Čtvrtek 28. prosince 1989

Čtvrtek 28. prosince 1989

(Začátek schůze ve 14.30 hodin)

Přítomno: 185 poslanců Sněmovny lidu

Omluveni poslanci:

Hajn, Hoffmann, Hruškovič, Kuljovský, Puchmeltr, Sakmar, Šípek, Škoda, Tichavský, Václavík M., Vedra, Žákovič

3 poslanci rezignovali

Předseda SL J. Bartončík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 5. schůzi Sněmovny lidu a všechny vás srdečně vítám. V zasedací síni jsou přítomni 154 poslanci; podle čl. 40 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna lidu schopna se usnášet.

Předsednictvo Sněmovny lidu vám předkládá tento návrh pořadu dnešní schůze:

1. Volba poslanců Sněmovny lidu

2. Slib nově zvolených poslanců.

Ptám se vás, zda-li máte někdo návrh na změnu nebo doplnění předloženého návrhu programu? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že pořad dnešní schůze Sněmovny lidu byl schválen jednomyslně.

Přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

1

Volba poslanců Sněmovny lidu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, k dnešnímu dni podalo celkem 16 poslanců Sněmovny lidu písemné rezignace na poslanecký mandát. Jsou to: paní Jaroslava Šimůnková a pánové Lubomír Štrougal, Miroslav Štěpán, Antonín Kapek, Miloš Jakeš, Zbyněk Žalman, Ladislav Stejskal, Václav Rabas, Jan Zelenka, Vladimír Herman, Alois Indra, Emil Rigo, Vladimír Hajko, Vasil Biľak, Jan Jirásek a Zdeněk Čumpl.

Všichni uvedení poslanci využili svého práva, které jim přiznává § 48 odst. 2 zákona o volbách do Federálního shromáždění a vzdali se svého poslaneckého mandátu. Předsednictvo Sněmovny lidu projednalo ve třech schůzích předložené rezignace poslanců a vzalo je na vědomí. Tím tedy v souladu s § 9 odst. 2 zákona o poslancích Federálního shromáždění zanikl poslanecký mandát všech poslanců, které jsem uvedl.

V souladu s ústavním zákonem o volbě nových poslanců zákonodárných sborů, který jsme projednali a schválili v 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, je třeba, aby Sněmovna lidu v dnešní schůzi zvolila nové poslance Federálního shromáždění.

Návrh na tuto volbu předložily poslanecké strany po vzájemné dohodě s Občanským fórem v České socialistické republice a s Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice. Návrh na volbu nových poslanců máte k dispozici. Je to tisk č. 229. Všichni navržení kandidáti s volbou souhlasí a jsou přítomni dnešní schůzi sněmovny. Navrhované doplnění je prováděno na počet rezignací k pátku uplynulého týdne. Proto, přestože jsem oznámil 16 rezignací, provádíme doplnění o 13 poslanců.

Volba poslanců se provádí podle zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění veřejným hlasováním. Ptám se vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, zda máte k předloženému návrhu na volbu nových poslanců nějaké připomínky. (Nikdo se nehlásil.) Není připomínek. Doporučuji, abychom o každém jednotlivém návrhu hlasovali zvlášť. Prosím sčitatele hlasů, aby se ujali své práce. Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky?

(Hlas z pléna: Doporučuji, aby se jednotliví navržení představili.)

Předseda SL J. Bartončík: Přečtu tedy návrh a prosím přítomné kandidáty, aby se představili.

(Kandidáti se povstáním představují.)

Pan Michael Kocáb, pan PhDr. Václav Benda, pan Jan Bubeník, pan prof. ing. Věněk Šilhán, CSc., pan Martin Peroutka, pan JUDr. Miroslav Jansta, pan MUDr. Miroslav Bartoš, CSc., pan RNDr. Libor Kudláček, pan PhDr. Jaroslav Šabata, pan ing. Tomáš Hradílek, pan ing. Robert Harenčár, pan ing. Slavomír Stračár, pan ing. Konstantin Viktorín, Csc.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen pan Michael Kocáb, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Pan Michael Kocáb byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslancem Sněmovny lidu byl zvolen pan PhDr. Václav Benda, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Václav Benda byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, aby poslancem byl zvolen pan Jan Bubeník, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Jan Bubeník byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s tím, aby poslancem byl zvolen pan prof. ing. Věněk Šilhán, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Konstatuji, že pan Věněk Šilhán byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem na volbu pana Martina Peroutky, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Martin Peroutka byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, aby poslancem byl zvolen pan JUDr. Miroslav Jansta, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan JUDr. Miroslav Jansta byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem na volbu pana MUDr. Miroslava Bartoše, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Miroslav Bartoš byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem na volbu pana RNDr. Libora Kudláčka, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Libor Kudláček byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Další návrh je na volbu pana PhDr. Jaroslava Šabaty. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Pan PhDr. Jaroslav Šabata byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, aby byl zvolen pan ing. Tomáš Hradílek, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Tomáš Hradílek byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, aby byl poslancem zvolen pan ing. Robert Harenčár, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Robert Harenčár byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí, aby byl poslancem zvolen pan ing. Slavomír Stračár, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Slavomír Stračár byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Posledním návrhem je návrh na volbu pana ing. Konstantina Viktorína. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Konstantin Viktorín byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, konstatuji, že všichni navržení kandidáti byli řádně zvoleni. Novým poslancům srdečně blahopřeji. Přeji jim hodně úspěchů při výkonu poslaneckého mandátu a věřím, že jejich práce bude přínosem ve smyslu zkvalitnění funkce Sněmovny lidu i celého Federálního shromáždění.

Druhým bodem našeho jednání je

2

Slib nově zvolených poslanců.

Podle článku 48 ústavního zákona o československé federaci zvolení poslanci Sněmovny lidu skládají slib do rukou předsedy sněmovny.

Prosím, aby se nově zvolení poslanci dostavili před tribunu.

Dále prosím místopředsedu sněmovny, pana poslance Hůlu, aby přečetl text slibu.

Místopředseda SL A. Hůla: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Probíhá slib jednotlivých poslanců.)

Předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že všichni nově zvolení poslanci Sněmovny lidu vykonali předepsaný poslanecký slib.

Pořad dnešní schůze je vyčerpán, končím 5. schůzi Sněmovny lidu.

Po přestávce bude zahájena 20. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Dohodli jsme se na předsednictvu Federálního shromáždění, že tato společná schůze by byla zahájena v 16.30 hodin. Pokud Sněmovna národů bude jednat stejně hbitě jako my, možná, že se pokusíme svolat schůzí o něco dříve.

(Schůze skončena ve 14.47 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP