FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

V. volební období

10

ZPRÁVA

o činnosti předsednictva Federálního shromáždění

předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. června do 7. prosince 1986

Podle § 58 odst. 3 a § 64 odst. 1 a) zákona č. 56/1969 Sb., ve znění zákona č. 20/1971 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR, předkládá se Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala dne 24. června 1986.

V tomto období pokračovaly orgány Federálního shromáždění ve své činnosti v souladu s plánem hlavních úkolů Federálního shromáždění ČSSR a jeho orgánů na II. pololetí 1986.

I.

Předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR ve své řídící, koordinační a kontrolní funkci projednalo

- plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR a státního rozpočtu československé federace v roce 1986

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním a hospodářským orgánům a organizacím v ČSSR v roce 1985

- zprávu o oficiální přátelské návštěvě delegace Nejvyššího sovětu SSSR v ČSSR ve dnech 22. - 27. září 1986

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Rakouska ve dnech 8. - 12. září 1986

- návrh na obeslání mezinárodní konference představitelů parlamentů severských, středoevropských a dalších zemí o dálkovém znečišťování ovzduší 8. - 10. září 1986 ve Stockholmu

- zprávu o průběhu a výsledcích VI. mezinárodní konference o evropské bezpečnosti a spolupráci v Bonnu ve dnech 26. - 31. května 1986

- informaci o návštěvě delegace Čs. skupiny Meziparlamentní unie ve Velké Británii ve dnech 30. června až 5. července 1986

- zprávu o oficiální návštěvě finské parlamentní delegace v ČSSR ve dnech 25. - 29. srpna 1986

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Japonska ve dnech 26. - 31. října 1986

- návrh na vyslání oficiální delegace Federálního shromáždění ČSSR do Egypta ve dnech 22. - 28. listopadu 1986

- zprávu o oficiální návštěvě delegace Federálního shromáždění ČSSR do Rakouska ve dnech 8. - 11. září 1986

- informaci o průběhu a výsledcích mezinárodní konference 0 ochraně životního prostředí ve Stockholmu

- zprávu o čerpání výdajů a plnění plánovaných příjmů rozpočtu Kanceláře FS ČSSR za I. pololetí 1986 a návrh rozpočtu Kanceláře FS ČSSR /kapitola 102 státního rozpočtu/ na rok 1987.

II.

Předsednictvo Sněmovny lidu a předsednictvo Sněmovny národů v rámci zákonodárné činnosti přikázalo k projednání

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. ledna 1986 (tisk 5)

výborům ústavně právním

zahraničním

pro plán a rozpočet

- vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 /zákon o osmém pětiletém plánu/ (tisk 7)

výborům ústavně právním
zahraničním
branným a bezpečnostním
pro plán a rozpočet
pro průmysl, dopravu a obchod
pro zemědělství a výživu
pro kulturu a výchovu
pro sociální politiku

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. března 1972, podepsaná v Sofii dne 24. dubna 1986 (tisk 8)

výborům ústavně právním
zahraničním
pro sociální politiku

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1987 (tisk 11)

výborům ústavně právním
pro plán a rozpočet.

Ve své řídící a koordinační činnosti projednala předsednictva sněmoven

- zhodnocení 2. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- zprávu o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu ČSSR v roce 1986; informaci o výsledcích jejího projednávání ve výborech sněmoven

- organizačně politické zabezpečení 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- postup projednávání státních rozpočtů a státních závěrečných účtů čs. federace na léta 1986-1990

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním orgánům a hospodářským organizacím v roce 1985

- návrh zaměření 2. samostatné schůze Sněmovny lidu a 2. samostatné schůze Sněmovny národů

- informaci o plánech práce výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů na II. pololetí 1986 a o jejich politicko-organizačním zabezpečení

- návrh plánu hlavních úkolů Federálního shromáždění ČSSR a jeho orgánů na rok 1987

- přípravu 2. samostatné schůze Sněmovny lidu a 2. samostatné schůze Sněmovny národů

- organizačně politické zabezpečení 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a návrh na její svolání.

III.

V období po 2. společné schůzi sněmoven konaly schůze všechny výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů kromě výborů mandátových a imunitních a projednávaly

- plány práce výborů obou sněmoven na II. pololetí 1986 a jejich organizačně politické zabezpečení

- zhodnocení podílu výborů na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- přípravu 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním orgánům a hospodářským organizacím v roce 1985

- přípravu na 2. samostatné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

- zaměření činnosti výborů sněmoven v roce 1987

- přikázané kapitoly státního rozpočtu čs. federace na rok 1987.

Dále projednávaly výbory sněmoven podle rozhodnutí svých předsednictev vládní návrhy zařazené na pořad 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Vedle těchto úkolů měly výbory sněmoven dále na pořadu výbory pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro Zemědělství a výživu a pro sociální politiku

- zprávu o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu ČSSR v roce 1986

výbory ústavně právní

- kontrolní zprávu o plnění usnesení výborů obou sněmoven k vyřizování stížností, oznámení a podnětů podaných občany státním orgánům a hospodářským organizacím v roce 1984

- zprávu Generální prokuratury o vyhodnocení činnosti a poznatků prokuratury o stavu zákonnosti v boji proti alkoholismu a jiným toxikomániím

- hlavní směry činnosti výborů po XVII, sjezdu KSČ na léta 1986-1990

- zprávu předsedy Nejvyššího soudu ČSSR o zhodnocení poznatků ze soudní praxe při rozhodování o trestných činech proti majetku v socialistickém vlastnictví

- kontrolní zprávu o plnění usnesení výborů Sněmovny národů č. 9/1985 k problematice spojů

- kontrolní zprávu o plnění usnesení výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů č. 255/1985 k dodržování zákonnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

- seminář o legislativním procesu, zákonodárné a kontrolní působnosti orgánů FS ČSSR, sjednávání a ústavním projednávání mezinárodních smluv

výbory branné a bezpečnostní

- informaci o úkolech ČSLA vyplývajících ze závěrů XVII. sjezdu KSČ spojenou s besedou

- otázky ubytování, života a výcviku příslušníků ČSLA spojené s návštěvou vojenského útvaru Mariánské Lázně

- informaci o úkolech federálního ministerstva vnitra po XVII, sjezdu KSČ; prohlídka některých zařízení Městské správy SNB Praha spojená s ukázkou přípravy a činnosti příslušníků SNB

výbory zahraniční

- informaci o stanovisku zahraničních výborů Nejvyššího sovětu SSSR k rozhodnutí vlády USA nedodržovat SALT 1 a SALT 2 a o Prohlášení Národního shromáždění lidové moci Kubánské republiky

- informaci o dosavadních výsledcích a současném stavu čs. zahraničního cestovního ruchu

- informaci o aktuálních otázkách mezinárodní situace

- informaci o průběhu a výsledcích 76. konference Meziparlamentní unie v Buenos Aires

- informaci o jednání 41. Valného shromáždění Organizace spojených národů a čs. účasti na práci organizace jejich specializovaných agencií OSN a UNESCO a na efektivní využívání čs. členství v mezinárodních organizacích

- seminář o aktuálních otázkách mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, mezinárodních politických a ekonomických vztahů a o situaci a úkolech v ideologickém boji

výbory pro plán a rozpočet

- zkušenosti z práce výborů obou sněmoven v minulém volebním období a výměnu zkušeností z volebních obvodů

- postup projednávání státních rozpočtů a státních závěrečných účtů čs. federace na léta 1986-1990

- plán rozvoje vědy a techniky v 8. pětiletce

- státní rozpočet čs. federace a souhrn státních rozpočtů ČSSR na rok 1987

- seminář o systému plánování a finanční soustavě, vzájemné provázanosti plánů, včetně plánu rozvoje vědy a techniky

výbory pro průmysl, dopravu a obchod

- seminář o rozvoji palivoenergetické základny v ČSSR

výbory pro zemědělství a výživu

- opatření k zefektivnění výroby cukrovky a cukru a jejich užití v ČSSR

výbory pro kulturu a výchovu

- projednání a schválení hlavních směrů činnosti výborů v letech 1986-1990

- seminář o kulturní a školské politice a úkolech po XVII. sjezdu KSČ

- seminář o vzrůstajícím významu morálních aspektů intenzivního vědeckotechnického a sociálně ekonomického rozvoje socialistické společnosti, zejména při výchově mladé generace

výbory pro sociální politiku

- zprávu o vývoji pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za rok 1985

- informaci federálního ministerstva práce a sociálních věcí o plnění úkolů v péči o invalidní občany.

V Praze dne 8. prosince 1986

Alois INDRA

předseda Federálního shromáždění
Vladimír VEDRA
Dalibor HANES
předseda Sněmovny lidu
předseda Sněmovny národůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP