Pondělí 28. dubna 1969

Pre navrhnutého kandidáta bolo odovzdané viac ako 50 % hlasov z počtu prítomných poslancov Snemovne národov. Komisia zisťuje, že navrhnutý kandidát Alexander Dubček bol zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia. V Prahe 28. apríla 1969." Nasledujú podpisy členov komisie. /Dlhotrvajúci potlesk./

Konštatujem, že Snemovňa národov zvolila poslanca Alexandra Dubčeka do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Konštatujem, že poslanec Alexander Dubček bol zvolený Snemovňou ľudu a Snemovňou národov za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia! Dovoľte, aby som v mene poslancov Federálneho zhromaždenia úprimne a srdečne blahoželal s. Dubčekovi k zvoleniu do významnej štátnej funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR. Sme presvedčení, že Federálne zhromaždenie povedie tak, aby napriek súčasným zložitým pomerom plnilo všetky svoje úlohy na prospech nášho pracujúceho ľudu, v záujme ďalšieho rozvoja Československej socialistickej republiky.

Prosím predsedu Federálneho zhromaždenia s. Alexandra Dubčeka, aby sa ujal slova.

(Zvukový záznam)

Predseda Federálneho zhromaždenia Dubček:

Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia! Predovšetkým by som chcel poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili zvolením do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia. Prijmite moje ubezpečenie, že spolu s vami urobím všetko pre to, aby Federálne zhromaždenie bolo pevnou oporou Komunistickej strany Československa v jej úsilí o vnútornú a vonkajšiu konsolidáciu, aby uplatnilo celú svoju ústavnú a politickú váhu na podporu a realizáciu politiky Komunistickej strany Československa.

Súčasne by som chcel osobne i vo vašom mene poďakovať odstupujúcemu predsedovi Federálneho zhromaždenia, ktorý spolu s ostatnými členmi predsedníctva významne prispel k jeho konštituovaniu a k jeho prvým praktickým činom, na ktoré budeme v ďalšej práci plne nadväzovať.

Prechod s. Petra Colotku do čelnej vládnej funkcie, rovnako ako moja kandidatúra na funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia - ako je známe -sú súčasťou organizačných a kádrových opatrení prijatých Ústredným výborom KSČS na aprílovom pléne. Zmyslom týchto opatrení je sformovať stranícke a štátne vedenie smerujúce k zabezpečeniu normalizácie spoločnosti, ako i plnej normalizácie vzťahov k našim spojencom, predovšetkým k Sovietskemu zväzu, k čomu chcem i naďalej svojou prácou prispievať.

Presadenie podmienok tvorivej pozitívnej práce, riešenie súčasných úloh i programových otázok - to bola a je základná potreba socialistického rozvoja našej krajiny, želanie nášho ľudu a obsah úsilia Komunistickej strany Československa. V rozpore s tým však pôsobili protisocialistické sily a tendencie a ich marcové antisovietske činy - nezlučiteľné s naším socialistickým zriadením a internacionalistickými princípmi - vážne poškodili vnútorné a vonkajšie záujmy a prestíž našej republiky a úsilie ÚV KSČS. Vyostrili krízový stav a naliehavosť jeho riešenia.

K ďalším krokom sme sa rozhodli tak, aby to bolo v súlade s doterajším zodpovedným postojom vedenia KSČS k potrebám strany a našej spoločnosti. Riadiac sa úsilím prispieť k riešeniu situácie navrhol som sám ústrednému výboru organizačné a kádrové zmeny, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. Ich podstatou je vytvoriť také podmienky, aby Predsedníctvo ÚV, ústredný výbor i celá strana v súčinnosti so štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami a celým Národným frontom mohli spoločným postupom prekonať zložité vnútorné i vonkajšie vzťahy. Chcem otvorene povedať, že som sa osobne usiloval - a to by som chcel i tu vo Federálnom zhromaždení obzvlášť zdôrazniť - o prijatie tohto riešenia v ÚV KSČS a preto podporujem i jeho závery.

Veď tieto potrebné kroky majú prispieť k vytvoreniu podmienok umožňujúcich pokračovanie pozitívneho obsahu pojanuárovej politiky ÚV KSČS v súčasných podmienkach, postupné napĺňanie tých ušľachtilých socialistických túžob, ku ktorým sa náš ľud v uplynulom roku tak vrelo prihlásil. Tieto snahy majú svoj výraz i v novembrovej rezolúcii ÚV KSČS, ktorá zostáva naďalej smernicou pre súčasný postup strany.

Je nesporné, že pojanuárová politika Komunistickej strany Československa priniesla rad pozitívnych prvkov. Došlo k uvoľneniu aktivity všetkých vrstiev spoločnosti, k intenzívnemu úsiliu o prekonanie chýb, nedostatkov a deformácií minulého obdobia a hodne sa urobilo pre ich nápravu. Riešenie veľkého množstva nahromadených problémov sa neobišlo bez značných ťažkostí, rozporov a konfliktov, ktoré sa, hlavne v poslednom období, stále stupňovali. Ústredný výbor Komunistickej strany Československa neraz poukazoval, že nemožno ignorovať skutočnosť, že sa v rozpore so stanovenou líniou v pojanuárovom vývoji prejavili tendencie, ktoré - i keď neboli určujúce - vážne oslabovali náš vývoj a stáli politike KSČS v ceste. To nám znemožňovalo zameriavať pozornosť a potrebné sústredené úsilie predovšetkým na riešenie otázok rozvoja ekonomiky, životnej úrovne a zlepšovania našich vzťahov k socialistickým krajinám - členom Varšavskej zmluvy.

Kurz, ktorý strana po januári nastúpila, musíme rozhodným a jednotným postupom obhájiť predovšetkým pred hlavným nebezpečenstvom, ktoré mu hrozilo a hrozí, pred pôsobením protisocialistických síl a platformou antisovietizmu, ktoré ustavične strhávali našu spoločnosť do konfliktov a kríz, znemožňovali pozitívnu prácu a neúnosne, v rozpore s politikou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a našej krajiny komplikovali vzťahy s našimi spojencami.

Opatrenia a závery aprílového pléna sú teda predovšetkým výzvou k aktívnemu riešeniu dozretých potrieb krajiny a nášho ľudu, ktoré sa nahromadili a ktoré Ústredný výbor Komunistickej strany Československa v predchádzajúcom období nastolil na riešenie, a neznesú už odklad. Pritom treba postupovať jednotne a organizovane, v súlade s programovými cieľmi, ktoré strana neraz a jasne vyhlásila. Potrebujeme na to prinajmenšom dve veci: ovzdušie pre tvorivú prácu našich občanov a súčasne dostatočný priestor pre ich politickú angažovanosť pri našom spoločnom socialistickom diele.

Táto výzva k činorodej práci patrí všetkým, i Federálnemu zhromaždeniu. Podstatným rysom politiky strany sa stalo úsilie, aby programové ciele vyjadrené v akčnom programe a v novembrovej rezolúcii nachádzali pevný výraz a trvalé zakotvenie v zákonodarných aktoch. Súčasne sa v spoločnosti výrazne pozdvihla úloha a vážnosť zákonodarných orgánov ako strážcov zákonnosti a ručiteľov ústavnosti. V tomto duchu budeme pracovať a dbať, aby ďalej rástla úloha Federálneho zhromaždenia a jeho ústavou určený vplyv na politiku a činnosť štátu a jeho orgánov, aby sa plne uplatnila jeho funkcia i pri ochrane a uplatňovaní záujmov oboch našich národov i ostatných národností, ako i robotníckej triedy, triedy družstevného roľníctva a socialistickej inteligencie a všetkých vrstiev našej socialistickej spoločnosti. Chcel by som spolu s vami, poslancami oboch snemovní, v súlade so záujmami ľudu a nášho československého štátu poctivým úsilím a s vašou podporou prispieť k dôslednému plneniu tohto významného poslania Federálneho zhromaždenia.

Množstvo a hĺbka dozretých politických a štátoprávnych, ekonomických a ostatných problémov v našej spoločnosti predurčuje pre najbližší čas taký rozsah a náročnosť legislatívneho programu v oblasti prestavby právneho poriadku v súlade s novým štátoprávnym usporiadaním, v oblasti zabezpečenia demokratických práv a slobôd i v ďalších úsekoch, aký v minulosti nemal obdobu.

Nadväzujúc na kladné výsledky doterajšej práce budeme sa sústavne starať predovšetkým o upevňovanie a rozvíjanie všestranných vzťahov oboch našich republík. Ústavný zákon o československej federácii zakotvil spravodlivé a rovnoprávne vzťahy Čechov a Slovákov, položil celkom nové základné princípy ďalšieho spolužitia oboch našich národov a ostatných národností a vytvoril podmienky pre rozvoj spoločného a jednotného štátu -Československej socialistickej republiky.

Základnou súčasťou našej práce bude doviesť ústavný zákon o federácii k dôslednému a správnemu naplneniu a zároveň dbať, aby sa v podmienkach federatívneho usporiadania upevňovala československá štátnosť, prehlbovali sa zdravé a nutné, štátu a ľudu prospešné integračné procesy v ekonomike, vzájomné kultúrne obohacovanie našich národov, aby sa prehlbovalo československé vlastenectvo opierajúce sa o naše národné, revolučné a internacionálne pokrokové tradície.

Významnou úlohou Federálneho zhromaždenia je zabezpečovať ústavnosť a zákonnosť. Musíme nielen dôsledne dbať, aby zákony vyjadrovali skutočné záujmy, práva a slobody občanov, ale aj neústupne vyžadovať, aby sa plnili v záujme celej socialistickej spoločnosti. Úcta k záujmom socialistickej spoločnosti, úcta k ľudu ako k zdroju všetkej moci v štáte, dodržiavanie zákonov a úcta k občanovi, to sú základné zásady, z ktorých chceme a budeme vychádzať v práci Federálneho zhromaždenia, pri napĺňaní programových cieľov určených vedúcou silou našej spoločnosti -Komunistickou stranou Československa - a na ktoré sa zameriava i vládne vyhlásenie. Aby sa tieto úlohy úspešne plnili, bude Federálne zhromaždenie a jeho predsedníctvo vynakladať maximum svojho úsilia na podporu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, jeho predsedníctva a súdruha Husáka pri realizácii pojanuárovej politiky Ústredného výboru KSČS a novembrovej rezolúcie, ako i na spoluprácu a na podporu činnosti federálnej vlády a súdruha Černíka pri plnení vládneho vyhlásenia.

Zákonné opatrenia, ktoré vymedzujú postavenia a posilňujú účinnosť práce orgánov socialistického štátu, zabezpečujú práva a slobody občanov, ktoré budú Federálnemu zhromaždeniu predložené, budú dôležitým krokom k ďalšiemu rozvoju socialistickej demokracie. Strane nikdy nešlo a nejde o akúkoľvek demokraciu, ale o demokraciu pevne zakotvenú na princípoch socialistického usporiadania spoločnosti. Naše zákonné opatrenia budú tento princíp dôsledne sledovať, aby zákony chránili stúpencov socialistického rozvoja, pokroku a mieru, ich činnosť a aby smerovali ako ochrana proti pôsobeniu tých, ktorí by narušovali záujmy socialistickej výstavby, socialistického štátu a záujmy československého ľudu.

Federálnemu zhromaždeniu pripadá ako naliehavá úloha i účasť na riešení aktuálnych ekonomických problémov nášho národného hospodárstva. Medzi významné zákonodarné akty, ktoré nám umožnia postupne uvádzať do života základné ciele ekonomickej reformy a konsolidovať naše národné hospodárstvo, budú patriť najmä zákony o socialistických podnikoch a socialistickom podnikaní.

Federálne zhromaždenie bude celou svojou činnosťou aktívne prispievať k normalizácii vnútorných pomerov našej krajiny, a tak pomáhať k vytvoreniu potrebných predpokladov pre uskutočnenie riadnych volieb. Naša nová volebná sústava, ktorej príprava je dnes prvoradou úlohou, by mala zodpovedať požiadavkám ďalšieho rozvoja socialistickej demokracie v duchu zásad pojanuárovej politiky Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Myslím, že nám všetkým musí záležať na tom, aby sme do volieb splnili všetky predpokladané úlohy, ktoré stoja i pred Federálnym zhromaždením, a mohli sa tak čestne postaviť pred svojich voličov a zložiť im účty zo svojej práce. Chcel by som vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, ubezpečiť, že z titulu svojich práv a povinností predsedu Federálneho zhromaždenia vyviniem maximálne úsilie, aby Federálne zhromaždenie ako najvyšší orgán štátnej moci vo všetkých oblastiach pôsobnosti dôsledne napĺňalo svoje ústavné poslanie v súčinnosti s naším prezidentom súdruhom Svobodom a s vládou Československej socialistickej republiky ako najvyšším výkonným orgánom štátnej moci.

Dôsledné plnenie ústavnej funkcie Federálneho zhromaždenia v oblasti koncepcie štátnej politiky, zákonodarnej činnosti, jeho pôsobnosti pri tvorbe a realizácii štátneho plánu a rozpočtu, ako i plnenie kontrolnej funkcie Federálneho zhromaždenia v celom rozsahu jeho pôsobnosti bude vyžadovať, aby sme si čo najskôr ujasnili vzájomné vzťahy Federálneho zhromaždenia a federálnej vlády pri praktickej činnosti a dohodli zásady spolupráce, najmä v oblasti zákonodarnej činnosti a na základe tohto pristúpili vo všetkých orgánoch Federálneho zhromaždenia k cieľavedomému plneniu úloh vyplývajúcich hlavne z ústavného zákona o československej federácii.

Tieto a ďalšie náročné úlohy môžeme uskutočniť vtedy, keď sa nám podarí zachovať a prehĺbiť úzku spoluprácu našich národných a federálnych zastupiteľských orgánov i vlád, intenzívnu a zladenú spoluprácu snemovní Federálneho zhromaždenia a ich orgánov, tesný styk so zložkami Národného frontu, spoločenskými organizáciami, s odborovými organizáciami a so všetkým ľudom, v mene ktorého svoju funkciu vykonávame a ktorému za ňu zodpovedáme. Považujem za svoju povinnosť urobiť všetko, aby sa tieto zväzky v duchu vzájomného porozumenia rozvíjali a prehlbovali do vyváženého a pritom účinného systému, ktorý zabezpečí i priaznivé podmienky pre kvalitnú prácu Federálneho zhromaždenia oboch snemovní a ich poslancov. Verím, že túto, svojou povahou novú a náročnú úlohu, bude možné pri vzájomnej dôvere úspešne zvládnuť.

Životnou otázkou a najvlastnejším záujmom našich národov bolo a je spojenectvo a spolupráca so Sovietskym zväzom a ďalšími socialistickými krajinami. Naša socialistická krajina nechce a nemôže ísť a ani nepôjde inou cestou než cestou zblíženia s národmi ZSSR, cestou obnovy vzájomnej dôvery a vzájomného pochopenia, k čomu sa snažím a budem snažiť svojím postojom a svojou prácou prispievať. Tento základný princíp našej zahraničnej politiky má svoje nezvratné zakotvenie tak v historických skúsenostiach nášho ľudu získaných v protifašistickom boji, ako aj v samotnom socialistickom charaktere našej republiky, v spoločných socialistických a internacionálnych záujmoch a cieľoch našej krajiny, Sovietskeho zväzu a ďalších socialistických štátov. Je vyjadrený v akčnom programe Komunistickej strany Československa. Výrazom tejto politiky je naše členstvo vo Varšavskej zmluve a v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci. Našou povinnosťou, v ktorej je vyjadrená plná zodpovednosť voči ľudu tejto krajiny, voči jej budúcnosti, je dôsledne napĺňať túto líniu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP