FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

9

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

předkládá

A. podle § 40 odst. 4 a § 43 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb.,

návrh, aby byli zvoleni

soudci z povolání vojenských soudů

vyššího vojenského soudu Příbram

pplk. JUDr. Josef HLAVÁČEK

vyššího vojenského soudu Tábor

kpt. JUDr. Jiří HORÁK

kpt. Zdeněk KUČERA

vojenského obvodového soudu Plzeň

pplk. Štěpán BEDNÁŘ

vojenského obvodového soudu Litoměřice

plk. JUDr. Josef HUŤKA

pplk. JUDr. Jaroslav SVOBODA

vojenského obvodového soudu České Budějovice

pplk. Jaroslav KOMÁREK

mjr. Pavel PAVLÁTKA

vojenského obvodového soudu Bratislava

pplk. JUDr. Milan HANZEL

vojenského obvodového soudu Banská Bystrica

plk. Štefan MADER

8. podle § 52 odst. 1 uvedeného zákona

návrh na zproštění

funkcí soudců z povolání

vyššího vojenského soudu Příbram

plk. JUDr. Mojmír POSPÍŠIL

vyššího vojenského soudu Tábor

plk. JUDr. Oldřich KUČERA.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou k nahlédnutí v sekretariátech předsedů sněmoven.

ODŮVODNĚNÍ

Podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců jsou soudci z povolání vojenských soudů voleni Federálním shromážděním ČSSR na zákonem stanovené desetileté volební období.

Protože uplyne v tomto roce a počátkem roku 1987 zákonem stanovené desetileté období podplukovníku Štěpánu Bednářovi, náčelníku vojenského obvodového soudu Plzeň, podplukovníku JUDr. Milanu Hanzelovi, náčelníku vojenského obvodového soudu Bratislava, podplukovníku JUDr. Josefu Hlaváčkovi, předsedovi senátu vyššího vojenského soudu Příbram, plukovníku JUDr. Josefu Huťkovi, náčelníku vojenského obvodového soudu Litoměřice, podplukovníku Jaroslavu Komárkovi, náčelníku vojenského obvodového soudu České Budějovice, plukovníku Štefanu Maderovi, předsedovi senátu - zástupci náčelníka vojenského obvodového soudu Banská Bystrica a podplukovníku JUDr. Jaroslavu Svobodovi, předsedovi senátu vojenského obvodového soudu Litoměřice, je nutné provést v roce 1986 jejich zvolení k těmto vojenským soudům.

V souvislosti s kádrovým doplněním a s přihlédnutím k plánované kádrové potřebě pro rok 1986 ve vojenském soudnictví jsou navrženi ke zvolení k jiným vojenským soudům kapitán Zdeněk Kučera, soudce vyššího vojenského soudu Příbram, k volbě soudcem vyššího vojenského soudu Tábor, kapitán JUDr. Jiří Horák, předseda senátu - zástupce náčelníka vojenského obvodového soudu České Budějovice, k volbě soudcem vyššího vojenského soudu Tábor, major Pavel Pavlátka, soudce vyššího vojenského soudu Tábor, k volbě soudcem vojenského obvodového soudu České Budějovice pro funkci předsedy senátu - zástupce náčelníka vojenského obvodového soudu České Budějovice.

Navrhovaní kandidáti na volbu soudců z povolání splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 19/1970 Sb. a s kandidaturou souhlasí.

S přihlédnutím ke splnění podmínek nároku na starobní důchod navrhuje se, aby byl zproštěn plk. JUDr. Mojmír Pospíšil funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu Příbram a plk. JUDr. Oldřich Kučera funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu Tábor. Zproštění se navrhuje na jejich žádost.

V Praze dne 14. října 1986

Místopředseda ÚV NF ČSSR:

T. Trávníček v.r.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP