpenie trestných vecí v smysle § 2, odst. (2) až (4) a odovzdanie osôb vo väzbe, trestancov a chovancov, ktoré sa v dôsledku toho stalo potrebným, stane sa z úradnej moci v priamom písomnom styku medzi hlavným štátnym zástupcom v Bratislave s jednej strany a generálnym štátnym zástupcom u nemeckého vrchného zemského súdu v Prahe alebo vrchným štátnym zástupcom u vrchného súdu v Prahe s druhej strany.

(2) Vlastní štátni občania nebudú navzájom odovzdaní a vydaní.

§ 5.

(1) Spisy vecí, ktoré boly počaté u slovenského oddelenia Najvyššieho súdu v Brne pred 15. marcom 1939, treba odovzdať Slovenskému štátu, ak sídlo súdu, ktorý rozhodol v prvej stolici, leží na území Slovenského štátu.

(2) V právnych veciach občianskych ustanovenie predošlého odstavca nebude použité, ak sa účastníci súhlasným návrhom vyjadria proti postúpeniu. Návrh treba však odmietnuť,

1. ak ide o statusovú vec štátneho občana Slovenského štátu, alebo

Ueberweisung zwecks Einbringung eines ausserordentlichen Rechtsmittels (Wiederaufnahme-Nichtigkeitsklage, ausserordentlicher Rekurs) in burgerlichen Rechtssachen. Der Uebenveisungsantrag ist zugleich mit Einbringung des ausserordentlichen Rechtsmittels bei der Gerichtsbehörde zu stellen, welche die Akten venvahrt. Entscheidungen, die aus Anlass eines solchen ausserordentlichen Rechtsmittels zu treffen sind, sind den Behörden des anderen Vertragsteils zu überlassen. Die Bestimmung des Absatzes (2) gilt entsprechend.

§ 4.

(1) Die Übervveisung der Strafsachen gemäss § 2 Absatz (2) bis (4) und die infolgedessen notwendig gewordene Überstellung von Häftlingen, Sträflingen und Zöglingen erfolgt von Amtswegen im unmittelbaren Schriftverkehr zwischen dem Generalstaatsanwalt beim Deutschen Oberlandesgericht in Prag oder dem Oberstaatsanwalt beim Obergericht in Prag einerseits und dem Oberstaatsanwalt in Pressburg andererseits.

(2) Eigene Staatsangehörige werden einander nicht überstellt oder ausgeliefert.

§5.

(1) Die Schriften der bei der Slowakischen Abteilung des Obersten Gerichts in Brünn vor dem 15. März 1939 anhängig gewordenen Sachen sind dem Slowakischen Staat zu übergeben, wenn der Sitz des Gerichts, das in erster Instanz entschieden hat, in dem Gebiet des Slowakischen Staates liegt.

(2) In bürgerlichen Rechtssachen findet die Bestimmuog des vorstehenden Absatzes nicht Anwendung|, wenn die Beteiligten sich durch übereinstimmenden Antrag gegen die Überweisung äussern. Der Antrag ist jedoch abzuweisen,

1. wenn es sich um eine Statussache eines Angehörigen des Slowakischen Staates handelt, oder

2. ak podľa slovenských zákonov, ktoré platily dňa 15. marca 1939, daná bola výlučná príslušnosť niektorej slovenskej súdnej vrchnosti.

3. Vo veciach trestných spisy nebudú odovzdané Slovenskému štátu, ak sa pokračovanie koná proti nemeckému štátnemu občanovi, štátnemu občanovi Protektorátu Čechy a Morava alebo proti maďarskému štátnemu občanovi.

§ 6.

(1) O postúpení možno rozhodnúť bez ústneho pojednávania. Pred rozhodnutím treba dať účastníkom príležitosť, aby sa vyjadrili. Rozhodnutie stane sa usnesením.

(2) Podmienky pre ďalšie prejednávanie právnej veci alebo pre jej postúpenie podľa tejto dohody spravujú sa právom lej smluvnej strany, ktorej súdna vrchnosť má rozhodnúť o ďalšom prejednávaní alebo o postúpení. Inak treba použiť právo tej smluvnej strany, ktorej súdna vrchnosť má vec ďalej prejednávať alebo ktorej bola vec postúpená. Uľahčenia, ktoré platia podľa práva, platného pre postupujúcu súdnu vrchnosť, ostávajú nedotknuté. Ak sú podmienky pre postúpenie v právnej veci splnené len u čiastky účastníkov, treba pokračovanie podľa možnosti v tejto miere rozdeliť a postúpiť.

(3) Rozhodnutiu, ktorým sa vec postupuje, nemožno odporovať. Vyhlásením alebo doručením rozhodnutia prechádza prevodná vec na súdnu vrchnosť v ňom označenú, a to v tom stave, v ktorom je vec v čase postúpená. Rozhodnutie je pre túto súdnu vrchnosť záväzné; ak súdna vrchnosť vnútroštátne nie je príslušná, má vec z úradu postúpiť príslušnej vrchnosti.

2. wenn nach den slowakischen Gesetzen, die am 15. März 1939 in Kraft standen, die ausschliessliche Zuständigkeit einer slowakischen Gerichtsbehörde gegeben war.

3. In Strafsachen sind die Schriften dem Slowakischen Staat nicht zu übergeben, wenn das Verfahren gegen einen deutschen Staatsangehörigen, einen Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren oder gegen einen ungarischen Staatsangehôrigen gerichtet ist.

§ 6.

(1) Ueber die Ueberweisung kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Vor der Entscheidung ist den Beteiligten Gelegenheit zur Äusserung zu geben. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss.

(2) Die Voraussetzungen der Weiterführung oder der Uebenveisung einer Rechtsangelegenheit nach diesem Abkommen bestimmen sich nach dem Recht des Vertragsteils, dessen Gerichtsbehörde_ uber die Weiterführung oder die Überweisung zu entscheiden hat. Im übrigen ist das Recht des Vertragsteils anzuwenden, dessen Gerichtsbehörde die Sache weiterzuführen hat oder welcher die Sache überwiesen worden ist. Erleichterungen, die nach dem für die abgebende Gerichtsbehörde geltenden Recht bestehen, bleiben aufrechterhalten. Sind die Voraussetzungen der Überweisung einer Rechtsangelegenheit nur bei einem Teil der Beteiligten erfüllt, so ist das Verfahren nach Möglichkeit insoweit abzutrennen und zu übenveisen.

(3) Eine Anfechtung der die Überweisung anordnenden Entscheidung findet nicht statt. Mit der Verkündung oder Zu-  stellung der Entscheidung geht die Überleitungssache auf die in ihr bezeichnete Gerichtsbehörde in den Stand über, in dem sie sich zur Zeit der Überweisung befindet. Die Entscheidung ist für diese Gerichtsbehörde bindend; ist die Gerichtsbehörde innerstaatlich nicht zuständig, so hat sie die Sache von Amtswegen an die zuständige Behörde abzugeben.

(4) V pokračovaní o postúpenie veci môžu sa strany dať zastupovať ktorýmkoľvek advokátom, pripusteným, u slovenských súdov alebo u súdov Protektorátu Čechy a Morava.

(5) Za prejednanie a rozhodnutie o pripustení prevodnej veci nevyberajú sa poplatky, kolky a iné dávky. To neplatí pre pokračovanie v rekurznej stolici, ak bol rekurz proti usneseniu, ktorým bolo zamietnuté postúpenie, odmietnutý ako neprípustný alebo ak bol zamietnutý.

§ 7.

(1) Občianskymi právnymi vecmi v smysle tejto dohody sú tak občianske spory, ako aj nesporné pokračovania každého druhu bez rozdielu, či boly započaté pred riadnymi alebo pred zvláštnymi súdmi (počítajúc do toho pracovné súdy, rozhodčie súdy banícke a poisťovacie súdy).

(2) Započaté exekučné, konkurzné a vyrovnacie pokračovania platia vtedy za prevodné veci, ak má byť pokračovanie ďalej konané výlučne na území druhej smluvenej strany.

(3) V tejto dohode rozumejú sa trestnými pokračovaniami, započatými u súdov, také pokračovania, ktoré sú v behu 11 občianskych trestných súdov alebo u niektorého štátneho zastupiteľstva zriadeného pri týchto súdoch.

§ 8.

(1) Ak bol podaný v niektorej prevodnej veci návrh, aby vec bola postúpená súdnej vrchnosti druhej smluvenej strany, lehoty plynúce v tomto pokračovaní spočívajú až do právoplatného rozhodnutia o návrhu.

(2) Ak je treba učiniť na území druhej smluvnej strany nejaký prejav, aby bola zachovaná pokračovacia lehota, a ak ne-

(4) In Verfahren uber die Überweisung können sich die Beteiligten durch jeden bei den Gerichten im Protektorát Böhmen und Mähren oder bei den slowakischen Gerichten zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen.

(5) Für die Verhandlung und Entscheidung über die Ueberweisung der Ueberleitungssache werden Gebühren, Stempel und sonstige Abgaben nicht erhoben. Dies gilt nicht für das Verfahren in der Rekursinstanz, wenn der Rekurs gegen den die Uebervveisung ablehnenden Beschluss als unzulässig zurückgewiesen oder abgewiesen wird.

§ 7.

(1) Als bürgerliche Rechtssachen im Sinne dieses Abkommens sind sowohl bürgerliche Rechtsstreitigkeiten als auch Verfahren ausser Streitsachen jeder Art zu verstehen, ohne Unterschied, ob sie vor ordentlichen oder vor besonderen Gerichten (einschliesslich der Arbeitsgerichte, der Bergibauschiedsgerichte und der Verisicherungsgerichte) anhängig sind.

(2) Anhängige Exekutions-, Konkursund Ausgleichsverfahren gelten dann als Ueberleitungssachen, wenn das Verfahren ausschliesslich in dem Gebiet des anderen Vertragsteils fortzusetzen ist.

(3) In diesem Abkommen sind unter gerichtlich anhängigen Strafverfahren solche Verfahren zu verstehen, die bei den allgemeinen Gerichten oder bei einer bei diesen Gerichten bestehenden Staatsanwaltschaft anhängig sind.

§ 8.

(l) Wird in einer Ueberleitungssache der Antrag auf Ueberweisung des Verfahrens an eine Gerichtsbehörde des anderen Vertragsteils gestellt, so werden die in dem Verfahren laufenden Fristen bis zur rechtskräftigen Entscheidung uber den Antrag gehemmt.

(2) Ist zur Warhrung einer verfahrensrechtlichen Frist im Gebiet des anderen Vertragsteils eine Erklärung abzugeben,

bolo možno bez zavinenia lehotu zachovať, alebo ak bol tam bez zavinenia zameškaný termín, nech je na návrh povolené ospravedlnenie. Lehota pre tento návrh končí sa v tomto prípade najskôr mesiac po tom, čo sa táto dohoda stala účinnou.

§ 9.

(1) Exekučné tituly, ktoré vzniklý v pokračovaní pred súdmi, majúcimi svoje sídlo v Slovenskom štáte alebo v Protektoráte Čechy a Morava a stály sa právoplatnými pred 15. marcom 1939, ako aj pred týmto dňom tam zriadené vykonateľné verejnonotárske (notárske) listiny, budú v Slovenskom štáte a Protektoráte Čechy a Morava vzájomne uznávané a vykonávané. To isté platí o výrokoch rozhodčích sudcov a rozhodčích súdov, ktoré boly vydané v Slovenskom štáte alebo v Protektoráte Čechy a Morava a ktoré po 15. marci 1939 nemohly byť napadnuté pred vyššou rozhodčou alebo súdne a stolicou, ako aj o pokonávkach, ktoré tam až do 15. marca 1939 boly uzavreté pred rozhodčími sudcami alebo rozhodčími súdmi. Ak má byť exekúcia vykonaná na území druhej smluvnej strany, musí byt v tomto štáte aj povolená. Tieto exekučné tituly platia tak čo do príslušnosti pre povolenie exekúcie, ako aj čo do ich výkonu na tuzemské tituly.

(2) Ustanovenie odst. 1. platí aj pre také exekučné tituly, ktoré vzniklý pred 15. marcom 1939, stály sa však právoplatnými až po 15. marci 1939.

§ 10.

(1) Úradné spisy o právnej veci treba prenechať súdnej vrchnosti, ktorá podľa horeuvedených ustanovení o prevode súd-

und konnte die Frist ohne Verschulden nicht eingehalten werden, oder ist dort eine Tagsatzung ohne Verschulden versäumt worden, so ist auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erteilen. Die Frist zu diesem Antrag endet in diesem Fall frühestens einen Monat nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens.

§ 9.

(1) Exekutionstitel, die in einem gerichtlichen Verfahren vor den Gerichten, die ihren Sitz in dem Protektorát Böhmen und Mähren oder in dem Slowakischen Staat haben, vor dem 15. März 1939 entstanden und rechtskräftig geworden sind, sowie die daselbst vor diesem Zeitpunkt errichteten vollstreckbaren Notariatsakte werden in dem Slowakischen Staat und in dem Protektorát Böhmen und Mähren gegenseitig anerkannt und vollstreckt. Das Gleiche gilt für die Spriüche von Schiedsrichtern und Schiedsgerichten, die in dem Protektorat Böhmen und Mähren oder in dem Slowakischen Staat gefallen sind, und die nach dem 15. März 1939 der Anfechtung vor einer höheren schiedsgerichtlichen oder vor einer gerichtlichen Instanz nicht mehr unterlagen, sowie daselbst bis zum 15. März 1939 vor Schiedsrichtern oder Schiedsgerichten abgeschlossenen Vergleiche. Soll die Exekution in dem Gebiet des anderen Vertragsteils durchgeführt werden, so muss sie auch in diesem Staat bewilligt werden. Diese Exekutionstitel gelten sowohl in Bezug auf die Zuständigkeit der Bewilligung der Exekution als auch auf deren Vollstreckung als inländische Titel.

(2) Die Bestimmung des Absatzes (1) gilt auch für solche Exekutionstitel, welche in der Zeit vor dem 15, März 1939 entstanden sind, jedoch erst nach dem 15. März: 1939 rechtskräftig geworden sind. t

§ 10.

(1) Behördliche Akten uber eine Rechtsangelegenheit sind der Gerichtsbehörde zu überlassen, welche die be-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP