Úterý 28. března 1989

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa a dalších 169 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Jaroslav Tlapák, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jana Synková, ministr kultury Milan Kymlička, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministr-předseda výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Erich Sýkora.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 14. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, abych mezi námi přivítal člena předsednictva ÚV KSČ a předsedu výboru pro stranickou práci v ČSR soudruha Karla Urbánka.

Dovolte mi, abych mezi námi uvítal vládu České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Františkem Pitrou.

Vítám mezi námi hosta ze Slovenské národní rady, člena jejího předsednictva a Předsedu výboru pro národní výbory a národnosti soudruha poslance Zoltána Bocze.

Vítám všechny představitele ústředních orgánů, zástupce národních výborů a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi poslanci, jak jistě víte, opustili nás před krátkou dobou poslanci České národní rady, a to poslanec Josef Píro a poslanec Josef Prchal. Oba tito soudruzi, naši poslanci, svými dlouholetými životními i pracovními zkušenostmi přispívali k aktivní činnosti našeho zákonodárného sboru.

Prosím, abychom jejich památku uctili povstáním. (Shromáždění povstává.) Děkuji vám.

Soudružky a soudruzi, můžeme přistoupit ke schválení pořadu schůze tak, jak jej schválilo naše předsednictvo a jak je uveden na pozvánce.

Je to

I. Návrh zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady podle tisků 104 a 105

II. Návrh zákona České národní rady o poslancích České národní rady podle tisků 102 a 103

III. Vládní návrh zákona České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle tisků 100 a 101

IV. Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku podle tisků 106 a 107

V. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji všestranné péče o životní prostředí v České socialistické republice

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky podle tisku 108

VII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 109

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům v České socialistické republice podle tisku 110

IX. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 20. prosince 1988 do 28. března 1989 podle tisku 99.

Máte k tomuto návrhu pořadu připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Zjišťuji, že z celkového počtu 196 poslanců je podle prezenční listiny přítomno 168 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Snad ještě vysvětlení k tomu, že nás není dvě stě. Bohužel, jak jsem už řekl, dva mandáty jsou uvolněny úmrtím soudruhů Josefa Píra a Josefa Prchala a dva naši soudruzi poslanci - Ladislav Adamec a Josef Korčák - rezignovali na své poslanecké funkce v ČNR. Blíže se o tom hovoří ve zprávě o činnosti předsednictva ČNR.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Pořad jsme schválili jednomyslně.

Soudružky a soudruzi poslanci, než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu, chtěl bych připomenout, že program na našem dnešním jednání je velice náročný a obsáhlý. Byl bych rád, abychom všichni vydrželi až do konce. Už nyní se několik soudruhů poslanců omlouvá. Každý víme nejméně měsíc dopředu, že bude zasedání. Myslím si, že v ČSR není žádná jiná schůze nebo zasedání tak významné, aby mělo přednost před naší schůzí. Podle časového harmonogramu počítáme s tím, že seriózní projednávání celého programu bude trvat asi do 19 hodin. Prosím, abyste s tím počítali a ukázněně vydrželi do konce.

První dva body pořadu

I.

Návrh zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady a

II.

Návrh zákona České národní rady o poslancích České národní rady spolu úzce souvisejí.

K oběma návrhům přednesou poslanec Josef Mečl úvodní slovo za navrhovatele a poslanec Václav Hájek společnou zprávu výborů České národní rady.

Každý z nich by se v jediném vystoupení věnoval oběma návrhům zákonů, i když výklad oddělí.

Navrhuji, aby rozprava k I. a II. bodu byla sloučena. Hlasování bude pak o každém návrhu zvlášť.

Máte k tomuto postupu projednávání prvních dvou bodů nějaké námitky nebo připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na projednávání prvních dvou bodů pořadu, jak jsem uvedl, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Prosím tedy poslance Josefa Mečla, který byl pověřen skupinou navrhovatelů, aby oba zákony uvedl.

Poslanec Josef Mečl: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych z pověření skupiny poslanců, která České národní radě předložila návrhy zákonů o poslancích a o jednacím řádu, uvedl jejich projednávání na dnešní schůzi.

Oba návrhy směřují k tomu, aby se zvýšil podíl České národní rady na rozvoji socialistické demokracie, aby se zkvalitnila její zákonodárná činnost a prohloubila kontrola výkonných orgánů.

Zkrácení termínu přestavby hospodářského mechanismu o jeden rok klade vysoké nároky na aktivitu všech článků politického systému. Pro zákonodárné sbory z toho vyplývá především úkol zabezpečit včasné přijetí řady nových a ne vždy jednoduchých zákonů, zvýšit kontrolní činnost, zejména pokud jde o jejich uvádění do života. To je jeden z aktuálních důvodů, proč jsou předkládány uvedené zákony již dnes, v období, kdy se připravuje nová Ústava ČSSR. Základním a trvalým důvodem však je posílit demokratický charakter, demokratický základ státního zřízení naší republiky, posílit pracovní charakter činnosti národní rady a posílit autoritu poslanců i jejich odpovědnost vůči voličům.

Oba návrhy by měly přispět k tomu, aby se bezpodmínečně zvýšila úloha zákona při správě a řízení socialistické společnosti. Návrhy proto pamatují na to, aby byl vytvořen větší prostor pro práci s návrhy zákonů přímo ve výborech a v plénu České národní rady. Práce poslanců i orgánů národní rady je orientována na stálou kontrolu řídícího aparátu, vytváří reálnější podmínky pro jeho odpovědnost za plnění zákonů. Realizace hospodářské reformy vyžaduje, aby právě Česká národní rada dbala o to, aby při provádění zákonů nedocházelo k polovičatosti, nedůslednosti, aby se věci dováděly do konce. To však neznamená, že v odůvodněných případech nebude třeba některé nové zákony opravit nebo doplnit. Navrhovaná právní úprava počítá s iniciativou poslanců v tomto směru, s jejich hodnocením, jak se zákony i nově přijímané zákony osvědčují v praxi.

Dovolte mi nyní několik slov k návrhu zákona o poslancích České národní rady.

Dosavadní úprava postavení, práv a povinností poslanců nevytváří potřebné právní předpoklady pro efektivní uplatňování jejich iniciativy, pro posílení jejich úlohy a autority jako volených představitelů lidu i jejich odpovědnosti za plnění úkolů zákonodárného sboru. Jejich postavení je v současné době upraveno jen rámcově, a to především v platné ústavě z roku 1 960 a v ústavním zákoně o československé federaci a zčásti i v jednacím řádu České národní rady. Zvlášť citelně je pociťován nedostatek přesné úpravy vztahu poslanců ke státní a hospodářské sféře. Předložený návrh usiluje o ucelenou úpravu statusu poslance, jeho práv a povinností jak v zákonodárném sboru, tak i ve volebním obvodu, a zároveň i povinnosti státních orgánů a socialistických organizací vůči poslancům. Návrh zákona samozřejmě vychází z platného ústavního stavu a ústavní úpravu konkretizuje především tam, kde je nejvíce pociťována potřeba přesně upravit práva a povinnosti poslanců. V tomto rámci je návrh zákona koncipován tak, aby odpovídal předpokládaným směrům dalšího ústavního vývoje ČSSR. Návrh přihlédl i k podobným úpravám v ostatních socialistických zemích, zejména k zákonům o lidových poslancích v Sovětském svazu.

S ohledem na to, že s návrhem zákona jsou poslanci dobře seznámeni, dovolte mi jen dvě poznámky k jeho principům.

Návrh zákona se snaží posílit vztah mezi poslanci a voliči. Rozvádí ústavou stanovené povinnosti, včetně skládání účtů ze své činnosti, podávání zpráv voličům o vlastní práci i práci České národní rady. Voliči jsou oprávněni vyžádat si složení účtů prostřednictvím orgánů Národní fronty.

Návrh posiluje autoritu poslanců, zejména stanovením zákonných záruk výkonu poslanecké funkce. Mám na mysli povinnost státních orgánů a socialistických hospodářských organizací poskytovat poslancům potřebné informace, řešit ve stanovené lhůtě jejich podněty, právo poslance obrátit se na příslušné orgány nejsou-li spokojeni s opatřeními, která byla přijata k odstranění nejrůznějších závad. Návrh obsahuje též zákonnou ochranu pracovního poměru poslance po dobu trvání mandátu i v následujících dvou letech i další významné instituty vyplývající z principu ústavní ochrany poslance ČNR.

Nyní mi dovolte několik poznámek k návrhu zákona o jednacím řádu České národní rady.

Myslím, že mi dáte za pravdu i na základě vlastních zkušeností, že platný jednací řád z roku 1969 i přes několik novelizací v mnoha směrech zastaral. Cílem návrhu je vytvořit účinný Politický a právní nástroj k uskutečňování ústavních pravomocí České národní rady. Zásady, z nichž návrh zákona o jednacím řádu vychází, jsou podrobně rozvedeny v důvodové zprávě. Omezím se proto jen na stručný výklad.

Koncepce návrhu je založena na uplatňování demokratických forem a metod práce v České národní radě, což předpokládá i těsnou spolupráci s národními výbory, s orgány Národní fronty a s organizacemi v ní sdruženými a v potřebném rozsahu i s dalšími organizacemi, s pracovními kolektivy státních podniků a s vědeckými pracovišti. Demokratická pravidla jednání jsou zvýrazněna především v ustanoveních o výborech, v nichž je těžiště příprav zasedání, schůzí České národní rady. Formy spolupráce s orgány Federálního shromáždění a SNR jsou rozvedeny v samostatných částech předloženého návrhu.

K základním funkcím České národní rady patří její zákonodárná činnost. V současné době těžiště zákonodárné činnosti spočívá v přijetí všech zákonů nezbytných pro uplatnění hospodářské reformy. V nedaleké budoucnosti k tomu přistoupí i soubor zákonů, které bude třeba projednat k provedení nové ústavy. Přitom samotné projednání a schválení nové ústavy bude klíčovým úkolem České národní rady.

Dosavadní zkušenosti, dobré i špatné, svědčí o tom, že do programu zákonodárných prací je třeba v mnohem větší míře než dosud prosadit principy koncepčnosti a programovosti. Proto navrhujeme tyto zásady do nového jednacího řádu nejen zařadit, ale potřebným mechanismem je také zabezpečit. Návrh např. obsahuje minimální časový prostor pro projednávání předložených návrhů zákonů (60 dnů). Podle mého názoru je třeba trpělivě, ale o to důsledněji měnit vžitý stav, kdy výkonné orgány připravují návrhy zákonů měsíce a roky a zákonodárný sbor, který návrhy projednává a schvaluje - a on za ně nese plnou ústavní a politickou odpovědnost vůči společnosti - má k tomu často jen několik týdnů. To není prestižní otázka, je to požadavek respektování skutečného ústavního postavení zákonodárných a výkonných orgánů, využívání svěřených pravomocí tak, jak to má být v souladu s principy právního státu.

Návrh zákona upravuje velmi podrobně postup při projednávání republikových i federálních zákonů. Stanoví některá pravidla pro postup při zákonodárné iniciativě České národní rady vůči Federálnímu shromáždění.

Kontrolní činnost České národní rady a jejích orgánů zaměřuje návrh na soustavnou kontrolu programového prohlášení vlády, na plnění záměrů v jednotlivých oblastech národního hospodářství a na dodržování socialistické zákonnosti. v této souvislosti stanoví povinnosti vlády a jejích členů zabezpečovat závěry přijaté národní radou nebo jejími orgány, kvalifikovaně reagovat na připomínky a podněty poslanců. Vytváří též podmínky pro širší uplatnění interpelačního práva. Využívání této formy kontroly činnosti vlády sleduje též i zvýšení publicity při projednávání aktuálních problémů hospodářského a společenského rozvoje, získání veřejnosti k účasti na jejich řešení.

Tolik, soudružky a soudruzi, k předloženým návrhům zákona o poslancích ČNR a zákona o jednacím řádu ČNR. Všichni si nepochybně uvědomujeme, že tyto návrhy tvoří jen nezbytné právní předpoklady pro rozvíjení činnosti České národní rady a jejích orgánů. Záleží však především na poslancích, jak budou oba tyto zákony uvedeny do života, jak budou využity a jak se skutečně projeví v kvalitě naší práce.

Předložené návrhy, nejprve jejich zásady, v další fázi pak osnovy zákonů a odůvodnění, byly ve výborech seriózně projednány. Většina připomínek, která je dnes zahrnuta do společných zpráv, podstatně zlepšila původní návrh a chtěl bych za ně jménem předkladatelů poděkovat. Do společných zpráv výbory správně nezahrnovaly připomínky, které i když byly zpravidla věcně odůvodněné, překračovaly rámec platných ústavních zákonů, popř. jsou řešeny v jiných zákonech a nebylo třeba je do těchto návrhů zařazovat.

Navrhuji proto, vážené soudružky a soudruzi poslanci, aby Česká národní rada předložené návrhy zákonů o jednacím řádu a o poslancích po rozpravě schválila. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudružky a soudruzi, děkuji soudruhu poslanci Josefu Mečlovi a prosím společného zpravodaje výborů České národní rady poslance Václava Hájka, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj poslanec Václav Hájek: Vážený soudruhu předsedo, vážení soudruzi poslanci, vážené soudružky poslankyně, dovolte, abych z pověření našeho výboru podal zprávu o projednávání návrhů zákonů ČNR o poslancích a o jednacím řádu České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP