Středa 10. července 1968

Komise ustavená Národním shromážděním měla k dispozici 290 návrhů a další docházely z krajů i z ústředních orgánů. Na schůzi komise, která se konala v pátek 5. července, bylo po podrobném jednáni vybráno 150 návrhů. Tento návrh byl předložen k posouzení předsednictvu ÚV NF 8. července t. r.

Byl jsem pověřen, soudruzi poslanci, abych předložil a zdůvodnil návrh kandidátky, kterou jste obdrželi. Z celkového počtu navržených je 127 mužů a 23 žen. Chtěl bych vás požádat, abyste si provedli ještě dvě opravy v návrhu kandidátky, a to:

1. na str. 7, pod číslem 95 písemného návrhu se na přání kraje vypouští kandidát Podlesák Josef a místo něj se navrhuje Motlík Václav, narozen 1914, předseda JZD Horšice, okres Plzeň-jih;

2. na str. 11, pod číslem 137 místo navrhovaného ministra s. ing. Valeše se navrhuje Rudolf Josef, narozený 1923, poslanec NS, vedoucí Šlechtitelské stanice Branišovice, okres Znojmo.

Z navržených kandidátů jsou dva národnosti slovenské, dva polské a jeden německé.

Pokud jde o sociální složení, je z navržených kandidátů 20 dělníků, 14 zemědělců, 46 veřejných pracovníků, 11 příslušníků technické inteligence, 59 příslušníků humanitní inteligence, úředníků a ostatních zaměstnaneckých skupin. Z veřejných pracovníků a skupin inteligence je 17 původním povoláním dělník.

Z celkového návrhu je 30 poslanců NS a velmi početná skupina je těch, kteří jsou volenými poslanci národních výborů všech stupňů.

Z celkového počtu je 85 příslušníků KSČ, ostatní kandidáti jsou členy Čs. strany socialistické, Čs. strany lidové a politicky neorganizováni.

Jak jsem již řekl, byla kandidátka sestavena na základě návrhů z krajů a bylo přihlédnuto k některým návrhům reprezentantů ústředních orgánů. Z celkového počtu 150 kandidátů je 36 navrženo v centrálním měřítku, přičemž do tohoto čísla byli pojati i někteří představitelé krajů.

Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že jsme si vědomi oprávněnosti některých námitek ze strany tisku, organizací a veřejnosti, že celý návrh a příprava trpí snad některými rysy uspěchanosti a ne vždy uspokojujícím složením kandidátky. Musíme si ovšem uvědomit, že na 150 míst bylo těžko vyhovět všem skupinám obyvatelstva, všem věkovým skupinám, všem skupinám povolání a všem zájmovým skupinám. Každý návrh tohoto druhu bude trpět v nějaké formě nespokojenosti některých skupin.

Je však nutno vycházet ze skutečnosti, že další odklady by nebyly věci na prospěch. SNR potřebuje partnera k jednání o státoprávním uspořádání. Jde o prozatímní orgán do voleb, které proběhnou v průběhu nejbližšího roku. Jde o významný krok k přípravě federálního zřízení. Je třeba vyřešit velmi složité problémy, zejména v pravomoci obou národních orgánů, vytvoření vztahů mezi oběma národy a je třeba také, abychom zabezpečili i vliv na naše mezinárodní postavení. Jde o významný krok k přípravě federálního zřízení, úpravě rovnoprávných vztahů mezi oběma národy, jde o vrcholně významný akt, který vtiskne pečeť dalším dějinám vztahů národů naší země.

Prosím proto, vážení soudruzi poslanci, abyste tento návrh ve znění návrhu schválili. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji předsedovi ÚV NF posl. Kriegelovi za jeho výklad. Do rozpravy se přihlásil posl. Rudolf Rejhon. Dávám mu slovo.

Posl. Rejhon: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych zde přednesl stanovisko skupiny poslanců Čs. strany lidové.

Čs. strana lidová již ve svém programovém prohlášení z letošního března vyhlásila své rozhodnutí aktivně a iniciativně napomáhat rozvoji ČSSR na demokratických principech. Prohlásila, že přitom bude vycházet ze svých vlasteneckých tradic a že je rovněž pro upevňování bratrských svazků Čechů a Slováků. V tomto duchu se také náš ústřední výbor vyslovil pro federativní zřízení republiky. Jestliže mají být tyto zásady uvedeny ve skutek, je především zapotřebí vytvořit obdobné podmínky pro českou a slovenskou národní samosprávu jako předpoklad celého státoprávního uspořádání. Musí se tak stát v duchu našich národních tradic. Stejně jako jádro socialistické samosprávy našeho lidu tvoří naše národní výbory, posvěcené už tradicí slavného roku 1848 a znova tradicemi v období vzniku i obnovy samostatného československého státu v letech 1918 a 1945, tak má i národní rada svoji tradici.

Česká národní rada měla svoje slovo již v dějinách našeho prvního odboje a bude také věcí historiků, aby spravedlivě ocenili její činnost, na kterou se zapomíná. Právě odbojové tradice vedly v posledním období neblahé nacistické okupace našich zemí k vzkříšení myšlenky demokratického ústředí národního odboje za účasti všech pokrokových vlasteneckých sil. Jenom nepoctivá hra mocenské skupiny, která ovládla náš politický život v 50. letech, násilím chtěla odstranit tradice národního odboje za svobodu i s květnovým povstáním českého lidu.

Zatímco Slovenská národní rada mohla a může i dnes vytvářet základy státoprávního uspořádání na slovenském území, je třeba v českých a moravských krajích novou Českou národní radu teprve vytvořit.

Po svízelných jednáních přistupujeme tedy dnes k její volbě. Lidová strana po projednání ve svých krajských i ústředních orgánů předložila návrhy na své představitele, kteří by v duchu našeho stranického programu a spolupráce v Národní frontě podle nejlepšího vědomí a svědomí mohli vyřešit závažné otázky našeho státního a veřejného života.

Soudružky a soudruzi! Jsme si ovšem vědomi, že nejde o definitivní řešení, nýbrž o přípravu v období, kdy bude teprve zapotřebí vypracovat a schválit nové zákony, přichystat skutečně demokratické podmínky, metody a volby státních i národních orgánů a dořešit množství otázek, k nimž se dnes široká veřejnost právem staví značně kriticky.

Vycházíme však z toho, že i volba prozatímní České národní rady je dalším krokem k demokratizaci, k uspořádání vztahů mezi našimi národy, k větší aktivizaci politických stran a organizací i jednotlivých představitelů veřejného života.

Proto vítáme ustavení České národní rady a budeme pro kandidátku Národní fronty hlasovat. Jako demokratickou formu doporučujeme tajnou volbu. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji: Slovo uděluji posl. Fialovi. Následovat bude posl. Voráč.

Posl. Fiala: Vážené Národní shromáždění, vážení hosté. Byl jsem pověřen, abych jménem poslanců Čs. strany socialistické vyjádřil stanovisko naší strany k ustavení České národní rady a její příští funkci.

Při výběru našich kandidátů jsme vycházeli ze skutečnosti, že Česká národní rada je orgán dočasný, v žádném případě zákonodárný, a že skončí svou činnost, jakmile se federace stane skutkem. Přesto však jsme výběr kandidátů provedli s plnou zodpovědností tak, aby mezi nimi byli zastoupeni význační představitelé naší strany z českých i moravských krajů. Dohodli jsme se dále, že všichni naši poslanci podpoří kandidátku Národní fronty, a to i přesto, že víme, že s ustavováním kandidátní listiny byl značný spěch a nebylo možno tedy dbát všech demokratických principů. Naše stanovisko vychází z potřeby, aby reprezentativní orgán českého národa byl ustaven co nejdříve.

Pokud jde o působení ustavené České národní rady, vychází naše strana ze svých zásadních stanovisek k národnostní politice. Opírá se přitom o pevné přesvědčení, že všechny národy mají právo na sebeurčení spočívající v možnosti určovat svůj politický statut a svobodně realizovat svůj hospodářský, sociální i kulturní vývoj.

Vzhledem k tomu, že Československou socialistickou republiku tvoří suverénní národy Čechů a Slováků, plně se stavíme za provedení federace, přičemž vycházíme z toho, že její provedení je vlastní záležitostí těchto dvou národů a že tato federace může být vytvořena toliko na základě určité smlouvy mezi nimi.

Federalizaci přitom ovšem nechápeme nikterak jako nějaký ústupek české strany, nýbrž jako přímý bytostný zájem nejen slovenského, ale i českého národa, jako prostředek i cestu k seberealizaci obou našich národů a jejich hluboké demokratizaci; a v tom také vidíme stěžejní náplň tvořené České národní rady, která vzniká proto, aby výrazně formulovala česká národní stanoviska.

Hlavním našim cílem v České národní radě musí proto podle našeho názoru být, aby tato stanoviska byla jasně a srozumitelně formulována co nejdříve, aby toto přechodné období bylo co nejrychleji překlenuto. Je naprosto a bezpodmínečně nutné, aby Česká národní rada postupovala co nejracionálněji tak, aby náš stát jako stát dvou skutečně rovnoprávných národů mohl již co nejdříve opravdu efektivně fungovat.

Ve veřejnosti jsou stále určité nejasnosti ve věci zastoupení Moravy a Slezska v České národní radě. Pokud jde o tuto problematiku, domníváme se, že především zde stojí úkol, aby byl splněn politický požadavek uspořádání vztahů dvou národů, Čechů a Slováků, který vyplývá ze zásady sebeurčení a suverenity národů.

V další etapě pak bude jistě správné, aby otázkám Moravy a Slezska byla věnována zvláštní pozornost, ovšem s tím, že by tyto problémy měla posuzovat právě Česká národní rada a případně i navrhnout vhodná řešení.

V závěru mi dovolte, abych jménem naší strany, našich poslanců prohlásil, že budeme usilovat o to, aby státoprávní uspořádání našeho společného státu přestalo být trvale citlivým místem naší státnosti a že naši členové zvolení do České národní rady se vynasnaží ze všech sil, aby nová státoprávní úprava vyhovovala skutečně požadavkům všeho našeho lidu.

Předseda NS Smrkovský: Děkuji. Bude mluvit posl. Voráč.

Posl. Voráč: Vážení hosté, soudružky a soudruzi poslanci! Chtěl bych jménem poslanců Jihomoravského kraje popřát budoucím členům prozatímní České národní rady, aby úspěšně splnili úkoly, které od nich občané Čech a Moravy očekávají, aby byli starostlivým hospodářem našich občanů a aby byli také důstojným partnerem Slovenské národní radě. My přirozeně jako poslanci očekáváme, že zde vzpomínané složení Slovenské národní rady, která bude volena přímými volbami, že zaznamená objektivnější složení, že tam budou daleko více zastoupeny ty sociální skupiny, které se neprojevily v tomto složení - to je především třída dělníků, zemědělci a že i územní otázky budou řešeny podle připomínek a podle potřeb Čech a Moravy.

Co očekáváme od budoucí Slovenské národní rady? Že budou demokraticky posouzeny všechny alternativy na budoucí státoprávní uspořádání, že bude pracovat tak, aby centralistický systém nemohl být nikdy obnoven. To je také smysl hnutí Moravanů, o kterém zde byla řeč, a to my také očekáváme od zástupců z Moravy v České národní radě. Doporučujeme proto soudružky a soudruzi, aby utvořili pomocnou kvalifikovanou komisi, která by České národní radě pomohla ve vytvoření záruk pro Moravu. O těchto věcech se hodně píše, ale o poslání České národní rady toho naši lidé mnoho nevědí. Jsou rozpoutávány zbytečné vášně. Myslím, že všemi prostředky, které máme k dispozici, budeme moci v těchto dnech pracovat pro Českou národní radu, v Čechách a na Moravě vysvětlovat její poslání, co od ní lidé očekávají, pokud jde o reprezentanty. Myslím, že to je věc, která bude moci přinést do budoucích dnů hodně klidu. Já jsem vystoupil s přáním vypočítat co od České národní rady očekáváme. Čili dáváme jí práci a pro práci jí dáváme základy. My chceme soudružky a soudruzi, slíbit za jihomoravské poslance, že budeme ze všech sil pomáhat České národní radě při správném řešení nového uspořádání našeho státu. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji poslanci Voráčovi. O slovo se přihlásil poslanec Valo.

Posl. Valo: Vážené súdružky a súdruhovia, vážení hostia. Doteraz hovorili len súdruhovia českí. Zdalo by sa, že to, čo máme prejednávať a čo máme odhlasovať, je len problém český. Ja menom slovenských poslancov prehlasujem, že otázka Českej národnej rady je pre nás Slovákov veľmi dôležitým činiteľom, pretože vieme, že predstavitelia Českej národnej rady a predstavitelia Slovenskej národnej rady budú ti, ktorí budú spoločne jednať o našom štátoprávnom usporiadaní na základe federatívnom. My poslanci slovenskí budeme radi za Českú národnú radu hlasovať. Dovoľte mi, aby som novozvolenej Českej národnej rade už vopred prial hodne a hodne úspechov v záujme oboch našich národov, v záujme našej republiky. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji poslanci Valo, o slovo se přihlásil předseda ÚRO s. Karel Poláček (a předsednictvo Národního shromáždění rozhodlo, aby mu bylo vyhověno). Uděluji mu slovo.

Předseda ÚRO Karel Poláček: Vážené Národní shromáždění, soudruzi a soudružky, dovolte mi, abych jménem Revolučního odborového hnutí zaujal stanovisko k předloženému návrhu na prozatímní Českou národní radu. Revoluční odborové hnutí, které se významně podílí na obrodném procese v naší zemi chce být aktivní politickou silou v Národní frontě, chce podporovat a probojovávat progresivní vývoj naší socialistické společnosti. Naše odbory nastoupily cestu nové odborové politiky, nezávislé na politických stranách, ale důsledně stojící na pozici socialismu, v souladu s politickými cíli dělnické třídy a všech pracujících u nás. Revoluční odborové hnutí podporuje státoprávní uspořádání, které respektuje plnou rovnoprávnost českého a slovenského národa ve federativním systému společné socialistické republiky. Jsme pro federaci a důsledně ji také promítáme do výstavby jednotného Revolučního odborového hnutí. Přikročili jsme k ustavení České odborové rady a přikročujeme k ustavení českých a slovenských odborových svazů. Proto naše stanovisko k ustavení České národní rady je jednoznačně kladné. Máme kritické připomínky z řad okresů, podniků, odborových orgánů i organizací i pracující mládeže k výběru kandidátů, který není v souladu s metodami a duchem demokratizačního procesu, ale má spíš charakter staré kabinetní politiky. Chápeme, že pro předložení návrhů na prozatímní Českou národní radu v dnešním zasedání Národního shromáždění bylo málo času. Vzhledem k vzniklé situaci bylo nutno jednat rychle. Víceméně ustavení reprezentativního orgánu, který musí sehrát tak důležitou a odpovědnou úlohu ve federativním uspořádání mělo být lépe připraveno a projednáno v Národní frontě tak, aby mohlo být více přihlíženo k hlasu pracujících ze závodů. Pokud jde o Revoluční odborové hnutí, my nejsme spokojeni s našim zastoupením, i když pochopitelně lze namítnout, že konec konců jsou téměř všichni odboráři. Domníváme se, že je správné, aby zde Revoluční odborové hnuti nebylo zastoupeno jen takto anonymně, ale abychom zde měli přímo své zástupce. Nejde přitom jen o zástupce předsednictva Ústřední rady odborů, ale jde o zástupce odborových orgánů a organizací z krajů, okresů a z podniků. Tento nedostatek bude jistě odstraněn při nové volbě České národní rady. V tomto směru se ozývají všechny ty kritické připomínky, které dnes dostáváme z podniků současně i s přáním, aby prozatímní Česká národní rada byla skutečným reprezentantem progresivních sil českých zemí. Znovu zdůrazňuji soudružky a soudruzi, že předsednictvo Ústřední rady odborů s ustavením prozatímní České národní rady souhlasí, že i přes uvedené nedostatky - věřím, že se opakovat nebudou, je žádoucí, aby se nový orgán ujal svých funkcí a pomohl tak řešit složité problémy konečného federativního uspořádáni naší socialistické republiky, aby tak řešil všechny problémy, které nesnesou dalších odkladů. Za Ústřední radu odborů vás chci, soudružky a soudruzi, ujistit, že dáme tomuto novému orgánu plnou podporu, že svojí činností budeme napomáhat úspěšnému zvládnutí všech úkolů, že budeme i v odborech pracovat v duchu zásad bratrských vztahů v novém uspořádání republiky tak, aby to bylo ke prospěchu obou našich národů, ke prospěchu všeho našeho lidu, ke prospěchu naší společné socialistické vlasti. (Potlesk.)

Předseda NS Smrkovský: Děkuji předsedovi ÚRO.

Konstatuji, soudružky a soudruzi poslanci, že účast je 246 poslanců.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP