Čtvrtek 17. května 1990

17. května 1990

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážená ČNR, milé poslankyně, milí poslanci, vážení členové české vlády, milí hosté, všechny vás srdečně vítám na 27. Schůzi ČNR, s největší pravděpodobností poslední plenární schůzi tohoto pátého volebního období.

Přivítal jsem už členy vlády. Velice nerad se nemůže zahájení dnešní naší schůze zúčastnit předseda vlády pan Pithart. Hovořili jsme spolu před chvilkou. Je v zastoupení předsedy federální vlády přítomen přijetí předsedy vlády ze zahraničí a velice se omlouvá. Přijde na naše jednání ve 13.30. Do té doby delegaci vlády vede její první místopředseda pan Vlasák.

Návrh pořadu dnešní schůze vám byl zaslán spolu s pozvánkou 3. Května t.r. V pořadu dochází k některým změnám, a proto vás s jeho návrhem znovu seznámím.

Úkolem dnešní naší 27. Schůze, která bude dvoudenní, je projednání těchto bodů:

I. Zpráva o činnosti vlády ČR za období od 18. Prosince 1989 do 15. Května 1990 s výhledem do svobodných voleb.

II. Vládní návrh zákona ČNR o přestupcích podle sněmovního tisku 228 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku 240 a dodatku 240a.

III. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR číslo 146/1984 Sb., o notářských poplatcích podle sněmovního tisku 222 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku 236.

IV. Vládní návrh zákona ČNR o loteriích a jiných podobných hrách podle sněmovního tisku 224 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku číslo 237.

V. Vládní návrh zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev ČR podle sněmovního tisku 227 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku 239.

VI. Vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu podle sněmovního tisku 226 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku 238.

VII. Návrh poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o podnikových právnících a právních službách jimi poskytovaných podle sněmovního tisku 219 a společná zpráva výborů podle sněmovního tisku 235.

Na poradě předsedů jednotlivých výborů, která proběhla před chvílí, jsme se dohodli, že tento návrh bude na pořad jednání předložen až zítra, protože společná zpráva výborů podle tisku 235 natolik pozměňuje nebo doplňuje původní návrh zákona, že bude vhodné, aby poslanci měli čas se na tento zákon podívat a projednat jej zítra se znalostí věci.

VIII. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 232.

IX. Návrh na volbu některých soudců z povolání k soudům ČR podle sněmovních tisků 230 a 231.

X. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR vznesené na předchozích schůzích, eventuálně doplněné o dotazy z této schůze.

XI. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR od 25. dubna do 17. května 1990 podle sněmovního tisku 229.

Před schůzí, vážené poslankyně a poslanci, vám byla rozdána poměrně obsáhlá zpráva o činnosti vlády. Zprávu uvede krátzkým výkladem předseda vlády, eventuálně místopředseda vlády pan Vlasák. S ohledem na skutečnost, o které jsem mluvil, navrhuji, abychom projednáním této zprávy začali naše dnešní odpolední jednání, tzn. ve 13.30 hod. po polední přestávce.

Ještě bych vám chtěl sdělit, že v návrhu pořadu, který jsem přednesl, chybí na rozdíl od pozvánky vládní návrh zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě daně z příjmů obyvatelstva podle sněmovního tisku 223. Tento zákon nebude projednáván, protože měl navazovat na obdobný zákon, který dosud neprojednalo Federální shromáždění.

Tolik návrh předsednictva ČNR na pořad dnešní plenární schůze. Máte k navrženému pořadu nějaké připomínky nebo doplnění ? Hlásí se poslanec Lesák.

Poslanec Josef Lesák: Prosím o rozšíření programu o jeden bod, a sice o iniciativní návrh skupiny poslanců na ustanovení 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, státním svátkem ČR. Tento návrh zákona je připraven.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Hlásí se poslanec Zdeněk Spousta.

Poslanec Zdeněk Spousta: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem výboru pro průmysl a stavebnictví podal návrh na rozšíření pořadu 27. Schůze ČNR o bod podle tisku 241, který byl rozdán všem poslancům.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Máme zde dva doplňky pořadu našeho dnešního jednání. Pokud se týká návrhu zákona skupiny poslanců ČNR na vydání zákona, prosím, aby pan předseda ústavně právního výboru zabezpečil v průběhu plenární schůze schůzi tohoto výboru, abyste tento zákon mohli projednat ve výboru ještě před předložením na plenární schůzi.

Vážené poslankyně a poslanci, má ještě někdo něco na doplnění pořadu schůze ? (Nikdo se nehlásí.)

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 167 poslanců. ČNR je tedy usnášeníschopná. Budeme hlasovat o celém programu najednou, jak jsem jej přednesl, doplněném o bod 12 (tím je iniciativní návrh zákona o prohlášení 6. července za státní svátek ČR) a doplněném o bod 13 poslance Zdeňka Spousty, tak jak jej přednesl zde. Je to návrh na doplnění horního zákona. Naše jednání by mělo mít celkem 13 bodů.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem 27. schůze České národní rady, jak jsem ho přednesl, doplněným o dva body dnešního jednání, nechť zvedne ruku ! (Hlasuje se.) Děkuji. Je někdo proti ? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování ? (Jeden.) Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Než zahájíme dnešní jednání, dovolte jednu informaci.

Před schůzí vám byl rozdán vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran a politických hnutí. Jedná se o sněmovní tisk 472 Federálního shromáždění.

Jak známo, federální vláda schválila tento návrh na své úterní schůzi. My jsme dostali federální sněmovní tisk dnes ráno s žádostí, abychom stanovisko sdělili obratem do 12 hodin. Ve 12 hodin projednávají tento návrh zákona ústavně právní výbory obou sněmoven.

S ohledem na naprostý nedostatek času k serióznímu projednání tohoto návrhu jsem považoval za správné federální sněmovní tisk nepřikazovat žádnému výboru k projednání a stanovisko ČNR Federálnímu shromáždění nezasílat. V tomto smyslu jsem také odeslal dopis předsedovi FS. Přesto sněmovní tisk FS máte k dispozici. Pokud kterýkoli z poslanců nebo poslankyň bude mít pozměňovací návrh, proveďte to, prosím, písemnou formou a do 12 hodin můžeme informovat Federální shromáždění.

Zahájíme naše jednání druhým bodem pořadu

II.

Vládní návrh zákona ČNR o přestupcích, podle sněmovních tisků 228 a 240.

Odůvodněním tohoto návrhu zákona vláda pověřila prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra České republiky pana Antonína Hrazdíru.

Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr vnitra Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci !

Předložený návrh právní úpravy přestupků byl v uplynulém roce projednáván v České národní radě dvakrát. V měsíci květnu a červnu byly projednány zásady zákona a původní vládní návrh paragrafovaného znění v říjnu a listopadu m. r.

Předsednictvo České národní rady svým usnesením z 19. Prosince doporučilo původní vládní návrh paragrafovaného znění zákona o přestupcích dopracovat a současně zabezpečit jeho návaznost na připravovanou novelizaci trestního zákona. Těmto doporučením bylo vyhověno.

Ve vládním návrhu zákona České národní rady, který je dnes předmětem projednávání, byla zohledněna řada připomínek ústředních orgánů federace, ústředních orgánů České republiky a národních výborů, které byly uplatněny v posledním připomínkovém řízení, konaném v březnu t. r.

Zapracovány byly rovněž připomínky vznesené k návrhu zákona při jeho projednávání ve vládě České republiky dne 24. dubna.

V průběhu přípravy návrhu zákona o přestupcích byla soustavně sledována úzká návaznost jeho textu na novelu trestního zákona, kterou 2. května letošního roku schválilo Federální shromáždění.

Konkrétně z trestního zákona přecházejí do zákona o přestupcích některé případy nedovoleného požívání alkoholu nebo užívání jiných návykových látek postihovaných dosud jako trestný čin opilství a dále i ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud takovým jednáním nevyla porušena důležitá povinnost.

Ze zákona o přečinech, který byl zrušen, se převádějí mezi přestupky protiprávní jednání zakládající dosud některé přečiny proti zájmům hospodářství, přečiny pytláctví, přečin v oblasti styku s cizinou a přečin proti občanskému soužití.

Pro všechna tato protiprávní jednání, převedená ze soudní sféry, byly ve zvláštní části vládního návrhu zákona o přestupcích vytvořeny samostatné skutkové podstaty přestupků.

Pokud jde o některá jednání, která do prosince r. 1989 byla postihována jako trestný čin opuštění republiky, napříště budou postihována jako přestupky nezákonného překročení hranic ČSFR a setrvání v cizině bez povolení. S tím, že tyto budou projednávat federální orgány pasové služby a cizinecké agendy. Jejich působnost v tomto směru bude založena souběžně s připravovaným zákonem FS, který bude zároveň tyto přestupky definovat a stanoví za ně sankce.

Dopracování tohoto přestupkového zákona v návaznosti na schválenou novelu zákona trestního je pouze jednou ze zásadních úprav, ke kterým došlo v jeho textu oproti původnímu znění.

Z dalších závažnějších změn mohu uvést úpravu některých institutů, jako je vymezení pojmu přestupku, zavinění, náhrada nákladů řízení, obsah výroku rozhodnutí a přesné vymezení důvodů zastavení řízení.

K upřesnění návrhu zákona v tomto směru došlo na základě výsledků připomínkového řízení.

Dále bylo vyhověno požadavkům na rozšíření případů, ve kterých budou orgány SNB objasňovat přestupky projednávané jinými správními orgány a rovněž i požadavkům, aby byla přesně zakotvena oprávnění orgánů SNB při objasňování.

Rozšířen byl také okruh přestupků, jež se budou napříště projednávat jen na návrh a o některé další přestupky na úseku občanského soužití.

Úprava byla provedena v návaznosti na obdobný institut zakotvený ve schválené novele trestního řádu.

V souladu s požadavky na rozšíření záruk zákonnosti v přestupkovém řízení se nově navrhuje přezkoumávání správních rozhodnutí přestupkovým soudem. Nebudou však přezkoumávána všechna rozhodnutí, ale jen ta z nich, která mají závažnější ekonomický dopad na pachatele přestupku. Nezbytným předpokladem však je, aby před podáním odvolání přestupkové věci k soudu bylo využito řádného opravného prostředku podle správního řádu.

Závěrem bych chtěl zdůraznit skutečnost uvedenou v důvodové zprávě, že realizace zákona o přestupcích bude znamenat značné pracovní zatížení zejména pro dosavadní národní výbory.

Z toho vyplývá potřeba zabezpečit podmínky u místních orgánů státní správy, především bude třeba zvýšit kvalifikovanost pracovníků národních výborů. Náročné práci musí odpovídat i zvýšení platů těchto pracovníků. K tomu účelu bylo nezbytné posílit mzdové fondy pro pracovníky NV ročně o 5 724 000 Kč. Tato částka je již na základě usnesení vlády zahrnuta do rozpočtu ČR na letošní rok a její proporcionální část - podle počátku účinnosti zákona o přestupcích - převedena do rozpočtů NV.

Zvláštní pozornost bude věnována na základě výnosu o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností, ověření odborné způsobilosti pracovníků, kteří budou na NV pověření výkonem přestupkové agendy.

Vážené dámy a pánové, vládní návrh zákona o přestupcích byl projednán v uplynulých dvou týdnech v jednotlivých výborech ČNR a na základě tohoto projednání byla k němu přijata společná zpráva těchto výborů.

Připomínky v ní obsažené, jakož i další doplnění - podle mého názoru - jsou správné a přispějí k upřesnění vládního návrhu.

Doporučuji vám proto vládní návrh zákona s těmito připomínkami schválit. Děkuji vám.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji, pane místopředsedo, za přednesení vládního návrhu zákona a prosím společného zpravodaje poslance Waltra Herrgesella, aby odůvodnil společnou zprávu výborů ČNR. Prosím, pane poslance.

Poslanec Walter Herrgesell: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, předložený vládní návrh zákona o přestupcích projednaly všechny výbory ČNR kromě mandátového a imunitního a musím hned při této příležitosti říci, že ne jednou. Je to již rok, co ČNR ve všechz výborech projednala zásady zákona o přestupcích. V říjnu pak výbory projednaly návrh paragrafovaného znění zákona, v němž byla zohledněna převážná část doporučení vznesených výbory k zásadám zákona. Přesto ještě při projednávání návrhu zákona jsme měli řadu připomínek a návrhů, k nimž zpracovatel dále přihlédl při koncipování konečného znění, tak jak ho máme dnes předložen ke schválení.

Jedna ze základních připomínek výborů byl požadavek dořešit kádrové vybavení národních výborů odbornými pracovníky tak, aby mohly plně zabezpečit rozšíření přestupkové agendy, která se jim novým zákonem svěřuje. Oceňujeme proto, že vláda tuto závažnou okolnost dořešila a počítá s posílením mzdových fondů pro národní výbory v částce, kterou uedl pan ministr jako navrhovatel, ročně tak, aby národní výbory mohly zabezpečit potřebné kvalifikované síly pro rozhodování agendy o přestupcích.

Pan ministr vnitra a první místopředseda vlády ČR tu přede mnou hovořil podrobně o důvodech, které vedly ke zpracování nového zákona o přestupcích, o účelu a cílech této právní úpravy. Nebudu se k nim proto ve svém vystoupení vracet. Chtěl bych vás jen upozornit na zásadnější změny, které vyplynuly z jednání výborů ČNR a které jsou uvedeny ve společné zprávě (tisk 240) a v dodatku 240a.

K materiálu 240a mi dovolte tuto poznámku. Na ranní poradě předsedů výborů ČNR za řízení pana předsedy Šafaříka a za účasti místopředsedů ČNR jsme se dohodli, abychom tisk 240a neprojednávali. V této dohodě bylo dosaženo také další dohody, že k této problematice vystoupí zástupce výboru pro kultury a výchovu. Na tyto další možné dotazy a připomínky bude odpovídat navrhovatel (první místopředseda vlády) a podle této situace dojde k úpravě společné zprávy jednotlivých výborů.

Navrhované změny lze zařadit do několika skupin. První skupina změn se týká vypuštění některých skutkových podstat. Tato doporučení se týkají těch přestupků, kde jde o jednání natolik málo závažné, že postačí jejich postih jako obecného přestupku podle § 2 s pokutou do Kč 1000,-- podle § 13. Týká se to § 21, odst. 1, písm. a. A dále jsme měli původně ve své zprávě reagenci na tisk 240a, k němuž jsem už dal své odůvodnění.

Jednání uvedené v § 42, odst. 1 písm. d se nepovažuje za natolik závažné, aby bylo zapotřebí je postihovat jako přestupek.

Do druhé skupiny je možno zařadit návrh na zavedení nové skutkové podstaty. V § 35 odst. 10 se doporučuje zařazení nové skutkové podstaty na úseku životního prostředí a doporučuje se tedy postihovat znečistění půdy nevhodným skladováním olejů, pohonných hmot, pesticidů, hnojiv, popř. jiných škodlivých látek.

Do třetí skupiny je možné zařadit změny týkající se řízení o přestupku. Nejzásadnější je navrhovaná změna v § 60, kde se doporučuje doplnění o možnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku dát se zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí. Ten bude oprávněn účastnit se úkonů při objasňování přestupku. Doporučená právní úprava znamená posílení práv podezřelého a přispěje ke zkvalitnění řízení o přestupcích. Úpravy v §§ 82 a 87 pak prohlubují záruky nemožnosti zhoršení postavení podezřelého v případě, že podal odvolání.

Ostatní změny, které jsou uvedeny v tisku 240 (společná zpráva výborů) je možno označit za změny formulační, které nemají výraznější dopad a zpřesňují předložený vládní návrh zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, jako společný zpravodaj výborů ČNR doporučuji, abychom předložený vládní návrh zákona o přestupcích schválili ve znění změn a doplňků uvedených ve společné zprávě výborů (tisk 240) a po rozpravě poslanců.

Pane předsedo, děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. Sděluji, že písemně se do rozpravy k tomuto zákonu nepřihlásil nikdo. Hlásí se poslanec Kovalčuk.

Poslanec Josef Kovalčuk: Vážený pane předsedo, vážená ČNR, výbor pro kulturu a výchovu se podrobně zabýval zněním § 32 přestupky na úseku kultury a doporučil v tomto směru určité změny, které se staly předmětem již zmíněného dodatku 240a. Na poradě předsedů výborů jsme došli k lepšímu znění formulace, které by odpovídalo požadavkům výboru pro kulturu a výchovu a které by zároveň odpovídaly požadavkům navrhovatele. Čili navrhujeme, aby v § 32 odst. 1 zněl text následovně : Neužilo se termínu neoprávněně jakožto termínu nepříliš přesně právnicky definovatelného a navíc zneužitelného případně pro represívní zásahy proti pořadatelům kulturních akcí. Navrhujeme tedy toto znění : "Přestupku se dopustí ten, kdo nedodrží podmínky pro pořádání divadelních a filmových představení, hudebních nebo jiných veřejných produkcí, výstav, přednášek nebo podniků lidové zábavy." Čili přestupku se dopustí ten, kdo nedodrží podmínky, nikoli neoprávněně uspořádá.

Dále se výbor pro kulturu a výchovu domnívá, že v § 32 odst. a v závěrečné větě, kde se říká, že zákaz činnosti do 1 roku se uloží za přestupek podle odst. 1 písm. b, že ten zákaz činnosti je neadekvátní vzhledem k tomu, že jde o přestupek. Doporučujeme tento zákaz činnosti vynechat.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Kovalčukovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto zákonu ? Poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená ČNR, k § 12 ve znění společné zprávy 240 : Já se domnívám, že tak jak tam byla připsána věta, zda a jakým způsobem byl postižen v kárném nebo disciplinárním řízení, že zde by mělo být uvedeno za tento přestupek postižen. Takto by to mohlo naznačovat určitou recidivu, která byla ze zákona vypuštěna. Domnívám se, že to, co zde bylo dodáno, je proto, aby ten, kdo už byl potrestán v práci, nebyl trestán se stejnou kvalitou i na tom národním výboru. Doporučuji tedy nahradit slovo "stejný" slovem "tento" přestupek.

A pak obecně k tomuto § odst. 1, přihlédnutí k osobě pachatele. Doporučuji to vypustit, protože se domnívám, že před zákonem jsme si všichni rovni. Pokud někdo je ve vesnici ctěn a vážen, měl by být souzen stejným způsobem jako ten, kdo není ctěn a vážen. Zákon by měl být stejný pro všechny. To se v minulosti zneužívalo.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Bendovi. Hlásí se poslanec Čestmír Adam.

Poslanec Čestmír Adam: Pane předsedo, paní a pánové poslanci, předložený návrh zákona je zcela poplatný politickým rozhodnutím režimu, který zde panoval do 17. listopadu. My nemůžeme souhlasit s tím, aby tato politická koncepce, která zde do toho byla zapsána, byla u nás takříkajíc natrvalo platná, a domníváme se, že celý tento trestně právní komplex by měl být urychleně přepracován na základě demokratické právní filosofie a na základě nové, demokratické koncepce uspořádání soudů. Nepovažujeme tedy za dobré, aby národní výbory, jejichž hlavní náplní je řešení obecních, městských nebo okresních záležitostí, měly vykonávat činnost, která normálně vždycky u nás patřila soudům. Já tedy prohlašuji za Klub poslanců ČSS, že budeme hlasovat pro tento návrh zákona s tím, že očekáváme, že nás vláda ujistí, že bude pracovat na tom, aby urychleně byl vypracován také v rámci přípravy nové ústavy nový systém uspořádání soudnictví, protože se domníváme, že národní výbory nejsou ani vybaveny ani bych řekl očích veřejnosti patřičné váženy jakožto soudní instance. Domníváme se, že je třeba, abychom skutečně to trestní právo, pro něž jsme měli před rokem 1938 takové vynikající osobnosti, jako byl prof. Kaláb, měli vypracováno na moderním základě, aby vyjadřovalo moderní, demokratickou právní filosofii.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Adamovi. Místopředseda Kaňa se hlásil o slovo.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Pane předsedo, vážená ČNR, já se omlouvám. Mám jen dotaz. Možná jsem nedával pozor na zpravodaje výborů. Jde o stanovisko 240a, zda se v § 32 odst. 1 písm. d vypouští nebo ne. Doporučuji, aby se vypustilo, aby písmeno d v odst. 1 v návrhu zákona zůstalo.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji místopředsedovi Kaňovi. Hlásí se ještě někdo z poslanců do rozpravy? Pan poslanec Povolný.

Poslanec Václav Povolný: Vážený pane předsedo, vážení pánové a dámy, doporučuji, aby v tisku 240 § 35 odst. 1 bylo doplněno : "znečistí půdu či vodní zdroje." Je možné, že i když neznečistí půdu, je možné kanalizací znečisti vodní zdroje. Požaduji tedy doplnit "znečistí vodní zdroje."

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji posl. Povolnému. Kdo si přeje slovo ?

Posl. Rostislav Hakl: Pane předsedo, vážená Česká národní rado ! Dovolím si reagovat na vystoupení posl. Adama.

Nedomnívám se, že všechny přestupky nebo lépe řečeno všechna překročení závazných předpisů, které se týkají státní správy, by měly přejít do oboru soudnictví. Dívám se na to z pohledu své profese - silničáře. Nedovedu si představit, kdybychom na komunikaci zjistili, že došlo k přetížení nápravového tlaku, že bychom řidiče vozidla hned hnali před soud, když můžeme tuto záležitost vyřídit buď blokovou pokutou nebo zásahem správního orgánu.

Myslím, že přece jen by měla být orgánům státní správy ponechána možnost k vyřešení některých přestupků, a to v rámci jejich činnosti.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji posl. Haklovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ?

Posl. Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado ! Mám stručnou poznámku k návrhu, který zde již v rámci rozpravy odezněl, a to k návrhu, který je obsažen v tisku 240, v § 12, odst. 1.

Pan posl. Benda poukázal, podle mého názoru správně, na možnou nejasnost při výkladu formulace, jakým způsobem byl za stejný přestupek postižen v kárném nebo v disciplinárním řízení. V tom smyslu, že je možno evokovat možnou recidivu, což není nepochybně smyslem tohoto ustanovení.

Protože přestupek znamená již právní kvalifikaci nějakého jednání, které se v jiných právních souvislostech může objevit jako kárné provinění nebo disciplinární provinění, domnívám se, že není šťastné tuto myšlenku vyjádřit pomoci takového pojmu, ale navrhuji, aby místo slov "stejný přestupek" bylo použito "za stejné jednání". Lhostejno, zda je to později kvalifikováno jako přestupek, kárné provinění apod. Tím se podle mého názoru vyjádří adekvátně to, co je tímto ustanovením myšleno.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji posl. Kalvodovi. Přeje si ještě někdo slovo ?

Posl. Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado ! Doporučuji "za toto jednání", ne "za stejné jednání".

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: To je faktická poznámka. Děkuji. Ještě se někdo hlásí do rozpravy ?

Posl. Vítězslav Jurásek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové ! Podporuji návrh na doplnění v paragrafu 35 b) - znečistění půdy či vodních zdrojů a doporučuji rozšířit o slova "a ovzduší". Stávají se případy, kdy obaly nebo znehodnocené pohonné hmoty bývají spalovány. Nemusí tedy dojít k poškození půdy nebo vodních zdrojů, ale ovzduší.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji posl. Juráskovi.

Pokud se již nikdo nehlásí, končím rozpravu k návrhu tohoto zákona.

Prosím pana ministra vnitra a prvního místopředsedu vlády, aby reagoval na připomínky a podněty poslanců a pozměňovací návrhy k tomuto zákonu.

Min. vnitra Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové ! Pokud se týká jednotlivých připomínek, souhlasíme se změnou znění textu v § 32, písm. a) - tak jak bylo předloženo.

Pokud se týká odst. 2 - zákazu činnosti - vypustit, rovněž souhlasíme.

Z hlediska návrhu poslance Bendy k § 12 - souhlasíme s připomínkou dr. Kalvody. Doporučuji, aby byla realizována připomínka, která byla dána jako vysvětlení k připomínce p. posl. Bendy.

K vystoupení pana posl. Adama bych chtěl říci, že počítáme s tím, že tento nový zákon má přechodnou platnost a že bude muset reagovat na nové okolnosti. Jsme si vědomi toho, že poslání národních výborů by mělo být jinde než v té represivní stránce vůči občanům. Předpokládáme, že v budoucnu bude speciální orgán, který tyto přestupky bude řešit.

Pokud se týká připomínky místopředsedy p. Kani, vypouští se odst. d), tak jak je uvedeno v tisku 240 a.

U § 35, odst. 1 lze s navrhovanými změnami souhlasit, tzn. doplnit vodní zdroje příp. ovzduší.

Ze zákona se vypouští odst. d) - pokud jde o porušování předpisů ve věcech církví a náboženských společností - nepřichází v současné době v úvahu, protože takový předpis zatím nebyl vydán. Takže lze vypustit.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji pane místopředsedo.

Pane zpravodaji, jste schopen dát změněnou společnou zprávu výborů, která by reagovala na návrhy jednotlivých poslanců, nebo se sejdou zpravodajové výborů znovu a předloží nám upravenou společnou zprávu.

Těch pozměňovacích návrhů bylo hodně, asi šest, a museli bychom nechat hlasovat o každé změně zvlášť. Doporučuji tedy, abychom event. Úpravu zpravodajské zprávy formulovali teď nebo po poradě se zpravodaji jednotlivých výborů.

Společný zpravodaj Walter Herrgesell: Pane předsedo, navrhuji, aby se předsedové výborů na krátkou dobu sešli.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Doporučuji, abychom o tomto zákonu nehlasovali nyní, ale pokračovali bodem 3. V polední přestávce se sejdou zpravodajové výborů a pak se vrátíme k projednání bodu 2.

Jsou námitky proti mému návrhu ?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP