ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

84

Návrh

 

skupiny poslanců České národní rady

Zásady zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady

Jednací řád České národní rady upravuje zásady jednání a organizace České národní rady, její styky s vládou České socialistické republiky a navenek. Své vnitřní poměry a další pravidla svého jednání upravuje Česká národní rada v rámci tohoto zákona svými vlastními usneseními.

Obecná ustanovení

1. Činnost České národní rady vychází z jednoty politického systému, ze spolupráce se Slovenskou národní radou, Federálním shromážděním a s národními výbory v České socialistické republice; vychází důsledně z jejího ústavního postavení a z úzké spolupráce jejích poslanců.

2. Česká národní rada vykonává státní moc, kterou jí svěřil pracující lid České socialistické republiky. Činnost České národní rady je založena na aktivní práci každého poslance, na kolektivním projednávání a rozhodování jí svěřených otázek a kontrole činnosti ostatních státních orgánů, jejichž pravomoc je odvozena od nejvyššího orgánu státní moci České socialistické republiky. Při uskutečňování svých pravomocí se opírá o tvůrčí a iniciativní činnost poslanců.

Ustavující schůze

3. Ustavující schůze svolá dosavadní předsednictvo České národní rady do 30 dnů ode dne voleb a navrhne pořad jejího jednání. Schůzi řídí pověřený člen dosavadního předsednictva, který též přijme slib poslanců a dá provést volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb. Nejprve se zvolí mandátový a imunitní výbor. Na základě návrhu tohoto výboru ověří Česká národní rada platnost volby poslanců.

4. Česká národní rada stanoví počet členů svého předsednictva, počet místopředsedů a ověřovatelů a zvolí předsedu České národní rady. Předseda České národní rady se ujme řízení schůze a dá provést volbu místopředsedů, ostatních členů předsednictva České národní rady a ověřovatelů České národní rady. Česká národní rada se usnese o zřízení svých dalších výborů a zvolí jejich předsedy a ostatní členy.

5. Návrhy na volby konané ustavující schůzí podává skupina poslanců České národní rady pověřená ústředním výborem Národní fronty České socialistické republiky.

6. Předseda nebo pověřený člen dosavadního předsednictva České národní rady podá České národní radě zprávu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od posledního zasedání.

Hlasováni ve schůzích České národní rady

7. Česká národní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích poslanců. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců České národní rady.

8. O každém návrhu rozhoduje Česká národní rada hlasováním; před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování, a dá zjistit počet přítomných.

9. Každý poslanec může navrhnout, aby se o jednotlivých částech návrhu hlasovalo odděleně. Nedojde-li při takovém hlasování ke schválení všech částí návrhu, je nutno o přijatých částech hlasovat ještě jako o celku.

Nejdříve se hlasuje o pozměňovacích návrzích, a to v pořadí, v němž byly podány.

Hlasování o návrzích o způsobu jednání má přednost před projednáváním věci.

10. Hlasování je veřejné, tajné nebo podle jmen. Veřejně se hlasuje zpravidla zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. O návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České socialistické republiky nebo jejímu členu se hlasuje podle jmen, a to hlasovacími lístky s uvedením jména poslance.

11. Tajným hlasováním se volí předseda České národní rady, místopředsedové České národní rady a další členové předsednictva České národní rady; je-li podán návrh na tajné hlasování v jiných případech, rozhodne o něm Česká národní rada hlasováním bez rozpravy.

Předsednictvo České národní rady

12. Předsednictvo České národní rady je stálým orgánem České národní rady. Skládá se z předsedy, místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů. Předsednictvo České národní rady i jeho členové jsou odpovědni České národní radě, která je může kdykoli odvolat. Předsednictvo se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Předsednictvo České národní rady zůstává ve své funkci i po uplynutí volebního období, dokud nová Česká národní rada nezvolí své předsednictvo.

13. Do působnosti předsednictva České národní rady náleží

- vyhlašovat volby do České národní rady, všeobecné volby do národních výborů a doplňovací volby do krajských národních výborů v České socialistické republice; stanovit volební obvody pro volby do České národní rady,

- svolávat zasedání České národní rady a prohlašovat je za skončené,

- jmenovat a odvolávat předsedu a ostatní členy vlády České socialistické republiky a pověřovat je řízením ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky,

- jmenovat a odvolávat státní funkcionáře České socialistické republiky v případech stanovených zákonem,

- udělovat ceny a propůjčovat vyznamenání podle zákonů České národní rady,

- vyhlašovat zákony České národní rady a zákonná opatření jejího předsednictva; vyhlašovat též usnesení České národní rady a jejího předsednictva, vyžaduje-li to povaha věci.

14. Předsednictvo České národní rady řídí a organizuje práci orgánů České národní rady v rozsahu stanoveném tímto zákonem a usneseními České národní rady.

Předsednictvo České národní rady odpovídá za dodržování jednacího řádu České národní rady. Přísluší mu zejména

- připravovat schůze České národní rady, navrhovat pořad, usnášet se na jejich svolání,

- schvalovat pracovní plány České národní rady a jejích orgánů,

- sledovat a kontrolovat plnění důležitých úkolů hospodářské a kulturní výstavby a přijímat k nim usnesení,

- přikazovat výborům k projednání zásady a návrhy zákonů, návrhy zákonných opatření předsednictva České národní rady, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy; může stanovit, který z výborů připraví k návrhům společnou zprávu. K těmto opatřením může zmocnit předsedu České národní rady,

- rozhodovat, že zásady zákona nebo návrh zákona České národní rady zvlášť významného společenského dosahu se předloží k všelidové nebo širší diskusi vybraným státním orgánům, hospodářským a společenským organizacím. Diskusi vyhodnotí a seznámí s jejími výsledky poslance České národní rady a navrhovatele,

- koordinovat práci výborů, zejména projednáváním jejich stanovisek a zpráv; může jim doporučit, aby se věcí znovu zabývaly. V takovém případě může požádat jeden z výborů, aby projednal s ostatními výbory společný postup,

- určovat, v jakém pořadí místopředsedové České národní rady zastupují předsedu České národní rady,

- vytvářet podmínky pro práci poslanců v orgánech České národní rady, pomáhat poslancům při plnění jejich povinností ve volebních obvodech, zejména poskytováním potřebných podkladů a informací; upozorňovat vedoucí státních orgánů, státních hospodářských organizací a družstevních organizací na případy, kdy nesplnili svou povinnost vůči poslanci, která jim vyplývá ze zákona ČNR o poslancích České národní rady. Obdobně může upozornit i řídící orgány společenských organizací,

- rozhodovat o plném, popřípadě o částečném nebo dočasném uvolnění poslanců České národní rady z pracovního nebo obdobného poměru, vyžaduje-li to výkon jejich funkce,

- projednávat program legislativních prací vlády České socialistické republiky zpracovaný na volební období a každoročně projednávat zprávy o jeho plnění, popř. další legislativní záměry,

- projednávat informace vlády České socialistické republiky, popřípadě jejích členů a vedoucích jiných ústředních orgánů České socialistické republiky o opatřeních přijatých na základě návrhů výborů a poslanců ve schůzích České národní rady,

- požadovat na výboru lidové kontroly České socialistické republiky zprávy o poznatcích z kontrolní činnosti nebo provedení kontroly nutné pro plnění úkolů České národní rady nebo jejích orgánů, a za tím účelem projednávat jeho pracovní plán,

- vydávat pravidla pro vyřizování návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací zaslaných České národní radě,

- projednávat roční rozbory návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací, které mu předkládá Výbor lidové kontroly České socialistické republiky, a roční rozbory návrhů podnětů a stížností občanů a organizací, které došly České národní radě,

- udělovat souhlas k dalšímu zadržení poslance České národní rady, byl-li přistižen a zadržen při trestném činu.

- rozhodovat o návrhu mandátového a imunitního výboru v disciplinárním řízení vůči poslanci České národní rady. Předsednictvo České národní rady může poslanci uložit písemnou důtku, veřejnou důtku nebo ztrátu nároku na poslaneckou náhradu nebo její část; proti rozhodnutí předsednictva České národní rady se může poslanec odvolat do 15 dnů k České národní radě,

- předkládat České národní radě žádost o vydání poslance České národní rady k trestnímu nebo kárnému stíhání,

- brát na vědomí rezignaci poslance,

- zřizovat z poslanců České národní rady, odborníků z teorie i praxe, popřípadě zástupců společenských organizací své stálé nebo dočasné komise a stanovit jim úkoly. Předsedou komise je vždy člen předsednictva České národní rady. Podrobnosti stanoví předsednictvo České národní rady usnesením.

15. V době, kdy Česká národní rada nezasedá, vykonává v rozsahu stanoveném ústavním zákonem její působnost předsednictvo České národní rady. Přijatá opatření předkládá ke schválení nejbližšímu zasedání České národní rady, jinak pozbývají další platnosti.

16. Schůzi předsednictva České národní rady svolává předseda České národní rady. Požádá-li o to aspoň třetina členů předsednictva, učiní tak neprodleně. Schůze předsednictva České národní rady jsou neveřejné, neusnese-li se předsednictvo, že schůze je veřejná. Předsednictvo může do svých schůzí zvát členy vlády České socialistické republiky, jakož i další osoby. Člen vlády České socialistické republiky je povinen dostavit se do schůze předsednictva, jestliže o to předsednictvo požádá.

17. Předsednictvo České národní rady schvaluje návrh rozpočtu České národní rady a projednává jeho plnění.

18. Předsednictvo České národní rady stanoví výši náhrad poslanců, výši funkčního platu a další náležitosti poslanců, kteří jsou uvolněni z pracovního nebo obdobného poměru pro výkon funkce v České národní radě.

19. Předsednictvo České národní rady stanoví výši odměn a dalších náležitostí členům stálých a dočasných komisí předsednictva České národní rady a výborů České národní rady.

20. Předsednictvo České národní rady schvaluje organizační řád, platový řad, kádrový pořádek a systemizaci Kanceláře České národní rady.

21. Předsednictvo České národní rady jmenuje a odvolává vedoucího Kanceláře České národní rady.

22. Předsednictvo České národní rady zabezpečuje kontrolu plnění usnesení České národní rady.

23. O své činnosti podává předsednictvo České národní radě zprávy.

Předseda České národní rady

24. Předseda České národní rady

- zastupuje Českou národní radu navenek,

- svolává a řídí schůze České národní rady a jejího předsednictva,

- podepisuje zákony, zákonná opatření předsednictva České národní rady, usnesení České národní rady a jejího předsednictva,

- přijímá slib členů vlády České socialistické republiky po jejím jmenování,

- přijímá slib soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky a soudců z povolání krajských a okresních soudů České socialistické republiky,

- přijímá slib generálního prokurátora České socialistické republiky po jeho jmenování předsednictvem,

- rozhoduje o tom, zda lze výjimečně upustit od předložení zásad zákona České národní rady,

- přikazuje výborům České národní rady k projednání zásady a návrhy zákonů, návrhy zákonných opatření, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy, zmocní-li ho k tomu předsednictvo České národní rady; na základě zmocnění předsednictvem může též stanovit výbor, který zabezpečí přípravu společné zprávy,

- řídí přípravu a plnění pracovního plánu České národní rady a zabezpečuje koordinaci jeho přípravy s předsedou Slovenské národní rady a s předsedou Federálního shromáždění,

- zajišťuje styk s vládou České socialistické republiky, Slovenskou národní radou a Federálním shromážděním,

- zajišťuje styk s ústředním výborem Národní fronty České socialistické republiky,

- plní další úkoly, jimiž ho předsednictvo České národní rady pověří, zejména při koordinaci činnosti výborů a vytváření podmínek pro práci poslanců,

- podává předsednictvu České národní rady zprávy o opatřeních, která učinil.

25. Předsedu České národní rady zastupují místopředsedové České národní rady podle pořadí stanoveného usnesením předsednictva České národní rady.

Výbory České národní rady

26. Česká národní rada zřizuje ze svých poslanců výbor ústavně právní, výbor pro plán a rozpočet, výbor pro národní výbory a národnosti, mandátový a imunitní výbor a další výbory pro jednotlivé oblasti státní, hospodářské, sociální a kulturní výstavby.

27. Předsedy a ostatní členy výborů volí Česká národní rada. Do výborů České národní rady nemohou být zvoleni předseda České národní rady, členové vlády České socialistické republiky, soudci Nejvyššího soudu České socialistické republiky a generální prokurátor České socialistické republiky. Výbory jsou odpovědny České národní radě.

28. Výbory působí jako iniciativní a kontrolní orgány České národní rady, a to i v době, kdy Česká národní rada nezasedá.

29. Výbory projednávají věci, které jsou obsaženy v pracovním plánu České národní rady a jejích orgánů, věci, které jim byly přikázány, a dále věci, na jejichž projednání se usnesou.

30. Výbory České národní rady zejména

- projednávají zásady a návrhy zákonů, zákonných opatření předsednictva České národní rady, mezinárodní smlouvy a jiné návrhy předložené České národní radě a připravují k nim doporučení a stanoviska. Z pověření předsednictva České národní rady připravují k projednávaným návrhům společné zprávy pro Českou národní radu,

- projednávají v oblasti své působnosti návrhy střednědobého státního plánu rozvoje národního hospodářství, návrhy státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a sdělují své stanovisko výboru, příslušnému ke zpracování společné zprávy,

- projednávají zprávy vlády České socialistické republiky, jejich členů a vedoucích ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky o realizaci programového prohlášení vlády České socialistické republiky, o realizaci úkolů státního plánu, o uplatňování zákonů, jakož i o další činnosti ministerstev a ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky,

- projednávají zprávy o stavu socialistické zákonnosti předkládané České národní radě Nejvyšším soudem České socialistické republiky a generálním prokurátorem České socialistické republiky, pokud jim byly přikázány.

31. Ústavně právní výbor

Ústavně právní výbor zejména

- projednává zásady a návrhy všech zákonů, návrhy všech zákonných opatření a působí ke sjednocování stanovisek výborů v těchto otázkách,

- projednává mezinárodní smlouvy, které předseda Federálního shromáždění zasílá České národní radě, sleduje jejich vztah k právnímu řádu a zkoumá, zda k jejich provedení je třeba zákona České národní rady,

- zkoumá ústavnost předložených návrhů a zákonnost navržených prováděcích předpisů,

- projednává program legislativních prací vlády České socialistické republiky, zprávy o jeho plnění, popřípadě další legislativní záměry a připravuje podněty ke zdokonalení zákonodárství,

- projednává podněty Nejvyššího soudu České socialistické republiky a generálního prokurátora České socialistické republiky k nové právní úpravě,

- projednává upozornění generálního prokurátora České socialistické republiky, výborů České národní rady, jakož i poslanců na právní předpisy vydané orgány České socialistické republiky, pokud jde o jejich ústavnost a zákonnost, zaujímá k nim stanovisko a navrhuje opatření předsednictvu České národní rady; zaujímá též stanovisko k doporučením uplatněným ostatními výbory,

- projednává návrhy vlády České socialistické republiky na zrušení obecně závazných nařízení krajských národních výborů, která odporují zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu a navrhuje opatření předsednictvu České národní rady; v těchto otázkách zaujímá též stanovisko k doporučením uplatněným ostatními výbory,

- připravuje ke zprávám Nejvyššího soudu České socialistické republiky a generálního prokurátora České socialistické republiky společné zprávy výborů pro Českou národní radu,

- projednává zprávy o vyřizování návrhů, podnětů a stížností občanů a organizací zaslaných České národní radě.

32. Výbor pro plán a rozpočet

Výbor pro plán a rozpočet zejména

- projednává souhrnné národohospodářské otázky a dlouhodobou koncepci sociálně ekonomického rozvoje národního hospodářství včetně rozvoje systému jeho plánovitého řízení,

- projednává komplexní návrh střednědobého státního plánu rozvoje národního hospodářství. V souvislosti s tím jedná o opatřeních v oblasti měny, financování, bankovnictví, o zásadách cenové politiky a o uplatňování a prohlubování kontrolního systému v národním hospodářství,

- projednává návrh státního rozpočtu České socialistické republiky, návrh státního rozpočtu československé federace a návrh státního závěrečného účtu České socialistické republiky,

- projednává zprávy vlády České socialistické republiky o plnění střednědobého státního plánu, ročního státního plánu, jakož i zprávy týkající se vědeckotechnického rozvoje, měny, financování, úvěrování a bankovnictví. K těmto návrhům a zprávám připravuje společné zprávy výborů pro Českou národní radu, popřípadě zprávu pro předsednictvo České národní rady,

- projednává zprávy vlády České socialistické republiky o prognózách hospodářského, vědeckotechnického a sociálního rozvoje národního hospodářství a o podílu České socialistické republiky na uskutečňování dlouhodobých programů mezinárodní dělby práce v rámci jednotného hospodářství Československé socialistické republiky; v těchto otázkách zaujímá rovněž stanovisko k návrhům uplatněným ostatními výbory.

33. Výbor pro národní výbory a národnosti

Výbor pro národní výbory a národnosti zejména

- projednává, jak národní výbory v České socialistické republice plní svou působnost danou jim ústavou Československé socialistické republiky, zejména jak zajišťují širokou účast občanů na své činnosti a jak zabezpečují komplexní ekonomický a sociální rozvoj svých územních obvodů,

- zkoumá podněty národních výborů a doporučuje České národní radě přijetí opatření týkajících se výstavby národních výborů v České socialistické republice,

- projednává zprávy vlády České socialistické republiky o řízení a kontrole činnosti národních výborů vládou a připravuje spolu s ostatními výbory o tom společné zprávy pro Českou národní radu,

- vyjadřuje se zejména k návrhům vlády České socialistické republiky na úpravu stupňů a druhů národních výborů, jakož i jejich postavení, působnosti a organizace; jde-li o návrh zákonné úpravy; podílí se na přípravě příslušných společných zpráv výborů pro Českou národní radu,

- sleduje, jak jsou vytvářeny možnosti a prostředky všestranného rozvoje maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti,

- projednává zprávy vlády o přípravě plnění volebních programů Národní fronty České socialistické republiky.

34. Mandátový a imunitní výbor

Mandátový a imunitní výbor zejména

- zkoumá, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni a své návrhy předkládá České národní radě,

- zkoumá, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní nebo kárné stíhání poslanců, pro jejich vzetí do vazby nebo k jejich zadržení. Provede urychleně nutná šetření a poskytne poslanci možnost, aby se vyjádřil. Zprávu se svým návrhem předkládá České národní radě, v době, kdy Česká národní rada nezasedá jejímu předsednictvu, které rozhodnou usnesením,

- jde-li o poslance přistiženého a zadrženého při trestném činu, předloží návrh na jeho propuštění nebo k dalšímu zadržení předsednictvu České národní rady,

- provádí šetření v disciplinárním řízení, přičemž dá poslanci možnost, aby se obhájil. Po provedeném řízení předloží výbor výsledky šetření a své návrhy předsednictvu České národní rady.

35. Jednání mandátového a imunitního výboru je vždy neveřejné.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP