Čtvrtek 12. června 1986

Čtvrtek 12. června 1986

(Začátek schůze ve 13 hodin)

Přítomno: 197 poslanců Sněmovny lidu

Omluveni poslanci: Brabenec, Bušíková, Žákovič

Schůze zahájena státní hymnou

Předsedající poslanec A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření dosavadního předsednictva Federálního shromáždění zahajuji ustavující schůzi Sněmovny lidu V. volebního období a všechny vás srdečně vítám. I vaším jménem vítám vedoucí funkcionáře ústředního výboru Komunistické strany Československa, členy federální vlády, představitele ostatních politických stran, orgánů a organizací Národní fronty.

Zahajujeme pětiletou činnost po všeobecných volbách do zastupitelských sborů, ve kterých obrovská většina našeho lidu vyjádřila plnou podporu politice Komunistické strany Československa a Národní fronty i odhodlání důsledně ji uskutečňovat.

Nezklamat projevenou důvěru znamená ofenzívně a s plnou odpovědností uvádět v život závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, obětavě a tvořivě pracovat, vykonávat státní moc v duchu nejlepších tradic socialismu, v zájmu československého lidu a pro jeho blaho. Tím budeme účinně přispívat k materiálnímu a duchovnímu rozkvětu naší vlasti, zdokonalování politického systému a prohlubování socialistické demokracie, k realizaci základních úkolů mírové zahraniční politiky, především pak k upevňování našich spojeneckých svazků se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického společenství, k uskutečňování programu socialistické ekonomické integrace, k upevnění míru a ke zvýšení mezinárodní autority Československé socialistické republiky. Jsme přesvědčeni, že v tomto úsilí nás budou naši spoluobčané po celé pětileté období aktivně podporovat.

Soudružky a soudruzi, v zasedací síni je podle prezenční listiny přítomno 197 poslanců; podle článku 40 odstavce 1 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna lidu schopna se usnášet.

Předsednictvo Federálního shromáždění vám předkládá tento návrh pořadu dnešní ustavující schůze:

1. Slib poslanců

2. Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

3. Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

4. Volba volební komise (tisk 3)

5. Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 3)

6. Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

7. Volba předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

8. Slib poslance řídícího ustavující schůzi Sněmovny lidu

9. Zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

10. Volba místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

11. Volba předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

12. Volba dvaceti členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

13. Volba členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

14. Volba ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3).

Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda někdo navrhuje změnu nebo má doplnění návrhu předloženého programu. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že pořad ustavující schůze Sněmovny lidu byl schválen jednomyslně.

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

1

Slib poslanců.

Podle článku 48 ústavního zákona o československé federaci a podle § 3 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění složí zvolení poslanci Sněmovny lidu slib do rukou předsedajícího. Po přečtení slibu budou poslanci jednotlivě přistupovat k předsedajícímu a stiskem ruky a prohlášením "Slibuji" složí slib.

Nejprve složí slib poslanci, kteří sedí na tribuně a po nich poslanci v pořadí podle volebních obvodů. Prosím, abyste před složením slibu odevzdali podepsaný text slibu, který máte k dispozici. (Po celou dobu skládání slibu přítomní poslanci stojí.)

Vyslechněte nyní text slibu: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanci přistupují k předsedajícímu a skládají poslanecký slib.)

Poslanec Štrougal: Slibuji.

Poslanec Biľak: Sľubujem.

Poslanec Korčák: Slibuji.

Poslanec Jakeš: Slibuji.

Poslanec Lenárt: Sľubujem.

Poslanec Hoffmann: Slibuji.

Poslanec Kapek: Slibuji.

Poslanec Hruškovič: Sľubujem.

Poslanec Herman: Slibuji.

Poslanec Janák: Sľubujem.

Poslanec Pitra: Slibuji.

Poslanec Hoření: Slibuji.

Poslanec Hajn: Slibuji.

Poslanec Žák: Slibuji.

Poslanec Václavík: Sľubujem.

Poslanec Ondřich: Slibuji.

Poslanec Chňoupek: Sľubujem.

Poslanec Bahyl: Sľubujem.

Poslanec Obzina: Slibuji.

Poslanec Laco: Sľubujem.

Poslanec Potáč: Slibuji.

Poslanec Rohlíček: Sľubujem.

Poslanec V. Blažek: Slibuji.

Poslanec Kubát: Slibuji.

Poslanec Urban: Slibuji.

Poslanec Vajnar: Slibuji.

Poslanec Štěpán: Slibuji.

Poslanec Toms: Slibuji.

Poslanec Štafa: Slibuji.

Poslanec Kapitola: Slibuji.

Poslankyně Šimůnková: Slibuji.

Poslanec Kryll: Slibuji.

Poslanec Benda: Slibuji.

Poslankyně Stýblová: Slibuji.

Poslanec Češka: Slibuji.

Poslanec Kubeš: Slibuji.

Poslankyně Bartošková: Slibuji.

Poslanec Löbl: Slibuji.

Poslanec Nový: Slibuji.

Poslanec Hůla: Slibuji.

Poslanec Klícha: Slibuji.

Poslankyně Krátká: Slibuji.

Poslanec Dobiáš: Slibuji.

Poslanec B. Kučera: Slibuji.

Poslanec Žalman: Slibuji.

Poslanec Rašín: Slibuji.

Poslanec Stejskal: Slibuji.

Poslankyně Moltašová: Slibuji.

Poslanec Tichý: Slibuji.

Poslanec Horáček: Slibuji.

Poslankyně Kuželová: Slibuji.

Poslanec Korf: Slibuji.

Poslanec Slavík: Slibuji.

Poslankyně Hadačová: Slibuji.

Poslanec Kalkus: Slibuji.

Poslanec Bezecný: Slibuji.

Poslanec Škoda: Slibuji.

Poslankyně Kůsová: Slibuji.

Poslanec Pátek: Slibuji.

Poslankyně Freiová: Slibuji.

Poslankyně Ročňáková: Slibuji.

Poslanec Hašana: Sľubujem.

Poslanec David: Slibuji.

Poslanec Janda: Slibuji.

Poslanec Ládr: Slibuji.

Poslanec Panster: Slibuji.

Poslanec Kolda: Slibuji.

Poslanec Trefný: Slibuji.

Poslanec Šípek: Slibuji.

Poslanec Havlíček: Slibuji.

Poslankyně Bešíková: Slibuji.

Poslankyně Mottlová: Slibuji.

Poslankyně Stránská: Slibuji.

Poslanec Vébr: Slibuji.

Poslanec Čumpl: Slibuji.

Poslankyně Sachetová: Slibuji.

Poslanec Puchmeltr: Slibuji.

Poslanec Tesař: Slibuji.

Poslanec Matyáš: Slibuji.

Poslankyně Petrželková: Slibuji.

Poslankyně Dymáčková: Slibuji.

Poslankyně Pleskotová: Slibuji.

Poslanec Brokeš: Slibuji.

Poslankyně Vávrová: Slibuji.

Poslanec Rabas: Slibuji.

Poslanec Vondrouš: Slibuji.

Poslankyně Stuchlíková: Slibuji.

Poslankyně Králíčková: Slibuji.

Poslanec Flídr: Slibuji.

Poslanec Venhauer: Slibuji.

Poslanec Šimek: Slibuji.

Poslanec Zelenka: Slibuji.

Poslanec Jirásek: Slibuji.

Poslanec Baruš: Slibuji.

Poslankyně Králová: Slibuji.

Poslankyně Tajovská: Slibuji.

Poslanec Malý: Slibuji.

Poslankyně Slabá: Slibuji.

Poslanec Laštovička: Slibuji.

Poslanec Vedra: Slibuji.

Poslanec Matonšek: Slibuji.

Poslankyně Malíková: Slibuji.

Poslanec Španiel: Slibuji.

Poslanec Búřil: Slibuji.

Poslankyně Vondrušková: Slibuji.

Poslankyně Pekařová: Slibuji.

Poslanec Bartončík: Slibuji.

Poslankyně Chodurová: Slibuji.

Poslanec Procházka: Slibuji.

Poslankyně Buráňová: Slibuji.

Poslanec J. Kučera: Slibuji.

Poslankyně Flüsslerová: Slibuji.

Poslankyně Pechová: Slibuji.

Poslanec Rada: Slibuji.

Poslanec Svoboda: Slibuji.

Poslankyně Vrábelová: Slibuji.

Poslanec Freisler: Slibuji.

Poslanec Džupina: Sľubujem.

Poslanec Sakmar: Slibuji.

Poslanec Fanta: Slibuji.

Poslanec Štrba: Sľubujem.

Poslanec Černík: Slibuji.

Poslankyně Grygarová: Slibuji.

Poslankyně Niedobová: Slibuji.

Poslanec Michalski: Slibuji.

Poslanec O. Blažek: Slibuji.

Poslanec Štix: Slibuji.

Poslanec Tichavský: Slibuji.

Poslanec Říman: Slibuji.

Poslankyně Křížková: Slibuji.

Poslanec Axmann: Slibuji.

Poslankyně Vavřínová: Slibuji.

Poslanec Svěrčina: Slibuji.

Poslanec Müller: Slibuji.

Poslanec Hlavačka: Slibuji.

Poslanec Zamazal: Slibuji.

Poslanec Vymětal: Slibuji.

Poslanec Rábel: Slibuji.

Poslanec Z. Kučera: Slibuji.

Poslankyně Mikundová: Slibuji.

Poslanec Bibeň: Sľubujem.

Poslanec Kliha: Sľubujem.

Poslankyně Michalková: Sľubujem.

Poslanec Bendžák: Sľubujem.

Poslanec Loberšíner: Slibuji.

Poslanec Fekete: Sľubujem.

Poslankyně Bodisová: Sľubujem.

Poslanec Bochenek: Slibuji.

Poslanec Škula: Sľubujem.

Poslanec Szabé: Sľubujem.

Poslanec Čmelo: Sľubujem.

Poslanec Szalai: Sľubujem.

Poslanec Sidor: Sľubujem.

Poslankyně Obžerová: Sľubujem.

Poslankyně Gálová: Sľubujem.

Poslanec Sommer: Sľubujem.

Poslanec Nemček: Sľubujem.

Poslankyně Minárová: Sľubujem.

Poslankyně Olahová: Sľubujem.

Poslankyně Stárková: Sľubujem.

Poslanec Kubinsky: Sľubujem.

Poslankyně Paulechová: Sľubujem.

Poslanec Pirošík: Sľubujem.

Poslanec Belko: Sľubujem.

Poslankyně Kontríková: Sľubujem.

Poslanec Kuljovský: Sľubujem.

Poslankyně Kokavcová: Sľubujem.

Poslankyně Zubajová: Sľubujem.

Poslankyně Salvová: Sľubujem.

Poslanec Pakán: Sľubujem.

Poslanec Lichner: Sľubujem.

Poslanec Bagín: Sľubujem.

Poslanec Kmet.: Sľubujem.

Poslanec Madarász: Sľubujem.

Poslankyně Kalmárová: Sľubujem.

Poslanec Trangoš: Sľubujem.

Poslankyně Štrbová: Sľubujem.

Poslanec Dolník: Sľubujem.

Poslankyně Dubová: Sľubujem.

Poslankyně Pančurová: Sľubujem.

Poslanec Neubert: Slibuji.

Poslanec Rigo: Sľubujem.

Poslanec Hajko: Sľubujem.

Poslankyně Kuchárová: Sľubujem.

Poslanec Pažák: Sľubujem.

Poslanec Šoltés: Sľubujem.

Poslankyně Švirlochová: Sľubujem.

Poslankyně Gdovinová: Sľubujem.

Poslanec Šgorica: Sľubujem.

Poslanec Šrenkel: Sľubujem.

Poslanec Košala: Sľubujem.

Poslankyně Jendrejčáková: Sľubujem.

Poslankyně Timaníková: Sľubujem.

Poslanec Ujlaky: Sľubujem.

Poslanec Jonáš: Sľubujem.

(Po složení poslaneckého slibu usedají poslanci na svá místa.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP