Pondělí 28. dubna 1969

Pristupujeme k bodu programu, ktorým je

Voľba volebných komisií Snemovne ľudu a Snemovne národov

O návrhu na zloženie volebných komisií budú hlasovať poslanci oboch snemovní osobitne.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje, aby do volebnej komisie za túto snemovňu boli zvolení poslanci: Ing. Ernest Bielik, Božena Hašplová, Jaroslav Kučera, Elena Pastorková, Ing. Emil Píš, Ing. Milan Ptáček.

Dávam o tomto návrhu hlasovať.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s predneseným návrhom na zloženie volebnej komisie, nech zdvihne ruku! /Deje sa/.

Je niekto proti? /Nikto/.

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto/.

Nikto. Ďakujem.

Volebná komisia Snemovne národov na voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia bola zvolená jednomyseľne.

Predsedníctvo Snemovne ľudu navrhuje, aby do volebnej komisie za túto snemovňu boli zvolení poslanci: František Bubník, Jan Červinka, Emil Holán, Magdaléna Lapárová, dr. h. c. Jozef Lukačovič, dr. Antónia Petrusová, Jan Šubrt a Ferdinand Tomášik.

Dávam o tomto návrhu hlasovať.

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s návrhom na zloženie volebnej komisie, nech zdvihne ruku! /Deje sa./

Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikto./

Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikto./

Nikto. Ďakujem.

Volebná komisia Snemovne ľudu na voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia bola zvolená jednomyseľne.

Pristupujeme k bodu programu:

Návrh na kandidáta do funkcie predsedu

Federálneho zhromaždenia

O slovo sa prihlásil predseda Ústredného výboru NF ČSSR poslanec Evžen Erban. Prosím, aby sa ujal slova.

Preds. NF posl. Erban: Vážené Federální shromáždění, připadl mi čestný úkol předložit vám návrh Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu nového předsedy našeho nejvyššího zastupitelského orgánu.

Předsednictvo ÚV Národní fronty ČSSR rozšířené o předsednictva ústředních výborů Národní fronty České a Slovenské socialistické republiky projednalo výsledky dubnového plenárního zasedání ÚV KSČ a osobní otázky, které z toho vyplynuly.

Při této příležitosti Národní fronta znovu stvrzuje svou úctu a důvěru k dosavadnímu předsedovi Federálního shromáždění prof. Colotkovi, který přejde na jinou významnou funkci. Děkuji mu jménem celé Národní fronty za práci, kterou vykonal v čele FS a přeji mu úspěchy ve funkci, která mu bude svěřena.

Podle článku 56, odst. 5 ústavního zákona o čs. federaci volí předsedu Federálního shromáždění Sněmovna lidu a Sněmovna národů z členů předsednictva Federálního shromáždění. Přitom platí zásada, že je-li za předsedu Federálního shromáždění navržen a zvolen poslanec, který je občanem Slovenské socialistické republiky, musí být nebo se stát prvním místopředsedou Federálního shromáždění poslanec, který je občanem České socialistické republiky, a naopak. Podle článku 34, odst. 2 ústavního zákona o československé federaci se pak volba koná na společné schůzi obou sněmoven.

V souvislosti se změnou v osobě 1. tajemníka projednával na svém posledním plenárním zasedání ÚV KSČ některé kádrové návrhy a předložil Národní frontě k projednání návrh kandidatury člena svého předsednictva Alexandra Dubčeka na funkci předsedy FS. Tento návrh projednalo předsednictvo ÚV NF ČSSR, rozšířené o předsednictva ústředních výborů Národní fronty obou republik. Představitelé politických stran a nejvýznamnějších společenských organizací vyslovili na tomto rozšířeném zasedání svůj souhlas s doporučením ÚV KSČ, a jejich jednomyslné stanovisko mám nyní čest vám předložit jako návrh celé Národní fronty.

Národní fronta respektovala přitom jak výše uvedené hledisko ústavního zákona, tak i hledisko vysokých osobních a politických kvalit nezbytných pro úspěšný výkon tak vysoké státní funkce.

Z pověření předsednictev Národní fronty Československé socialistické republiky a Národní fronty obou republik, k jejichž doporučení se kladně vyslovily i příslušné stranické kluby poslanců, předkládám vám tedy návrh, abyste za předsedu Federálního shromáždění zvolili člena předsednictva Federálního shromáždění poslance Alexandra Dubčeka.

S jeho dosavadní politickou činností a účastí v bojích za osvobození republiky a při výstavbě socialismu v naší zemi jste byli seznámeni spolu s celou veřejností loňského roku.

Jsou vám všem též známy jeho politické zásluhy o ozdravění naší společnosti, k němuž spolu s ostatními členy polednového vedení strany významně přispěl. Jeho jméno zůstává trvale ve vědomí nás všech spojeno s touto novou etapou politiky Komunistické strany Československa.

Vážení soudruzi poslanci, dubnové plénum ÚV KSČ představuje v polednovém vývoji naší společnosti závažný krok. Jde o soustředění všech tvořivých sil k cílevědomé, důsledné realizaci "velkých myšlenek, které se po lednu dostaly do našeho veřejného života",-jak to vyjádřil ve svém projevu soudruh Gustáv Husák po zvolení do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.

Tomu nasvědčoval nejen smysl, ale i důstojný, čestný způsob řešení organizačních a kádrových otázek, provedeného ústředním výborem strany. Nyní je rozhodující, aby všechny orgány politického a státního systému nastoupily v aktivním, úzkém demokratickém kontaktu s pracujícími cestu k jednotě ve všech základních otázkách naší politiky, vnitřní i zahraniční, a to v linii programových dokumentů Komunistické strany Československa, vyjadřujících zájmy našich národů, jejich socialistické mírové ideály.

Proto také volba nového předsedy Federálního shromáždění, navazující na výsledky jednání ÚV KSČ, má v současných politických podmínkách mimořádný význam.

Předkládajíc svůj návrh obrací se Národní fronta na všechny poslance, aby při volbě dali tak jako ústřední výbor KSČ příklad toho, co je nyní pro nás všechny životně důležité: uvědomělá, hluboce demokratická jednota rozhodujících, zdravých politických sil naší společnosti, na základě naší polednové politiky, chápané a prováděné důsledně v zájmu všeho lidu naší země, v zájmu upevnění socialismu a míru ve světě. /Potlesk./

Predsedajúci prof. dr. Hanes, podpredseda Federálneho zhromaždenia:

Ďakujem poslancovi Evženovi Erbanovi.

Súdružky a súdruhovia poslanci, vypočuli ste návrh predsedu Ústredného výboru Národného frontu, aby do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Alexander Dubček. Praje si niekto z prítomných poslancov slovo k tomuto návrhu? /Nikto./ Nikto. Má niekto iný návrh? /Nikto./ Nikto. Ďakujem. Môžem pristúpiť k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

Voľba poslanca Alexandra Dubčeka

do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia

V záujme hladkého priebehu volebného aktu vás žiadam, aby sa dodržal tento postup:

Hlasovacie lístky sa pod dozorom členov volebných komisií rozdajú prítomným poslancom podľa zasadacieho poriadku tak, že ich najprv dostanú poslanci oboch snemovní sediaci po pravej strane tribúny a potom po ľavej strane tribúny. Poslanci, ktorí dostanú hlasovací lístok, majú možnosť ho upraviť v miestnosti za predsedníckou tribúnou. Druhými dvermi sa budú vracať do sály, kde hlasovací lístok v obálke vložia do niektorej z urien umiestnených pred predsedníckou tribúnou.

Prosím prítomných poslancov, aby sa správali podľa bližších pokynov pracovníkov Kancelárie Federálneho zhromaždenia, ktorí budú pomáhať pri organizovaní volebného aktu. Ostatných prítomných prosím, aby počas voľby zotrvali na svojich miestach.

Žiadam volebné komisie Snemovne ľudu a Snemovne národov, aby sa ujali svojich funkcií, a otváram volebný akt.

/Prebieha voľba predsedu Federálneho zhromaždenia/.

Členka Predsedníctva Federálneho zhromaždenia poslankyňa Litvajová:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, pýtam sa, či dostali hlasovací lístok všetci prítomní poslanci a či všetci odvolili. Hlási sa ešte niekto? /Nikto sa nehlásil/.

Vyhlasujem voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia za skončenú a žiadam, aby volebné komisie Snemovne ľudu a Snemovne národov sčítali hlasy.

Prerušujem schôdzu na čas potrebný na sčítanie hlasov.

/Schôdza prerušená o 15,49 hodine/.

/Schôdza opäť otvorená o 16,18 hod./.

Predsedajúci prof. dr. Hanes, podpredseda Federálneho zhromaždenia /zvoní/:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, pokračujeme v prerušenej schôdzi. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, tj. vyhláseniu výsledkov voľby predsedu Federálneho zhromaždenia.

Predseda volebnej komisie Snemovne ľudu predložil zápis tohto znenia:

"Zápis o voľbe predsedu Federálneho zhromaždenia 28. apríla 1969. Komisia poslancov Snemovne ľudu v zložení: Bubník František, Červinka Jan, Holáň Emil, Lapárová Magdaléna, dr. h. c. Lukačovič Jozef, dr. Petrusová Antónia, Šubrt Jan, Tomášek Ferdinand, ktorú ustanovila Snemovňa ľudu na voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia, oznamuje, že poslancom bolo vydané 251 hlasovacích lístkov. Hlasovania sa zúčastnilo 245 poslancov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že bolo odovzdané spolu 245 platných hlasov. Z toho bolo odovzdané pre kandidáta Alexandra Dubčeka 184 hlasov, proti 61 hlasov. Hlasovania sa zdržalo v Snemovni ľudu 6 poslancov. Neplatné hlasovacie lístky neboli.

Pre navrhnutého kandidáta bolo odovzdané viac než 50 % hlasov z počtu prítomných poslancov Snemovne ľudu. Komisia zisťuje, že navrhnutý kandidát Alexander Dubček bol zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia. V Prahe 28. apríla 1969." Ďalej nasledujú podpisy členov volebnej komisie. /Potlesk/.

Konštatujem, že Snemovňa ľudu zvolila poslanca Alexandra Dubčeka do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

Predseda volebnej komisie Snemovne národov predložil zápis tohto znenia:

"Zápis o voľbe predsedu Federálneho zhromaždenia 28. apríla 1969. Komisia poslancov Snemovne národov v zložení: Ing. Ernest Bielik, Božena Hašplová, Jaroslav Kučera, Elena Pastorková, Ing. Píš, Ing. Milan Ptáček, ktorú ustanovila Snemovňa národov na voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia, oznamuje, že poslancom bolo vydané 130 hlasovacích lístkov. Hlasovania sa zúčastnilo 129 poslancov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že bolo odovzdané spolu 129 platných hlasov. Z toho bolo odovzdané pre kandidáta 122 hlasov, proti 7 hlasov, hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Neplatné hlasovacie lístky neboli.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP